Förordning (1997:381) om vissa särskilda uppgifter för Lärarhögskolan i Stockholm rörande svenska som andraspråk och svenskundervisning för invandrare

SFS nr
1997:381
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1997-06-05
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:1475
Upphävd
2008-02-15
Ändring införd
t.o.m. SFS 2000:610

1 § Lärarhögskolan i Stockholm skall fullgöra vissa särskilda
uppgifter som rör svenska som andraspråk och svenskunder-
visning för invandrare (sfi) enligt bestämmelserna i denna
förordning.

2 § Lärarhögskolan i Stockholm skall verka som ett nationellt
centrum för svenska som andraspråk och sfi. Därvid skall
högskolan särskilt

– samla, sammanställa och förmedla kunskaper och
erfarenheter,

– stödja och lämna information om utvecklingen av läromedel
och användningen av informationsteknik, och

– stödja och vara ett resurscentrum för nya former av
kompetensutveckling.

Lärarhögskolan i Stockholm får också åta sig att utföra
särskilda uppdrag som rör svenska som andraspråk och sfi.

Lärarhögskolan i Stockholm skall i frågor som rör svenska som
andraspråk och sfi samråda med Stockholms universitet.

3 § Den verksamhet som Lärarhögskolan i Stockholm bedriver
enligt denna förordning skall redovisas särskilt i den
redovisning som högskolan lämnar till regeringen enligt
förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.
Förordning (2000:610).