Förordning (1997:409) om särskild utlänningskontroll

SFS nr
1997:409
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1997-06-05
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1151

1 § I sådana ärenden som avses i 28 § lagen (1991:572) om
särskild utlänningskontroll skall prövningen göras av
expeditionschefen eller rättschefen i det departement till
vilket ärendet hör. Detsamma gäller i fråga om yttranden med
anledning av förordnande av eller ersättning till offentligt
biträde. Regeringen kan uppdra även åt särskilda tjänstemän i
departementen att pröva sådana frågor och avge sådana
yttranden. Förordning (2006:99).

2 § Polismyndigheten och Säkerhetspolisen ska underrättas
om följande beslut enligt lagen (1991:572) om särskild
utlänningskontroll:

1. beslut om utvisning med förbud för utlänningen att
återvända till Sverige,

2. beslut i fråga om inhibition, och

3. beslut om tidsbegränsat uppehållstillstånd.
Förordning (2014:1151).

3 § En EES-medborgare eller en sådan familjemedlem till en
EES-medborgare som avses i 3 a kap. 2 § utlänningslagen
(2005:716) som har meddelats ett återreseförbud enligt lagen
(1991:572) om särskild utlänningskontroll eller motsvarande
äldre bestämmelser, får ansöka om upphävande av
återreseförbudet. En sådan ansökan ska lämnas in till
regeringen. Regeringen ska ta ställning till ansökan inom sex
månader från det att den lämnades in.
Förordning (2013:533).

Övergångsbestämmelser

1997:409

1. Denna förordning träder i kraft den 1 december 1997.

2. Förordningen tillämpas även då offentligt biträde har
förordnats enligt rättshjälpslagen (1972:429).