Förordning (1997:572) om anmälan om viss export till Irak

SFS nr
1997:572
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1997-06-05
Författningen har upphävts genom
SFS 2008:671
Upphävd
2008-08-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2000:1218

Inledande bestämmelse

1 § Genom denna förordning genomförs den ordning för övervakning
av leveranser och försäljning till Irak av produkter som kan
användas för utveckling eller tillverkning av massförstörelsevapen
som Förenta nationernas säkerhetsråd har beslutat i resolution
1051 (1996).

Förordningens tillämpningsområde

2 § Denna förordning skall tillämpas på de produkter som är
upptagna i bilagan till förordningen.

Anmälan om export före utförseln

3 § Den som till Irak exporterar någon produkt som finns upptagen
i bilagan till denna förordning skall anmäla detta till
Inspektionen för strategiska produkter.

Anmälan skall göras senast en vecka före utförseln från Sverige.

Anmälan skall göras på blankett som inspektionen tillhandahåller.

4 § Till anmälan enligt 3 § skall fogas

1. särskilt tillstånd från Internationella Atomenergiorganet
(IAEA) vid export av isotoper för medicinskt, jordbruks- eller
industriellt ändamål, och

2. särskilt tillstånd från Förenta nationernas speciella
kommission (UNSCOM) vid export av kemikalier med CDC-nummer från
C02010000-21 till C02190000-21.

5 § Anmälan skall innehålla uppgifter om

1. exportörens namn och adress och, om tillverkaren är någon annan
än exportören, tillverkarens namn och adress,

2. mottagarens namn och adress och, om det är känt,
slutanvändarens namn och adress,

3. beskrivning och kvantitet av produkten med angivande av CDC-
nummer (Commodity Designator Code) och, i förekommande fall, CAS-
nummer (Chemical Abstracts Service) enligt bilagan till denna
förordning, och

4. beräknad leveransdag och beräknat leveranssätt.

Om möjligt, skall anmälan också innehålla uppgift om det TDN-
nummer (Transaction Designator Number) som IAEA eller UNSCOM har
åsatt den tilltänkta leveransen.

Anmälan om export efter utförseln

6 § Den som till Irak har exporterat produkter som finns upptagna
i bilagan till denna förordning skall anmäla detta till
Inspektionen för strategiska produkter.

Anmälan skall göras senast två veckor efter utförseln.

Anmälan skall göras på blankett som inspektionen tillhandahåller.

7 § Anmälan skall innehålla uppgifter om

1. exportörens namn och adress,

2. mottagarens namn och adress,

3. beskrivning och kvantitet av produkten med angivande av CDC-
nummer (Commodity Designator Code) och, i förekommande fall, CAS-
nummer (Chemical Abstracts Service) enligt bilagan till denna
förordning,

4. leveransdag och leveranssätt,

5. införseldag och införselort i Irak,

6. om det kan anges, nummer på fraktdokument, kontrakt, faktura
och kreditiv, och

7. det TDN-nummer (Transaction Designator Number) som IAEA eller
UNSCOM har åsatt leveransen.

Straff

8 § Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1. bryter mot 3 eller 6 § genom att underlåta att göra en
föreskriven anmälan,

2. lämnar oriktiga eller ofullständiga uppgifter i en anmälan som
skall ges in enligt denna förordning.

I ringa fall skall inte dömas till ansvar.

Inspektionen för strategiska produkter

9 § Inspektionen för strategiska produkter skall underrätta
Statens kärnkraftinspektion om sådana anmälningar som avses i 3 §,
om de avser export av sådana nukleära produkter som kräver
tillstånd av Kärnkraftinspektionen enligt lagen (2000:1064) om
kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av
tekniskt bistånd och förordningen (2000:1217) om kontroll av
produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt
bistånd. Förordning (2000:1218).

10 § Inspektionen för strategiska produkter skall till UNSCOM:s
och IAEA:s gemensamma enhet förmedla sådana uppgifter om export av
produkter till Irak som avses i denna förordning.

Bilaga

VARUFÖRTECKNING

DEFINITIONER AV TERMER I DENNA BILAGA

När följande termer förekommer i texten till bilagan, skall de
förstås i enlighet med följande förklaringar.

”Adaptiv styrning”. Med adaptiv styrning avses ett styrsystem som
justerar svaret med utgångspunkt i omständigheter som detekterats
under drift (ref. ”ISO” 2806-1980).

”Aktiv verktygsenhet”. En enhet för att anbringa drivkraft,
processenergi eller avkänning på ett arbetsstycke.

”Användartillgänglig programmerbarhet” avser möjligheten för en
användare att sätta in, modifiera eller ersätta ”program” på annat
sätt än

a) en fysisk förändring i kopplingar eller tråddragningar, eller

b) inställning av funktionskontrollerna inklusive införandet av
parametrar.

”Användbara i” eller ”kapabla till”. Beskriver utrustning, delar,
komponenter eller programvara som är lämpliga för ett visst
ändamål. Det finns inget behov för utrustningen, delar,
komponenter eller ”programvara” att vara konfigurerad, modifierad
eller specificerad för det speciella ändamålet.

”Användning” avser drift, installation (inklusive installation på
plats), underhåll (kontroll), reparation, översyn och renovering.

”Axialkast” (camming) är huvudspindelns axiella kast under ett
varv mätt i ett plan vinkelrätt mot spindelns fästdorn, i en punkt
nära fästdornets periferi. (Referens ”ISO” 230/1 1986 punkt 5.63).

”Bandbredd” (hos ett oscilloskop) avser det frekvensband över
vilket avvikelsen i katodstråleröret icke faller under 70,7 % av
värdet vid maxpunkten mätt med konstant inspänning till
oscilloskopets förstärkare.

”Certifierad eller utvald” (mikrokrets) är en artikel garanterad
eller utvald för att möta eller överskrida de erfordrade
egenskaperna för ett användningsområde.

”Delprogram” är en beordrad serie av instruktioner i ett språk och
i ett format som behövs för att ge upphov till att operationer
utförs med automatisk styrning och som är antingen skrivet i form
av ett maskin”program” av ett ingångsmedia eller förberett som
ingångsdata för bearbetning i en dator för att man skall erhålla
maskin”program” (referens ”ISO” 2806-1980).

”Detektor” är en mekanisk, elektrisk, optisk eller kemisk enhet
som automatiskt identifierar och registrerar en indikation såsom
en förändring i omgivningens tryck eller temperatur, en elektrisk
eller elektromagnetisk signal eller strålning från ett radioaktivt
material.

”Digital dator” är en utrustning som i gestalt av en eller flera
diskreta variabler kan utföra allt följande:

a) Ta emot data,

b) lagra data eller instruktioner i fasta eller föränderliga
(skrivbara) minnesenheter,

c) bearbeta data med hjälp av lagrade sekvenser av instruktioner
som kan förändras, och

d) avge data.

Förändring av en lagrad sekvens av instruktioner omfattar utbyte
av en fast minnesenhet, men inte en fysisk förändring av
tråddragning eller interna kopplingar.

”Digital styrning” är utrustning vars funktion är delvis eller
helt och hållet automatiskt styrd av lagrade och digitalt kodade
elektriska signaler.

”Diskreta komponenter” är separat packade kretselement där var och
en har sina egna externa anslutningar.

”Driftvärde” (gyro) är hastigheten av utsignalens avvikelse från
önskvärt värde. Det består av slumpmässiga och systematiska värden
och uttryckes som en ekvivalent insignalsvinkelförskjutning per
tidsenhet i förhållande till ett rymdfast koordinatsystem.

”Elektronisk sammansättning” är ett antal elektroniska komponenter
(t.ex. ”kretselement”, ”diskreta komponenter”, integrerade
kretsar, etc) som kopplats samman för att utföra en eller flera
specificerade funktioner och normalt är utbytbara i sin helhet och
i allmänhet även kan tagas isär.

”Expertsystem” är system som kan lämna ett resultat när en
datamängd får bearbetas av regler som lagrats oberoende av
”programmet”, och som kan utföra något av nedanstående:

a) Automatiskt förändra en ”källkod” som användaren matar in.

b) Lämna kunskap relaterad till en art av problem i ett skenbart
naturligt språk.

c) Samla kunskap som erfordras för dess utveckling (symbolisk
träning).

”Fibrer eller fiberliknande material” omfattar,

a) kontinuerliga enfibertrådar,

b) kontinuerliga garn och vävar,

c) tejp, duk, mattor, band,

d) hackade fibrer, cellull, rayonull och sammanhängande
fiberfiltar,

e) tunna trådar (whiskers), antingen mono- eller
polykristallinska av valfri längd,

f) aromatisk polyamidmassa.

”Flexibel tillverkningsenhet” (FMU) eller ”flexibelt
tillverkningssystem” (FMS) eller ”flexibel tillverkningscell”
(FMC) är en enhet som innefattar en kombination av åtminstone:

a) En ”digital dator”, inklusive dess eget ”huvudminne” och dess
egen tillhörande utrustning, och

b) två eller fler av följande:

i) en verktygsmaskin,

ii) en dimensionsmätmaskin,

iii) en robot,

iv) digitalt styrd utrustning.

”Grundforskning” är experimentellt eller teoretiskt arbete som
sker för att insamla nya kunskaper om fenomens fundamentala
principer eller observerbara fakta och inte är direkt inriktad mot
ett bestämt praktiskt syfte eller mål.

”Grundstabilitet” (accelerometer) är den signal som en
accelerometer avger när den ej utsätts för någon acceleration.

”Huvudminne” är en dators primärminne för lagring av data eller
instruktioner för snabb åtkomst av en centralprocessor. Det består
av en ”digital dators” internminne och varje till detta minne
hierarktiskt anslutna minnen, såsom ”cache-minne” eller icke-
sekventiellt åtkomliga utvidgade minnen.

”Inre foder” är material lämpat för limförbindelsen mellan det
fasta bränslet och huset eller isoleringsinsatsen. Fodret är
vanligen en vätskepolymerbaserad dispersion av svårsmält eller
isolerande material, t.ex. kolfylld HTPB eller annan polymer med
tillsatta härdare, som sprutas eller gjuts över insidan av huset.

”Instrumenterad räckvidd” är det specificerade entydiga
avbildningsområdet för en radar.

”ISO” är förkortningen för Internationella
Standardiseringsorganisationen.

”Isolerade levande kulturer” innefattar levande kulturer i vilande
form och i torkade preparat. Se ”Mikroorganismer”.

”Isolering” anbringas på komponenterna till en raketmotor, t.ex.
huset, munstycke, inlopp, tillslutningar och omfattar härdade
eller halvhärdade gummiduksblock innehållande ett isolerande eller
eldfast material. Den kan också ingå som ett dämpningselement.

”Isostatiska pressar” är utrustning, som har förmågan att genom
olika medier (gasformigt, flytande eller fast) trycksätta ett
slutet hålrum för att skapa likformat tryck i alla riktningar mot
ett arbetsstycke eller material i hålrummet.

”Komposit” är en matris och en eller flera tillsatsstrukturer som
består av partiklar, tunna trådar, fibrer eller någon kombination
av dessa, som föreligger av ett eller flera specifika skäl.

”Konstruerad eller modifierad” beskriver utrustning, delar,
komponenter eller ”programvara” som, som en följd av en
”utveckling” eller modifikation, har speciella egenskaper som gör
dem lämpliga för ett visst ändamål. ”Konstruerad eller modifierad”
utrustning, del, komponent eller ”programvara” kan användas för
annan applikation.

”Konturstyrning” innebär att två eller flera ”numeriskt styrda”
rörelser arbetar i enlighet med instruktioner som specificerar
nästa erforderliga position och de erforderliga
matningshastigheterna till den positionen. Dessa
matningshastigheter varieras i förhållande till varandra så att
den önskade konturen genereras (ref. ”ISO”/DIS 2806-1980).

”Korrosionshärdig”. För artiklar i den kemiska bilagan avses med
korrosionsresistent att alla delar som kommer i kontakt med den
kemikalie som skall processas är tillverkade av följande:

a) Glas (inklusive keramiskt bundet eller emaljerat eller
glasfodrat).

b) Keramer.

c) Ferrokisel.

d) Titan eller titanlegering (t.ex. Monel 10 eller 11, titan 20,
titannitrid 70 eller 90).

e) Tantal eller tantallegeringar.

f) Zirkonium eller zirkoniumlegeringar.

g) Nickel eller nickellegeringar med mer än 40 viktprocent
nickel (t.ex. Alloy 400, AMS 4675, ASME SB164-B, ASTM B127, DIN 2
4375, EN60, FM60, IN60, Hastalloy, Monel, K500, UNS NO4400).

h) Legeringar med mer än 25 viktprocent nickel och 20
viktprocent krom och/eller koppar (t.ex. Cunifer 30Cr, ENiCu-7, IN
732 X, Monel 67, Monel WE 187, UNS C71900).

i) Grafit.

j) Fluoriderade polymerer (t.ex. Aflex COP, Aflon COP88, F40,
Ftorlon, Ftoroplast, Neoflon, ETFE, Teflon, PVDF, Tefzel, PTFE, PE
TFE 500 LZ, Haller).

k) Naturlig eller syntetisk gummibeläggning.

l) Fiberförstärkta polymerer, inklusive glas eller grafit.

m) Silver.

”Kretselement” är en enkel aktiv eller passiv funktionell del av
en elektrisk krets, såsom en diod, en transistor, ett motstånd, en
kondensator etc.

”Källkod” (eller källspråk) är ett lättillgängligt uttryck för en
eller flera processer som kan omvandlas av ett
programmeringssystem till en för utrustningen exekverbar form
(objektkod (eller objektspråk)).

”Laser”. En laser är en sammansättning av komponenter som
producerar ett i såväl tiden som rummet koherent ljus som är
förstärkt med hjälp av stimulerad strålningsemission.

”Linjäritet” (mäts vanligen i termer av icke-linjäritet) är den
maximala avvikelsen för den faktiska karaktäristiken (medelvärdet
av övre och undre avläsningar), positiva eller negativa, från en
rät linje som placerats så att den utjämnar och minimerar de
maximala avvikelserna.

”Magnetiska gradiometrar” är instrument som kan detektera
variationen i rummet av magnetfält som härrör från källor utanför
instrumentet. De består av flera ”magnetometrar” och tillhörande
elektronik vars utsignal ger ett mått på magnetfältsgradienten.

”Magnetometrar” är instrument som är avsedda att detektera
magnetfält från källor utanför instrumentet. Instrumentet består
av ett enda element som känner av magnetfält samt tillhörande
elektronik vars utsignal ger ett mått på magnetfältgradienten samt
elektronikutrustning som gör att utsignalen från det avkännande
elementet blir läsbar.

”Manipulatorer” innefattar griparmar, ”aktiva verktygsenheter” och
andra verktyg som fästs i fästdon i änden av en ”robots”
manipulatorarm.

”Mikroorganismer” avser bakterier, virus, mycoplasma, rickettsier,
chlamydia eller svampbildningar, utan avseende på om de är
naturliga, förbättrade eller modifierade, antingen som ”isolerade
levande kulturer” eller som material som innehåller levande
material som avsiktligt inympats eller kontaminerats med sådana
kulturer.

”Mikroprogram” är en sekvens elementära instruktioner som är
lagrade i ett särskilt minne och vars exekvering initieras när
dess referensinstruktion införs i ett instruktionsregister.

”Missiler och deras system” är kompletta raketsystem och
obemannade luftfarkostsystem inklusive ballistiska missiler,
ytmål-mot-ytmål-missiler, utskjutningsfarkoster, sounding rockets,
kryssningsrobotar, målrobotar och spaningsrobotar.

”Monolitisk integrerad krets” är en kombination av passiva eller
aktiva ”kretselement” som

a) har formats med hjälp av diffusionsprocesser,
implantationsprocesser eller

utfällningsprocesser i eller på ett enda stycke halvledande
material, ett så kallat chip,

b) kan betraktas som odelbart sammankopplade, och

c) utför en kretsfunktion eller funktioner.

”Naturligt uran” är uran som innehåller samma blandning av
isotoper som förekommer i naturen. Uran utarmat i isotop 235,
torium, någon av de föregående i form av metall, legering kemisk
blandning eller koncentrat.

”Noggrannhet” som vanligen mäts som onoggrannheten är ett angivet
värdes största avvikelse, positiv eller negativ, från en godtagen
standard eller sant värde.

”Numerisk styrning”. Automatisk styrning av en process, som utförs
av en enhet som använder numeriska data, som normalt införs
efterhand som operationen fortskrider (Ref.: ”ISO” 2382).

”Positioneringsnoggrannheten” (för numeriskt styrda
verktygsmaskiner) skall bestämmas och presenteras i enlighet med
nedanstående fordringar:

a) Provningsbetingelser (referens ”ISO”/DIS 230/2, § 3):

i) Under 12 timmar före och under provet skall
verktygsmaskinen och mätutrustningen hållas vid samma
omgivningstemperatur. Under tiden före mätningen skall
verktygsmaskinens slider arbeta på samma sätt som kommer att ske
under provet.

ii) Maskinen skall vara utrustad med alla mekaniska, elektroniska
eller mjukvarubaserade kompensationer som skall finnas med
maskinen vid exporten.

iii) Mätutrustningens noggrannhet skall vara åtminstone 4 gånger
bättre än den noggrannhet som den provade verktygsmaskinen
förväntas kunna prestera.

iv) Elförsörjningen för slidernas drivsystem skall vara enligt
följande:

a) Nätspänningen skall ligga inom ±10 % av nominellt värde.

b) Frekvensvariationerna får ej överstiga ±2 Hz i förhållande
till normal frekvens.

c) Nätavbrott eller serviceavbrott är ej tillåtna.

b) Testprogram (referens ”ISO”/DIS/230/2, § 4):

i) Matningshastigheten under mätning skall vara snabbmatning.
Det skall noteras att om mätningen avser en verktygsmaskin som
skall bearbeta ytor till optisk kvalitet skall matningshastigheten
vara 50 mm/min eller mindre.

ii) Mätningarna skall göras inkrementalt från axelns ena ändläge
till det andra ändläget utan att återgång sker till utgångsläget
för varje förflyttning till ett nytt mätläge.

iii) Axlar som inte mäts skall hållas i mittposition då en axel
provas.

c) Presentation av testresultatet (referens ”ISO”/DIS/230/2, §
2):

Resultatet av mätningarna skall innefatta följande:

i) Positioneringsnoggrannheten (A), och

ii) det genomsnittliga vändfelet (B).

”Produktion” är alla produktionsskeden, exempelvis konstruktion,
produktionsutveckling, tillverkning, integrering, sammansättning
(montering), inspektion, provning och kvalitetssäkring.

”Produktionshjälpmedel” är utrustning och särskilt utvecklad
”programvara” för denna som integrerats i installationer eller för
en eller flera ”produktions”-faser.

”Produktionsutrustning” avser verktygsuppsättningar, mallar,
jiggar, dornar, formar, gängskärningsverktyg, fixturer,
uppriktningsanordningar, testutrustning, annat maskineri och
därtill hörande komponenter och begränsat till att omfatta sådant
som är speciellt konstruerat eller modifierat för ”utveckling”
eller för en eller flera ”produktions”-faser.

”Program” är en sekvens av instruktioner avsedd för utförande av
en process i eller omvandlad till sådan form som är exekverbar för
en elektronisk dator.

”Programvara” är en samling av ett eller flera ”program” eller
”mikroprogram” som är lagrade i ett konkret uttrycksmedium.

”Radialkast” (run-out) är radiell förskjutning på ett varv på
huvudspindeln mätt i ett plan som är vinkelrätt mot spindelaxeln i
en punkt på den yttre eller inre roterande yta som skall provas
(ref. ”ISO” 230/1-1986, punkt 5.61).

”Realtidsbearbetning” är ett datorsystems bearbetning av data som
åstadkommer en erforderlig servicenivå som en funktion av de
disponibla resurserna inom en garanterad svarstid oberoende av
belastningen av systemet då det stimuleras av en yttre händelse.

”Robot” är en manipuleringsmekanism som kan vara av banstyrnings-
eller punktstyrningstypen, som eventuellt brukar ”sensorer” och
som har alla följande egenskaper:

a) Den är multifunktionell.

b) Den är kapabel att placera eller orientera material, delar,
verktyg eller speciella komponenter med variabla rörelser i
tredimensionellt rum.

c) Den omfattar tre eller flera servoanordningar med öppen eller
sluten slinga som kan omfatta stegmotorer.

d) Den har även ”användartillgänglig programmerbarhet” med hjälp
av lär/utför-metoden eller med hjälp av en elektronisk dator som
kan vara en programmerbar logikcontroller, dvs. utan mekanisk
förmedling.

