Förordning (1997:405) om offentligt biträde

SFS nr
1997:405
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1997-06-05
Ändring införd
t.o.m. SFS 2005:81

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om tillämpning av
lagen (1996:1620) om offentligt biträde.

2 § Vid tillämpning av lagen om offentligt biträde (1996:1620)
och denna förordning anses som biträdande jurist på en
advokatbyrå den som har avlagt de kunskapsprov som har
föreskrivits för behörighet till domarämbetet och har
antecknats i ett register hos Sveriges advokatsamfund som
anställd som biträde på byrån.

3 § Görs en ansökan om förordnande av offentligt biträde och
handläggs målet eller ärendet av en annan myndighet än den som
skall besluta om förordnandet, skall den handläggande
myndighetens yttrande begäras in om det inte är uppenbart
obehövligt.

Underrättelser

4 § Om offentligt biträde har förordnats, skall den som biträde
har förordnats för samt biträdet få ett skriftligt besked om
detta. Har en annan myndighet än den som handlägger målet eller
ärendet meddelat beslutet, skall även den handläggande
myndigheten få ett sådant besked.

5 § Har upphävts genom förordning (2005:81).

Ersättning till offentliga biträden

6 § I fråga om ersättning till offentliga biträden och
utformning av kostnadsräkningar tillämpas 19, 20 och 24 §§
rättshjälpsförordningen (1997:404). Vad som där sägs om
rättshjälpsbiträde gäller i stället offentligt biträde.

7 § Kostnadsräkningen skall ges in till den domstol eller den
myndighet som skall besluta om ersättningen utom i fall som
avses i andra stycket.

Om förordnandet av offentligt biträde avser ett ärende vid en
annan myndighet än den som skall besluta om ersättningen, skall
kostnadsräkningen ges in till den handläggande myndigheten som
snarast skall sända räkningen med ett eget yttrande till den
myndighet som skall besluta om ersättningen.

Ersättning för medverkan vid utredning

8 § Ersättning till den som har medverkat vid utredning enligt
lagen om offentligt biträde (1996:1620) bestäms till ett
skäligt belopp.

I fråga om ersättning för inställelse för den som har medverkat
vid utredningen tillämpas bestämmelserna om beräkning av
ersättning av allmänna medel till vittnen.

Den som begär ersättning för en utredning är skyldig att lämna
de uppgifter som behövs för att ersättningen skall kunna
bestämmas. Den tid som har lagts ned på uppdraget skall alltid
anges.

Utbetalning av ersättning

9 § Den myndighet som bestämmer ersättning enligt lagen om
offentligt biträde (1996:1620) skall se till att ersättningen
snarast betalas till den som tillerkänts ersättningen.

Återbetalning till staten

10 § Om en domstol eller annan myndighet, efter ett
överklagande, bestämmer ersättning till ett offentligt biträde
till ett lägre belopp än vad som bestämts i det överklagade
beslutet, skall biträdet snarast återbetala vad han eller hon
har fått för mycket.

Om ett utbetalat förskott överstiger vad biträdet slutligen
tillerkänns i ersättning, skall det överskjutande beloppet
snarast återbetalas till staten.