Förordning (1997:408) om målsägandebiträde

SFS nr
1997:408
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1997-06-05
Ändring införd
t.o.m. SFS 2005:84

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om tillämpning av
lagen (1988:609) om målsägandebiträde

2 § Vid tillämpning lagen (1988:609) om målsägandebiträde och
denna förordning anses som biträdande jurist på en advokatbyrå
den som har avlagt de kunskapsprov som har föreskrivits för
behörighet till domarämbetet och har antecknats i ett register
hos Sveriges advokatsamfund som anställd som biträde på byrån.

Ersättning till målsägandebiträden

3 § I fråga om ersättning till målsägandebiträden, taxor för
ersättning och utformning av kostnadsräkningar tillämpas 19 och
20 §§ samt 24 § andra meningen rättshjälpsförordningen
(1997:404). Vad som där sägs om rättshjälpsbiträde gäller i
stället målsägandebiträde.

4 § Kostnadsräkningen skall ges in till den domstol som skall
besluta om ersättningen.

Ersättning för medverkan vid utredning

5 § Ersättning till den som har medverkat vid utredning enligt
lagen (1988:609) om målsägandebiträde bestäms till ett skäligt
belopp. Den kostnad som anges i 17 § rättshjälpslagen
(1996:1619) skall beräknas exklusive mervärdesskatt.

I fråga om ersättning för inställelse för den som har medverkat
vid utredningen tillämpas bestämmelserna om beräkning av
ersättning av allmänna medel till vittnen.

Den som begär ersättning för en utredning är skyldig att lämna
de uppgifter som behövs för att ersättningen skall kunna
bestämmas. Den tid som har lagts ned på uppdraget skall alltid
anges.

Återbetalning till staten

6 § Om en domstol, efter ett överklagande, bestämmer ersättning
till ett målsägandebiträde till ett lägre belopp än vad som
bestämts i det överklagade beslutet, skall biträdet snarast
återbetala vad han eller hon har fått för mycket.

Om ett utbetalat förskott överstiger vad biträdet slutligen
tillerkänns i ersättning, skall det överskjutande beloppet utan
dröjsmål återbetalas till staten.

7 § Har upphävts genom förordning (2005:84).