Lag (1997:560) om revision av Regeringskansliet

SFS nr
1997:560
Departement/myndighet
Statsrådsberedningen
Utfärdad
1997-06-12
Författningen har upphävts genom
SFS 2002:1022
Upphävd
2003-07-01

1 § Riksdagens revisorer skall utföra revision av
Regeringskansliet.

2 § Riksdagens revisorer skall granska Regeringskansliets
årsredovisning och underliggande redovisning i syfte att bedöma
om räkenskaperna är rättvisande.

Granskningen skall ske i enlighet med god revisionssed samt med
iakttagande av de särskilda bestämmelser som kan gälla för
verksamheten.

3 § Innan Regeringskansliet fattar beslut om revisionsplan för
internre-visionen skall samråd med Riksdagens revisorer ske.

4 § Riksdagens revisorer skall senast den 1 april varje år till
regeringen lämna revisionsberättelse över granskningen av
Regeringskansliets årsredovisning.

1997:560

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997 och skall tillämpas i
fråga om räkenskapsår fr.o.m. 1997.