Tillkännagivande (1997:3) om EG-förordningar med anledning av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner

SFS nr
1997:3
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1997-01-09
Författningen har upphävts genom
SFS 1998:13
Upphävd
1998-01-28

Regeringen tillkännager att följande förordningar om
ekonomiska sanktioner har beslutats av Europeiska gemenskapen
med anledning av sådana beslut eller rekommendationer som
avses i 1 § 1 lagen (1996:95) om vissa internationella
sanktioner och beträffande vilka straffansvar därför gäller i
landet direkt enligt 8 § andra stycket samma lag.

1. Rådets förordning (EEG) nr 3541/92 av den 7 december 1992
om förbud mot att tillmötesgå irakiska krav i samband med
kontrakt och transaktioner som omfattas av FN:s säkerhetsråds
resolution 661 (1990) och därmed förknippade resolutioner
(EGT nr L 361, 10.12.1992, s. 1, Celex 392R3541).

2. Rådets förordning (EEG) nr 2967/93 av den 25 oktober 1993
om förbud av leverans av vissa varor till Unita (EGT nr L
268, 29.10.1993, s. 1, Celex 393R2967).

3. Rådets förordning (EEG) nr 3274/93 av den 29 november 1993
om förhindrande av leverans av vissa varor och tjänster till
Libyen (EGT nr L 295, 30.11.1993, s. 1, Celex 393R3274).

4. Rådets förordning (EEG) nr 3275/93 av den 29 november 1993
om förbud mot att tillmötesgå krav i samband med kontrakt och
transaktioner som omfattas av Förenta nationernas
säkerhetsråds resolution 883 (1993) och därmed förknippade
resolutioner (EGT nr L 295, 30.11.1993, s. 4, Celex
393R3275).

5. Rådets förordning (EG) nr 1264/94 av den 30 maj 1994 om
förbud mot att fullgöra de haitiska myndigheternas krav vad
avser avtal och transaktioner som omfattas av åtgärder enligt
Förenta nationernas säkerhetsråds resolutioner 917 (1994),
841 (1993), 873 (1993) och 875 (1993) (EGT nr L 139,
2.6.1994, s. 4, Celex 394R1264).

6. Rådets förordning (EG) nr 1733/94 av den 11 juli 1994 om
förbud mot att fullgöra krav avseende avtal och transaktioner
som omfattas av Förenta nationernas säkerhetsråds resolution
757 (1992) och därtill knutna resolutioner (EGT nr L 182,
16.7.1994, s. 1, Celex 394R1733).

7. Rådets förordning (EG) nr 2465/96 av den 17 december 1996
om avbrytande av de ekonomiska och finansiella förbindelserna
mellan Europeiska gemenskapen och Irak (EGT nr L 337,
27.12.1996, s. 1, Celex 396R2465).