Ovanstående definition omfattar inte följande anordningar:

a) Manipulationsmekanismer som bara kan styras manuellt eller
med fjärrstyrning.

b) Mekanismer med fast-sekvens-manipulering som är
automatiserade rörelseanordningar som arbetar enligt mekaniskt
fasta programmerade rörelser. ”Programmet” är mekaniskt begränsat
av fasta stoppanordningar exempelvis stift eller kammar.
Rörelsernas sekvensföljd och valet av banor eller vinklar är inte
variabla eller utbytbara på mekaniskt elektroniskt eller
elektriskt sätt.

c) Mekaniskt styrda manipuleringsmekanismer med variabel sekvens
som är automatiserade rörelseanordningar som arbetar enligt
mekaniskt fasta programmerade rörelser. ”Programmet” är mekaniskt
begränsat av fasta men justerbara stoppanordningar exempelvis
stift eller kammar. Rörelsernas sekvensföljd och valet av banor
eller vinklar är variabla inom det fasta ”program”mönstret.
Variationer eller modifikationer av ”program”mönstret (exempelvis
ändringar av stift eller utbyte av kammar) längs en eller flera
rörelseaxlar kan endast göras genom mekaniska operationer.

d) Icke servostyrda manipuleringsmekanismer med variabel sekvens
som är automatiserade rörelseanordningar som arbetar enligt
mekaniskt fasta programmerade rörelser. ”Programmet” är variabelt,
men sekvensen genomförs endast vid binära signaler från mekanisk
fixerade elektriska binära anordningar eller justerbara
stoppanordningar.

e) Staplingskranar som är definierade som kartesiska
koordinatmanipuleringssystem som är tillverkade som en integrerad
del av ett lodrätt system av lagringsbehållare och konstruerade
för att komma åt innehållet i dessa behållare för lagring eller
hämtning.

f) Robotar speciellt konstruerade för icke kärnrelaterade
industriella tillämpningar såsom sprutmålningsboxar inom
bilindustrien.

”Sensorer” är ”detektorer” för fysikaliska fenomen, vars
utgång(efter konvertering till en signal som kan översättas av en
styrenhet) och som också kan generera ”program” eller modifiera
programinstruktioner eller data för numeriska program, inklusive
sensorer med optisk igenkänning, infraröd bildbehandling, akustisk
bildbehandling, känselmätning, positionering med hjälp av
tröghetsmätning, optisk eller akustisk områdesväxling eller
mätning av krafter eller vridmoment.

”Speciella klyvbara material” är plutonium-239, uranium-235,
uranium-233, ”uran anrikat i isotoperna 235 eller 233”, samt varje
material som innehåller de föregående.

”Specifika draghållfastheten” är draghållfastheten i N/m2 (Pa)
dividerat med specifika vikten i N/ m3 mätt vid (296±2) K ((23±2)
C) och en relativ fuktighet av (50±5) %.

”Specifika modulen” är Youngs modul i pascal, som är lika med N/m2
dividerat med specifika vikten i N/ m3 mätt vid (296±2) K ((23±2)
C) och en relativ fuktighet av (50±5) %.

”Stabilitet”. Stabilitet är standardavvikelse (1 sigma) av
variationen av en bestämd parameter från dess kalibrerade värde
mätt under stabila temperaturförhållanden. Den kan uttryckas som
en funktion av tiden.

”Strålningståliga”.

För TV-kameror för högaktiva celler endast, särskilt konstruerade
eller specificerade för att motstå mer än 5 x 104 Gray (Si) ( 5 x
106 rad).

Komponenter eller utrustning (exklusive TV-kameror för högaktiva
celler), konstruerade eller specificerade som motståndskraftiga
mot strålning mer än nedanstående:

a) Total strålningsdos 1 x 105 rad Si, eller

b) En fördröjd dos hastighet på 5 x 108 rad Si/s.

”Styrda bord” är en elektrisk apparat speciellt konstruerad för
att förse ett datorsystem med möjligheten att simultant koordinera
axlarnas rörelse på en verktygsmaskin så att man uppnår
”konturstyrning”.

”Styrsystem” är system som integrerar processen av mätning och
beräkning av en farkosts position och hastighet (dvs. navigation)
med den att beräkna och överföra order till farkostens
flygkontrollsystem för att korrigera banan.

”Superlegeringar” är nickel-, kobolt- eller järnbaserade
legeringar som har en hållfasthet överlägsen alla legeringar i
serien AISI 300 vid temperaturer över 922 K (649 C) under svåra
omgivnings- och arbetsförhållanden.

”Teknisk assistans” överföring av kunskap, färdighet eller
arbetserfarenhet, genom träning, instruktioner eller
konsultservice. Det kan innefatta överföring av ”tekniska data”.
Teknisk assistans direkt kopplad med någon artikel i bilagan
kommer att bli föremål för noggrann undersökning och kontroll i
den omfattning som nationell lagstiftning tillåter.

”Tekniska data” kan avse ritningskopior, planer, diagram,
modeller, formler, tabeller, ritningar, manualer och
instruktioner, skrivna eller inspelade på andra medier eller
enheter såsom disketter, band eller ROM-minnen.

”Teknologi” avser specifik information som är nödvändig för
”utveckling”, ”produktion” eller ”användning” av varor.
Informationen kan ha formen ”teknisk assistans” eller ”tekniska
data”.

”Tipp- och vridbara arbetsbord” (Compound rotary tables).
Arbetsbord vars yta kan tippas och vridas runt två icke-parallella
axlar som kan styras samtidigt och därmed medge kurvlinjestyrning.

”Tippbara spindlar” är verktygshållande spindlar som under
bearbetningsprocessen ändrar sin centrumlinje i förhållande till
andra axlar.

”Toxiner”. Härmed avses toxiner i form av avsiktligt isolerade
preparat eller blandningar, oavsett hur de producerats, andra än
toxiner som är närvarande i andra material såsom patologiska
preparat, råvaror, livsmedel eller frökapslar av
”mikroorganismer”.

”Utarmat uran” är sådant uran som utarmats till isotop 235 under
de värden som uppträder i naturen.

”Utveckling” är alla faser före serieproduktion såsom:
konstruktion, konstruktionsforskning, konstruktionsanalys,
konstruktionskoncept, sammansättning och provning av prototyper,
pilottillverkningsplaner, konstruktionsuppgifter, processen då
konstruktionsuppgifterna förvandlas till en produkt, fastställande
av design och integrering, layouter.

”Öppen för allmänheten” är ”teknologi” eller ”programvara” som har
gjorts tillgänglig utan restriktioner andra än sådana som uppstår
på grund av copyright från dess vidare spridning.

CDC-NUMMER OCH DESS BESKRIVNING

CDC-nummer (Commodity Designator Code) består av en bokstav, ett
paragrafnummer och ett -kategorinummer där:

Bokstav betyder Nukleär/Chemical (kemisk)/Biologisk/Missil.

Paragrafnummer betyder referens till artikel (eller grupp av
artiklar).

Kategorinummer betyder kategori som artikeln placerats i.

Nukleära produkter

Kat Beskrivning

01 Kärntekniskt material.

02 Icke-kärntekniskt material.

03 Anläggningar och utrustning som används vid urananrikning.

04 Analytiska instrument och process-styrningsutrustning som
används vid urananrikning.

05 Andra isotop- (deuterium, tritium, litium)
separationsanläggningar.

06 Anläggningar/utrustning för kemisk omvandling av uran.

07 Kärnreaktorer och utrustning.

08 Anläggningar för tillverkning av kärnbränsle.

09 Återframställningsteknik och utrustning.

10 Industriell utrustning och verktygsmaskiner.

11 Utvecklingsutrustning för implosionssystem.

12 Annan till kärnteknik relaterad utrustning.

Kemiska produkter

Kat Beskrivning

21 Kemikalier som har liten eller ingen användning utom för
kemiska vapenändamål.

22 Kemikalier med dubbel användning (”Dual-use”).

23 Korrosionshärdig produktionsutrustning.

24 Korrosionshärdiga pumpar, ledningar, ventiler och
fyllningsutrustning.

25 Förbränningsutrustning.

26 Detektionsutrustning.

27 Skyddsutrustning.

Biologiska produkter

Kat Beskrivning

31 Mikroorganismer, andra organismer, gifter eller genetiska
material.

32 Inneslutningsutrustning för mikrobiologiska riskmaterial
liksom speciellt konstruerade komponenter.

33 Autoklaver konstruerade för att sterilisera infekterat
material, liksom speciellt konstruerade komponenter.

34 Skyddsutrustning liksom speciellt konstruerade komponenter.

35 Jäsningsutrustning och kärl liksom speciellt konstruerade
komponenter.

Blandare av fram och återgående eller omloppstyp liksom speciellt
konstruerade komponenter.

36 Utrustning användbar för tillverkning, drift, transport eller
lagring av mikroorganismer liksom produkter och komponenter
därtill med undantag av personlig utrustning och
hushållsutrustning, men inklusive gifter eller andra biologiska
material (inklusive livsmedel) och därtill speciellt konstruerade
komponenter.

37 Formulerade pulveriserade komplexa media eller koncentrerade
flytande komplexa media för tillväxt av mikroorganismer.

38 Detekterings- och testsystem för mikroorganismer, gifter
eller genetiska material liksom speciellt konstruerade reagenser.

39 Utrustning och reagenser som skall användas för forskning i
molekylärbiologi, liksom därtill speciellt konstruerade
komponenter.

40 Utrustning som är i stånd att sprida och studera aerosoler
och därtill speciellt konstruerade komponenter.

41 Utrustning konstruerad för mikroinkapsling av levande
organismer, produkter från dem eller komponenter inklusive gifter
eller andra biologiska material.

42 Vacciner mot mikroorganismer eller gifter vare sig de skall
användas till människor eller djur och vare sig legitimerade eller
ej eller endast på experimentstadiet.

43 Dokument, information, programvara eller teknik för
konstruktion, utveckling, användning, lagring, tillverkning,
underhåll eller understöd till kategorierna 31 till 42 ovan, eller
av biologiska vapen eller någon komponent till sådana, eller
biologiskt försvar eller träningsaktiviteter eller försvar.

44 Ammunition, raketer och stridshuvud för missiler som kan
sprida biologiska vapen, medel.

Missiler

Kat Beskrivning

51 Framdrivningssystem och därtill hörande utrustning.

52 Drivmedel och därtill hörande kemikalier och
processutrustning.

53 Elektronik och datorer.

54 Material och materialframställning.

55 Sensorer, radar, navigation, flyginstrument och
telekommunikation.

56 Forsknings-, utvecklings- och utvärderingsutrustning.

57 Kompletta undersystem som kan användas i missilsystem.

[UD1]

B01010100-31 Bacillus anthracis

Medel som orsakar: mjältbrand.

B01010200-31 Bacillus cereus

Medel som orsakar: matförgiftning av bacillus cereus.

B01010300-31 Bacillus subtilis

B01010400-31 Bacillus megaterium

B01010500-31 Bacillus thuringensis

B01010600-31 Brucella abortus

Medel som orsakar: brucellosis (boskap), undulantfeber, Malta-
feber,

Medelhavs-feber.

B01010700-31 Brucella melitensis

Medel som orsakar: brucellosis (getter), undulantfeber, Malta-
feber,

Medelhavs-feber.

B01010800-31 Brucella suis

Medel som orsakar: brucellosis (svin), undulantfeber, Malta-feber,
Medelhavs-feber.

B01010900-31 Chlamydia psittaci Medel som orsakar: psittacosis,
papegojsjukan, ornitos.

B01011000-31 Clostridium botulinum Medel som orsakar: botulism.

B01011100-31 Clostridium perfringens Medel som orsakar:
gasgangrän, Clostridium perfringens matförgiftning.

B01011200-31 Francisella tularensis Medel som orsakar: tularemi,
harpest, hjortflugefeber, Oharas sjukdom.

B01011300-31 Pseudomonas mallei Även känt som: Burkholderia
mallei.

Medel som orsakar: rots.

B01011400-31 Pseudomonas pseudomallei

Även känt som: Burkholderia pseudomallei.

Medel som orsakar: melioidos, Whitmore’s sjukdom, gnagare rots.

B01011500-31 Salmonella typhi

Även känt som: Salmonella enterica var typhi.

Medel som orsakar: tyfoidfeber.

B01011600-31 Serratia marcescens

B01011700-31 Shigella dysenteriae

Medel som orsakar: bakterie dysenteri, shigellos.

B01011800-31 Vibrio cholerae

Medel som orsakar: kolera.

B01011900-31 Yersinia pestis

Även känt som: Yersinia pseudotuberculosis var pestis.

Medel som orsakar: pest.

B01012000-31 Xanthomonas albilineans

B01012100-31 Xanthomonas campestris pv. citri

Även känt som: Xanthomonas campestris pv. citri types A, B, C, D,
E,

Xanthomonas citri, Xanthomonas campestris pv. aurantifolia,

Xanthomonas campestris pv. citrumelo.

B01020100-31 Mycoplasma mycoides

Medel som orsakar: angränsande nötkreaturs-pleuropneumoni.

B01030100-31 Coxiella burnetii

Medel som orsakar: Q feber.

B01030200-31 Rickettsia prowatekii

Medel som orsakar: tyfoidfeber.

B01030300-31 Rickettsia quintana

Även känt som: Rochalimgen quintana, Burtonella quintana.

Medel som orsakar: skyttegravsfeber.

B01030400-31 Rickettsia rickettsii

Medel som orsakar: fästingburen fläcktyfus.

B01040100-31 Afrikansk svinpest-virus

B01040200-31 Fågelinfluensavirus

B01040300-31 Bluetongue virus

B01040400-31 Chikungunya virus

Medel som orsakar: feber, artrit, ledinflammation, hemorragisk
feber, blödarfeber.

B01040500-31 Kongo-Krim hemorragisk feber-virus

B01040600-31 Denguefebervirus

B01040700-31 Östlig hästencefalitvirus

B01040800-31 Ebolavirus

B01040900-31 Mul- och klövsjukevirus

B01041000-31 Getkoppsvirus

B01041100-31 Hantaan virus

Medel som orsakar: epidemisk hemorragisk feber.

B01041200-31 Human influensa

Medel som orsakar: influensa.

B01041300-31 Japansk encefalitvirus

B01041400-31 Junin-virus

Medel som orsakar: argentinsk hemorragisk feber.

B01041500-31 Lassa-febervirus

B01041600-31 Lymfocitär koriomengit-virus

B01041700-31 Rabiesvirus

Även känt som: lyssa virus.

Medel som orsakar: rabies.

B01041800-31 Machupo-virus

Medel som orsakar: boliviansk hemorragisk feber.

B01041900-31 Marburg-virus

B01042000-31 Monkey pox-virus

B01042100-31 Newcastlesjukevirus

B01042200-31 Peste des petits ruminants-virus

B01042300-31 Svinherpesvirus

Även känt som: Aujeszky’s disease.

B01042400-31 Rift Valley Feber-virus

B01042500-31 Boskapspestvirus

B01042600-31 Fårkoppsvirus

B01042700-31 Klassisk svinpestvirus

Även känt som: Hog cholera virus.

B01042800-31 Swine vescular disease virus

Även känt som: Svinenterovirus typ 9.

B01042900-31 Teschensjukevirus

B01043000-31 Fästingburen encefalit-virus

Även känd som : rysk sommar-vår-encefalitvirus.

B01043100-31 Smittkoppsvirus

Medel som orsakar: smittkoppor.

B01043200-31 Venezuelansk hästencefalit-virus

B01043300-31 Vesikulär stomatitvirus

B01043400-31 Västlig hästencefalit-virus

B01043500-31 White pox virus

B01043600-31 Gula febern-virus

B01050100-31 Abrin, inklusive renat eller oförädlat material.

B01050200-31 Botulinum toxiner, inklusive renat eller oförädlat
material.

B01050300-31 Clostridium perfringens toxiner, inklusive renat
eller oförädlat material.

B01050400-31 Conotoxin, inklusive renat eller oförädlat
material.

B01050500-31 Difteriexotoxin, inklusive renat eller oförädlat
material.

B01050600-31 Microcystin, inklusive renat eller oförädlat
material.

Även känt som: Cyanoginosins.

B01050700-31 Modeccin, inklusive renat eller oförädlat material.

B01050800-31 Pseudomonas exotoxin, inklusive renat eller
oförädlat material.

B01050900-31 Ricin, inklusive renat eller oförädlat material.
(CAS nr 9009-86-3)

Se även C02090000-21.

B01051000-31 Saxitoxin, inklusive renat eller oförädlat
material. (CAS nr 35523-89-8)

Medel som orsakar: musselförgiftning, clamförgiftning, paralytisk
skaldjursförgiftning (PSP).

Se även C02080000-21.

B01051100-31 Shiga toxin, inklusive renat eller oförädlat
material.

B01051200-31 Staphylococcus aureus toxins, inklusive renat eller
oförädlat material.

B01051300-31 Tetrodotoxin, inklusive renat eller oförädlat
material.

B01051400-31 Verotoxin, inklusive renat eller oförädlat
material.

B01051500-31 Volkensin, inklusive renat eller oförädlat
material.

B01060100-31 Colletotrichum coffeanum var. virulans

B01060200-31 Cochliobolus miyabeanus

Även känt som: Helminthosporium oryzae.

B01060300-31 Magnaporthe grisea

Även känt som: Pyricularia grisea, Pyricularia oryzae.

B01060400-31 Microcyclus ulei

Även känt som: Dothidella ulei.

B01060500-31 Puccinia graminis

Även känt som: Puccinia graminis f.sp. tritici.

B01060600-31 Puccinia striiformis

Även känt som: Puccinia glumarum.

B01070100-31 Eukaryotiska (icke mikrobiala) organismer som
producerar något gift

som listats i B0105xxxx-31.

B01080100-31 Mikroorganismer listade i B0101xxxx-31, B0102xxxx-
31, B0103xxxx-

31, B0104xxxx-31 och B0106xxxx-31, när de har blivit genetiskt

modifierade.

B01080200-31 Genetiskt modifierade mikroorganismer eller
genetiskt material som innehåller nukleinsyrasekvenser som
erhållits från någon mikroorganism som listats i B01xxxxxx-31,
eller som innehåller nukleinsyrasekvenser associerade med
patogentetiska determinanter av några mikroorganismer som listats
i (B01xxxxxx-31), eller som innehåller nukleinsyrasekvenser
associerade med något toxin som listats i (B0105xxxx-31).

B01080300-31 Genetiskt modifierade varianter av eukaryotiska
(icke mikrobiala) organismer som producerar något toxin som
listats i B0105xxxx-31.

B02010000-32 Hjälpmedel, utrymmen eller andra inneslutningar,
avsedda för inneslutning och sanering av mikrobiologiska risker,
enligt följande:

a) Som fysiskt uppfyller inneslutningskriterierna P3 eller P4
(BL3, BL4, L3, L4) för biologiska inneslutningar enligt
specifikation i WHO Laboratory Biosafety Manual (Geneve, 1993),
och

b) så konstruerade att antalet partiklar, med diametern 0,5 µm,
i den inneslutna luften ej överstiger 35 000 partiklar per m3.

B02020000-32 Biologiska säkerhetsskåp som uppfyller Klass I, II
eller III standard enligt specifikation i WHO Laboratory Biosafety
Manual, inklusive isolatorer av flexibel film, torkskåp,
handskboxar, anaerobiska kammare, hopkopplade linmanövrerade skåp,
isolatorlinor och sekundära inneslutningssystem konstruerade för
att innesluta jäsnings eller nedströms processutrustning, samt
till detta hörande speciella komponenter.

Not: Specifikationerna för biologiska säkerhetsskåp Klass I, II
och III i WHO Laboratory Biosafety Manual är:

Klass I skåp: ett på framsidan öppet ventilerat skåp för
personligt skydd med icke återcirkulerande inåtriktad luftström
bort från operatören. Det är försett med ett HEPA filter
(mikrofilter) för att skydda omgivningen mot utsläpp av
mikroorganismer.

Klass II skåp: ett på framsidan öppet ventilerat skåp för
personligt, produkt- och omgivningskydd med inåtriktad luftström
bort från operatören, försett med ett HEPA filter (mikrofilter) på
luftförsörjning och utsläpp. Två huvudtyper finns, i klass IIA där
70 % av luften återcirkulerar och klass IIB där 30 % av luften
återcirkulerar.

Klass III skåp: Ett totalt slutet, ventilerat skåp som är gastätt
och hålles under undertryck. Tilloppsluften är filtrerad genom ett
HEPA filter (mikrofilter) och utloppsluften passerar två HEPA
filter i serie. Arbete i skåpet utföres med hjälp av långärmade
handskar.

B02030000-32 HEPA filter (mikrofilter)

Not: WHO Laboratory Biosafety Manual definierar HEPA filter som
ett högeffektivt partikelfilter för luft. Det skall utformas efter
nationell standard och inte mer än tre partiklar får passera när
filtret utsätts för en dos på 100 000 partiklar,
dvs.effektiviteten är 99,997 % eller bättre.

B02040000-32 Gummihandskar som är speciellt konstruerade för
användning i säkerhetsskåp och biologiska säkerhetsskåp.

B02050000-33 Autoklaver som är konstruerade för att sterilisera
infekterat materiel, som har en innervolym som är lika med eller
större än 0,3 m3 och till dessa speciellt konstruerade
komponenter.

B02060000-34 Positiva med luft trycksatta dräkter, halvdräkter,
hjälmar och respiratorer samt till dessa speciellt konstruerade
komponenter.

Se även C100408xx-27.

B03010000-35 Fermentorer, bioreaktorer, kemostater och system
för jäsning med kontinuerligt flöde samt till dessa speciellt
konstruerade komponenter.

B03020000-35 Kärl lämpliga för odling av: mikroorganismer
(B0101xxxx-31, B0102xxxx-31, B0103xxxx-31 och B0104xxxx-31),
eukaryotiska celler (B0106xxxx-31), eller för toxinproduktion
(B0105xxxx-31), som är kapabla att arbeta utan spridning av
aerosoler, och som på platsen kan ångsteriliseras i stängt läge
samt till dessa speciellt konstruerade komponenter.

B03030000-35 Omlopps- eller fram- och återgående blandare som
har en total flaskkapacitet som är större än 5 liter, och till
dessa speciellt konstruerade komponenter.

B03040000-35 Skakande kuvöser, blandare, som har en total
flaskkapacitet som är större än 5 liter, och till dessa speciellt
konstruerade komponenter.

