Lag (1997:379) om försöksverksamhet avseende medverkan av Konsumentombudsmannen i vissa tvister

SFS nr
1997:379
Departement/myndighet
Justitiedepartementet KO
Utfärdad
1997-06-05
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:1214

1 § I denna lag finns bestämmelser om Konsumentombudsmannens
medverkan i vissa tvister mellan konsumenter och näringsidkare
och om rättegången i sådana fall.

2 § I en tvist mellan en konsument och en näringsidkare får
Konsumentombudsmannen biträda konsumenten såsom ombud vid
allmän domstol och Kronofogdemyndigheten om tvisten är av
betydelse för rättstillämpningen eller om det annars finns ett
allmänt konsumentintresse av att tvisten prövas.
Lag (2006:1021).

3 § Under den tid som Konsumentombudsmannen är ombud enligt
denna lag skall konsumenten få de förmåner som avses i 16-
20 §§ rättshjälpslagen (1996:1619). Kostnaderna för dessa
förmåner skall stanna på staten.

Konsumentombudsmannen beslutar om sådan utredning som avses i
17 § rättshjälpslagen samt om ersättning till den som
medverkat vid utredningen.

4 § Om Konsumentombudsmannen enligt denna lag biträder en
konsument vid talan i allmän domstol skall bestämmelserna om
tvistemål om mindre värden i 1 kap. 3 d §, 10 kap. 8 a § och
18 kap. 8 a § rättegångsbalken inte tillämpas.

5 § Om konsumenten enligt bestämmelserna i 18 kap. rättegångs-
balken är skyldig att ersätta näringsidkaren dennes
rättegångskostnader skall staten i stället för konsumenten
förpliktas betala dessa kostnader. Staten svarar dock inte för
näringsidkarens kostnader som uppstått efter det att Konsu-
mentombudsmannen upphört att vara ombud och näringsidkaren
underrättats om detta.

Om näringsidkaren genom handlande som avses i 18 kap. 6 §
rättegångsbalken föranlett uppskov i målet eller på annat sätt
vållat kostnad för Konsumentombudsmannen är näringsidkaren
skyldig att ersätta staten sådan kostnad.

6 § Om en konsument har beviljats rättshjälp enligt rätts-
hjälpslagen (1996:1619) skall rättshjälpen upphöra om Konsu-
mentombudsmannen beslutar att biträda konsumenten. Konsumenten
skall i sådant fall endast betala rättshjälpsavgift.

7 § Konsumentombudsmannens beslut enligt denna lag får inte
överklagas.

Övergångsbestämmelser

1997:379

Denna lag träder i kraft den 1 december 1997 och gäller
till utgången av december månad 2011. Lag (2011:1214).