Växtförädlarrättsförordning (1997:383)

SFS nr
1997:383
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
1997-06-05
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:600

Allmän bestämmelse

1 § Vid tillämpningen av 1 kap. 1 § växtförädlarrättslagen
(1997:306) skall den som är medborgare i ett land som ingår i
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet behandlas som en svensk
medborgare.

Ansökan om registrering

2 § En ansökan om registrering av en växtsort ska vara
undertecknad av sökanden eller sökandens ombud och innehålla,
förutom det som anges i 5 kap. 2 § växtförädlarrättslagen
(1997:306),

1. sökandens namn och adress samt, om sökanden företräds av
ombud, även ombudets namn och adress,

2. förädlarens namn och adress,

3. förädlarens preliminära beteckning på sorten,

4. uppgift om huruvida skydd för sorten sökts i en annan stat
samt uppgift om den då föreslagna eller godtagna
sortbenämningen och vad myndigheten i den staten delgett
sökanden med anledning av ansökan,

5. uppgift om huruvida det begärs prioritet enligt 3 kap. 6 §
växtförädlarrättslagen och om var och när den ansökan gjordes
som åberopas som stöd för begäran om prioritet, och

6. uppgift om huruvida sorten är resultatet av en genetisk
modifiering enligt 13 kap. miljöbalken.

Om sökanden företräds av ombud, ska fullmakt för ombudet ges
in samtidigt med ansökan.

Om den föreslagna sortbenämningen kan förväxlas med ett sådant
varumärke för växtsortmaterial eller andra liknande varor för
vilket sökanden har skydd, ska det tillsammans med ansökan ges
in ett bevis från vederbörande myndighet för registrering av
varumärken att varumärket har avförts ur varumärkesregistret
eller, om varumärket inte är registrerat, en förklaring från
sökanden att han eller hon avstår från den rätt han eller hon
har till märket enligt varumärkeslagen (2010:1877).

Samtidigt med att ansökan görs ska ansökningsavgiften betalas.
Förordning (2011:600).

3 § Ansökan jämte bilagor skall vara avfattade på svenska,
danska eller norska språket.

Statens jordbruksverk kan för ett visst fall bestämma att en
sådan beskrivning av växtsort och en sådan uppgift om sortens
härstamning som avses i 5 kap. 2 § andra stycket 1 och 2
växtförädlarrättslagen (1997:306) skall vara avfattade på
svenska.

Är en ingiven handling avfattad på ett annat språk än svenska,
danska eller norska kan verket förelägga sökanden att översätta
handlingen. Förordning (2005:1223).

Diarium

4 § Jordbruksverket skall föra diarium över inkomna ansökningar
om registrering av växtsorter.

I diariet skall antecknas beträffande varje ansökan

1. ingivningsdag och diarienummer,

2. det växtsläkte eller den växtart som sorten tillhör,

3. förslag till benämning på sorten,

4. sökandens namn och adress,

5. om sökanden företräds av ombud, ombudets namn och adress,

6. förädlarens namn och adress,

7. om prioritet begärts, var och när tidigare ansökan getts in
samt ansökans nummer,

8. ingivet växtmaterial och handlingar angående sortens
framställning,

9. i ärendet i övrigt inkomna handlingar och betalda avgifter,
och

10. i ärendet fattade beslut.

När anteckning görs om ett beslut om uppskov enligt 11 §, skall
motsvarande anteckning göras vid den äldre ansökan.
Förordning (2005:1223).

5 § På ansökan om registrering skall Jordbruksverket ange
vilken dag den kommit in till verket.
Förordning (2005:1223).

6 § Om det anmäls att rätten till en växtsort som sökts
registrerad har övergått till någon annan, får denne antecknas
som sökande i diariet endast om rättsövergången har styrkts.

7 § Har upphävts genom förordning (2000:1466).

Handläggning

8 § Vid prövning av ansökningar om registrering skall
Jordbruksverket beakta allt som verket har kännedom om.
Förordning (2005:1223).

9 § Jordbruksverket får uppdra åt sakkunniga utanför verket att
verkställa särskild utredning i ärenden om registrering.
Förordning (2005:1223).

10 § I den mån avtal om detta har träffats mellan
Jordbruksverket och en registreringsmyndighet i en annan stat,
får prov med material av en växtsort, för vilken registrering
söks hos verket, ske hos en myndighet eller en institution i
den andra staten. Förordning (2005:1223).