B04010000-36 Centrifugalseparatorer eller dekanterare för
kontinuerlig eller semikontinuerlig drift, användbara för att
processa mikroorganismer, produkter eller komponenter som erhålls
därav utom utrustning för personligt bruk eller
hushållsutrustningar, men inkluderande toxiner, eller andra
biologiska material (inklusive livsmedel) samt till dessa
speciellt konstruerade komponenter.

B04020000-36 Centrifugalrotorer för kontinuerligt flöde som är
användbara för att processa mikroorganismer, produkter eller
komponenter som erhålls därav utom utrustning för personligt bruk
eller hushållsutrustningar, men inkluderande toxiner, eller andra
biologiska material (inklusive livsmedel) samt till dessa
speciellt konstruerade komponenter.

B04030000-36 Separatorutrustning med pressplatt filter som är
användbara för att processa, hantera, transportera eller förvara
mikroorganismer, produkter eller komponenter som erhålls därav
utom utrustning för personligt bruk eller hushållsutrustningar,
men inkluderande toxiner, eller andra biologiska material
(inklusive livsmedel) samt till dessa speciellt konstruerade
komponenter.

B04040000-36 Genomströmningsfilter- och
tangentialfilterutrustning med en filterarea som är lika med eller
större än 0,5 m2, användbara för att processa, hantera,
transportera eller förvara mikroorganismer, produkter eller
komponenter som erhålls därav utom utrustning för personligt bruk
eller hushållsutrustningar, men inkluderande toxiner, eller andra
biologiska material (inklusive livsmedel) samt till dessa
speciellt konstruerade komponenter.

B04050000-36 Spraytorkutrustning, användbar för att processa,
hantera, transportera eller förvara mikroorganismer, produkter
eller komponenter som erhålls därav utom utrustning för personligt
bruk eller hushållsutrustningar, men inkluderande toxiner, eller
andra biologiska material (inklusive livsmedel) samt till dessa
speciellt konstruerade komponenter.

B04060000-36 Frystork (lyofiliserings) utrustning med en
kondensorkapacitet större än 1 kg is på 24 timmar användbara för
att processa, hantera, transportera eller förvara mikroorganismer,
produkter eller komponenter som erhålls därav utom utrustning för
personligt bruk eller hushållsutrustningar, men inkluderande
toxiner, eller andra biologiska material (inklusive livsmedel)
samt till dessa speciellt konstruerade komponenter.

B04070000-36 Utrustning för att sönderdela celler genom tryck
eller ultraljud, användbara för att processa, hantera,
transportera eller förvara mikroorganismer, produkter eller
komponenter som erhålls därav utom utrustning för personligt bruk
eller hushållsutrustningar, men inkluderande toxiner, eller andra
biologiska material (inklusive livsmedel) samt till dessa
speciellt konstruerade komponenter.

B04080000-36 Kromatografiska kolonner med en inre volym större
än 2 liter och speciellt konstruerade ändstycken och
flödesadaptrar för sådana kolonner användbara för att processa,
hantera, transportera eller förvara mikroorganismer, produkter
eller komponenter som erhålls därav utom utrustning för personligt
bruk eller hushållsutrustningar, men inkluderande toxiner, eller
andra biologiska material (inklusive livsmedel) samt till dessa
speciellt konstruerade komponenter.

B04090000-36 Malningsutrustning som kan producera
partikelstorlekar på 10 µm eller mindre, användbara för att
processa, hantera, transportera eller förvara mikroorganismer,
produkter eller komponenter som erhålls därav utom utrustning för
personligt bruk eller hushållsutrustningar, men inkluderande
toxiner, eller andra biologiska material (inklusive livsmedel)
samt till dessa speciellt konstruerade komponenter.

B04100000-36 Trumtorkningsutrustning, användbar för att
processa, hantera, transportera eller förvara mikroorganismer,
produkter eller komponenter som erhålls därav utom utrustning för
personligt bruk eller hushållsutrustningar, men inkluderande
toxiner, eller andra biologiska material (inklusive livsmedel)
samt till dessa speciellt konstruerade komponenter.

B04110000-36 Mantelförsedda kärl, användbara för att processa,
hantera, transportera eller förvara mikroorganismer, produkter
eller komponenter som erhålls därav

utom utrustning för personligt bruk eller hushållsutrustningar,
men inkluderande toxiner, eller andra biologiska material
(inklusive livsmedel) samt till dessa speciellt konstruerade
komponenter.

B05000000-37 Sammansatta pulveriserade komplexa media eller
koncentrerade komplexa vätskemedia för odling av mikroorganismer.

B06010000-38 Immunologiskt provade system för mikroorganismer,
toxiner eller genetiska material i B01xxxxxx-31 samt för dessa
speciella reagenser.

B06020000-38 Provade genetiska sondsystem för mikroorganismer,
toxiner eller genetiska material i B01xxxxxx-31 samt för dessa
speciella reagenser.

B06030000-38 Detekteringssystem med biologiska medel för
mikroorganismer, toxiner eller genetiska material i B01xxxxxx-31
samt speciella reagenser för dessa, konstruerade för biologiskt
försvar eller för civilförsvarsapplikationer.

B07010000-39 Utrustning för att sekvensbestämma nukleinsyror i
molekylärbiologisk forskning, och till dessa speciellt
konstruerade komponenter.

B07020000-39 Nukleinsyresekvensutrustning för användning i
forskning inom molekylärbiologin samt till dem speciellt
konstruerade komponenter.

B07030000-39 Elektroporations eller biolistic utrustning för
användning i molekylärbiologisk forskning, och till dessa
speciellt konstruerade komponenter.

B07040000-39 Termiska cyklingssystem för användning i
molekylärbiologisk forskning, och till dessa speciellt
konstruerade komponenter.

B07050000-39 Speciellt konstruerade datainsamlingssystem för
användning i molekylärbiologisk forskning, och till dessa
speciellt konstruerade komponenter.

B07060000-39 Genomlysningsutrustning för användning i
molekylärbiologisk forskning, och till dessa speciellt
konstruerade komponenter.

B07070000-39 Elektroforessystem för användning i
molekylärbiologisk forskning, och till dessa speciellt
konstruerade komponenter.

B07080000-39 Härlett massivt stöd för nukleotid syntes av fast
fas för användning i molekylärbiologisk forskning, och till dessa
speciellt konstruerade komponenter.

B07090000-39 Dimetoxitrityl (DMT)-ribonukleosider, reagens för
användning i molekylär forskning.

B07100000-39 Dimetoxitrityl (DMT)-deoxiribonukleosider, reagens
för användning i molekylär forskning.

B08010000-40 Crop-sprayare som kan sprida aerosoler med en
strömningshastighet som överskrider 1 liter uppslammad vätska per
minut eller 10 g torrt material per minut, och därtill speciellt
konstruerade komponenter.

B08020000-40 Luftdrivna spridare och tillhörande
spridningstankar som kan sprida aerosoler med en
strömningshastighet som överskrider 1 liter uppslammad vätska per
minut eller 10 g torrt material per minut, och därtill speciellt

konstruerade komponenter.

B08030000-40 Spridare, andra än de som beskrivs i B08010000-40
och B08020000-40, som kan chassimonteras, med tillhörande
spridartankar som kan sprida aerosoler med en strömningshastighet
som överskrider 1 liter uppslammad vätska per minut eller 10 g
torrt material per minut, och därtill speciellt konstruerade
komponenter.

B08040000-40 Jetmotordrivna spridare som kan sprida aerosoler
med en

strömningshastighet som överskrider 1 liter uppslammad vätska per
minut eller 10 g torrt material per minut, och därtill speciellt
konstruerade komponenter.

B08050000-40 Aerosolspridare som kan sprida aerosoler med en
strömningshastighet som överskrider 1 liter uppslammad vätska per
minut eller 10 g torrt material per minut, och därtill speciellt
konstruerade komponenter.

B08060000-40 Droppspridare som kan sprida aerosoler med en
strömningshastighet som överskrider 1 liter uppslammad vätska per
minut eller 10 g torrt material per minut, och därtill speciellt
konstruerade komponenter.

B08070000-40 Torrpulverspridare inklusive aerosolspridare,
injektorer som arbetar med luftförflyttning och sprayapparater
(nebulisatorer) som kan sprida aerosoler

med en strömningshastighet som överskrider 1 liter uppslammad
vätska per minut eller 10 g torrt material per minut, och därtill
speciellt konstruerade komponenter.

B08080000-40 Imgeneratorer som kan sprida aerosoler med en
strömningshastighet som överskrider 1 liter uppslammad vätska per
minut eller 10 g torrt material per minut, och därtill speciellt
konstruerade komponenter.

B08090000-40 Dimbildare inklusive pulsjetspridare som kan sprida
aerosoler med en strömningshastighet som överskrider 1 liter
uppslammad vätska per minut eller 10 g torrt material per minut,
och därtill speciellt konstruerade komponenter.

B09010000-40 Aerosolbildande trummor, skåp, kammare, rum eller
andra innefattningar användbara för att studera aerosoler, och
därtill speciellt konstruerade komponenter.

B09020000-40 Aerosolbildande utrustning endast för näsan
(nosen), men ej enheter personlig profylax eller terapi för
medicinska förhållanden användbar i studiet av aerosoler,samt
därtill speciellt konstruerade komponenter.

B09030000-40 Utrustning som på aerodynamisk väg bildar
partikelstorlekar användbar i studiet av aerosoler, samt därtill
speciellt konstruerade komponenter.

B10000000-41 Utrustning konstruerad för mikroinkapsling av
levande organismer, deras produkter och komponenter inklusive
toxiner eller andra biologiska material.

B11000000-42 Vacciner för mikroorganismer eller toxiner i
B01xxxxxx-31, vare sig för människor eller djur legitimerade eller
olegitimerade eller experimentella.

B12000000-43 Dokumentinformation eller teknologi för
konstruktion, utveckling, användning, förvaring, tillverkning,
underhåll eller understöd till enheter i Bxxxxxxxx-xx eller för
biologiska vapen eller någon komponent därtill, eller biologiskt
försvar eller träningsaktiviteter eller försvar.

Not: Med ”dokument” avses kopior, ritningar, diagram, modeller,
formler, tabeller, konstruktioner eller specifikationer av
tekniker, manualer eller instruktioner, som hänför sig till
mikroorganismer, toxiner eller genetiskt material utom sådana som
innehåller allmän information tillgänglig för allmänheten.

B12010000-43 Programvara för konstruktion, utveckling,
användning, förvaring, tillverkning, underhåll eller understöd
till enheter i Bxxxxxxxx-xx eller för biologiska vapen eller någon
komponent därav, eller för biologiskt försvar och
träningsaktiviteter eller försvar och vilken som helst databas
eller programvara som hänför sig till mikroorganismer, toxiner och
genetiskt material, utom sådana som innehåller information
generellt tillgänglig för allmänheten.

B13000000-44 Ammunition, raketer och stridsspetsar till missiler
som kan sprida biologiska vapen, medel.

C01010000-22 Kemikalier, utom sådana som specificeras i
C02xxxxxx-21, som innehåller en fosforatom till vilken är bundet
en H, alkyl eller substituerad alkylgrupp men inga ytterligare
kolatomer.

T.ex. Metyl tiofosfonyldiklorid (CAS nr 676-98-2)

C01020000-22 Dialkyl eller dialkylsubstituerade (metyl,
monoklor-metyl, etyl, normal-

propyl eller iso-propyl)N,N-dialkyl eller N,N-dialkylsubstituerade
(metyl, etyl, normal-propyl eller iso-propyl) fosforamidat.

T.ex. Dietyl N,N-dimetylfosforamidat (CAS nr 2404-03-7)

C01030000-22 Arseniktriklorid (CAS nr 7784-34-1)

C01040000-22 2,2-Difenyl-2-hydroxiättikssyra (CAS nr 76-
93-7)

C01050000-22 Kinuklidin-3-ol (CAS nr 1619-34-7)

C01050000-22 Kinuklidin-3-ol hydroklorid (CAS nr 6238-13-7)

C01060000-22 N,N-Dialkyl (metyl, etyl, normal-propyl eller iso-
propyl) aminoetyl-2-

klorider och motsvarande protonerade salter.

T.ex. N,N-Diisopropyl-2-aminoetylklorid-

hydroklorid (CAS nr 4261-68-1)

C01070000-22 N,N-Dialkyl (metyl, etyl, normal-propyl eller iso-
propyl) aminoetan-2-oler och motsvarande protonerade salter.

T.ex. N,N-Diisopropyl-2-aminoetanol (CAS nr 96-80-0)

C01080000-22 N,N-Dialkyl (metyl, etyl, normal-propyl eller iso-
propyl) aminoetan-2-tioler och motsvarande protonerade salter.

T.ex. N,N-Diisopropyl-2-aminoetantiol (CAS nr 5842-07-9)

C01090000-22 Fosgen (CAS nr 75-44-5)

C01100000-22 Cyanklorid (CAS nr 506-77-4)

C01110000-22 Vätecyanid (CAS nr 74-90-8)

C01120000-22 Triklornitrometan (CAS nr 76-06-2)

C01130000-22 Fosforoxiklorid (CAS nr 10025-87-3)

C01140000-22 Fosfortriklorid (CAS nr 7719-12-2)

C01150000-22 Fosforpentaklorid (CAS nr 10026-13-8)

C01160000-22 Trimetylfosfit (CAS nr 121-45-9)

C01170000-22 Trietylfosfit (CAS nr 122-52-1)

C01180000-22 Dimetylfosfit (CAS nr 868-85-9)

C01190000-22 Dietylfosfit (CAS nr 762-04-9)

C01200000-22 Diisopropylfosfit (CAS nr 1809-20-7)

C01210000-22 Triisopropylfosfit (CAS nr 116-17-6)

C01220000-22 Svavelmonoklorid (CAS nr 10025-67-9)

C01230000-22 Svaveldiklorid (CAS nr 10545-99-0)

C01240000-22 Tionylklorid (CAS nr 7719-09-7)

C01250000-22 Cyklohexanol (CAS nr 108-93-0)

C01260000-22 Vätefluorid (CAS nr 7664-39-3)

C01270000-22 orto-Klorbensylidenmalononitril (CAS nr
2698-41-1)

C01280000-22 Kaliumfluorid (CAS nr 7789-23-3)

C01290000-22 Ammoniumbifluorid (CAS nr 1341-49-7)

C01300000-22 Natriumbifluorid (CAS nr 1333-83-1)

C01310000-22 Natriumfluorid (CAS nr 7681-49-4)

C01320000-22 Kaliumbifluorid (CAS nr 7789-29-9)

C01330000-22 Natriumsulfid (CAS nr 1313-82-2)

C01340000-22 Vätesulfid (CAS nr 7783-06-4)

C01350000-22 Koldisulfid (CAS nr 75-15-0)

C01360000-22 Fosforpentasulfid (CAS nr 1314-80-3)

C01370000-22 Kloretanol (CAS nr 107-07-3)

C01380000-22 isoPropanol (CAS nr 67-63-0)

C01390000-22 Dimetylamin (CAS nr 124-40-3)

C01400000-22 Dimetylaminhydroklorid (CAS nr 506-59-2)

C01410000-22 Kaliumcyanid (CAS nr 151-50-8)

C01420000-22 Natriumcyanid (CAS nr 143-33-9)

C01430000-22 Trietanolamin (CAS nr 102-71-6)

C01440000-22 Trietanolaminhydroklorid (CAS nr 637-39-8)

C01450000-22 Diisopropylamin (CAS nr 108-18-9)

C01460000-22 Diisopropylaminhydroklorid (CAS nr 819-79-4)

C01470000-22 Metyldietanolamin (CAS nr 105-59-9)

C01480000-22 Metyldietanolaminhydroklorid (CAS nr 54060-15-0)

C01490000-22 Etyldietanolamin (CAS nr 139-87-7)

C01500000-22 Etyldietanolaminhydroklorid (CAS nr 58901-15-8)

C01510000-22 Metylbensilat (CAS nr 76-89-1)

C01520000-22 O,O-Dietylfosfortioat (CAS nr 2465-65-8)

C01530000-22 O,O-Dietylfosforditioat (CAS nr 298-06-6)

C01540000-22 Etylenoxid (CAS nr 75-21-8)

C01550000-22 Propylenoxid (CAS nr 75-56-9)

C01560000-22 Hydroxi-1-metylpiperidin (CAS nr 3554-74-3)

C01570000-22 Hydroxi-1-metylpiperidinhydroklorid (CAS nr
164-45-6)

C01580000-22 Kinuklidinon (CAS nr 3731-38-2)

C01590000-22 Kinuklidinonhydroklorid (CAS nr 1193-65-3)

C01600000-22 Fosfor (CAS nr 7723-14-0)

C01610000-22 Svavel (CAS nr 7704-34-9)

C01620000-22 Klor (CAS nr 7782-50-5)

C01630000-22 Fluor (CAS nr 7782-41-4)

C02010000-21 O-Alkyl ((C10 inklusive cykloalkyl) alkyl (metyl,
etyl, normal-propyl eller iso-propyl)-fluorofosfonater.

T.ex. O-isopropyl metylfluorofosfonat (CAS nr 107-44-8)

T.ex. O-pinakolyl metylfluorofosfonat (CAS nr 96-64-0)

C02020000-21 O-Alkyl ((C10 inklusive cykloalkyl) N,N-dialkyl
(metyl, etyl, normal-

propyl eller iso-propyl) amidofosforylcyanider.

T.ex. O-Etyl N,N-dimetylamidofosforylcyanid (CAS nr 77-
81-6)

C02030000-21 O-Alkyl (H eller (C10 inklusive cykloalkyl) S-2-
dialkyl (metyl, etyl, normal-propyl eller iso-propyl)-
aminoetylalkyl (metyl, etyl, normal-propyl eller iso-propyl)
fosfonotiolater eller motsvarande alkylerade och protonerade
salter.

T.ex O-Etyl S-2[-(N,N-diisopropylamino) etyl]

metylfosfonotiolat (CAS nr 50782-69-9)

C02040000-21 Senapsgas

T.ex. 2-Kloretylklormetylsulfid (CAS nr 2625-76-5)

T.ex. bis (2-Kloretyl) sulfid (CAS nr 505-60-2)

T.ex. bis (2-Kloretyltio) metan (CAS nr 63869-13-6)

T.ex. 1,2-bis (2-Kloretyltio) etan (CAS nr 3563-36-8)

C02050000-21 Lewisiter

T.ex. 2-Klorvinyldiklorarsenikhydrid (CAS nr 541-25-3)

T.ex. bis (2-Klorvinyl) klorarsenikhydrid (CAS nr 40334-69-8)

T.ex. tris (2-Klorvinyl) arsenikhydrid (CAS nr 40334-70-1)

C02060000-21 Kvävesenapsgasderivat

T.ex. bis (2-Kloretyl) etylamin (CAS nr 538-07-8)

T.ex. Bis (2-Kloretyl) metylamin (CAS nr 51-75-2)

T.ex. tris (2-Kloretyl) amin, (CAS nr 555-77-1)

och dess protonerade salter

C02070000-21 3-Kinuklidinylbensilat (CAS nr 6581-06-2)

C02080000-21 Saxitoxin, inklusive renat eller oförädlat
material. (CAS nr 35523-89-8)

Se även B01051000-31.

C02090000-21 Ricin, inklusive renat eller oförädlat material.
(CAS nr 9009-86-3)

Se även B01050900-31.

C02100000-21 Alkyl (metyl, etyl, normal-propyl eller iso-propyl)
fosfonyldihalider

T.ex. Metylfosfonyldifluorid (CAS nr 676-99-3)

T.ex. Metylfosfonyldiklorid (CAS nr 676-97-1)

C02110000-21 Dimetylmetylfosfonat (CAS nr 756-79-6)

C02120000-21 O-Alkyl (H eller (C10 inklusive cykloalkyl), O-2-
dialkyl (metyl, etyl, normal-propyl eller iso-propyl)-
aminoetylalkyl (metyl, etyl, normal-propyl eller iso-propyl)
fosfonit och motsvarande alkylerade och protonerade salter.

T.ex. O-Etyl O-2-diisopropylaminoetylmetylfosfonit (CAS nr
57856-11-8)

C02130000-21 O-Alkyl ((C10 inklusive cykloalkyl) alkyl (metyl,
etyl, normal-propyl eller iso-propyl)-klorofosfonater.

T.ex. O-isoPropylmetylklorofosfonat (CAS nr 1445-76-7)

T.ex. O-Pinakolylmetylklorofosfonat (CAS nr 7040-57-5)

C02140000-21 N,N-Dialkyl (metyl, etyl, normal-propyl eller iso-
propyl) fosforamidodihalider

T.ex. N,N-dimetylfosforamidodiklorid (CAS nr 677-43-0)

C02150000-21 bis (2-Hydroxietyl) sulfid (CAS nr 111-48-8)

bis (2-Hydroxietyl) disulfid (CAS nr 1892-29-1)

C02160000-21 3,3-Dimetylbutan-2-ol (CAS nr 464-07-3)

C02170000-21 3,3-Dimetylbutanon (CAS nr 75-97-8)

C02180000-21 O,O-Dietyl S-[2-(dietylamin)etyl] fosfortiolat och
motsvarande alkylerade

och protonerade salter.

T.ex. Amiton (CAS nr 78-53-5)

C02190000-21 1,1,3,3,3-Pentafluor-2-(trifluormetyl)-1-propen
(CAS nr 382-21-8)

C10040110-23 Korrosionshärdiga reaktorkärl med en kapacitet som
är 0,050 m3 (50 liter) eller mer.

