Förordning (1997:406) om offentlig försvarare m.m.

SFS nr
1997:406
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1997-06-05
Ändring införd
t.o.m. SFS 2005:82

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om ersättning till
offentlig försvarare och om den tilltalades ersättnings-
skyldighet enligt 31 kap. 1 § rättegångsbalken.

Ersättning till offentliga försvarare

2 § Domstolsverket fastställer den taxa som avses i 21 kap.
10 § rättegångsbalken på grundval av en timkostnadsnorm som
beslutas av regeringen. Domstolsverket fastställer också hur
tidsspillan skall beräknas.

3 § Bestämmelserna i 20 § rättshjälpsförordningen (1997:404) om
kostnadsräkningar från rättshjälpsbiträden gäller även för
kostnadsräkningar från offentliga försvarare.

Kostnadsräkningen skall ges in till den domstol som skall
besluta om ersättningen.

4 § En offentlig försvarare har rätt till förskott på sin
ersättning med ett skäligt belopp, om det finns skäl till det
med hänsyn till det arbete som har lagts ned i ärendet och till
den tid som återstår innan ersättningen kan fastställas.

Återbetalning till staten

5 § Om en domstol, efter ett överklagande, bestämmer ersättning
till en offentlig försvarare till ett lägre belopp än vad som
bestämts i det överklagade beslutet skall försvararen snarast
återbetala vad han eller hon har fått för mycket.

Om ett utbetalat förskott överstiger vad försvararen slutligen
tillerkänns i ersättning skall det överskjutande beloppet
snarast återbetalas till staten.

Närmare föreskrifter om förfarandet för verkställighet av
beslut om betalning till staten enligt bestämmelserna i 31 kap.
rättegångsbalken beslutas av Domstolsverket efter samråd med
Skatteverket. Förordning (2003:986).

Den tilltalades återbetalningsskyldighet

6 § Den gräns för återbetalning som avses i 31 kap. 1 § femte
stycket rättegångsbalken är 250 kr.

7 § Har upphävts genom förordning (2005:82).