11 § Vid kollision i något avseende med en äldre ansökan om
registrering av en växtsort får Jordbruksverket skjuta upp
behandlingen av den yngre ansökan till dess den äldre ansökan
avgörs. Förordning (2005:1223).

12 § Den som här i landet söker registrering av en växtsort,
för vilken han tidigare sökt registrering i en annan stat, är
skyldig att under handläggningen vid Jordbruksverket redovisa
vad myndigheten i den främmande staten delgett honom om
prövningen av villkoren för registrering.
Förordning (2005:1223).

13 § En sortbenämning som registrerats eller sökts registrerad
i en annan stat skall under förutsättning av ömsesidighet utan
hinder av 4 kap. 1 § första och andra styckena
växtförädlarrättslagen (1997:306) registreras i Sverige, om
det inte finns synnerliga skäl mot detta.

14 § Kungörelse enligt 5 kap. 9 § första stycket
växtförädlarrättslagen (1997:306) skall innehålla

1. ansökans diarienummer,

2. sökandens namn och adress samt, om sökanden företräds av
ombud, ombudets namn och adress,

3. förädlarens namn,

4. uppgift om det växtsläkte eller den växtart som sorten
tillhör,

5. föreslagen sortbenämning,

6. uppgift om dag då ansökan gavs in,

7. uppgift om begärd prioritet, var den tidigare ansökan
getts in, dagen för denna ansökan och ansökans nummer,

8. uppgift om dag då invändning senast skall göras.

15 § Förslag till sortbenämning, som kommit in efter det att
kungörelse enligt 14 § har skett, och förslag till ny
sortbenämning skall kungöras. Sådan kungörelse skall innehålla

1. ansökans diarienummer,

2. sökandens namn och adress,

3. uppgift om det växtsläkte eller den växtart som sorten
tillhör,

4. föreslagen sortbenämning samt, om förslaget avser utbyte
av sortbenämning, den registrerade sortbenämningen,

5. uppgift om dag då förslaget gavs in,

6. uppgift om dag då invändning senast skall göras.

16 § Om invändning görs mot en registreringsansökan eller mot
ett förslag till sortbenämning, skall även grunderna för
invändningen anges

17 § Om en invändare företräds av ombud, skall fullmakt för
ombudet ges in.

Växtsortregistret m.m.

18 § När en växtsort tas in i växtsortregistret, skall den
tilldelas ett registernummer.

Registret skall innehålla

1. ansökans diarienummer och växtsortens registernummer,

2. namn på innehavaren av växtförädlarrätten och dennes
adress samt, om innehavaren företräds av ombud, ombudets namn
och adress,

3. förädlarens namn och adress,

4. uppgift om det växtsläkte eller den växtart som sorten
tillhör,

5. registrerad sortbenämning,

6. uppgift om den dag

a) då registreringsansökan gavs in,

b) då förslag till sortbenämning kom in,

c) då ansökan kungjordes,

d) då växtsorten registrerades,

e) då registreringen kungjordes,

7. uppgift om prioritet har medgetts samt om var åberopad
tidigare ansökan getts in och dagen för denna ansökan.

Innehavaren av växtförädlarrätten skall tillställas bevis om
registreringen.

19 § Om en förklaring har avgetts enligt 2 § tredje stycket
skall Jordbruksverket, sedan beslut om registrering av
växtsorten vunnit laga kraft, underrätta Patent- och
registreringsverket om förklaringen och om den registrerade
sortbenämningen. Förordning (2005:1223).

20 § En kungörelse enligt 5 kap. 12 § första stycket
växtförädlarrättslagen (1997:306) skall innehålla uppgift om
växtsortens registreringsdag och registernummer samt ansökans
diarienummer och den dag ansökan kungjordes.

21 § Om någon har anmält till Jordbruksverket att han vill
väcka talan om hävande av en registrering, om överföring av en
registrering eller om meddelande av en tvångslicens, skall det
antecknas i växtsortregistret.

När en kopia av en dom eller ett slutligt beslut har getts in
till Jordbruksverket enligt 10 kap. 4 § växtförädlarrättslagen
(1997:306), skall det antecknas i registret. När domen eller
beslutet har vunnit laga kraft, skall en sådan anteckning göras
att den huvudsakliga utgången i målet kan utläsas av registret.
Förordning (2005:1223).