C10040120-23 Korrosionshärdiga kondensorer.

Korrosionshärdiga värmeväxlare.

C10040130-23 Korrosionshärdiga destillationskolonner.

C10040140-23 Korrosionshärdiga gastvättare.

C10040150-23 Korrosionshärdiga tankar och andra lagringskärl med
en volym som är 0,050 m3 (50 liter) eller mer.

Transportbehållare för halogen.

C10040160-23 Skivor gjorda av korrosionshärdig metall eller
legeringar med en ytstorlek som är mer än 1 m2 och en tjocklek som
är 4 mm eller mer.

C10040200-24 Korrosionshärdiga pumpar med ett maximalt flöde
0,01 m3 (10 liter) per minut eller mer (mätt vid
standardtemperatur 293 K (20 ºC) och standardtrycket 101,30 kPa
(101,30 kilonewton) per m2) inklusive magnetiska pumpar och sådana
pumpar som arbetar med klämning eller framskridande
variabelrörarea (inklusive förträngningspumpar eller rullpumpar
där endast det elastiska röret är korrosionshärdigt).

Korrosionshärdiga vakuumpumpar med ett maximalt flöde 0,08 m3 (80
liter) per minut eller mer under samma standardförhållanden.

C10040300-24 Korrosionshärdiga rör med en innerdiameter 12,5 mm
eller mer.

Korrosionshärdiga dubbelväggiga rör med en innerdiameter 12,5 mm
eller mer.

C10040400-24 Korrosionshärdiga ventiler med en minsta
innerdiameter 12,5 mm eller mer.

C10040500-24 Korrosionshärdiga fjärrstyrda
doseringsutrustningar.

C10040600-25 Förbränningsutrustning konstruerad för att förstöra
giftiga kemikalier:

a) med en genomsnittlig temperatur i förbränningskammaren över

1 273 K (1 000 ºC), eller

b) med en katalytisk förbränning över 623 K (350 ºC).

C10040700-26 Utrustning och instrument som är i stånd att
upptäcka, mäta eller registrera koncentrationen i luft av giftiga
organiska substanser eller organiska blandningar:

a) innehåller elementen klor, fluor, fosfor eller svavel som har
en

tröskel för upptäckt från 0,3 mg/m3 ,eller

b) som är i stånd att upptäcka eller mäta nivån av
kolinesterashämmare i luften.

Not: Detta omfattar utrustning för att upptäcka eller identifiera
kemiska stridsgaser, men undantar rökdetektorer eller utrustning
för att övervaka partrikelemissioner och som är avsedda för skydd
i hushåll.

C10040810-27 Externt ventilerade halv- eller helskyddsdräkter
för personligt bruk konstruerade för skydd mot giftiga kemikalier
upptagna under nummer C01xxxxxx-22, eller C02xxxxxx-21.

Se även B02060000-34.

C10040820-27 Självstyrande respiratorer konstruerade för skydd
mot giftiga kemikalier upptagna under nummer C01xxxxxx-22, eller
C02xxxxxx-21.

Se även B02060000-34.

C10040830-27 Luftfilterutrustning med adsorptionsmedel i form av
vätska eller fasta kroppar konstruerade som skydd mot giftiga
kemikalier upptagna under nummer C01xxxxxx-22, eller C02xxxxxx-21.

Se även B02060000-34.

M02010100-57 Kompletta individuella raketsteg som kan användas i
missilsystem.

Produktionsutrustning för angivna undersystem.

Produktionshjälpmedel för angivna undersystem.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angivna undersystem,
produktionsutrustningar eller produktionshjälpmedel.

M02010200-57 Kompletta raketmotorer för fasta eller
vätskeformade bränslen användbara i missilsystem.

Produktionsutrustning för angivna undersystem.

Produktionshjälpmedel för angivna undersystem.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angivna undersystem,
produktionsutrustningar eller produktionshjälpmedel.

M02010300-57 Kompletta styrsystem användbara i missilsystem.

Produktionsutrustning för angivna undersystem.

Produktionshjälpmedel för angivna undersystem.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angivna undersystem,
produktionsutrustningar eller produktionshjälpmedel.

M02010400-57 Kompletta styrningar för utblåsningsvektorn
användbara i missilsystem.

Detta innefattar: Flexibla munstycken, bränsle- eller
sekundärgasinsprutning, rörlig motor eller rörligt munstycke,
avböjning av utblåsningsstrålen (blad eller sonder), eller
användande av utblåsningsroder.

Produktionsutrustning för angivna undersystem.

Produktionshjälpmedel för angivna undersystem.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angivna undersystem,
produktionsutrustningar eller produktionshjälpmedel.

M02010500-57 Kompletta stridsspetsar eller vapensäkerhets-,
vapenarmerings-, vapensäkrings- och vapenavfyrningsanordningar
användbara i missilsystem.

Produktionsutrustning för angivna undersystem.

Produktionshjälpmedel för angivna undersystem.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angivna undersystem,
produktionsutrustningar eller produktionshjälpmedel.

M02020000-54 Flödesformande maskiner (inklusive maskiner som
kombinerar spinnformande och flödesformande) samt därtill hörande
komponenter och programvara:

a) Som enligt tillverkarens tekniska specifikation kan utrustas
med numeriska styrenheter eller datorkontroll, även om dessa
enheter ej medlevereras vid leveransen, och

b) har mer än två styrda axlar som kan samordnas samtidigt för
kurvlinjestyrning.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angivna utrustning,
komponenter eller programvara.

Se även N53000000-10.

M02020010-51 Hybridraketmotorer användbara i missilsystem och
komponenter därtill.

Produktionsutrustning för angivna undersystem och komponenter.

Produktionshjälpmedel för angivna undersystem och komponenter.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angivna undersystem,
komponenter, produktionsutrustningar eller produktionshjälpmedel.

M02020020-51 Rammotorer, scrammotorer, pulsade motorer eller
kombinationsmotorer, inklusive enheter för att reglera
förbränning, användbara i missilsystem, samt komponenter till
dessa.

Produktionsutrustning för angivna undersystem och komponenter.

Produktionshjälpmedel för angivna undersystem och komponenter.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angivna undersystem,
komponenter, produktionsutrustningar eller produktionshjälpmedel.

M02020030-51 Lättviktsturbojet-, turbofläkt- och
turbokompoundmotorer, som är små och bränslesnåla enligt nedan:

a) De har båda nedan angivna egenskaper:

i) Maximal dragkraft större än 1 000 N (uppnått oinstallerad)
utom

civilt certifierade motorer med en maximal dragkraft större än 8
890 N (uppnått oinstallerad), och

ii) specifik bränsleförbrukning på 0,13 kg/N/tim eller mindre
(mätt vid statiska förhållanden vid havsnivå),

b) är konstruerade eller modifierade för missilsystem, oavsett
dragkraft eller bränsleförbrukning. Produktionsutrustning för
angivna undersystem.

Produktionshjälpmedel för angivna undersystem.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angivna undersystem,
produktionsutrustningar eller produktionshjälpmedel.

M02020100-51 Raketmotorhus, inre foder, isolering och munstycken
till dessa användbara i missilsystem.

Produktionsutrustning för angivna komponenter.

Produktionshjälpmedel för angivna komponenter.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angivna komponenter,
produktionsutrustningar eller produktionshjälpmedel.

M02020200-51 Hopkopplings-, separationsmekanismer och mellansteg
härför, och grupperingsutrustningar användbara i missilsystem.

Produktionsutrustning för angivna undersystem.

Produktionshjälpmedel för angivna undersystem.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angivna undersystem,
produktionsutrustningar eller produktionshjälpmedel.

M02020300-51 Styrsystem för flytande bränsle och därtill hörande
komponenter samt

styrsystem för flytande bränsle och uppslammade bränslen
(inklusive oxidationsmedel) användbara i missilsystem och
komponenter därtill:

– andra än de som beskrivs i M02020310-51 och M02020320-51, och

– konstruerade eller modifierade för att arbeta i en vibrerande
omgivning som är mer än 5 g RMS mellan 20 Hz och 2 000 Hz.

Produktionsutrustning för angivna system, undersystem och
komponenter.

Produktionshjälpmedel för angivna system, undersystem och
komponenter.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angivna system,
undersystem, komponenter, produktionsutrustningar eller
produktionshjälpmedel.

M02020310-51 Servoventiler, för raketmotorer för flytande
bränsle, konstruerade för ett flöde på 5 liter per minut eller mer
vid ett absolut tryck på 4 000 kPa (600 psi) eller mer med en
svarstid hos manöverorganet som är mindre än 100 ms, och som är
konstruerat eller modifierat för att arbeta i en vibrerande

miljö som är mer än 5 g RMS mellan 20 Hz och 2 000 Hz.

Produktionsutrustning för angivna komponenter.

Produktionshjälpmedel för angivna komponenter.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angivna komponenter,
produktionsutrustningar eller produktionshjälpmedel.

M02020320-51 Pumpar, för raketmotorer för flytande bränsle
konstruerade eller modifierade för att arbeta i en vibrerande
miljö som är mer än 5 g RMS mellan 20 Hz och 2 000 Hz:

med en axelhastighet som är lika med eller större än 6 000 rpm,
eller

med ett utloppstryck som är lika med eller större än 4 000 kPa
(600 psi), eller

med ett flöde på 200 liter per minut eller mer vid standardiserat
atmosfärstryck.

Produktionsutrustning för angivna komponenter.

Produktionshjälpmedel för angivna komponenter.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angivna komponenter,
produktionsutrustningar eller produktionshjälpmedel.

M02020411-52 Hydrazin med en koncentration på mer än 70 % och
dess derivat inklusive monometylhydrazin (MMH).

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angivet gods.

M02020412-52 Osymmetrisk dimetylhydrazin (UDMH).

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling,

produktion eller användning av angivet gods.

M02020413-52 Ammoniumperklorat och andra fasta oxidationsmedel
inklusive: salt av

Nitromyrsyra, Dinitroamin, Nitroamin, och Nitrocubaner.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angivet gods.

M02020414-52 Sfäriskt aluminiumpulver med partiklar av enhetligt
tvärsnitt på mindre än 500 x 10-6 m (500 µm) och ett
aluminiuminnehåll av 97 viktprocent eller

mer.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angivet gods.

M02020415-52 Metalliska bränslen med partikelstorlekar mindre än
500 x 10-6 m (500 µm) vare sig sfäriska, finfördelade, sfäroida,
flingade eller malda innehållande 97 viktprocent eller mer av
något av följande ämnen: zirkonium, beryllium, bor, magnesium,
zink, legeringar av dessa, eller mischmetall.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angivet gods.

Se även N02020000-02, N09000000-02 och N11000000-02.

M02020416-52 Cyclotetrametylentetranitroamin (HMX), eller
Cyklotrimetylentrinitroamin (RDX).

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angivet gods.

Se även N74010000-11 och N74020000-11.

M02020417-52 Perklorater, klorater, eller kromater blandade med
pulveriserade metaller eller andra bränslekomponenter med högt
energiinnehåll.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angivet gods.

M02020418-52 Karboraner, dekarboraner, pentaboraner och derivat
därav.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angivet gods.

M02020419-52 Flytande oxidatorer enligt nedan:

a) Dikvävetrioxid,

b) kvävedioxid/dikvävetetroxid,

c) dikvävepentoxid,

d) inhibitorförsedd rödrykande salpetersyra (IRFNA),

e) blandningar som består av fluor och en eller flera halogener,
syre

eller kväve,

f) väteperoxid med en koncentration större än 70 %.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angivet gods.

Se även N07000000-02.

M02020421-52 Karboxiterminerad polybutadien (CTPB).

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angivet gods.

M02020422-52 Hydroxylterminerad polybutadien (HTPB).

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angivet gods.

M02020423-52 Glycidylazidpolymer (GAP).

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angivet gods.

M02020424-52 Polybutadienakrylsyra (PBAA).

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angivet gods.

M02020425-52 Polybutadienakrylsyraakrylnitril (PBAN).

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angivet gods.

M02020426-52 Oxetan inklusive polymerer av nitrometyloxetan
(NIMMO), och 3,3 bis(azidometyloxetan) (BAMO).

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angivet gods.

M02020431-52 Drivmedelskompositer inklusive till kroppen bondade
drivmedel och

drivmedel med nitrerade bindmedel.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angivet gods.

M02020432-52 Drivmedel som ej är kompositer inklusive drivmedel
med dubbel bas.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angivet gods.

M02020440-52 Uppslammat bor eller andra högenergidrivmedel som
har en energitäthet som är 40 x 106 Joule/kg eller mer.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angivet gods.

M02020451-52 Bindmedel använda som drivmedelstillsatser enligt
nedan:

a) tris(1-(2-metyl)aziridinyl)fosfinoxid (MAPO),

b) trimesol-1(2-etyl)aziridin (HX-868, BITA),

c) ”Tepanol” (HX-878), reaktionsprodukt av teraetylenpentamin,
akrylnitril och glycidol,

d) ”Tepan” (HX-879), reaktionsprodukt av tetlenpentamin och
akrylnitril,

e) polyfunktionell aziridenamid med isoftalisk, trimesisk,
isocyanisk eller trimetyladptisk grundstomme som har 2-metyl,
eller 2-etyl aziridingrupp (HX-752, H-874 och HX-877).

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angivet gods.

M02020452-52 Trifenylvismut (TPB).

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angivet gods.

M02020453-52 Brinnhastighetsmodulatorer enligt följande:

a) Katocen,

b) N-butylferrocen,

c) Butacen, eller

d) andra ferrocenderivat.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angivet gods.

M02020454-52 Nitratestrar och nitratmjukgörare, enligt följande:

a) Trietylenglykolnitrat (TEGDN),

b) Trimetyloletantrinitrat (TMETN),

c) 1,2,4-butantrioltrinitrat (BTTN),

d) Dietylenglykoldinitrat (DEGDN).

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angivet gods.

M02020455-52 Stabilisatorer enligt följande:

a) 2-nitrodifenylamin,

b) N-metyl-p-nitroanilin.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angivet gods.

M02020510-52 Produktionsutrustning för produktion, hantering
eller mottagningskontroll av drivmedel eller beståndsdelar till
drivmedel beskrivna i M020204xx-52 och därtill speciellt
konstruerade komponenter.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angivet gods.

M02020521-52 Satsblandare för produktion av massiva bränslen
eller beståndsdelar till massiva bränslen som beskrivs i
M020204xx-52, med möjlighet för blandning i vakuum i området 0
till 13,326 kPa och med möjlighet att styra temperaturen i
blandningskammaren och som har:

a) en total volymetrisk kapacitet på 110 liter eller mer, och

b) åtminstone en blandar/knådningsaxel monterad utanför centrum,

samt till dessa speciellt konstruerade komponenter.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling,

produktion eller användning av angivet gods.

M02020522-52 Utrustning för produktion av finfördelat eller
sfäriskt metallpulver i en styrd omgivning samt till dem speciellt
konstruerade komponenter.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angivet gods.

M02020523-52 Vätskedrivna kvarnar för att mala eller krossa
ammoniumperklorat, RDX eller HMX, samt till dem speciellt
konstruerade komponenter.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angivet gods.

M02030110-55 Integrerade flyginstrumentsystem som innehåller
gyrostabilisatorer eller automatiska piloter samt till dem
speciellt konstruerade komponenter användbara i missilsystem.

Programvara konstruerad för den angivna utrustningen.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angivna utrustningar,
komponenter eller programvara.

M02030120-55 Astrogyrokompasser och andra apparater som hämtar
position eller orientering genom att automatiskt följa
himlakroppar eller satelliter samt till dem speciellt konstruerade
komponenter.

Programvara konstruerad för den angivna utrustningen.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angivna utrustningar,
komponenter eller

programvara.

M02030130-55 Accelerometrar med ett tröskelvärde av 0,5 g eller
mindre, eller ett linjärt fel inom 0,25 % av hela skalutslaget,
eller båda villkoren, som är utformade för användning i
tröghetsnavigeringssystem eller i styrsystem av alla typer utom
sådana som konstruerats och framtagits speciellt för användning
som MWD (mätning samtidigt som borrning) sensorer för användning
vid borrning i gruvor.

Programvara konstruerad för den angivna utrustningen.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angivna utrustningar,
komponenter eller programvara.

M02030140-55 Alla slags gyron användbara i missilsystem med en
beräknad driftsstabilitet mindre än 5º (1 sigma eller rms) per
timme i en 1 g-omgivning samt till dem speciellt konstruerade
komponenter.

Programvara konstruerad för den angivna utrustningen.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angivna utrustningar,
komponenter eller programvara.

M02030150-55 Tröghetsnavigerings- eller annan utrustning som
använder accelerometrar angivna i M02030130-55 eller gyron angivna
i M02030140-55 samt komponenter och programvara för dessa samt
system där sådan utrustning ingår och programvara för dess
integrering.

Programvara konstruerad för den angivna utrustningen.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angivna utrustningar,
komponenter eller programvara.

M02030161-55 Test-, kalibrerings- och inställningsutrustning för
lasergyron som används för att bedöma speglarnas egenskaper vilka
innehåller den angivna tröskelnoggrannheten eller bättre för
enheterna M02030110-55, M02030120-55, M02030130-55, M02030140-55
och M02030150-55, samt komponenter till dessa:

a) Spridningsmätare (10 ppm),

b) reflektometrar (50 ppm), eller

c) profilmätare (5 Ångström).

Programvara konstruerad för den angivna utrustningen.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angivna utrustningar,
komponenter eller programvara.

M02030162-55 Test-, kalibrerings- och inställningsutrustning för
andra tröghetsnavigeringsutrustningar angivna i M02030110-55,
M02030120-55, M02030130-55, M02030140-55,M02030150-55 och
M02030200-55 samt komponenter till dessa:

Provningsutrustning för tröghetsmätare (IMU modul),

provningsutrustning för IMU-plattformar,

fixturer för stabil fixering av IMU,

balansfixturer för IMU-plattformar,

provningsanordningar för gyroinställning,

anordning för dynamisk gyrobalansering,

provningsanordningar för gyromotorer,

anordning för evakuering och fyllning av gyron,

centrifugfixturer för gyrolager,

inställningsanordningar för accelerometrar,

provningsanordningar för accelerometrar.

Programvara konstruerad för den angivna utrustningen.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angivna utrustningar,
komponenter eller programvara.

M02030210-55 Flygstyrsystem, enligt nedan, konstruerade eller
modifierade för användning i missilsystem:

Hydrauliska, mekaniska, elektro-optiska eller elektromekaniska
flygstyrsystem (inklusive ”fly-by-wire”-system).

Test-, kalibrerings- och inställningsutrustning för angivna
enheter.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angivna utrustningar.

M02030220-55 Attitydstyrsystem, (flygstyrsystem), konstruerade
eller modifierade för användning i missilsystem.

Test-, kalibrerings- och inställningsutrustning för angivna
enheter.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angivna utrustningar.

M02030230-55 Teknologi för integrering av luftfarkosters skrov,
framdrivningssystem och bärande ytor för att optimera
aerodynamiska prestanda hos en obemannad luftfarkost under hela
dess färd.

M02030240-55 Teknologi för samordning av flygkontroll, styrning
och framdrivningsdata till ett system för optimering av
raketbanan.

M02030310-55 Avionikutrustning enligt nedan, konstruerad eller
modifierad för användning i missilsystem:

Radar och laserradarsystem, höjdmetrar, utrustning för att
kartlägga terrängkonturer, perspektivkartläggnings- och
korrelationsutrustning (både analog och digital),
dopplerradarnavigationsutrustning, passiva interferensmätare,
eller bildalstrande sensorer (aktiva och passiva).

Programvara konstruerad för den angivna utrustningen.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angivna utrustningar
eller programvara.

M02030320-55 Passiva sensorer för att bestämma bäringen till
specifika elektromagnetiska

källor (riktningsbestämmande utrustning) eller terrängkännetecken,
konstruerade eller modifierade för användning i missilsystem.

Programvara konstruerad för den angivna utrustningen.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angivna utrustningar
eller programvara.

M02030330-55 Globala positionssystem (GPS) eller liknande
satellitmottagare och komponenter till dem,

a) i stånd att tillhandahålla navigationsinformation vid
hastigheter överstigande 515 m/s (1 000 nautiska mil/tim) och vid
höjder överstigande 18 km (60 000 fot), eller

b) konstruerade eller modifierade för användning i missilsystem.

Programvara framtagen för den angivna utrustningen.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angiven utrustning
eller programvara.

M02030340-53 Elektroniska sammansättningar och komponenter
konstruerade, modifierade, testade, certifierade, eller utvalda
för militärt bruk och med en arbetstemperatur som överskrider 125
ºC, konstruerade eller modifierade för användning i missilsystem.

Programvara framtagen för angivna sammansättningar och
komponenter.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angivna
sammansättningar, komponenter eller programvara.

M02030350-55 Teknologi för skydd av flygavionik och elektriska
delsystem mot elektromagnetisk puls (EMP) och elektromagnetisk
interferens (EMI) från yttre källor konstruerade eller modifierade
för användning i missilsystem, enligt följande:

a) Konstruktions-teknologi för skärmande instrument.

b) Konstruktions-teknologi för härdade elektriska kretsar och
delsystem.

c) Konstruktions-teknologi för härdningsnormer för a) och b) ovan.

M02040100-54 Maskiner för trådlindning vilka är utformade för
att producera kompositkroppar användbara i missilsystem, där
rörelserna för att placera, vira och linda fibrer samordnas och
programmeras i tre eller flera axlar, konstruerade för att
fabricera kompositkroppar eller laminat från fibrösa

eller trådliknande material, samt samordnings- och programstyrning
härför liksom komponenter och tillbehör till utrustningarna.

