Förordning (1997:401) med instruktion för Post- och telestyrelsen

SFS nr
1997:401
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1997-06-05
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:951
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2007:732

Uppgifter

1 § Post- och telestyrelsen är central förvaltningsmyndighet
med ett samlat ansvar, sektorsansvar, inom postområdet och
området för elektronisk kommunikation. Förordning (2003:403).

Postområdet

2 § Post- och telestyrelsen skall

1. främja att en väl fungerande samhällsomfattande posttjänst
finns tillgänglig för alla enligt de mål som anges i postlagen
(1993:1684),

2. fortlöpande följa utvecklingen och bevaka att posttjänsten
motsvarar samhällets behov,

3. övervaka prisutvecklingen,

4. pröva frågor om tillstånd och utöva tillsyn enligt
postlagen, och

5. meddela föreskrifter enligt postförordningen (1993:1709).
Förordning (2003:403).

Kassaserviceområdet

2 a § Post- och telestyrelsen skall bevaka att kassaservicen
enligt lagen (2001:1276) om grundläggande kassaservice
motsvarar samhällets behov. Förordning (2001:1278).

Området för elektronisk kommunikation

3 § Post- och telestyrelsen skall

1. främja tillgången till säkra och effektiva elektroniska
kommunikationer enligt de mål som anges i lagen (2003:389) om
elektronisk kommunikation,

2. svara för att möjligheterna till radiokommunikation och
andra användningar av radiovågor utnyttjas effektivt,

3. främja en sund konkurrens,

4. övervaka pris- och tjänsteutvecklingen,

5. följa utvecklingen inom området för elektronisk
kommunikation, särskilt vad gäller säkerhet vid elektronisk
informationshantering och vad gäller uppkomsten av eventuella
miljö- och hälsorisker,

6. pröva frågor om tillstånd och skyldigheter, fastställa och
analysera marknader samt utöva tillsyn och pröva tvister enligt
lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation,

7. på begäran överlämna information till Europeiska
gemenskapernas kommission om utförda kontroller på
slutkundsmarknaden och, vid behov, om de system för
kostnadskalkyler som används av de berörda företagen,

8. meddela föreskrifter enligt förordningen (2003:396) om
elektronisk kommunikation,

9. upprätta och offentliggöra planer för frekvensfördelning
till ledning för radioanvändningen samt offentliggöra
information av allmänt intresse om rättigheter, villkor,
förfaranden och avgifter som rör radiospektrumanvändningen,

10. utöva tillsyn enligt lagen (2000:121) om radio- och
teleterminalutrustning samt meddela föreskrifter enligt
förordningen (2000:124) om radio- och teleterminalutrustning,

11. utöva tillsyn enligt lagen (2000:832) om kvalificerade
elektroniska signaturer samt meddela föreskrifter enligt
förordningen (2000:833) om kvalificerade elektroniska
signaturer,

12. utöva tillsyn enligt lagen (2006:24) om nationella
toppdomäner för Sverige på Internet samt meddela föreskrifter
enligt förordningen (2006:25) om nationella toppdomäner för
Sverige på Internet. Förordning (2006:259).

3 a § Post- och telestyrelsen skall beakta de rekommendationer
som Europeiska gemenskapernas kommission utfärdar om
harmonisering av genomförandet av bestämmelser på området för
elektronisk kommunikation.

Om Post- och telestyrelsen inte följer en sådan rekommendation
skall myndigheten meddela kommissionen detta och motivera sin
ståndpunkt. Förordning (2003:403).

EU-arbetet och annan internationell verksamhet

4 § Post- och telestyrelsen skall

1. utreda behovet av och medverka vid tillkomsten av
överenskommelser mellan Sverige och andra länder,

2. handlägga frågor som rör Sveriges deltagande i verksamheten
inom Europeiska unionen (EU), världspostföreningen UPU, den
europeiska post- och telesammanslutningen CEPT, den
internationella teleunionen ITU och annat internationellt
samarbete,

2 a. vara det behöriga organ som kan begära råd och stöd enligt
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 460/2004 av
den 10 mars 2004 om inrättandet av den europeiska byrån för
nät- och informationssäkerhet,

3. delta i nationellt och internationellt
standardiseringsarbete,

4. handlägga ärenden som rör teknisk och ekonomisk koordinering
enligt EUTELSAT, och

5. ge regeringen stöd vid Sveriges deltagande i EU-arbetet och
i annan internationell verksamhet genom att fortlöpande hålla
regeringen informerad om hur verksamheten utvecklas i de fall
myndigheten eller dess personal medverkar och om andra
förhållanden som är av betydelse för deltagandet samt ställa
den personal till förfogande för Sveriges deltagande som
regeringen begär. Förordning (2006:54).

