Teleförordning (1997:399)

SFS nr
1997:399
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1997-06-05
Författningen har upphävts genom
SFS 2003:396
Upphävd
2003-07-25
Ändring införd
t.o.m. SFS 2002:486

Tillämpningsområde

1 § Denna förordning gäller televerksamhet och
abonnentupplysning. Förordning (2002:283).

Tillstånd och tillsyn m.m.

2 § Post- och telestyrelsen är tillsynsmyndighet enligt
telelagen (1993:597) och prövar frågor om tillstånd och utövar
tillsyn enligt den lagen.

Post- och telestyrelsen skall för Sveriges del pröva frågor och
fullgöra de uppgifter som åligger den nationella
regleringsmyndigheten enligt Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 2887/2000 av den 18 december 2000 om
tillträde till accessnät. Förordning (2001:1)

3 § Post- och telestyrelsen skall hos Europeiska gemenskapernas
kommission anmäla de företag som bedriver televerksamhet och
har ett betydande inflytande på den svenska marknaden.

4 § Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter enligt
telelagen (1993:597) om

1. undantag från anmälningsplikten enligt 5 §,

2. sådan upplysningsskyldighet som avses i 10 § för den som
inom ett allmänt tillgängligt telenät bedriver televerksamhet
som inte omfattas av anmälningsplikt enligt 5 § den lagen,

3. de sakliga grunder som skall tillämpas vid prövning enligt
14 § första och andra stycket,

4. det sätt på vilket tillståndsvillkor enligt 15 § skall
fullgöras,

5. sådana krav som avses i 18-21 och 39 a §§,

6. i vilken utsträckning krav enligt 23, 39 och 40 §§ skall
fullgöras och det sätt på vilket detta skall ske,

7. att den som har en dominerande ställning på den svenska
marknaden enligt 24 § skall redovisa viss del av den verksamhet
som berörs av tillståndet avskild från annan verksamhet,

8. krav och information enligt 26 §, och

9. uppgifter enligt 29 §.

Föreskrifter om krav enligt 39 och 40 §§ telelagen för den som
tillhandahåller telefonitjänst till fast nätanslutningspunkt
skall träda i kraft senast den 1 januari 2000.

Föreskrifter om tillståndsvillkor enligt 15 § andra stycket och
om krav enligt 39 och 39 a §§ telelagen meddelas efter samråd
med Riksåklagaren och Rikspolisstyrelsen. Förordning (2001:169).

5 § Post- och telestyrelsen skall efter det att en ansökan om
tillstånd eller förhandsbesked enligt telelagen (1993:597) har
kommit in till myndigheten inom sex veckor eller, om ärendet är
särskilt omfattande eller om det annars finns särskilda skäl,
fyra månader därefter underrätta den sökande om myndighetens
beslut med anledning av ansökan.

Skall tillstånd meddelas efter en allmän inbjudan till ansökan
enligt 14 § telelagen får sådan underrättelse lämnas senast
åtta månader efter det att den första ansökan kom in till
myndigheten. Förordning (1999:572).

5 a § I ärenden enligt 14 § telelagen (1993:597) skall
bestämmelserna i 17 § förvaltningslagen (1986:223) om rätt för
part att få del av uppgifter inte tillämpas på uppgifter som
rör endast någon annan sökande.

De uppgifter som en sökande har lämnat in i ett sådant ärende
får läggas till grund för Post- och telestyrelsens beslut
endast i den mån de har lämnats in

1. före ansökningstidens utgång, och

2. efter denna tids utgång på anmodan av Post- och
telestyrelsen.

Post- och telestyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om
förfarandet i sådana ärenden. Förordning (2001:785).

6 § När Post- och telestyrelsen ingriper enligt telelagen
(1993:597) mot ett företag som har anmält verksamhet enligt 5 §
den lagen och som inte uppfyller de krav som är förenade med
sådan verksamhet eller inte uppfyller föreskrifter som
meddelats enligt lagen skall företaget föreläggas att åtgärda
överträdelserna inom en månad från det företaget fick del av
beslutet. Detta gäller om det inte rör sig om upprepade
överträdelser.

Om rättelse görs skall Post- och telestyrelsen inom två månader
från delgivningen av beslutet antingen upphäva eller ändra
beslutet och ange skälen för detta. Om rättelse inte görs skall
myndigheten inom samma tid fastställa beslutet och ange skälen
för detta. Det berörda företaget skall underrättas om detta
beslut inom en vecka. Förordning (1999:572).

7 § Post- och telestyrelsen får meddela de
verkställighetsföreskrifter som behövs för frågor om
anmälningsplikt, tillstånd och tillsyn enligt telelagen
(1993:597).

Samtrafik

8 § Post- och telestyrelsen skall säkerställa att en
beskrivning av kostnadsredovisningen enligt 23 § första stycket
5 telelagen (1993:597) görs tillgänglig på begäran.
Beskrivningen skall visa de huvudkategorier där kostnader har
förts samman och de principer som används för att fördela
kostnader till samtrafik. En redogörelse för efterlevnaden av
redovisningskravet skall offentliggöras varje år.
Förordning (1999:572).

9 § Post- och telestyrelsen skall fastställa regler för
förfarandet vid myndighetens medverkan i medling om samtrafik
samt upplåtelse och sammankoppling av nätkapacitet enligt
telelagen (1993:597).