Programvara konstruerad för den angivna utrustningen.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angivna varor.

Se även N52000000-10.

M02040200-54 Maskiner för bandläggning vilka är utformade för
att producera kompositkroppar användbara i missilsystem, där
rörelserna för att placera och linda band och blad samordnas och
programmeras i två eller flera axlar, konstruerade för att
fabricera flygplanskroppar och missilkroppar i kompositmaterial
liksom komponenter och tillbehör till utrustningarna.

Programvara konstruerad för den angivna utrustningen.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angivna varor.

M02040300-54 Vävstolar och maskiner för sammanflätning, som kan
väva i flera riktningar och med flera dimensioner för produktion
av kompositkroppar användbara i missilsystem, därtill hörande
komponenter och tillbehör inbegripet adapters och
modifieringsutrustning för vävning, flätning eller tvinning av
fibrerna för tillverkning av kroppar i kompositmaterial utom
textilvävstolar som inte har modifierats för ovan nämnda typer av
slutanvändning liksom komponenter och tillbehör till
utrustningarna.

Programvara konstruerad för den angivna utrustningen.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angivna varor.

M02040410-54 Utrustning för omvandling av polymeriska fibrer
(t.ex. polyakrylonitril, rayon eller polykarbosilan) inklusive
specialutrustning för att töja fibrerna under upphettning,
konstruerad eller modifierad för produktion av fibrer eller
trådaktiga material användbara i missilsystem samt därtill hörande

komponenter och tillbehör.

Programvara konstruerad för den angivna utrustningen.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angivna varor.

M02040420-54 Utrustning för förångningsdeposition av grundämnen
eller blandningar på

upphettade trådformade substrat, konstruerade eller modifierade
för produktion av fibrösa eller trådliknande material, användbara
i missilsystem samt därtill hörande komponenter och tillbehör.

Programvara konstruerad för den angivna utrustningen.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angivna varor.

M02040430-54 Utrustning för våtspinning av eldfast keramik
(t.ex. aluminiumoxid) konstruerad eller modifierad för produktion
av fibrösa eller trådliknande material, användbara i missilsystem
samt därtill hörande komponenter och tillbehör.

Programvara konstruerad för den angivna utrustningen.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angivna varor.

M02040500-54 Utrustning konstruerad eller modifierad för
särskild fiberytbehandling och utrustning speciellt konstruerad
eller modifierad för produktion av förimpregnerade mattor och
förformer, användbara i missilsystem samt därtill hörande
komponenter och tillbehör, inklusive:

a) Rullar,

b) sträckare,

c) ytbeläggningsutrustning,

d) skärmaskiner, eller

e) stansar.

Programvara konstruerad för den angivna utrustningen.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angivna varor.

M02040600-54 Tekniska data (inklusive processförhållanden) och
procedurer för reglering av temperatur, tryck och atmosfär i
autoklaver och hydroklaver för

produktion av kompositer eller delvis processade kompositer.

M02040700-54 Komponenter och tillbehör till maskiner angivna i
M0204xxxx-54, inkulsive formar, gjutkärnor, stampar, fixturer och
verktygsuppsättningar för att pressa förformer, härdning,
gjutning, sintring eller bondning av kompositkroppar, laminat och
produkter därav.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling,

produktion eller användning av angivna varor.

M02040810-54 Kompositkroppar, laminat och produkter angivna i
M0201xxxx-57, konstruerade eller modifierade för missilsystem
eller därtill hörande undersystem samt harts impregnerade
förimpregnerade mattor som använder harts som har en
glasningstemperatur (Tg), efter härdning, som överskrider 145 ºC
bestämd enligt ASTM D4065 eller motsvarande nationella standarder,
och metallbelagda fiberförformer till dessa tillverkade antingen
med organiska matriser eller metallmatriser som använder fibrer
eller förstärkta fibrer med en specifik draghållfasthet som är
större än 7,62 x 104 m (3 x 106 tum) och en specifik modul större
än 3,18 x 106 m (1,25 x 108 tum).

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angivna varor.

Se även N040x0000-02.

M02040820-54 Återmättade pyrolyserade material (t.ex. kol-kol)
konstruerade för missilsystem.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angivna varor.

Se även N04010000-02.

M02040830-54 Finkorniga rekristalliserade bulkgrafiter (med en
bulktäthet av åtminstone 1,72 g/cm3 uppmätt vid 15 ºC med
partikelstorlek av 100 x 10-6 m (100 µm) eller mindre) samt
pyrolytiska eller trådförstärkta grafiter användbara för
raketdysor och för nosspetsar till farkoster för återinträde i
jordatmosfären.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angivna varor.

M02040840-54 Keramiska kompositmaterial (dielektricitetskonstant
mindre än 6 vid frekvenser från 100 Hz till 10 000 MHz) för
användning i missilradomer samt i bulkbearbetbar förstärkt obränd
silikonkarbidkeram för nosspetsar.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angivna varor.

M02040850-54 Volfram, molybden och legeringar av dessa metaller
i form av enhetliga

kulformiga eller finfördelade partiklar med 500 µm diameter eller
mindre med en renhet av 97 % eller högre för tillverkning av delar
till raketmotorer, t.ex. värmesköldar, dyssubstrat, dyshalsar, och
ytor på strålstyrningskomponenter.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angivna varor.

M02040860-54 Maråldrade stål (stål vanligen bestående av hög
nickelhalt och mycket låg kolhalt jämte användning av ersättande
ämnen eller kondensat för att uppnå åldringshärdning) med en
brottgräns av 1,5 x 109 Pa eller högre mätt vid 20 ºC, i form av
ark, skivor eller rör med en rör- eller plattjocklek som är lika
med eller mindre än 5 mm (0,2 tum).

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angivna varor.

Se även N05000000-02.

M02050100-54 Teknologi för produktion av pyrolytiskt erhållet
material på en form, dorn eller annat underlag från ursprungsgaser
som bryts ner inom temperaturintervallet 1 300 ºC till 2 900 ºC
och ett tryck mellan 130 Pa (1 mm Hg) och 20 kPa (150 mm Hg)
inklusive teknologi för bildandet av utgångsgaser, bestämning av
flödeshastigheter och processkontrollscheman och parametrar.

M02050200-54 Munstycken för processen angiven i M02050100-54.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angivna varor.

M02050310-54 Utrustning och processregleringssystem utformad
eller modifierad för förtätning och pyrolys av kompositkroppar,
raketdysor och nosspetsar på farkoster för återinträde i
jordatmosfären inklusive:

isostatiska pressar med ett maximalt arbetstryck av 69 MPa (10 000
psi) eller högre och utformade för att uppnå och bibehålla en
termiskt reglerad miljö av 600 ºC eller mer och har ett
kammarutrymme med en inre diameter av 254 mm (10 tum) eller
större.

Programvara konstruerad för den angivna utrustningen.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angivna utrustning
eller programvara.

Se även N59000000-10.

M02050320-54 Utrustning och processregleringssystem utformad
eller modifierad för förtätning och pyrolys av kompositkroppar,
raketdysor och nosspetsar på farkoster för återinträde i
jordatmosfären inklusive:

Ugnar för kemisk ångbeläggning vilka utformats eller modifierats
för förtätning av kol-kol kompositer.

Programvara konstruerad för den angivna utrustningen.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angivna utrustning
eller programvara.

M02060100-51 Apparater och anordningar utformade eller
modifierade för hantering, kontroll, aktivering och uppskjutning
av missilsystem.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angivet gods.

M02060200-51 Fordon som anpassats eller modifierats för
transport, handhavande, styrning, aktivering och uppskjutning av
missilsystem.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angivet gods.

M02060300-55 Gravitationsmetrar (gravimetrar),
gravitationsgradiometrar och till dem speciellt konstruerade
komponenter, konstruerade eller modifierade för luftburet eller
marint bruk, med en statisk eller operativ noggrannhet av 7 x 10-6
m/sek2 (0,7 mGal) eller bättre, och som har en inställningstid
till dess den visar stadigvarande värde som är 2 minuter eller
mindre.

M02060400-55 Telemät- och fjärrmanövreringsutrustning användbar
för missilsystem.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angivet gods.

M02060510-55 Precisionsmålsökningssystem för missilsystem, och
som använder en kodöversättare (”code translator”) eller
transponder installerad på missilsystemet och antingen i förening
med markbundna eller luftburna referenser eller
navigationssatellitsystem för att tillhandahålla realtidsmätningar
av position och hastighet under flygningen.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling,

produktion eller användning av angivna utrustning.

M02060520-55 Avståndsmätande radar, för missilsystem, inklusive
tillhörande optiska/infraröda sökare, med en vinkelupplösning
bättre än 3 mrad (0,5 mils) och en räckvidd av 30 km eller längre
med en avståndsupplösning som är bättre än 10 m RMS och en
hastighetsupplösning som är bättre än 3 m/sek.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angivna utrustning.

M02060530-55 Programvara för missilsystem som behandlar
inspelade data efter avslutad flygning för fastställande av
farkostens position under hela flygvägen.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angivna programvara.

M02070100-53 Analogdatorer, digitala datorer eller digitala
differentialanalysatorer användbara i missilsystem, som har någon
av följande egenskaper:

a) Klassade för kontinuerlig drift vid temperaturer från under –
45 ºC till över 55 ºC, eller

b) resistent utförda eller strålningshärdade.

M02070200-53 Analog-till-digital-omvandlare, användbara i
missilsystem, vilka har endera av följande egenskaper:

a) Konstruerade för att klara militära krav vad gäller
miljötåligheten, eller

b) konstruerade, modifierade, testade, certifierade eller
screenade för militär användning och vara en av följande typer:

i) monolitiska analog-till-digital-omvandlare med en upplösning
av 8 bitar eller mer som är strålningståliga och som är
specificerade för att arbeta i temperaturområdet från under –
45 ºC till över 125 ºC och som är hermetiskt kapslade, eller

ii) kretskort eller moduler för analog-till-digital-omvandlare
med elektrisk ingång som har en upplösning på 8 bitar eller mer,
som är konstruerade för drift i ett temperaturområde från under
-45 ºC till över 55 ºC, och som innehåller mikrokretsar som
angivits i (i).

M02080110-56 Vibrationsprovsystem, användbara för missilsystem
eller undersystem

därtill, med digital styrteknik samt med återkopplade slutna
slingor, i stånd

att vibrera ett system vid 10 g RMS eller mera i hela intervallet
mellan 20 Hz och 2 000 Hz och överföra krafter av 25 kN (5,625
lbs), mätta vid obelastat bord, eller större.

För utrustningen speciellt konstruerad programvara.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angivna utrustning
eller programvara.

Se även N61010000-10.

M02080120-56 Digital styrutrustning, tillsammans med särskilt
utformad programvara för vibrationsprovning, med en
realtidsbandbredd större än 5 kHz och utformad för
vibrationsprovsystem som anges i M02080110-56.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angivna utrustning
eller programvara.

Se även N61020000-10.

M02080130-56 Skakutrustningar, med eller utan tillhörande
förstärkningsutrustningar, som kan åstadkomma en kraft av 25 kN
(5,625 lbs) eller större, mätt vid obelastat bord, och användbara
för system som anges i M02080110-56.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angivna utrustning.

Se även N61030000-10.

M02080140-56 Stödkonstruktioner och elektroniska enheter
utformade för att kombinera flera skakutrustningar till ett
komplett skakbordsystem som kan åstadkomma en sammansatt effektiv
kraft av 25 kN eller större, mätt vid obelastat bord och
användbara för system som anges i M02080110-56.

Programvara framtagen för användning med angiven utrustning.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angivna utrustning
eller programvara.

Se även N61040000-10.

M02080200-56 Vindtunnlar användbara för missilsystem och dess
undersystem.

Programvara framtagen för angiven utrustning.

M02080300-56 Provbänkar och provbockar, användbara för
missilsystem, som har kapacitet för hantering av raketer eller
raketmotorer, som drivs med fast eller flytande

bränsle och som kan mäta med dragkrafter på mer än 10 kN, eller
har möjlighet att mäta dragkraften simultant i tre riktningar.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angivna utrustning
eller programvara.

Programvara framtagen för utveckling, produktion eller användning
av den angivna utrustningen.

M02080400-56 Miljökammare och ekofria rum, användbara för
missilsystem och deras undersystem, som kan simulera följande
flygförhållanden:

Höjder på 15 000 m eller högre, eller

temperaturer som är minst -50 ºC till 125 ºC, och

en vibrationsomgivning på 10 g RMS eller större mellan 20 Hz och 2
000 Hz överförande krafter på 5 kN eller mer för miljökammare,
eller

en akustisk omgivning med en ljudnivå på 140 dB eller mer
(refererande till

2 x 10-5 N per m2) eller med en specificerad uteffekt som är 4 kW
eller mer för ekofria rum.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angivna utrustning
eller programvara.

M02080500-56 Acceleratorer, utom sådana som är speciellt
konstruerade för medicinsk användning, användbara i missilsystem
eller deras undersystem, och som är i stånd att alstra
elektromagnetisk strålning framkallad av bromsstrålning från
accelererade elektroner på 2 MeV eller mer, samt system som
innehåller acceleratorer.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angiven utrustning
eller programvara.

M02090000-53 Programvara eller programvara med tillhörande
speciellt konstruerade hybriddatorer (kombinerad analog och
digital dator) för modellering (i synnerhet innefattande
aerodynamisk eller termodynamisk analys av systemen) simulering,
eller systemintegration av missilsystem eller deras undersystem.

M02100000-54 Material och apparater för att minska sannolikheten
för upptäckt ( t.ex. genom radarreflexioner,
ultravioletta/infraröda och akustiska signaturer, såsom
”stealth”-teknologi) för applikationer som är användbara i
missilsystem eller deras undersystem, inklusive:

a) Material och beläggningar för kroppar som är speciellt
konstruerade för att reducera radarreflexioner,

b) beläggningar, inklusive färger, särskilt utformade för att
minska eller väl avpassa reflexion eller utstrålning i mikrovågs-,
infraröds- eller ultraviolettsspektrat.

M02100300-55 Programvara eller databaser för analys av
signaturreduktionen på grund av reducerad möjlighet till upptäckt
( t.ex. genom radarreflexioner, ultravioletta/infraröda och
akustiska signaturer, såsom ”stealth”-teknologi) för applikationer
som är användbara i missilsystem eller deras undersystem.

M02100400-55 Radarsystem för tvärsektionsmätning för
applikationer som är användbara i missilsystem eller deras
undersystem, för användning i anslutning till reducerad
möjlighet till upptäckt såsom radarreflexionen.

M02110100-53 Strålningståliga mikrokretsar och detektorer för
att skydda missilsystem mot nukleära effekter (t.ex
elektromagnetisk puls (EMP), röntgenstrålning, kombinationer av
tryckvågs- och värmeeffekter).

M02110200-53 Radomer byggda för att motstå en kombination av en
värmevåg större än 100 cal/cm2 åtföljd av ett topptryck större än
50 kPa för att skydda missilsystem från kärneffekter.

N01010000-01 Uran som innehåller en blandning av isotoper som
uppträder i naturen, uran utarmat på isotop 235, torium, vilken
som helst av de föregående i form av metall, legering, kemisk
förening eller koncentrat och varje annan vara som innehåller en
eller flera av de föregående utom bestrålat kärnbränsle (se

N01040000-01).

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
användning av angivet gods.

N01020000-01 Låganrikat uran (LEU), eller plutonium enligt
nedanstående:

Uran anrikat till mindre än 20 % av isotoperna 233, 235 eller
båda, plutonium med en isotopkoncentration av Pu-238 som
överskrider 80 %, någon av de föregående i form av metall,
legering, kemisk förening eller koncentrat och varje annan vara
som innehåller en eller flera av de föregående utom bestrålat
kärnbränsle (se N01040000-01).

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
användning av angivet gods.

N01030A00-01 Höganrikat uran (HEU), eller plutonium enligt
nedanstående:

Uran anrikat till 20 % eller mer av isotoperna 233, 235 eller
båda, plutonium som innehåller mindre än 80 % plutonium 238, någon
av de föregående i form av metall, legering, kemisk förening eller
koncentrat och varje annan vara som innehåller en eller flera av
de föregående utom bestrålat kärnbränsle (se N01040000-01) eller
varor i N01030B00-01.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
användning av angivet gods.

N01030B00-01 Höganrikat uran (HEU), eller plutonium enligt
nedanstående:

Uran anrikat till 20 % eller mer i isotoperna 233, 235 eller båda,
plutonium som innehåller mindre än 80 % plutonium 238, någon av de
föregående i form av metall, legering, kemisk förening eller
koncentrat och varje annan vara som innehåller en eller flera av
de föregående utom bestrålat kärnbränsle (se N01040000-01) som
innehåller mängder under grammet av särskilt klyvbart material som
är specificerat för användning som:

a) Certifierat referensmaterial,

b) kalibreringspreparat för mätinstrument, eller

c) detekterande komponent i instrument.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
användning av angivet gods.

N01040000-01 Bestrålat kärnbränsle.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
användning av angivet gods.

N02010000-02 Zirkoniummetall och -legering i form av rör, eller
sammansättningar av rör, speciellt konstruerade eller förberedda
för användning i kärnreaktorer och i vilka förhållandet mellan
hafnium och zirkonium är mindre än 1:500 viktdelar.

N02020000-02 Zirkonium enligt följande: Metaller, legeringar som
innehåller mer än 50 viktprocent zirkonium, och föreningar i vilka
förhållandet haffniuminnehåll i förhållande till zirkoniuminnehåll
är mindre än 1:500 viktsdelar, samt produkter härav, utom
zirkonium i form av folier som

har en tjocklek som ej överstiger 0,10 mm (0,004 tum).

Teknisk not:

Bestämmelsen gäller även avfall och skrot som innehåller zirkonium
enligt ovanstående paragraf.

Se även M02020415-52.

N03000000-02 Aluminiumlegeringar som kan ges en draghållfasthet
på 460 MPa (0,46 x 109 N/m2) eller mer vid 293 K (20 ºC), i form
av rör eller i massiv form (inklusive smidesämnen) vars
ytterdiameter är 75 mm (3 tum) eller större.

Teknisk not:

Frasen ”aluminiumlegeringar som kan ges” avser här
aluminiumlegering före eller efter värmebehandling.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
användning av angivet gods.

N04010000-02 Fibrer eller fiberliknande material av kol eller
aramid med en specifik modul av 12,7 x 106 m eller större, eller
en specifik draghållfasthet av 23,5 x 104 m eller större.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
användning av angivet gods.

N04020000-02 Fibrer eller fiberliknande material av glas som har
en specifik modul av 3,18 x 106 m eller större och en specifik
draghållfasthet av 7,62 x 104 m eller större.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
användning av angivet gods.

N04030000-02 Kompositmaterial i form av rör med en inre diameter
mellan 75 mm (3 tum) och 400 mm (16 tum) tillverkade av fibrer
eller fiberliknande material beskrivna i N04010000-02 och
N04020000-02.

Teknisk not:

Termen ”fibrer eller fiberlikande material” innefattar
kontinuerliga enkeltrådar, kontinuerliga garner och band.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
användning av angivet gods.

N05000000-02 Maråldrat stål som kan ges en draghållfasthet av 2
050 MPa (2,050 x 109 N/m2) (300 000 lb/in2) eller mer vid 293 K
(20 ºC) utom i former i

vilka inga linjära dimensioner överstiger 75 mm (3 tum).

Teknisk not:

Uttrycket ”maråldrat stål som kan ges” omfattar maråldrat stål
både före och efter värmebehandlingen.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
användning av angivet gods.

Se även M02040860-54.

N06000000-02 Titanlegeringar som kan ges en draghållfasthet av
900 MPa (0,9 x 109 N/m2) eller mer vid 293 K (20 ºC) i form av rör
eller i massiv form (inklusive smidesämnen) med en yttre diameter
av mer än 75 mm (3 tum).

Teknisk not:

Uttrycket ”titanlegeringar som kan ges” omfattar titanlegeringar
både före och efter värmebehandlingen.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
användning av angivet gods.

N07000000-02 Klortrifluorid (CAS nr 7790-91-2)

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
användning av angivet gods.

Se även M02020419-52.

N08000000-02 Snabbreagerande jonbyteshartser eller adsorbenter,
speciellt konstruerade eller framställda för urananrikning som
använder jonutbytesprocessen inklusive porösa hartser med ett
makronätverk, och/eller hinnliknande kroppar i vilka de aktiva
kemiska utbytesgrupperna är begränsade till ytbeläggningen på en
icke aktiv porös bärarkropp, samt andra komposituppbyggnader i
lämplig form, inklusive partiklar eller fibrer. Dessa
jonutbyteshartser/adsorbenter har en diameter som är 0,2 mm eller
mindre och måste vara resistenta mot koncentrerad saltsyrelösning,
lika väl som fysiskt starka nog för att inte degraderas i
utbyteskolonner. Hartserna/adsorbenterna är speciellt konstruerade
för att prestera mycket snabb uranisotoputbyteskinetik (ha en
halveringstid för utbytet som är mindre än 10 s) och som kan
arbeta i temperaturområdet 100 ºC till 200 ºC.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
användning

av angivet gods.

N09000000-02 Beryllium enligt följande: metall, legeringar som
innehåller mer än 50 viktprocent av beryllium, föreningar som
innehåller beryllium och produkter därav utom:

a) Metallfönster för röntgenapparater,

b) oxidprodukter, färdigtillverkade eller halvfabrikat särskilt
utformade för elektroniska komponentdelar eller som bärarmaterial
för elektroniska kretsar,

c) naturligt uppträdande föreningar som innehåller beryllium.