Upphandling av samhällsåtaganden

5 § Post- och telestyrelsen får genom upphandling

1. tillgodose funktionshindrades behov av särskilda post- och
kassatjänster samt elektroniska kommunikationstjänster,

2. tillgodose samhällets behov av grundläggande betaltjänster
på de orter och den landsbygd där behovet inte tillgodoses av
marknaden,

3. tillgodose totalförsvarets behov av posttjänster och
elektroniska kommunikationstjänster under höjd beredskap, och

4. stärka samhällets beredskap mot allvarliga störningar av
elektronisk kommunikation och posttjänster i fred.
Förordning (2007:732).

6 § Har upphävts genom förordning (2001:1278).

7 § När Post- och telestyrelsen beslutar om föreskrifter skall
den i förekommande fall beakta nationell och internationell
standard.

8 § Post- och telestyrelsen skall fullgöra den prövning eller
tillsyn som regeringen särskilt beslutar om i samband med avtal
mellan staten och en postoperatör.

9 § Post- och telestyrelsen skall, i enlighet med sitt
sektorsansvar, främja att marknaderna för post och elektronisk
kommunikation fungerar effektivt ur såväl ett konsument- som
regionalpolitiskt perspektiv samt att marknaden för elektronisk
kommunikation fungerar effektivt ur ett konkurrensperspektiv.
Myndigheten skall vidare verka för att de handikappolitiska
målen uppnås inom myndighetens verksamhetsområde. Myndigheten
skall därvid vara samlande, stödjande och pådrivande i
förhållande till övriga berörda parter. Myndigheten skall i
konkurrens- och konsumentfrågor och regionalpolitiska frågor
samråda med Konkurrensverket, Konsumentverket och
Glesbygdsverket, i massmediefrågor samråda med Radio- och TV-
verket samt i övrigt ta initiativ till ett löpande
informationsutbyte mellan myndigheterna. Förordning (2003:403).

10 § Post- och telestyrelsen får, med de begränsningar som
följer av personuppgiftslagen (1998:204) och sekretesslagen
(1980:100), till myndigheter och enskilda sälja uppgifter ur
Post- och telestyrelsens frekvens- och tillståndsregister.

Uppgifterna får lämnas ut via terminal, på medium för
automatisk databehandling eller på annat sätt. Grunderna för
prissättningen bestäms av Post- och telestyrelsen.

Uppgifter som avser den registrerades personliga förhållanden
får inte säljas, om de kan antas utgöra ett hot mot den
registrerades personliga integritet. Om den registrerade har
anmält till Post- och telestyrelsen att han eller hon önskar
att uppgifterna inte används för direktreklam, får de inte
säljas för det ändamålet. Förordning (1998:530).

11 § Bestämmelser om avgifter för Post- och telestyrelsens
verksamhet finns i

– 18 § postlagen (1993:1684),

– 10 a § lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning,

– 22 § lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska
signaturer,

– 8 kap. 17 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation,
och

– förordningen (2003:398) om finansiering av Post- och
telestyrelsens verksamhet. Förordning (2003:403).

Verksförordningens tillämpning

12 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Post- och
telestyrelsen med undantag av 3, 4, 6, 7, 9 och 16 §§.
Förordning (2007:289).

Post- och telestyrelsens ledning

13 § Post- och telestyrelsen leds av en styrelse. Den består av
lägst fem och högst tio personer, generaldirektören medräknad.
En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande.

Styrelsen ansvarar för myndighetens verksamhet.

Generaldirektören är under styrelsen chef för Post- och
telestyrelsen. Generaldirektören ansvarar för och leder den
löpande verksamheten enligt styrelsens direktiv och riktlinjer.

Personalföreträdare

14 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas
på Post- och telestyrelsen

Bisysslor

15 § De anställda hos Post- och telestyrelsen får inte för
egen eller någon annans räkning driva sådan verksamhet som
avses i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation,
postlagen (1993:1684), lagen (2000:121) om radio- och
teleterminalutrustning eller lagen (2000:832) om kvalificerade
elektroniska signaturer. De får inte heller vara anställda hos
eller åta sig uppdrag för ett företag som driver sådan
verksamhet. Post- och telestyrelsen kan dock i vissa fall medge
undantag från detta förbud. Förordning (2003:403).

Överklaganden

17 § Har upphävts genom förordning (2007:289).

18 § Har upphävts genom förordning (1998:1088).

Övergångsbestämmelser

1998:530

Denna förordning träder i kraft, i fråga om 10 § den 24
oktober 1998, och i övrigt den 1 juli 1998. Om datalagen
(1973:289) även efter den 24 oktober 1998 skall tillämpas på
viss behandling av personuppgifter, gäller dock 10 § i dess
äldre lydelse för sådan behandling.

1998:1088

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1998. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande i fråga om överklagande av
beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

2007:289

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande för överklaganden av beslut i
anställningsärenden som har meddelats före ikraftträdandet.

2007:732

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2007. Vid
upphandlingar enligt 5 § 2 får Post- och telestyrelsen inte
ingå upphandlingskontrakt som börjar gälla före den 1 juli
2008.