Förordning (1997:40) med instruktion för Delegationen för främjande av miljöanpassad teknik

SFS nr
1997:40
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1997-01-30
Ändring införd
t.o.m. SFS 1999:1384

Uppgifter

1 § Delegationen för främjande av miljöanpassad teknik har till
uppgift att, inom de medelsramar som regeringen särskilt
bestämmer, stimulera till utveckling, upphandling och
introduktion av miljöanpassade produkter, processer och teknik
som syftar till en ekologiskt hållbar utveckling. Vidare skall
delegationen inom sitt verksamhetsområde verka för
exportfrämjande insatser för miljöanpassade produkter och
teknik. Förordning (1999:1384).

2 § I samband med teknikupphandling kan delegationen, med de
begränsningar som följer av 4 §, besluta om att stöd får lämnas
som bidrag till beställaren, eller om det finns särskilda skäl,
till den som tillverkar eller levererar den miljöanpassade
produkten, processen eller tekniken. Stödet får lämnas för
samtliga led i teknikupphandlingsförfarandet.
Förordning (1999:1384).

3 § Delegationen får även besluta om stöd för rådgivning och
utbildning om miljöanpassade produkter, processer och teknik som syftar
till en ekologiskt hållbar utveckling.

4 § Det sammanlagda stöd som lämnas till ett och samma företag
under en följd av tre år får inte överstiga det högsta belopp
som enligt Europeiska kommissionens meddelande om försumbart
stöd2 kan utgöra försumbart stöd. Andra stöd som företaget fått
inom reglerna för försumbart stöd måste därvid beaktas.
Delegationen skall upplysa företaget om ovanstående och erinra
om det beviljade stödets karaktär.

Exportstöd får inte lämnas till ett företag eller annan
vinstdrivande verksamhet. Förordning (1999:1384).

Sammansättning

5 § Delegationen består av högst tolv ledamöter, varav en är ordförande.
Ordföranden och övriga ledamöter utses av regeringen för en bestämd tid.

Organisation

6 § En sekretariatsfunktion skall knytas till delegationen. Delegationen
utser den eller de personer som skall anställas i sekretariatet.
Delegationens kansligöromål utförs av Närings- och teknikutvecklingsverket
mot ersättning. Delegationen får också anställa personal för de projekt
som delegationen beslutar om.

7 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall
tillämpas på delegationen:

2 § om behörighet att företräda staten vid domstol,

18 § om interna föreskrifter,

26 § om vem som får begära in förklaringar m.m.,

29 § om inhämtande av uppgifter,

30 § om ärendeförteckning,

31 § om myndighetens beslut, och

35 § om överklagande.

8 § Delegationen har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges
i 6-9, 13 och 15 §§ verksförordningen (1995:1322).

Ärendenas handläggning

9 § Delegationen är beslutför när ordföranden och minst hälften
av de andra ledamöterna är närvarande. När ärenden av större vikt handläggs
skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

10 § Ärenden avgörs efter föredragning.

11 § Delegationen får överlåta åt ordföranden att på delegationens vägnar
pröva frågor av liten betydelse.

12 § Vid delegationens sammanträde skall protokoll föras.

Överklagande m.m.

13 § Delegationens beslut om stöd får inte överklagas.

14 § Ersättning till ledamöterna i delegationen betalas enligt förordningen
(1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och
råd m.m.