Teknisk not:

Bestämmelsen gäller även avfall och skrot som innehåller beryllium
enligt ovanstående.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
användning av angivet gods.

Se även M02020415-52.

N10000000-02 Kalciummetall som innehåller mindre än eller lika
med 0,2 viktprocent orenheter andra än magnesium och mindre än 20
ppm av bor.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
användning av angivet gods.

N11000000-02 Magnesiummetall som innehåller mindre än eller lika
med 0,2 viktprocent metalliska orenheter andra än kalcium och
mindre än 20 ppm av bor.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
användning av angivet gods.

Se även M02020415-52.

N12000000-02 Tantalplåt med en tjocklek på minst 2,5 mm varur
man kan erhålla en rund platta med diametern 200 mm.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
användning av angivet gods.

N13000000-02 Volfram enligt följande:

Delar tillverkade av volfram, volframkarbid eller
volframlegeringar (mer än 90 % volfram) vars massa är större än 20
kg och med en ihålig cylindersymmetri (inklusive cylindersegment)
med en innerdiameter större än 100 mm (4 tum) men mindre än 300 mm
(12 tum).

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
användning av angivet gods.

N14000000-02 Hafnium enligt följande: metall, legeringar och
föreningar som innehåller mer än 60 viktprocent hafnium samt
produkter härav.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
användning av angivet gods.

N15000000-02 Bor och borföreningar, blandningar och borhaltiga
material i vilka halten av bor-10 isotopen är mer än 20 % av
viktinnehållet.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
användning av angivet gods.

N16000000-02 Vismut med en hög renhetsgrad (99,99 % eller
bättre) och med mycket lågt silverinnehåll (mindre än 10 ppm).

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
användning av angivet gods.

N17010000-02 Litium anrikad i isotopen litium-6 enligt följande:

Metall, hydrider eller legeringar som innehåller litium anrikad i
isotopen litium-6 (6Li) till en koncentration högre än den i
naturen förekommande

(7,5 atomprocent).

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
användning av angivet gods.

N17020A00-02 Litium anrikad i isotopen litium-6 enligt följande:

Annat material som innehåller litium anrikad i isotopen litium-6
(inklusive föreningar, blandningar och koncentrat).

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
användning av angivet gods.

N17020B00-02 Litium anrikad i isotopen litium-6 enligt följande:

6Li infogat i termoluminicenta dosimetrar.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
användning av angivet gods.

N180A0000-02 Helium i alla former anrikat i isotopen helium-3,
vare sig den är blandad med andra material eller ej eller är
innesluten i någon utrustning eller apparat.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
användning av angivet gods.

N180B0000-02 Helium i alla former anrikat i isotopen helium-3,
vare sig den är blandad med andra material eller ej eller är
innesluten i någon utrustning eller apparat som innehåller mindre
än 1 g av helium-3.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
användning av angivet gods.

N19000000-02 Tritium, inklusive föreningar och blandningar som
innehåller tritium i vilka förhållandet tritiumatomer/väteatomer
överstiger 1/1 000.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
användning av angivet gods.

N190A0000-02 Tritium i belysningsanordningar (t.ex.
säkerhetsutrustningar installerade i flygplan, klockor, ljus på
start/landningsbanor) som innehåller mer än 40 Ci (Curie) tritium
i någon kemisk eller fysisk form.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
användning av angivet gods.

N190B0000-02 Tritiummärkta organiska föreningar.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
användning av angivet gods.

N20000000-02 Deuterium, tungt vatten (deuteriumoxid) och varje
annan deuteriumförening i vilka förhållandet mellan deuterium och
väte överstiger 1:5 000 för användning i kärnreaktorer.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
användning av angivet gods.

N21000000-02 Grafit som har en renhet som är bättre än 5 delar
per miljon borekvivalent och med en densitet som är större än 1,5
g/cm3.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
användning av angivet gods.

N22000000-03 Gascentrifuger samt apparater och komponenter som
är speciellt konstruerade eller preparerade för användning i
gascentrifuger.

Introduktionsnot:

Normalt består en gascentrifug av en tunnväggig cylinder
(cylindrar) vars diameter är mellan 75 mm (3 tum) och 400 mm (16
tum) som är innesluten i vakuum och som roteras så att
periferihastigheten blir i storleksordningen 300 m/s eller mer och
med huvudaxeln vertikal. För att uppnå hög hastighet måste
konstruktionsmaterialet till de roterande delarna ha hög
hållfasthet i förhållande till tätheten, rotorenheten och
följaktligen även de individuella komponenterna måste tillverkas
med hög precision för att få så liten obalans som möjligt. I
motsats till andra centrifuger är gascentrifuger för urananrikning
karaktäriserade genom att ha en, i rotorkammaren, roterande
skivformad baffel (bafflar) och ett stationärt rörsystem för
matning och avtappning av UF6 gas och som har åtminstone tre
separata kanaler varav två är anslutna till fördjupningar som
sträcker sig från rotoraxeln mot periferien för rotorkammaren. I
vakuuminneslutningen finns även ett antal kritiska enheter som
icke roterar och som, fast de ej roterar, är speciellt
konstruerade men ej svåra att tillverka och de är ej heller
tillverkade av unika material. Emellertid behövs för en
centrifuganläggning ett stort antal av dessa komponenter, så att
kvantiteten kan ge en viktig indikation av slutanvändningen.

Roterande komponenter (N2201xx00-03).

Förklarande not:

Material som används till roterande komponenter till en centrifug
är:

Maråldrat stål som kan ges en draghållfasthet på 2,05 x 109 N/m2
(300 000 psi) eller mer,

aluminiumlegeringar som kan ges en draghållfasthet på 0,46 x 109
N/m2 (67 000 psi) eller mer,

fibermaterial användbara i komposituppbyggnader och som har en
specifik modul som är 12,3 x 106 m eller mer och en specifik
draghållfasthet som är 0,3 x 106 m eller större (”Specifik modul”
är elasticitetsmodulen i N/m2 dividerat med specifika vikten i
N/m3. ”Specifika draghållfastheten” är draghållfastheten i N/m2
dividerat med specifika vikten i N/m3).

N22010A00-03 Roterande komponenter: Kompletta rotorenheter.

Tunnväggiga cylindrar (eller ett antal förbundna tunnväggiga
cylindrar) tillverkade av ett eller flera material med hög
hållfasthet i förhållande till sin täthet som beskrivs i den
förklarande noten som hör till detta avsnitt.

Om förbundna, skall cylindrarna sammanfogas med flexibla bälgar
eller ringar som beskrivs i N22010C00-03. Rotorn är försedd med en
intern baffel (bafflar) och ändstycken, som beskrivs i N22010D00-
03 och N22010E00-03 om de är i slutlig utformning. Den kompletta
enheten kan även levereras endast delvis hopsatt.

N22010B00-03 Roterande komponenter: Rotorrör.

Speciellt konstruerade eller iordningställda tunnväggiga rör med
en tjocklek på 12 mm (0,5 tum) eller mindre, och en diameter
mellan 75 mm (3 tum) och 400 mm (16 tum). De skall vara
tillverkade av ett eller flera av de material som har hög
hållfasthet i förhållande till sin täthet och som beskrivs i den
förklarande noten till detta avsnitt.

N22010C00-03 Roterande komponenter: Ringar eller bälgar.

Komponenter speciellt konstruerade eller iordningställda för att
ge lokalt stöd till rotorröret eller för att förena ett antal
rotorrör. Bälgarna är korta cylindrar med en väggtjocklek på 3 mm
(0,12 tum) eller mindre och en diameter som är mellan 75 mm (3
tum) och 400 mm (16 tum), som har en utbuktning runt sin omkrets,
och de skall vara tillverkade av ett eller flera av de material
som har hög hållfasthet i förhållande till sin täthet och som
beskrivs i den förklarande noten till detta avsnitt.

N22010D00-03 Roterande komponenter: Bafflar (Mellanväggar).

Runda skivor med en diameter mellan 75 mm (3 tum) och 400 mm (16
tum) speciellt konstruerade eller iordningställda för att monteras
inuti centrifugens rotorrör, för att isolera startkammaren från
huvudseparationskammaren och i några fall bidra till UF6 – gasens
cirkulation i rotorrörets huvudseparationskammare. De skall vara
tillverkade av ett eller flera av de material som har hög
hållfasthet i förhållande till sin täthet och som beskrivs i den
förklarande noten till detta avsnitt.

N22010E00-03 Roterande komponenter: Topplattor/Bottenplattor.

Runda skivor med en diameter mellan 75 mm (3 tum) och 400 mm (16
tum) speciellt konstruerade eller iordningställda för att passa in
i ändarna av rotorröret, och på så sätt innesluta UF6 i
rotorröret, och i några fall stödja, hålla fast eller innehålla,
som en integrerad del, en del av den övre lagringen (topplattan)
eller för att bära motorns roterande element och nedre lagringen
(bottenplattan). De skall vara tillverkade av ett eller flera av
de material som har hög hållfasthet i förhållande till sin täthet
och som beskrivs i den förklarande noten till detta avsnitt.

N22020A00-03 Statiska komponenter: Magnetiska upphängda lager.

Speciellt konstruerade eller iordningställda lager bestående av en
ringformig magnet upphängd i ett lagerhus innehållande ett
dämpande medium. Lagerhuset är tillverkat av material som är
resistenta mot UF6 (se förklarande not till N23040000-03).
Magneten kopplas till en polsko eller en sekundär magnet anpassad
till topplattan beskriven i N22010E00-03. Magneten kan vara
ringformad med ett förhållande mellan yttre och inre diameter som
är mindre eller lika med 1,6:1. Magneten kan vara i ett utförande
som har en permeabilitet på 0,15 H/m (120 000 tum cgs enheter)
eller mer, eller en remanens som är 98,5 % eller mer, eller har en
energiprodukt som är större än 80 kJ/m3 (107 gauss-örstedt).
Utöver de vanliga materialegenskaperna, är det nödvändigt att
avvikelsen mellan den magnetiska och geometriska axeln begränsas
till snäva toleranser (mindre än 0,1 mm eller 0,004 tum) eller att
homogenitet hos magnetmaterialet är särskilt efterfrågad.

N22020B00-03 Statiska komponenter: Lager med dämpare.

Speciellt konstruerade eller iordningställda lager som består av
en lagertapp/lagerskålenhet monterad på en dämpare. Lagertappen är
normalt en härdad stålaxel med en halvsfär i ena ändan med
anslutning till bottenplattan beskriven i N22010E00-03 i den
andra. Axeln kan också ha ett hydrodynamiskt lager anslutet.
Skålen är tablettformad med en halvsfärisk fördjupning i en yta.
Dessa komponenter levereras ofta separat till dämparen.

N22020C00-03 Statiska komponenter: Molekylarpumpar.

Speciellt konstruerade eller iordningställda cylindrar som har
invändigt maskinbearbetade eller pressade spiralformade spår och
inre maskinbearbetade ytor. Typiska dimensioner är : innerdiameter
75 mm (3 tum) till 400 mm (16 tum), väggtjocklek 10 mm (0,4 tum)
eller mer, med en längd som är lika med eller större än diametern.
Spåren är typiskt rektangulära i tvärsektionen och minst 2 mm
(0,08 tum) i djup.

N22020D00-03 Statiska komponenter: Statorer för elektriska
motorer.

Särskilt konstruerade eller iordningställda ringformade statorer
till snabba flerfas växelströms- (eller reluktans) motorer för
synkron drift i vakuum i frekvensområdet 600-2 000 Hz och med en
effekt i området 50-1 000 VA. Statorn består av flerfasiga
lindningar på en laminerad kärna med låga förluster. Kärnan består
av tunna lager med typisk tjocklek 2,0 mm (0,08 tum) eller mindre.

N22020E00-03 Statiska komponenter: Centrifughus/mottagare.

Särskilt konstruerade eller iordningställda för att innesluta
rotorenheten till en gascentrifug. Huset består av en massiv
cylinder med väggtjocklek upp till 30 mm (1,2 tum) med
precisionsbearbetade ändar för att hålla lagren och med en eller
flera flänsar för montering. Huset kan också vara cellformat till
sin uppbyggnad för att kunna innehålla flera rotorrör. Huset skall
vara gjort av eller skyddat av material som är resistens mot
korrosion från UF6.

N22020F00-03 Statiska komponenter: Uttagsrör.

Särskilt konstruerade eller iordningställda rör vars innerdiameter
är upp till 12 mm (0,5 tum) för att avtappa UF6 gas från
centrifugens rotorrör enligt pitotrörsprincipen (härmed avses en
öppning som är riktad mot den perifera gasströmningen i
rotorröret, t.ex. genom att böja ändan på ett radiellt infört rör)
och som kan fixeras i det centrala gasavtappningssystemet. Rören
skall vara gjorda av eller skyddade av material som är resistent
mot korrosion från UF6.

N23000000-03 Särskilt konstruerade eller iordningställda
hjälpsystem, utrustning och komponenter för anrikningsanläggningar
baserade på gascentrifugmetoden. Introduktionsnot:

Hjälpsystem, utrustningar och komponenter för gascentrifug-
anläggningar är system som anläggningen behöver för att mata UF6
till centrifugerna, att sammanfoga de individuella centrifugerna
till varandra för att bilda kaskader (eller steg) för att tillåta
progressivt högre anrikning och att avtappa slutprodukt och
restfraktion av UF6 från centrifugen tillsammans med utrustning
som erfordras för att driva centrifugen eller för att styra
anläggningen. Normalt förångas UF6 från fast form genom att
använda upphettade autoklaver och distribueras i gasform till
centrifugen med hjälp av grenrör. Gasströmmarna av UF6 som
innehåller de anrikade och utarmade delarna (produkt och
restfraktion) leds från centrifugkaskaderna via grenrör till
kylfällor (som arbetar vid ca 203 K (-70 ºC) där gasen kondenseras
före överförandet till lämpliga behållare för transport eller
förvaring. Eftersom en anrikningsanläggning består av många tusen
centrifuger ordnade i kaskad åtgår många kilometer av
förgreningsrör med tusentals svetsar och med en betydande mängd av
repetitioner i utförandet. Utrustning, komponenter och rörsystem
är tillverkade med hög vakuum och renhetsstandard.

N23010000-03 In- och utmatningssystem för slutprodukt och
restfraktion.

Särskilt konstruerade eller iordningställda system innefattande:

a) Matningsautoklaver (-stationer) som används för att överföra
UF6 till centrifugkaskaderna med upp till 100 kPa (15 psi) tryck
och matningshastigheten på 1 kg/tim eller mer.

b) Desublimeringsutrustning (eller kylfällor) som används för
att bortföra UF6 från kaskaderna med upp till 3 kPa (0,5 psi)
tryck.

Desublimeringsutrustningen kan kylas till 203 K (-70 ºC) och
upphettas till 343 K (70 ºC).

c) Slutprodukt- och restfraktionsstationer för att avskilja UF6
till behållare.

Anläggning, utrustning och rör är i sin helhet gjorda av eller
fodrade med material som är resistenta mot UF6 (se förklarande not
i N23040000-03) och är tillverkade för högt vakuum och hög
renhetsstandard.

N23020000-03 Rörsystem för UF6 .

Särskilt konstruerade eller iordningställda rörsystem och
förgreningsrörsystem för att hantera UF6 inom centrifugkaskaderna.
Rörnätverket består vanligen av tre parallella grenrör med varje
centrifug ansluten till vart och ett av förgreningsrören. Det blir
en betydande mängd repetitioner med detta sätt. Allt är gjort av
material som är motståndkraftigt mot UF6 (se förklarande not i
N23040000-03) och är tillverkade för högt vakuum och hög
renhetsstandard.

N23030000-03 UF6 mass-spektrometrar/jonkällor.

Särskilt konstruerade eller iordningställda magnetiska eller
kvadrupolsmass-spektrometrar, som kan ta on-line prover på
matarflödet, slutprodukter och restfraktioner från UF6 gasströmmen
och som har alla nedan angivna egenskaper:

a) Upplösning lika med en massenhet för massor större än 320,

b) jonkälla tillverkad av eller fodrad med nikrom
(kromnickellegering), monel eller nickelpläterad,

c) jonkälla med elektronbombardemang, och

d) uppsamlingssystem lämpligt för isotopanalys.

N23040000-03 Frekvensomvandlare.

Frekvensomvandlare (även kända som omformare eller inverterare)
särskilt konstruerade eller iordningställda för att driva statorn
i en motor som definieras i N22020D00-03, eller delar,
komponenter och delsystem för sådana frekvensomvandlare som har
alla nedan angivna egenskaper:

a) Flerfasig utgång inom området 600-2 000 Hz,

b) hög stabilitet (med frekvenskontroll bättre än 0,1 %), och

c) total harmonisk distortion mindre än 2 %.

Not: Se även N84000000-12.

Förklarande not:

Artiklarna som upptagits i sektion N23xxxxxx-03 kommer antingen i
direkt kontakt med UF6 processgas eller styr direkt centrifugerna
och flödet av gas från centrifug till centrifug och kaskad till
kaskad. Material resistenta mot korrosion från UF6 är t.ex.
rostfritt stål, aluminium, aluminiumlegeringar, nickel eller
legeringar som innehåller 60 % eller mer nickel.

N24000000-03 Särskilt konstruerade eller iordningställda enheter
och komponenter för användning i gasdiffusionsanrikning.

Introduktionsnot:

I gasdiffusionsmetoden för separation av uranisotoper, är den
huvudsakliga metoden att använda ett poröst membran, värmeväxlare
för kylning av gasen (som upphettats av kompressionsprocessen),
tätande och styrande ventiler och rörsystem. Eftersom
gasdiffusionsteknologin använder uranhexafluorid (UF6 ) måste all
utrustning, rördragning, ytan på instrument (som kommer i kontakt
med gasen) vara tillverkade av material som förblir stabila när de
kommer i kontakt med UF6. I en gasdiffusionsanordning åtgår ett
antal av dessa enheter, vilket innebär att antalet kan utgöra en
viktig indikation på slutanvändningen.

N24010000-03 Gasdiffusionsmembran.

a) Särskilt konstruerade eller iordningställda tunna, porösa
filter med en porstorlek 100-1 000 Å (Ångström), en tjocklek på 5
mm (0,2 tum) eller mindre, och för rörformiga filter, en diameter
på 25 mm (1 tum) eller mindre, tillverkade av metall, polymerer
eller keramiska material resistenta mot korrosion av UF6, och

b) särskilt iordningställda föreningar eller pulver för
tillverkning av sådana filter. Dessa föreningar och pulver
omfattar nickel eller legeringar som innehåller minst 60 % nickel,
aluminiumoxid eller mot UF6 resistenta fullständigt fluoriderade
kolvätepolymerer som har en renhet på 99,9 % eller bättre, en
partikelstorlek mindre än 10 µm, och liten spridning i
kornstorleken.

N24020000-03 Behållare för gasdiffusionsmembran.

Särskilt konstruerade eller iordningställda hermetiskt täta
cylindriska kärl med diametern större än 300 mm (12 tum) och
längden större än 900 mm (35 tum), eller rektangulära kärl av
jämförbar storlek, som har en inloppsanslutning och två
utloppsanslutningar som alla har en diameter större än 50 mm (2
tum), avsedda att innehålla gasdiffusionsmembran, och som är
tillverkade av eller fodrade med mot UF6 motståndkraftiga material
och konstruerade för horisontell eller vertikal installation.

N24030000-03 Kompressorer och blåsmaskiner.

Särskilt konstruerade eller iordningställda axial-, centrifugal-
eller positiva deplacementskompressorer, eller blåsmaskiner med en
sugvolymkapacitet för UF6 av 1 m3/min eller mer av UF6 , och med
ett utloppstryck på upp till flera hundra kPa (100 psi),
konstruerade för långtidsdrift i UF6 -miljö med eller utan
elektrisk motor av lämplig effekt, liksom separata enheter av
sådana kompressorer och blåsmaskiner. Dessa kompressorer och
blåsmaskiner har ett tryckförhållande mellan 2:1 och 6:1 och är
gjorda av eller fodrade med material som är resistenta mot UF6 .

N24040000-03 Axeltätningar.

Särskilt konstruerade eller iordningställda vakuumtätningar, som
tätar matnings- och utloppsanslutningarna, för tätning av axlen
som ansluter kompressorn eller blåsmaskinens rotor med drivmotorn
för att uppnå en pålitlig tätning mot läckage av luft in i
kompressorns eller blåsmaskinens innerkammare som är fylld med
UF6. Sådana tätningar är normalt konstruerade för läckhastighet
med buffertgas mindre än 1 000 cm3/min (60 kubiktum/min).

N24050000-03 Värmeväxlare för kylning av UF6 .

Särskilt konstruerade eller iordningställda värmeväxlare som är
gjorda av eller fodrade med UF6 resistenta material (utom
rostfritt stål) eller med koppar eller varje kombination av dessa
metaller och avsedda för en läckhastighet mindre än 10 Pa (0,0015
psi)/tim vid en tryckdifferens av 100 kPa (15 psi).

N25000000-03 Särskilt konstruerade eller iordningställda
hjälpsystem, utrustning och komponenter för användning vid
gasdiffusionsanrikning.

