Förordning (1997:407) om ersättningsgaranti vid bodelning

SFS nr
1997:407
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1997-06-05
Ändring införd
t.o.m. SFS 2005:83

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om tillämpning av
bestämmelserna i 17 kap. 7 a § äktenskapsbalken om
ersättningsgaranti vid bodelning.

Ansökan om ersättningsgaranti

2 § En ansökan om ersättningsgaranti enligt 17 kap. 7 a §
äktenskapsbalken skall innehålla uppgifter om den sökandes
ekonomiska och övriga förhållanden i den omfattning som
Domstolsverket föreskriver. Uppgifterna om de ekonomiska
förhållandena skall lämnas på heder och samvete. Den sökande
skall också på heder och samvete intyga att det i ansökan har
lämnats alla uppgifter som, såvitt den sökande vet, är av
betydelse för bedömningen av ansökan och att de lämnade
uppgifterna är riktiga.

Underrättelser

3 § Har någon beviljats ersättningsgaranti enligt 17 kap. 7 a §
äktenskapsbalken skall domstolen, innan bodelningsförrättare
förordnas, vid behov underrätta den som har föreslagits till
bodelningsförrättare om garantin. Beviljas ersättningsgarantin
efter det att rätten har förordnat en bodelningsförrättare,
skall bodelningsförrättaren få ett skriftligt besked om
garantin.

4 § Har upphävts genom förordning (2005:83).

Utbetalning av ersättning till bodelningsförrättare

5 § En ansökan från en bodelningsförrättare om utbetalning av
ersättningsgaranti skall innehålla uppgift om den ersättning
som begärs för arbete samt vilken tid som har lagts ned på
uppdraget. Om bodelningsförrättaren är skyldig att redovisa
mervärdesskatt skall han eller hon ange hur stor del av
ersättningen som utgör mervärdesskatt.

Kostnadsräkningen skall ges in till den domstol som skall
besluta om ersättningen.