Förordning (1997:30) om översyn av statliga myndigheters informationssystem inför år 2000

SFS nr
1997:30
Departement/myndighet
Finansdepartementet F
Utfärdad
1997-01-16
Ändring införd
t.o.m. SFS 1998:1578

1 § Denna förordning tillämpas på myndigheter under
regeringen.

2 § Myndigheterna skall analysera vilka tekniska anpassningar
som behöver göras inför övergången till år 2000 i de
informationsssystem som är av väsentlig betydelse för egen
eller andras verksamhet.

Myndigheter som utövar tillsyn skall också redovisa en
bedömning av anpassningsarbetet inom tillsynsområdet.

Myndigheter som lyder omedelbart under regeringen skall svara
för en samlad analys av underställda myndigheter.

3 § Myndigheterna skall i anslutning till sina analyser
utarbeta en plan för den anpassning som behövs.

4 § Myndigheterna skall senast den 31 maj 1997 i en rapport
till Statskontoret redovisa analysresultaten och den
anpassning som genomförts eller planeras med anledning av
analyserna.

5 § Statskontoret skall bistå med vägledning och metodstöd
för myndigheternas analys- och anpassningsarbete.

Statskontoret skall senast den 15 september 1997 till
regeringen lämna en samlad bedömning av anpassningsarbetet
och därefter varje halvår lämna en uppföljningsrapport.
Statskontoret får begära in ytterligare analyser och planer
från myndigheterna som underlag för sin uppföljning.

6 § Anpassningarna i de informationssystem som är av väsentlig
betydelse för egen eller andras verksamhet skall ha genomförts,
kontrollerats och godkänts av myndigheten senast den 1 juni
1999.

Om myndigheten finner att den inte kan uppfylla detta krav
skall en redovisning lämnas till regeringen omgående, dock
senast den 31 mars 1999. Förordning (1998:1578).