Introduktionsnot:

Hjälpsystem, utrustning och komponenter för användning vid
gasdiffusionsanrikning är de system som behövs för att mata UF6
till gasdiffusionsenheterna, för att koppla de individuella
enheterna till varandra för att bilda kaskader (eller steg) för
att tillåta progressivt högre anrikning och för att avtappa
slutprodukt och restfraktion av UF6 från diffusionskaskaderna. På
grund av den höga tröghetsegenskapen hos diffusionskaskaderna
leder varje avbrott i deras funktion, och speciellt om de slutar
fungera, till allvarliga konsekvenser. Det är därför viktigt att
vakuumet bibehålls strikt och konstant i alla tekniska system, att
automatiskt skydd från olyckor, och att noggrann automatisk
reglering av gasflödet upprätthålls i en gasdiffusionsanläggning.
Allt detta leder till nödvändigheten att utrusta anläggningen med
ett stort antal speciella mätande, reglerande och styrande system.

Normalt förångas UF6 från cylindrar som placeras i autoklaver och
distribueras i gasform till matningspunkten med hjälp av
kaskadernas grenrör. Slutprodukten och restfraktionen av UF6
gasströmmar flyter från inträdespunkten via kaskader och grenrör
till antingen kylfällor eller kompressionssteg där UF6 gasen
omvandlas till vätska innan den förs fram till lämpliga behållare
för transport eller förvaring. Eftersom en gasdiffusionsanläggning
består av ett stort antal gasdiffusionsceller kopplade i kaskad
åtgår många kilometer av förgreningsrör med tusentals svetsar och
med en betydande mängd av repetitioner i utförandet.

Utrustning, komponenter och rörsystem är tillverkade med hög
vakuum och renhetsstandard.

N25010000-03 In- och utmatningssystem för slutprodukt och
restfraktion.

Särskilt konstruerade eller iordningställda system som kan arbeta
vid tryck på högst 300 kPa (45 psi) innefattande:

a) Matningsautoklaver (eller stationer) som används för att
överföra UF6 till gasdiffusionskaskaderna,

b) desublimeringsutrustning (eller kylfällor) som används för
att bortföra UF6 från kaskaderna,

c) stationer för omvandling av UF6 till vätska genom kompression
och kylning, och

d) slutprodukt- och restfraktionsstationer för att avskilja UF6
till behållare.

N25020000-03 Rörsystem för UF6.

Särskilt konstruerade eller iordningställda rörsystem och
förgreningsrörsystem för att hantera UF6 inom
gasdiffusionskaskaderna. Rörnätverket består vanligtvis av två
parallella rör där varje diffusionscell är ansluten till vart och
ett av förgreningsrören.

N25030000-03 Vakuumsystem.

a) Särskilt konstruerade eller iordningställda grova samlingsrör
för vakuum, vakuumrör och vakuumpumpar som har en sugkapacitet på
5 m3/min (175 kubikfot/min) eller mer, och

b) vakuumpumpar speciellt konstruerade för att arbeta i UF6 –
haltig atmosfär tillverkade av, eller fodrade med aluminium,
nickel eller legeringar som innehåller mer än 60 % nickel. Dessa
pumpar kan vara antingen roterande eller av deplacementstyp, de
kan ha deplacement eller fluoriderade kolvätestätningar, och kan
arbeta med en arbetsvätska närvarande.

N25040000-03 Speciella avstängnings- och styrventiler.

Särskilt konstruerade eller iordningställda manuella eller
automatiska avstängnings eller styrande bälgventiler tillverkade
av UF6 resistent material med en diameter 40-1 500 mm (1,5-59 tum)
för installation i huvud- eller hjälpsystem i
gasdiffusionsanrikningsanläggningar.

N25050000-03 UF6 mass-spektrometrar/jonkällor.

Särskilt konstruerade eller iordningställda magnetiska eller
kvadrupolsmass-spektrometrar, som kan ta on-line prover på
matarflödet, slutprodukter och restfraktioner från UF6 gasströmmen
och som har alla nedan angivna egenskaper:

a) Upplösning lika med en massenhet för massor större än 320,

b) jonkälla tillverkad av eller fodrad med nikrom
(kromnickellegering), monel eller nickelpläterad,

c) jonkälla med elektronbombardemang, och

d) uppsamlingssystem lämpligt för isotopanalys.

Förklarande not:

Artiklarna som upptagits i sektion N25xxxxxx-03 kommer antingen i
direkt kontakt med UF6 processgas eller styr direkt flödet i
kaskaden. Alla ytor som kommer i kontakt med processgasen är helt
tillverkade av eller fodrade med mot UF6 resistenta material. I
avsnittet som rör gasdiffusion omfattar material som är resistenta
mot korrosion orsakad av UF6 gas, rostfritt stål, aluminium,
aluminiumlegeringar, aluminiumoxid, nickel eller legeringar som
innehåller minst 60 % nickel och UF6 -resistenta fullständigt
fluoriderade kolvätepolymerer.

N26000000-03 Särskilt konstruerade eller iordningställda system,
utrustningar och komponenter för användning i aerodynamiska
anrikningsanläggningar.

Introduktionsnot:

I den aerodynamiska anrikningsprocessen komprimeras en blandning
av gasen UF6 och en lätt gas (väte eller helium) och får sedan
passera genom separationselement vari isotopseparationen
åstadkommes genom att höga centrifugalkrafter åstadkommes över en
geometriskt böjd vägg. Två processer av denna typ med lyckat
resultat har utvecklats: dysprocessen och vortexrörprocessen. För
båda processerna innefattar huvudkomponenterna i separationssteget
cylindriska kärl som rymmer de speciella separationselementen
(dysor eller vortexrör), gaskompressorer och värmeväxlare för att
bortföra värmen från kompressionen. I en aerodynamisk anläggning
behövs ett stort antal av dessa steg, så att kvantiteten kan ge en
viktig indikation på slutanvändningen. Då aerodynamiska processen
använder UF6 måste all utrustning, rörsystem och instrumentytor
(som kommer i kontakt med gasen) vara tillverkade av material som
förblir stabila vid kontakt med UF6 .

Förklarande not:

Produkterna som upptagits i denna sektion kommer antingen i direkt
kontakt med UF6 processgas eller styr direkt flödet i kaskaden.
Alla ytor som kommer i kontakt med processgasen är helt
tillverkade av eller fodrade med mot UF6 resistenta material. I
avsnittet som rör aerodynamiska separationsprocessen omfattar
material som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6 -gas,
koppar, rostfritt stål, aluminium, aluminiumlegeringar, nickel
eller legeringar som innehåller minst 60 % nickel och UF6 –
resistenta fullständigt fluoriderade kolvätepolymerer.

N26010000-03 Separationsmunstycken (dysor).

Särskilt konstruerade eller iordningställda separationsmunstycken
och sammansättningar därav. Separationsmunstyckena består av
uppslitsade böjda kanaler vars kurvradier är mindre än 1 mm
(typiskt 0,1 till 0,05 mm) resistenta mot korrosion orsakad av UF6
och som i munstycket har en knivsegg som delar gasströmmen genom
munstycket i två strömmar.

N26020000-03 Vortex-rör.

Särskilt konstruerade eller iordningställda vortexrör och
sammansättningar av sådana. Vortexröret är cylindriskt eller
koniskt, tillverkat av eller skyddat av material som är resistenta
mot korrosion orsakad av UF6 och har en diameter mellan 0,5 cm och
4 cm, ett längd till diameterförhållande på högst 20:1 och med en
eller flera tangentiella inlopp.

Rören kan förses med tillbehör av munstyckstyp i antingen den ena
eller i båda ändarna.

Förklarande not:

Den matande gasen kommer in i vortexröret tangentiellt vid ena
ändan eller genom virvelskovlar eller vid ett antal tangentiella
positioner längs med rörets periferi.

N26030000-03 Kompressorer och blåsmaskiner.

Särskilt konstruerade eller iordningställda axial-, centrifugal-
eller positiva deplacementskompressorer eller blåsmaskiner
tillverkade av eller skyddade

av material som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6 och med
en sugvolymskapacitet på 2 m3/min eller mer av UF6 /bärgas (väte
eller helium)blandningen.

Förklarande not:

Kompressorerna och blåsmaskinerna har ett typiskt tryckförhållande
mellan 1,2:1 och 6:1.

N26040000-03 Axeltätningar.

Särskilt konstruerade eller iordningställda axeltätningar, som
tätar matnings- och utloppsanslutningarna, för tätning av axlen
som ansluter kompressorn eller blåsmaskinens rotor med drivmotorn
för att uppnå en pålitlig tätning mot läckage av processgas eller
luft eller tätningsgas in i kompressorns eller blåsmaskinens
innerkammare som är fylld med UF6/bärgasblandning.

N26050000-03 Värmeväxlare för gaskylning.

Särskilt konstruerade eller iordningställda värmeväxlare
tillverkade av eller skyddade av material som är resistenta för
korrosion orsakad av UF6 .

N26060000-03 Behållare för separationselement.

Särskilt konstruerade eller iordningställda behållare för
separationselement tillverkade av eller skyddade av material som
är resistenta mot korrosion orsakad av UF6 som skall innehålla
vortexrör eller separationsdysor.

Förklarande not:

Behållarna kan vara cylindriska kärl med en diameter större än 300
mm och med längden större än 900 mm eller kan vara rektangulära
med motsvarande dimensioner och kan vara avsedda för horisontell
eller vertikal installation.

N26070000-03 In- och utmatningssystem för slutprodukt och
restfraktion.

Särskilt konstruerade eller iordningställda processystem eller
utrustningar för anrikningsanläggningar tillverkade av eller
skyddade av material som är resistenta mot korrosion orsakad av
UF6 inklusive:

a) Matningsautoklaver, ugnar eller system för att överföra UF6
till anrikningsprocessen,

b) desublimeringsutrustning (eller kylfällor) som används för
att bortföra UF6 från anrikningsprocessen och efterföljande
överföring efter upphettning,

c) stationer för att ta bort UF6 från anrikningsprocessen genom
kompression och omvandling av UF6 till en vätska eller fast form,
och

d) slutprodukt- och restfraktionsstationer för att överföra UF6
till behållare.

N26080000-03 Rörsystem.

Särskilt konstruerade eller iordningställda rörsystem tillverkade
av eller skyddade av material som är resistenta mot korrosion
orsakad av UF6 för hantering av UF6 inom de aerodynamiska
kaskaderna. Dessa rörsystem är normalt gjorda med två parallella
rör där varje anrikningssteg är anslutet till vart och ett av
rören.

N26090000-03 Vakuumsystem och pumpar.

a) Särskilt konstruerade eller iordningställda vakuumsystem som
har en sugkapacitet på 5 m3/min eller mer, och består av
samlingsrör och vakuumrör samt vakuumpumpar konstruerade för att
arbeta i UF6 haltig atmosfär, och

b) vakuumpumpar speciellt konstruerade eller iordningställda för
att arbeta i UF6 -haltig atmosfär tillverkade av, eller skyddade
av material som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6 . Dessa
pumpar kan använda tätningar av fluoriderade kolväten och
speciella arbetsvätskor.

N26100000-03 Speciella avstängnings- och styrventiler.

Särskilt konstruerade eller iordningställda manuella eller
automatiska avstängnings eller styrande bälgventiler tillverkade
av eller skyddade av material som är resistenta mot korrosion
orsakad av UF6 med en diameter 40-1 500 mm (1,5-59 tum) för
installation i huvud- eller hjälpsystem i anrikningsanläggningar
baserade på den aerodynamiska metoden.

N26110000-03 UF6 mass-spektrometrar/jonkällor.

Särskilt konstruerade eller iordningställda magnetiska eller
kvadrupolsmass-spektrometrar, som kan ta on-line prover på
matarflödet, slutprodukter eller restfraktioner från UF6
gasströmmen och som har alla nedan angivna egenskaper:

a) Upplösning lika med en massenhet för massor större än 320,

b) jonkälla tillverkad av eller fodrad med nikrom
(kromnickellegering), monel eller nickelpläterad,

c) jonkälla med elektronbombardemang, och

d) uppsamlingssystem lämpligt för isotopisk analys.

N26120000-03 UF6 /bärgasseparationssystem.

Särskilt konstruerade eller iordningställda processystem för att
separera UF6 från bärgasen (väte eller helium).

Förklarande not:

Dessa system är konstruerade för att reducera UF6 innehållet i
bärgasen till

1 ppm eller mindre, och kan innehålla utrustning såsom:

i) Kryogena värmeväxlare och kryogena separatorer som kan arbeta
vid temperaturen -120 ºC eller lägre,

ii) kryogena kylenheter som kan arbeta vid temperaturen -120 ºC
eller lägre,

iii) separationsmunstycken eller vortexrör för separation av UF6
från bärgasen, eller

iv) kylfällor för UF6 som kan arbeta vid temperaturen -20 ºC
eller lägre.

N27000000-03 Särskilt konstruerade eller iordningställda system,
utrustningar och komponenter för användning i
anrikningsanläggningar för kemisk utbytesprocess eller
jonutbytesprocess.

Introduktionsnot:

Den lilla skillnaden i massan mellan urans isotoper orsakar små
skillnader i den kemiska jämviktsreaktionen som kan användas som
bas för separation av isotoper. Två processer har utvecklats med
framgång: vätske-vätske kemiskt utbyte och flytande-fast form
jonutbyte.

I vätske-vätske kemisk utbytesprocess får icke-blandbara
vätskefaser (vatten och organiska) möta varandra motströms för att
ge en kaskadeffekt motsvarande tusentals separationssteg.
Vätskefasen består av uranklorid i en saltsyrelösning. Den
organiska fasen består av ett extraherande material som innehåller
uranklorid i en organisk lösning. Kontaktorerna som brukas i
separationskaskaden kan vara vätske-vätske utbyteskolonner (som
pulsade kolonner med silbottnar) eller vätskecentrifugkontaktorer.
Kemisk omvandling (oxidation och reduktion) erfordras i båda
ändarna av separationskaskaden för att sörja för återloppet vid
varje ända. En viktig konstruktionsdetalj är att förhindra
sammanblandning av procesströmmarna med vissa metalljoner. Plast,
plastfodrade (inklusive användning av fluoriderade kolväten)
och/eller glasfodrade kolonner och rörsystem används av denna
anledning.

I flytande-fast form jonutbytesprocessen är anrikningen åtföljd av
uranadsorption/desorption på en speciell mycket snabbt reagerande
jonutbytesharts eller adsorbent. En lösning av uran i saltsyra och
andra kemiska agenser passerar genom cylindriska
anrikningskolonner som innehåller packade bäddar av adsorbenten.
För en kontinuerlig process är ett återloppssystem nödvändigt för
att släppa uranet från adsorbentbädden tillbaka till vätskeflödet
så att slutprodukten och restfraktionen kan uppsamlas. Detta
åstadkoms med användning av lämpliga reduktions/oxidationskemiska
agenser som omsorgsfullt regenereras i en separat extern krets som
kan vara delvis regenererad inom isotopseparationskolonnerna
själva. Närvaron av het koncentrerad saltsyrelösning i processen
erfordrar att utrustningen är tillverkad av eller skyddad av
speciella korrosionsresistenta material.

N27010000-03 Vätske-vätske utbyteskolonner (kemiskt utbyte).

Motströms vätske-vätske utbyteskolonner med mekanisk effektingång
(t.ex pulsade kolonner med silbottnar, kolonner med fram och
återgående plattor och kolonner med inre turbinblandare) särskilt
konstruerade eller iordningställda för urananrikning som baseras
på kemisk utbytesprocess. Dessa kolonner och deras inre är
tillverkade av eller skyddade med lämpligt plastmaterial (t.ex.
fluoriderade kolvätepolymerer) eller glas för att vara
korrosionsresistenta mot koncentrerad saltsyrelösning.
Uppehållstiden i stegen i kolonnerna är planerad för att vara kort
(högst 30 sek).

N27020000-03 Vätske-vätske centrifugalkontaktorer (kemiskt
utbyte).

Vätske-vätske centrifugalkontaktorer särskilt konstruerade eller
iordningställda för urananrikning med användning av kemisk
utbytesprocess. Sådana kontaktorer använder rotation för att uppnå
dispersion av organiska och utspädda strömmar och sedan
centrifugalkrafter för att separera faserna. Kontaktorerna är
tillverkade av eller skyddade med lämpligt plastmaterial (t.ex.
fluoriderade kolvätepolymerer) eller glas för att vara
korrosionsresistenta mot koncentrerad saltsyrelösning.
Uppehållstiden i stegen i kolonnerna är planerad att vara kort
(högst 30 sek).

N27030000-03 Uranreduktionssystem och utrustning (kemiskt
utbyte).

a) Särskilt konstruerade eller iordningställda elektrokemiska
reduktionsceller för att reducera uran från ett valenstal till ett
annat för urananrikning som använder den kemiska utbytesprocessen.
Materialet i cellerna som kommer i kontakt med processlösningen
måste vara korrosionsresistenta mot koncentrerad saltsyrelösning.

Förklarande not:

Cellens katoddel måste konstrueras för att förhindra reoxidation
av uran till dess högre valenstal. För att behålla uranet i
katoddelen måste cellen ha ett diffusionstätt membran av speciellt
katjonbytesmaterial. Katoden består av lämplig massiv ledare såsom
grafit.

b) Särskilt konstruerade eller iordningställda system vid
kaskadens slut för att ta ut U+4 från den organiska strömmen, för
att justera syrakoncentrationen och matning till de elektrokemiska
reduktionscellerna.

Förklarande not:

Dessa system består av lösningsmedelsextraherande utrustning för
strippning av U+4 ut från den organiska strömmen till en utspädd
lösning, förångning och/eller annan utrustning för att fullborda
justering och styrning av lösningens pH samt pumpar och andra
transportorgan för matning till den elektrokemiska
reduktionscellen. En viktig konstruktionsangelägenhet är att
undvika förorening av utspädda strömmar med vissa metalljoner.
Följaktligen måste de delar som kommer i kontakt med
procesströmmen vara konstruerade av eller skyddade av lämpliga
material (såsom glas, fluoriderade kolvätepolymerer,
polyfenylsulfat, polyetersulfon och hartsimpregnerad grafit).

N27040000-03 Inmatningssystem (kemiskt utbyte).

Särskilt konstruerade eller iordningställda system för att
producera lösningar av uranklorid med hög renhet för
separationsanläggningar för kemiskt utbyte av uranisotoper.

Förklarande not:

Dessa system består av upplösnings-, lösningsextraktions-
och/eller jonutbytesutrustning för rening och elektrolytiska
celler för att reducera uran U+6 eller U+4 till U+3. Dessa system
producerar urankloridlösningar som har endast ett fåtal delar per
miljon av metalliska föroreningar såsom krom, järn,
vanadium, molybden och andra katjoner med valensvärdet två eller
högre. Material för konstruktion av delar av det system som
processar U+3 med hög renhet omfattar glas, fluoriderade
kolvätepolymerer, polyfenylsulfat, plastbelagd polyetersulfon och
hartsimpregnerad grafit.

N27050000-03 Uranoxidationssystem (kemiskt utbyte).

Särskilt konstruerade eller iordningställda system för oxidation
av U+3 till U+4 för retur till uranisotopseparationskaskaden i den
kemiska utbytesanrikningsprocessen.

Förklarande not:

Dessa system kan t.ex. omfatta följande utrustning:

i) Utrustning för att låta klor och syre komma i kontakt med det
vattenbaserade utflödet från isotopseparationsutrustningen och
extrahera den resulterande U+4 för att föra in den i det strippade
flödet av organiskt lösningsmedel som återförs från kaskadens
produktände, och

ii) utrustning som separerar vatten från saltsyra så att vatten
och den koncentrerade saltsyran kan återinföras i processen på
lämpligt ställe.

N27060000-03 Jonutbyteskolonner (jonutbyte).

Cylindriska kolonner med diametern större än 1 000 mm för att
inhysa och stödja packade bäddar av jonutbytesharts/adsorbent,
särskilt konstruerade eller iordningställda för urananrikning med
hjälp av jonutbytesprocessen. Dessa kolonner är tillverkade av
eller skyddade med material (som titan eller fluoriderade
kolväteplaster) moståndskraftiga mot korrosion orsakad av
koncentrerad saltsyrelösning och som kan arbeta i
temperaturområdet 100 ºC till 200 ºC och med tryck över 0,7 MPa
(102 psi). Se även artikel N08000000-02 för
jonbyteshartser/adsorbenter.

N27070000-03 Återströmningssystem för jonbyte (jonutbyte).

a) Särskilt konstruerade eller iordningställda kemiska eller
elektrokemiska reduktionssystem för regenerering av kemiska
reduceringsmedel som används i anrikningskaskader för uran med
jonbyte, och

b) särskilt konstruerade eller iordningställda kemiska eller
elektrokemiska oxidationssystem för regenerering av kemiska
oxideringsmedel som används i anrikningskaskader för uran med
jonbyte.

Förklarande not:

Anrikningsprocessen med jonbyte kan t.ex använda trevärt titan
(Ti+3) som ett reducerande medel i vilket fall reduktionssystemet
kommer att återgenerera Ti+3 genom att reducera Ti+4.

Processen kan t.ex. använda trevärt järn (Fe+3) som en oxidant i
vilket fall oxidationssystemet kommer att återgenerera Fe+3 genom
att oxidera Fe+2.

N28000000-03 System, utrustning och komponenter för användning i
laserbaserade anrikningsanläggningar.

