Lag (1997:441) om omräkningstal för 1998 års taxeringsvärden

SFS nr
1997:441
Departement/myndighet
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1997-06-12

För sådan värderingsenhet som avses i 3 § första stycket b
lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt samt för
småhusenhet skall omräkningstalet enligt 16 A kap.
fastighetstaxeringslagen (1979:1152) för år 1998 vara det
omräkningstal som gäller för år 1997.