Förordning (1997:400) om taxor för telefonitjänst mellan fasta nätanslutningspunkter

SFS nr
1997:400
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1997-06-05

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om begränsning av
taxeförändringar för den som har en dominerande ställning på
den svenska marknaden för sådana tjänster som avses i 2 §.

2 § Förändringar av taxor för ett grundläggande abonnemang som
medger användning av vissa telefonitjänster får för varje sådan
tjänst i genomsnitt per kalenderår inte överstiga förändringen
i nettoprisindex under närmast föregående år. Detta gäller
telefonitjänster mellan fasta nätanslutningspunkter från
stadigvarande bostad eller fast verksamhetsställe med
direkttelefon avseende

1. ny huvudledning,

2. flyttning av huvudledning,

3. överlåtelse av huvudledning, eller

4. abonnemang för huvudledning.

3 § Post- och telestyrelsen fastställer senast den 1 september
varje år vilka som för det följande året har en sådan
dominerande ställning som avses i 1 §.

4 § Post- och telestyrelsen får meddela de
verkställighetsföreskrifter som behövs för tillämpningen av
denna förordning.

Övergångsbestämmelser

1997:400

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1997 och gäller
till utgången av år 2000.

2. Post- och telestyrelsen fastställer senast den 1 augusti
1997 vilka som för år 1997 har en sådan dominerande ställning
som avses i 1 §.

3. Vid tillämpning av 2 § för år 1997 gäller att
taxeförändringar efter ikraftträdandet inte får överstiga
förändringen i nettoprisindex under 1996.