22 § Anteckning enligt 7 kap. 2 § växtförädlarrättslagen
(1997:306) skall ange rättsinnehavarens namn och adress samt
dagen för övergången eller upplåtelsen. På begäran skall det
antecknas i vilken utsträckning rätten att upplåta ytterligare
licens har begränsats för innehavaren av växtförädlarrätten.

Om frågan om anteckning inte omedelbart kan avgöras, skall
dock i växtsortregistret anmärkas att anteckning har begärts.

Om växtförädlarrätt utmätts, belagts med kvarstad eller
tagits i anspråk genom betalningssäkring, skall det efter
anmälan antecknas i registret.

Anmälan om ändring rörande ombud skall antecknas i registret.

23 § Om innehavaren av växtförädlarrätten anmäler enligt 8
kap. 2 § växtförädlarrättslagen (1997:306) att han avstår från
växtförädlarrätten och är licens antecknad i
växtsortregistret, skall licenshavaren underrättas och ges
skälig tid att ta till vara sina intressen i ärendet, innan
växtsorten avregistreras.

24 § Om en registrering har hävts genom en dom som vunnit laga
kraft, skall växtsorten avregistreras.

Om en växtsort har avregistrerats eller om en registrerad
sortbenämning har ändrats eller avregistrerats eller om en
registrering har blivit överförd på någon annan genom en dom
som vunnit laga kraft, skall Jordbruksverket utfärda en
kungörelse om detta. Förordning (2005:1223).

25 § I växtsortregistret skall antecknas när årsavgift som
bestämts med stöd av 26 § har betalats.
Förordning (2001:1059).

Avgifter

26 § Jordbruksverket får efter samråd med
Ekonomistyrningsverket meddela föreskrifter om de avgifter som
avses i växtförädlarrättslagen (1997:306).

Om Jordbruksverket förlägger provodling hos en annan
institution eller hos en registreringsmyndighet i en annan stat
eller hos en institution eller myndighet som anlitas av en
sådan registreringsmyndighet, tillämpas de avgifter verket och
den provodlande myndigheten eller institutionen kommit överens
om.

I fråga om sort för vilken Jordbruksverket i stället för att
föranstalta om provning enligt 5 kap. 10 §
växtförädlarrättslagen inhämtar resultat från provning i en
annan stat skall sökanden ersätta verket kostnaderna för
beställt provningsresultat. Förordning (2005:1223).

27 § Avgift skall återbetalas, om den inte har betalats i rätt
tid eller om den har betalats med otillräckligt belopp så att
betalningen inte kan godtas.

Övriga bestämmelser

28 § Ett föreläggande enligt 6 kap. 3 § växtförädlarrättslagen
(1997:306) skall innehålla en erinran om den i 8 kap. 6 § 2
lagen föreskrivna påföljden.

29 § Kungörelser i växtförädlarrättsärenden skall införas i en
av Jordbruksverket utgiven publikation. Förordning (2005:1223).

29 a § Jordbruksverket får till en stat som inte ingår i
Europeiska unionen eller är ansluten till Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet föra över personuppgifter i den utsträckning
uppgifterna ingår i den publikation som avses i 29 §.
Förordning (2005:1223).

29 b § Jordbruksverket är nationell behörig provningsmyndighet
med rätt att teckna avtal med Gemenskapens växtsortmyndighet om
teknisk provning enligt rådets förordning (EG) nr 2100/94 av
den 27 juli 1994 om gemenskapens växtförädlarrätt.
Jordbruksverket skall dessutom fullgöra övriga uppgifter som
ankommer på ett nationellt organ enligt den förordningen.
Förordning (2005:1223).

29 c § Jordbruksverket får ingå avtal med en
registreringsmyndighet i en annan medlemsstat inom
Internationella unionen för skydd av växtförädlingsprodukter
(UPOV) om provning med material av växtsorter för vilka ansökan
gjorts om registrering enligt växtförädlarrättslagen (1997:306)
eller om intagning i den svenska sortlistan enligt
utsädesförordningen (2000:1330). Förordning (2005:1223).

30 § Talan om hävande av registrering som är påkallad från
allmän synpunkt förs av allmän åklagare, om inte regeringen
för särskilt fall förordnar en annan myndighet.

31 § Jordbruksverket får meddela närmare föreskrifter om
registreringsansökan och dess handläggning.
Förordning (2005:1223).