Lag (1997:297) om försöksverksamhet med samtjänst vid medborgarkontor

SFS nr
1997:297
Departement/myndighet
Finansdepartementet K
Utfärdad
1997-05-29
Ändring införd
t.o.m. SFS 2002:313

Samtjänstavtal

1 § Statliga myndigheter, en allmän försäkringskassa,
en kommun eller ett landsting får ingå avtal om att för
varandras räkning lämna upplysningar, vägledning, råd
och annan sådan hjälp till enskilda och i övrigt
handlägga enklare förvaltningsärenden med de
begränsningar som anges i denna lag eller att använda
varandras personal till att utföra sådan verksamhet
(samtjänst vid medborgarkontor).

2 § Ett samtjänstavtal skall ange vilka förvaltningsuppgifter
som skall omfattas av samtjänsten. Av avtalet skall också
framgå under vilken tid det skall gälla. Ett samtjänstavtal får
dock inte träffas för längre tid än till utgången av juni 2004.

Om samtjänstavtalet omfattar förvaltningsuppgifter som innebär
myndighetsutövning eller kräver tillgång till personregister,
skall det av avtalet framgå vem som skall utföra uppgifterna
och vilken tillgång till personregister denne kommer att ha.
Det skall också framgå om handläggaren har andra sådana
förvaltningsuppgifter och den tillgång till personregister
denne i så fall har. Lag (2002:275).

Godkännande och återkallelse

3 § För att bli gällande skall ett samtjänstavtal
godkännas av regeringen.

Regeringen får återkalla ett godkännande, om ändrade
förhållanden kräver det eller om det finns andra
särskilda skäl för det. Samtjänstavtalet upphör i så
fall att gälla den dag som regeringen bestämmer.

Verksamhetsrapporter

4 § Myndigheter som har träffat ett samtjänstavtal
skall på det sätt som regeringen bestämmer redovisa hur
verksamheten har bedrivits.

Myndighetsutövning m.m.

5 § Om samtjänsten innebär att myndigheterna använder
varandras personal till att utföra
förvaltningsuppgifter som helt eller delvis innebär
myndighetsutövning eller som kräver tillgång till ett
personregister, skall den myndighet som ansvarar för
uppgifterna träffa ett särskilt anställnings- eller
uppdragsavtal med den som skall utföra dessa uppgifter.

6 § Myndighetsutövning i samtjänst får endast avse
förvaltningsuppgifter som följer av 7 och 8 §§.

Samtjänsten får inte omfatta

1. beslut om att till någon del avslå eller avvisa en
framställning,

2. beslut om att återkalla ett tillstånd eller något
annat gynnande beslut,

3. rättelse eller omprövning av beslut, eller

4. beslut om återkrav av en utbetald förmån.

7 § En arbets- eller uppdragstagare som omfattas av ett
särskilt avtal enligt 5 § får i respektive statlig myndighets
och allmän försäkringskassas namn

1. i enklare fall bevilja eller besluta om ändrad storlek av
bostadstillägg enligt lagen (2001:761) om bostadstillägg till
pensionärer m.fl.,

2. i enklare fall bevilja eller besluta om ändrad storlek av
hustrutillägg enligt lagen (1998:708) om upphävande av lagen
(1994:309) om hustrutillägg i vissa fall då make uppbär
folkpension,

3. besluta om jämkning under inkomståret av preliminär skatt
för skolungdomar och andra studerande med enbart
tjänsteinkomst,

4. i enklare fall medge anstånd med att ge in självdeklaration
enligt bestämmelserna i lagen (2001:1227) om självdeklarationer
och kontrolluppgifter,

5. i enklare fall registrera anmälan om flyttning enligt
folkbokföringslagen (1991:481), eller

6. i enklare fall bevilja flyttningsbidrag i form av bidrag
till sökanderesor enligt förordningen (1994:7) om
flyttningsbidrag. Lag (2002:313).

8 § En arbets- eller uppdragstagare som omfattas av ett
särskilt avtal enligt 5 § får i den kommunala myndighetens namn

1. bereda ärenden om bistånd enligt 4 kap. 1 §
socialtjänstlagen (2001:453) till den som fyllt 65 år för
dennes försörjning,

2. ta emot ansökningar om plats och, med undantag för barn som
behöver särskilt stöd enligt 2 a kap. 9 § skollagen
(1985:1100), fördela platser och lämna erbjudanden om plats för
barn som skall tillhandahållas förskoleverksamhet och
skolbarnsomsorg enligt 2 a kap. skollagen,

3. lämna ekonomiskt stöd till inackordering för elever i
gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning enligt skollagen,

4. ge tillstånd till att inrätta annat slag av toalett än
vattentoalett enligt en kommunal föreskrift, eller

5. i enklare fall bevilja parkeringstillstånd för handikappade.
Lag (2001:478).

9 § En arbets- eller uppdragstagare som omfattas av ett
särskilt avtal enligt 5 § får i fråga om personregister
bara ges tillgång till sådana uppgifter som behövs för
att kunna utföra de förvaltningsuppgifter som omfattas
av samtjänstavtalet.

Övergångsbestämmelser

1997:297

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997 och
gäller till utgången av juni 2002.

2. Genom lagen upphävs lagen (1994:686) om
försöksverksamhet med medborgarkontor. Bestämmelserna i
den nya lagen om samtjänstavtal skall i tillämpliga
delar även gälla i fråga om avtal som regeringen har
godkänt enligt den upphävda lagen.