10 § Post- och telestyrelsen skall med anledning av en ansökan
som avses i 60 § andra stycket telelagen (1993:597) meddela
beslut inom sex månader. Förordning (1999:572).

11 § Pågår tvist om samtrafikvillkor samtidigt i Sverige och i
en annan medlemsstat inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet mellan samma parter, skall Post- och
telestyrelsen, om någon part begär det, komma överens om en
gemensam lösning av tvisten med motsvarande myndighet i den
andra staten. Detta skall ske inom sex månader från begäran.

12 § Post- och telestyrelsen får meddela
verkställighetsföreskrifter till 32-36 §§ telelagen (1993:597).
Förordning (1999:572).

Nummerplanering

13 § Post- och telestyrelsen fastställer nummerplaner och
meddelar föreskrifter om planerna och deras användning.

Nummerplaner och ändringar i planerna skall offentliggöras.
Hänvisning till offentliggörandet skall kungöras i Post- och
Inrikes Tidningar.

Upphandling

14 § Post- och telestyrelsen får besluta att enskilda och
myndigheter skall tillförsäkras tillgång till teletjänster
eller nätkapacitet genom statlig upphandling.

15 § har upphävts genom förordning (1999:839).

Erkännande av teleoperatör

16 § Post- och telestyrelsen beslutar i fråga om erkännande av
teleoperatörer enligt den internationella telekonventionen och
får meddela de föreskrifter som behövs för sådana erkännanden.

Totalförsvarets behov av telekommunikationer

17 § Post- och telestyrelsen får meddela sådana föreskrifter om
den fredstida planeringen för totalförsvarets behov av
telekommunikationer som avses i 65 § andra stycket telelagen
(1993:597).

I föreskriftsverksamhet som avser den fredstida planeringen för
totalförsvarets behov av telekommunikationer skall Post- och
telestyrelsen fästa särskild uppmärksamhet vid frågor om
prioriterade teleabonnemang och krigsabonnentplaner.

Innan föreskrifter som avser den fredstida planeringen för
totalförsvarets behov av telekommunikationer meddelas skall
Post- och telestyrelsen samråda med Försvarsmakten och
Krisberedskapsmyndigheten. Förordning (2002:486).

18 § har upphävts genom förordning (1999:839).

19 § har upphävts genom förordning (1999:839).

20 § har upphävts genom förordning (1999:839).

21 § har upphävts genom förordning (1999:839).

Behandling av personuppgifter m.m.

22 § Följande uppgifter som gäller ett särskilt telemeddelande
får behandlas till dess en fordran är betald eller preskriberad
om de varit nödvändiga för fakturering av en abonnent eller för
betalning av samtrafikavgifter, nämligen

1. abonnentens teleadress,

2. den anropades teleadress,

3. samtalets art,

4. samtalets starttidpunkt och längd eller den överförda
datamängden,

5. datum för samtalsanropet,

6. det totala antalet enheter som skall debiteras för en
redovisningsperiod,

7. andra uppgifter om eller i samband med betalningen, såsom
förskottsbetalning, avbetalning, betalningspåminnelse och
avstängning,

8. typ av utrustning och abonnentutrustningens nummer eller
annan identifikation. Förordning (1999:572).

23 § Post- och telestyrelsen får meddela närmare föreskrifter
om hur uppgifter som avses i 66 § telelagen (1993:597) skall
lämnas ut. Förordning (2002:283).

Nummerpresentation m.m.

24 § Med nummerpresentation avses i denna förordning en
teletjänst i ett allmänt tillgängligt telenät som medger
presentation av det anropande telefonnumret.
Förordning (1999:572).

25 § En anropande abonnent skall ha möjlighet att enkelt och
kostnadsfritt varaktigt skyddas mot nummerpresentation. En
anropande användare skall ha möjlighet att på motsvarande sätt
förhindra nummerpresentation vid enstaka samtal.
Förordning (1999:572).

26 § En anropad abonnent skall ha möjlighet att på ett enkelt
sätt avvisa ett inkommande samtal, där telefonnumret
presenteras innan samtalet etableras, om den anropande
användaren har använt skydd mot nummerpresentation.
Förordning (1999:572).

27 § En anropad abonnent skall ha möjlighet att enkelt och
kostnadsfritt

1. vid rimligt utnyttjande använda skydd mot nummerpresentation
vid inkommande samtal, och

2. använda skydd mot presentation av den anropade abonnentens
telefonnummer. Förordning (1999:572).

28 § Den som tillhandahåller nummerpresentation och presentation
av ett anropat telefonnummer samt skydd mot dessa tjänster skall
upplysa allmänheten om de möjligheter som framgår av 25-27 §§.

Automatisk omstyrning

29 § En abonnent skall ha möjlighet att enkelt och
kostnadsfritt förhindra ett inkommande samtal som automatiskt
styrts om genom medflyttning, vidarekoppling eller annan
liknande tjänst. Förordning (1999:572).

Övergångsbestämmelser

1997:399

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1997. Genom
förordningen upphävs teleförordningen (1993:598).

2. Regeringen fastställer senast vid ikraftträdandet storleken
på det samlade avgiftsuttaget för år 1997 för finansiering av
åtgärder som avses i 18 §.

3. Post- och telestyrelsen fastställer senast den 1 augusti
1997 vilka som för året har ett sådant inflytande som avses i
18 §.