Lag (1997:324) om begränsning av skatt

SFS nr
1997:324
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1997-06-05
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:1404
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2006:1342

1 § Vid debitering av slutlig och tillkommande skatt skall
statlig inkomstskatt och förmögenhetsskatt begränsas enligt
bestämmelserna i denna lag.

Termer och uttryck som används i denna lag har samma betydelse
och tilllämpningsområde som i inkomstskattelagen (1999:1229)
och lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt om inte annat
anges eller framgår av sammanhanget. Lag (1999:1299).

2 § Begränsning av skatt skall ske endast för fysisk person som
är obegränsat skattskyldig under någon del av beskattningsåret
eller för dödsbo efter den som vid sin död var obegränsat
skattskyldig. Lag (1990:1299).

3 § Vid prövning av skattebegränsningen fastställs ett
spärrbelopp. Detta spärrbelopp utgör 60 procent av summan av
den skattskyldiges beskattningsbara förvärvsinkomst och
inkomst av kapital. För personer som skall sambeskattas enligt
21 § lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt beräknas
spärrbeloppet på deras sammanlagda inkomster om beskattnings-
bar förmögenhet uppkommer vid sambeskattningen.

4 § Spärrbeloppet jämförs med det sammanlagda beloppet av
statlig inkomstskatt, kommunal inkomstskatt och
förmögenhetsskatt som beräknats för den skattskyldige på grund
av taxeringen (skattebeloppet). För personer som skall
sambeskattas enligt 21 § lagen (1997:323) om statlig
förmögenhetsskatt beräknas skattebeloppet som summan av deras
sammanlagda skatter om beskattningsbar förmögenhet uppkommer
vid sambeskattningen.

Är den skattskyldige berättigad till nedsättning av statlig
inkomstskatt, kommunal inkomstskatt eller förmögenhetsskatt
genom skattereduktion som avses i 65 kap. 9-11 §§
inkomstskattelagen (1999:1229) eller genom avräkning av
utländsk skatt enligt särskilda föreskrifter, beräknas
skattebeloppet som om skattereduktion eller avräkning av skatt
inte hade skett. Lag (2006:1342).

5 § Om skattebeloppet är högre än spärrbeloppet nedsätts
förmögenhetsskatten och den statliga inkomstskatten med
överskjutande belopp (nedsättningsbeloppet). Förmögenhets-
skatten får dock inte nedsättas till ett lägre belopp än
skatten på 50 procent av den skattskyldiges beskattningsbara
förmögenhet.

Nedsättning sker av förmögenhetsskatt, statlig inkomstskatt
på kapitalinkomst och statlig inkomstskatt på förvärvsinkomst
i nu angiven ordning. Skattenedsättning som avses i 4 § andra
stycket görs sedan nedsättning har skett enligt denna
paragraf.

För personer som skall sambeskattas enligt 21 § lagen
(1997:323) om statlig förmögenhetsskatt fördelas nedsättnings-
beloppet i förhållande till storleken av deras skattepliktiga
förmögenheter. Den sammanlagda förmögenhetsskatten för dessa
personer får inte nedsättas till ett lägre belopp än skatten
på 50 procent av den gemensamt bestämda beskattningsbara
förmögenheten.

6 § Bestämmelserna i skattebetalningslagen (1997:483) om beslut
och överklagande av beslut tillämpas på beslut enligt denna
lag. Lag (1997:955).

Övergångsbestämmelser

1997:324

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997 och tillämpas vid
beräkning av preliminär skatt för tid efter ikraftträdandet
och i övrigt första gången vid 1998 års taxering.

1997:955

Denna lag träder i kraft den 30 december 1997 och tillämpas
första gången vid beräkning av preliminär skatt för 1998 och i
övrigt första gången vid 1999 års taxering.

1999:1299

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas
första gången vid 2002 års taxering.

2001:1167

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002 och tillämpas
första gången vid 2003 års taxering.

2006:1342

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007 och tillämpas
första gången vid 2008 års taxering.

2007:1404

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att lagen (1997:324) om
begränsning av skatt ska upphöra att gälla vid utgången av år
2007. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande i fråga om
debitering av slutlig skatt och tillkommande skatt vid 2008 och
tidigare års taxeringar.