Lag (1997:484) om dröjsmålsavgift

SFS nr
1997:484
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1997-06-12
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:1541

1 § Den som är betalningsskyldig för skatt, avgift eller ränta
och som inte i rätt tid och på rätt sätt fullgör
betalningsskyldigheten skall, i de fall det särskilt
föreskrivs, betala en avgift (dröjsmålsavgift) enligt de
grunder som anges i denna lag. Lag (1999:1376).

2 § Dröjsmålsavgift tas, om inte annat sägs nedan eller i 3, 4
eller 4 a §, ut med

1. två procent på belopp som betalas före utgången av den
månad då beloppet ska betalas (förfallomånaden),

2. fyra procent på belopp som betalas under första månaden
efter förfallomånaden,

3. sex procent på belopp som betalas under andra månaden efter
förfallomånaden,

4. sex procent, med tillägg av en procentenhet för varje
påbörjad ytterligare månad, på belopp som betalas efter andra
månaden efter förfallomånaden.

Dröjsmålsavgift tas ut med två procent på belopp som betalas
inom tio dagar från den dag då beloppet skulle ha betalats.
Lag (2011:1541).

3 § Dröjsmålsavgiften är minst 100 kronor. Om det ursprungligen
obetalda beloppet är mindre än 100 kronor, får dröjsmålsavgift
dock endast tas ut med motsvarande belopp.

4 § Om den betalningsskyldige skriftligen påmints om sin
betalningsskyldighet och betalning sker senast viss i
påminnelsen angiven dag, ska dröjsmålsavgift tas ut som om
betalning skett den dag påminnelsen sändes.
Lag (2011:1541).

4 a § Dröjsmålsavgift tas inte ut sedan beloppet överlämnats
till Kronofogdemyndigheten för indrivning. Efter överlämnandet
för indrivning tas i stället ränta ut på kapitalbeloppet efter
en räntesats som för varje kalenderår beräknas med ledning av
emissionsräntorna för Riksgäldskontorets statsskuldväxlar och
statsobligationer för de senaste tre åren.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddelar
närmare föreskrifter om ränta enligt denna paragraf.
Lag (2011:1541).

5 § Vid tillämpning av bestämmelserna i denna lag jämställs
med inbetalning av skatt att verkställighet har skett eller
säkerhet har tagits emot enligt bestämmelserna om
betalningssäkring i skatteförfarandelagen (2011:1244).
Lag (2011:1385).

6 § Om det finns särskilda skäl, får den myndighet som har
beslutat om avgiften befria den betalningsskyldige helt eller
delvis från skyldigheten att betala dröjsmålsavgift.

7 § Ett beslut om dröjsmålsavgift får överklagas på det sätt
som gäller för överklagande av beslut om den skatt, avgift
eller ränta som föranlett dröjsmålsavgiften. Lag (1999:1376).

Övergångsbestämmelser

1999:1376

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000. Äldre bestämmelser
skall dock gälla beträffande dröjsmålsavgift som beslutats av
Tullverket före ikraftträdandet.

2011:1385

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för verkställighet
och ställande av säkerhet enligt lagen (1978:880) om
betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter.

2011:1541

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2. Lagen tillämpas även på fordringar som har överlämnats till
Kronofogdemyndigheten för indrivning dessförinnan.

3. Dröjsmålsavgift som är upplupen vid ikraftträdandet
kvarstår.