Introduktionsnot:

Nuvarande system för anrikningsprocesser som använder laser kan
uppdelas i två kategorier: de i vilka processmediet är atomär
uranånga och de i vilka processmediet är en förångad uranförening.
Allmän nomenklatur för sådana processer innefattar:

Kategori 1 ¾ isotopseparation med atomär ånga med hjälp av laser
(AVLIS eller SILVA), kategori 2 ¾ isotopseparation med molekulär
ånga med hjälp av laser (MLIS eller MOLIS), och kemisk reaktion av
isotoper med hjälp av selektiv laser (CRISLA).

Systemen, utrustningarna och komponenterna för laseranriknings-
anläggningar omfattar:

i) Anordningar för att mata metallånga av uran (för selektiv
fotojonisation) eller anordningar för att mata en förångad
uranförening (för fotodissociering eller kemisk aktivering),

ii) anordning för att uppsamla anrikat eller utarmat uran som
slutprodukt och restfraktion i kategori 1, och anordning för att
samla dissocierade eller reagerade produkter som slutprodukt och
opåverkat material som restfraktion i kategori 2,

iii) processlasersystem för att selektivt exitera uran-235 arter,
och

iv) utrustning för produktion av ”feed” och omvandling av
produkt.

Komplexiteten i spektroskopin av uranatomer och föreningar kan
behöva inblandning av vilket som helst antal tillgängliga
laserteknologier.

Förklarande not:

Många av produkterna som beskrivs i denna sektion kommer i direkt
kontakt med uranmetallånga eller smält metall eller med arbetsgas
som innehåller UF6 eller en blandning av UF6 och andra gaser. Alla
ytor som kommer i kontakt med uran eller UF6 är helt gjorda av
eller skyddade av korrosionsresistenta material. Med material som
är resistenta mot korrosion av gas- eller vätskeformad uran eller
uranlegeringar, avses i detta avsnitt om laserbaserade
anrikningsartiklar,yttriabelagd grafit eller tantal, och material
som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6 inkluderar koppar,
rostfritt stål, aluminium, aluminiumlegeringar, nickel eller
legeringar som innehåller 60 % eller mer nickel och UF6 resistent
helt fluoriderade kolvätepolymerer.

N28010000-03 Uranförångningssystem (AVLIS).

Särskilt konstruerade eller iordningställda uranförångningssystem
som innehåller högeffekt strip eller avsökande
elektronstrålekanoner med en levererad effekt på målet som är
större än 2,5 kW/cm.

N28020000-03 System för hantering av flytande uranmetall
(AVLIS).

Särskilt konstruerade eller iordningställda hanteringssystem för
smält uran eller smälta uranlegeringar, bestående av deglar och
kylutrustning för deglar.

Förklarande not:

Deglar och andra delar av systemet som kommer i kontakt med smält
uran eller smälta uranlegeringar är tillverkade av eller skyddade
av material med lämplig resistans mot korrosion och värme.
Lämpliga material innefattar tantal, yttriabelagd grafit, grafit
belagd med sällsynta jordmetalloxider samt blandningar därav.

N28030000-03 Uppsamlingsanordning för slutprodukt och
restfraktion av uran (AVLIS).

Särskilt konstruerade eller iordningställda uppsamlingsanordningar
för slutprodukt och restfraktion av uran i fast eller flytande
form.

Förklarande not:

Komponenter för dessa anordningar är tillverkade av eller skyddade
av material som är värme- och korrosionsresistenta mot ånga eller
vätska av uran (såsom yttriabelagd grafit eller tantal) och kan
innefatta rör, ventiler, beslag, rännor, genomföringar,
värmeväxlare och uppsamlingsplattor för magnetisk, elektrostatisk
(eller annan) separationsmetod.

N28040000-03 Separatormodulhölje (AVLIS).

Särskilt konstruerade eller iordningställda cylindriska eller
rektangulära kärl för att innesluta en källa för förångning av
uranmetall, elektronstrålekanon och uppsamlare för slutprodukt och
restfraktion.

Förklarande not:

Höljet har ett antal hål för genomföring av vatten och
elektricitet, laserstrålefönster, vakuumpumpanslutningar och
instrument för diagnostik och övervakning. De har möjligheter att
öppnas och förslutas för att tillåta underhåll av inre
komponenter.

N28050000-03 Expansionsmunstycken för överljudshastighet (MLIS).

Särskilt konstruerade eller iordningställda expansionsmunstycken
för överljudshastighet för att kyla blandning av UF6 och bärgas
till 150 K eller mindre och som är korrosionsresistent mot UF6.

N28060000-03 Uppsamlare för uranpentafluorid (MLIS).

Särskilt konstruerade eller iordningställda uppsamlare för fast
uranpentafluorid (UF5 ) som består av filter, impakt-
(anslags-) eller cyklontyp uppsamlare eller kombinationer därav
och som är korrosionsresistenta mot en omgivning av UF5/UF6.

N28070000-03 Gaskompressorer för UF6/bärgas (MLIS).

Särskilt konstruerade eller iordningställda kompressorer för en
blandning av UF6 och bärgas, konstruerade för långtidsdrift i en
omgivning av UF6. Komponenterna i kompressorn som kommer i kontakt
med processgasen är gjorda av eller skyddade med material som är
resistenta mot korrosion orsakad av UF6.

N28080000-03 Tätningar för roterande axlar (MLIS).

Särskilt konstruerade eller iordningställda axeltätningar, vilka
tätar matnings- och utloppsanslutningar, som tätar anslutningen
mellan kompressorrotorn och drivmotorn för att uppnå en pålitlig
tätning mot utläckande processgas eller inläckage av luft och
tätningsgas till innerkammaren av kompressorn som är fylld med en
blandning av UF6 och bärgas.

N28090000-03 System för fluorinering (MLIS).

Särskilt konstruerade eller iordningställda system för
fluorinering av UF5 (fast form) till UF6 (gas).

Förklarande not:

Dessa system är konstruerade för att fluorinera det uppsamlade UF5
pulvret till UF6 för efterföljande uppsamling i
slutproduktbehållaren eller för överföring till MLIS enheten för
ytterligare anrikning. I en metod åstadkoms fluorineringen inom
isotopseparationssystemet för att reagera och direkt återvinnas
från produktkollektorerna. Ett annat sätt är att UF5 pulvret tas
bort och förflyttas från slutproduktuppsamlaren till ett lämpligt
kärl (t.ex. flytbäddsreaktor, skruvreaktor eller flamtorn) för
fluorinering. Vid båda sätten används utrustning för lagring och
förflyttning av fluor (eller andra fluorinerade medel) samt för
uppsamling och transport av UF6.

N28100000-03 UF6 mass-spektrometrar/jonkällor (MLIS).

Särskilt konstruerade eller iordningställda magnetiska eller
kvadrupolsmass-spektrometrar, som kan ta on-line prover på
matarflödet, slutprodukter och restfraktioner från UF6 gasströmmen
och som har alla nedan angivna egenskaper:

a) Upplösning lika med en massenhet för massor större än 320,

b) jonkälla tillverkad av eller fodrad med nikrom
(kromnickellegering), monel eller nickelpläterad,

c) jonkälla med elektronbombardemang, och

d) uppsamlingssystem lämpligt för isotopanalys.

N28110000-03 In- och utmatningssystem för slutprodukt och
restfraktion (MLIS).

Särskilt konstruerade eller iordningställda processystem eller
utrustningar för anrikningsanläggningar tillverkade av eller
skyddade av material som är resistenta mot korrosion orsakad av
UF6 inklusive:

a) Matningsautoklaver, ugnar eller system för överföring av UF6
till anrikningsprocessen,

b) desublimeringsutrustning (eller kylfällor) som används för
att bortföra UF6 från anrikningsprocessen och för därefter
följande överföring efter upphettning,

c) stationer för omvandling av UF6 till vätska eller fast form,
använda för att ta bort UF6 från anrikningsprocessen genom
kompression och

omvandling av UF6 till en vätska eller fast form, och

d) slutprodukt- och restfraktionsstationer för att överföra UF6
till behållare.

N28120000-03 UF6 /bärgasseparationssystem (MLIS).

Särskilt konstruerade eller iordningställda processystem för att
separera UF6 från bärgasen. Bärgasen kan vara kväve, argon eller
annan gas.

Förklarande not:

Dessa system kan innehålla utrustning såsom:

Kryogena värmeväxlare och kryogena separatorer som kan arbeta vid
temperaturen -120 ºC eller lägre, kryogena kylenheter som kan
arbeta vid temperaturen -120 ºC eller lägre, eller kylfällor för
UF6 som kan arbeta vid temperaturen -20 ºC eller lägre.

N28130000-03 Lasersystem (AVLIS, MLIS och CRISLA) enligt
följande:

Lasersystem särskilt konstruerade eller iordningställda för
separation av uranisotoper.

Förklarande not:

Ett lasersystem för AVLIS processen består vanligtvis av två
lasrar: en kopparånglaser och en färgämneslaser. Lasersystem för
MLIS består vanligtvis av en CO2 eller excimerlaser och en
optisk cell, med en roterande spegel i vardera ändan, genom vilken
ljuset passerar flera gånger. Lasrar och lasersystem för båda
processerna erfordrar en frekvensspektrastabilisator för drift
över en utsträckt tid.

N28140A00-03 Kopparånglaser med 40 W eller mer i genomsnittlig
utgångseffekt och som arbetar vid våglängder mellan 500 nm och 600
nm.

N28140B00-03 Argonjonlaser med 40 W eller mer i genomsnittlig
utgångseffekt och som arbetar vid våglängder mellan 400 nm och 515
nm.

N28140C00-03 Neodymdopade (annat än glas) lasrar enligt
följande:

a) Som har en utgångsvåglängd mellan 100 nm och 1 100 nm, och
som är pulsexiterade och Q-switchade med en pulsvaraktighet lika
med eller större än 1 ns och som uppfyller något av nedanstående
krav: i) en genomsnittlig utgångseffekt i transversell
singlemod som överskrider 40 W, eller

ii) en genomsnittlig utgångseffekt i transversell multipelmod som
överskrider 50 W,

b) som arbetar vid våglängder mellan 1 000 nm och 1 100 nm och
med hjälp av frekvensdubbling ger utgående våglängder mellan 500
nm och 550 nm med en genomsnittlig effekt vid den dubblade
våglängden som är större än 40 W.

N28140D00-03 Avstämda pulsade färgämnesoscillatorer (enkelmod)
som ger en genomsnittlig utgångseffekt som är större än 1 W, en
pulsrepetitionsfrekvens högre än 1 kHz, en pulsbredd som är mindre
än 100 ns och en våglängd mellan 300 nm och 800 nm.

N28140E00-03 Avstämda pulsade färgämnesoscillatorer, utom
singelmod-oscillatorer, med en genomsnittlig utgångseffekt större
än 30 W, en pulsrepetitionsfrekvens högre än 1 kHz, en pulsbredd
mindre än 100 ns och en våglängd mellan 300 nm och 800 nm.

N28140F00-03 Alexandritlasrar som har en bandbredd på 0,005 nm
eller mindre, en pulsrepetitionsfrekvens som är högre än 125 Hz
och en genomsnittlig utgångseffekt större än 30 W vid våglängder
mellan 720 nm och 800 nm.

N28140G00-03 Pulsade koldioxidlasrar med en
pulsrepetitionsfrekvens högre än 250 Hz, en genomsnittlig
utgångseffekt som är större än 500 W och en pulsbredd mindre än
200 ns vid våglängder mellan 9 000 nm och 11 000 nm.

Not:

Denna specifikation är inte avsedd att kontrollera högeffekts-
(typiskt 1 till 5 kW) industri CO2 lasrar som används i
tillämpningar som skärning och svetsning, då dessa senare lasrar
antingen är opulsade eller är pulsade med en pulsbredd som är mer
än 200 ns.

N28140H00-03 Pulsade excimerlasrar (XeF, XeCl, KrF) med en
pulsrepetitionsfrekvens högre än 250 Hz, en genomsnittlig
utgångseffekt större än 500 W och en puls kortare än 200 ns vid
våglängder mellan 240 och 360 nm.

N28140I00-03 Para-vätefyllda Ramanceller för
frekvenskonvertering utformade för att arbeta vid en utgående
våglängd på 16 nm och en pulsrepetitionsfrekvens högre än 250 Hz.

N28140J00-03 Frielektronlasrar.

N29000000-03 System, utrustning och komponenter för användning i
en anrikningsanläggning som arbetar med plasmaseparation.

Introduktionsnot:

I plasmaseparationsprocessen passerar ett plasma av uranjoner
genom ett elektriskt fält avstämt till jonresonansfrekvensen för
235U så att de företrädesvis absorberar energi och diametern ökas
på deras korkskruvformade bana. Joner med ett spår med större
diameter avtappas för att producera en produkt som är anrikad på
235U. Plasman, som görs genom att jonisera uranånga, innehålls i
en vakuumkammare med ett starkt magnetfält som produceras av en
supraledande magnet. Huvudteknologin för systemprocessen
innefattar systemet för att generera uranplasman, separatormodulen
med den supraledande magneten och ett metallborttagningssystem för
uppsamling av slutprodukt och restfraktion.

N29010000-03 Mikrovågskällor och antenner.

Särskilt konstruerade eller iordningställda mikrovågskällor och
antenner för att producera eller accelerera joner och som har
följande egenskaper:

a) Frekvens högre än 30 GHz, och

b) mer än 50 kW medeleffekt för jonproduktion.

N29020000-03 Jonexcitationsspolar.

Särskilt konstruerade eller iordningställda
radiofrekvensjonexcitationsspolar för frekvenser högre än 100 kHz
och som kan hantera mer än 40 kW i medeleffekt.

N29030000-03 System för att generera uranplasma.

Särskilt konstruerade eller iordningställda system för generering
av uranplasma som kan innehålla strip- eller svepelektronkanoner
som kan leverera en effekt på mer än 2,5 kW/cm på målet.

N29040000-03 System för hantering av flytande uran.

Särskilt konstruerade eller iordningställda hanteringssystem för
smält uran eller uranlegeringar som består av deglar och
kylutrustning för deglar.

Förklarande not:

Deglarna och andra delar i systemet som kommer i kontakt med smält
uran eller smälta uranlegeringar är tillverkade av eller skyddade
med material med lämplig resistans mot korrosion och värme.
Lämpliga material innefattar tantal, yttriabelagd grafit, grafit
belagd med oxider av de sällsynta jordmetallerna.

N29050000-03 Uppsamlingsanordningar för slutprodukt och
restfraktion av uran.

Särskilt konstruerade eller iordningställda uppsamlingsanordningar
för slutprodukt och restfraktion av uran i fast form. Dessa
uppsamlingsanordningar är tillverkade av eller skyddade med
material som är resistenta mot värme och korrosion från uranånga,
såsom yttriabelagd grafit eller tantal.

N29060000-03 Behållare för separatormoduler.

Cylindriska kärl särskilt konstruerade eller iordningställda för
användning i anrikningsanläggningar som arbetar med
plasmaseparation och som skall innehålla uranplasmakällan,
radiofrekventa drivspolar samt slutprodukt och restfraktion.

Förklarande not:

Dessa behållare har ett antal öppningar för elektriska
genomföringar, anslutning av diffusionspumpar samt
instrumentanslutningar för diagnostik och övervakning. De är så
utrustade att de kan öppnas och återförslutas för att kunna
renovera inre komponenter och de är konstruerade av ett lämpligt
icke magnetiskt material såsom rostfritt stål.

N29070000-03 Supraledande elektromagneter.

Supraledande spolformade elektromagneter som har alla följande
egenskaper:

a) De kan ge upphov till ett magnetfält på mer än 2 tesla (20
kilogauss),

b) förhållandet L/D (längd dividerat med innerdiametern) större
än 2,

c) innerdiametern större än 300 mm, och

d) magnetfältet är likformigt, bättre än 1 % i den centrala
50 %-iga delen av innervolymen.

Not:

Detta omfattar icke magneter som är speciellt konstruerade för
användning inom medicinskt kärnmagnetiskt resonanssystem (NMR).

N30000000-03 System, utrustning och komponenter för användning i
elektromagnetiska anrikningsanläggningar.

Introduktionsnot:

I den elektromagnetiska processen produceras uranjoner genom
jonisering av tillfört saltmaterial (vanligen UCl4) som
accelereras och får passera genom ett magnetfält som har den
effekten att joner från skilda isotoper följer olika spår.
Huvudkomponenterna i en elektromagnetisk isotopseparator
innefattar: ett magnetfält som avlänkar/separerar de olika
isotopernas joner, en jonkälla med dess accelerationssystem och
ett uppsamlingssystem för de separerade jonerna. Hjälpsystem för
processen innefattar system för att förse magnet med kraft,
högspänningssystem för jonkällan, vakuumsystem och omfattande
kemiskt hanteringssystem för att återvinna produkter och
rening/återanvändning av komponenterna.

N30010A00-03 Elektromagnetiska isotopseparatorer särskilt
konstruerade eller iordningställda för separation av uranisotoper
samt därtill hörande utrustning och komponenter, innefattande:

Jonkällor:

Särskilt konstruerade eller iordningställda enkla eller multipel
uranjonkällor som består av ångkälla, joniserare och
strålaccelerator, konstruerade av lämpligt material såsom grafit,
rostfritt stål eller koppar och som kan tillhandahålla en total
jonström på 50 mA eller mer.

N30010B00-03 Elektromagnetiska isotopseparatorer särskilt
konstruerade eller iordningställda för separation av uranisotoper
samt utrustning och komponenter därför, inklusive:

Jonuppsamlare:

Jonkollektorer för uppsamling av anrikade eller utarmade
uranjonstrålar och som består av två eller flera slitsar med
fickor och som är gjorda av lämpligt material såsom grafit eller
rostfritt stål.

N30010C00-03 Elektromagnetiska isotopseparatorer särskilt
konstruerade eller iordningställda för separation av uranisotoper
samt utrustning och komponenter därtill, inklusive:

Vakuumbehållare:

Särskilt konstruerade eller iordningställda vakuumbehållare för
elektromagnetiska uranseparatorer konstruerade av lämpliga icke-
magnetiska material såsom rostfritt stål och för ett arbetstryck
på 0,1 Pa eller mindre.

Förklarande not:

Behållarna är speciellt konstruerade för att inrymma jonkällan,
kollektorplattorna och vattenkylning och är förberedda för
anslutning av diffusionspump samt försedda med inspektionsluckor
för att ta bort och återinstallera dessa.

N30010D00-03 Elektromagnetiska isotopseparatorer särskilt
konstruerade eller iordningställda för separation av uranisotoper
och utrustning och komponenter därför, inklusive:

Magnetpolskor:

Särskilt konstruerade eller iordningställda magnetpolskor som har
en diameter större än 2 m att användas för att upprätthålla ett
konstant magnetfält inom en elektromagnetisk isotopseparator och
för att överföra magnetfältet mellan angränsande separatorer.

N30020000-03 Elektromagnetiska isotopseparatorer andra än de som
anges i 30.1 ovan, konstruerade för eller utrustade med enkla
eller multipeljonkällor som kan lämna en total jonström som är 50
mA eller mer.

N30030000-03 Högspänningsaggregat.

Särskilt konstruerade eller iordningställda högspänningsaggregat
för jonkällor som över en tidsperiod om 8 timmar kontinuerligt kan
avge följande:

a) Utgångsspänning på minst 20 000 V,

b) utgångsström på minst 1 A, och

c) spänningsreglering bättre än 0,1 %.

N30040000-03 Kraftaggregat.

Likspänningskraftaggregat som över en tidsperiod om 8 timmar
kontinuerligt kan lämna:

a) Utgångsspänning på minst 100 V med en utgångsström på minst
500 A, och

b) ström- eller spänningsreglering som är bättre än 0,1 %.

N30050000-03 Vakuumpumpar med ett insugningsrör som är 380 mm
eller mer med en

pumphastighet på 15 000 liter/s eller mer och som är kapabla att
ge ett slutvakuum som är bättre än 10-4 Torr (0,76 x 10-4 mbar).

Teknisk not:

Slutvakuumet bestäms vid pumpinloppet med pumpingången sluten.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
användning av angiven utrustningen eller programvara.

N31010000-04 Induktivt kopplad plasma masspektrometer (ICP/MS)
som kan mäta en massenhet för joner lika med eller större än 230
atommassenheter och som har en upplösning som är bättre än 2 delar
på 230, samt jonkällor härtill.

N31020000-04 Glimurladdningsmasspektrometer (GDMS) som kan mäta
en massenhet för joner lika med eller större än 230
atommassenheter och som har en upplösning som är bättre än 2 delar
på 230, samt jonkällor härtill.

N31030000-04 Masspektrometer med termisk jonisation (TIMS) som
kan mäta en massenhet för joner lika med eller större än 230
atommassenheter och som har en upplösning som är bättre än 2 delar
på 230, samt jonkällor härtill.

N31040000-04 Masspektrometer med elektronbombardemang som har en
jonisationskammare tillverkad av eller mantlad med eller pläterad
med material som är resistent mot UF6.

N31050A00-04 Molekylärstrålemasspektrometrar som har en
jonisationskammare tillverkad av, fodrad med eller pläterad med
rostfritt stål eller molybden och som har en kylfälla som kan kyla
till 193 K (-80 ºC) eller lägre.

N31050B00-04 Molekylärstrålemasspektrometrar som har en
jonisationskammare tillverkad av, fodrad med eller pläterad med
material som är resistent mot UF6.

N31060000-04 Masspektrometrar utrustade med en jonkälla med
mikrofluorering för användning med aktinium eller
aktiniumfluorider.

N32000000-04 Instrument och processtyrsystem för användning vid
anrikning.

Instrument för att övervaka temperatur, tryck, pH, vätskenivå
eller flödeshastighet speciellt konstruerade för att vara
korrosionsresistenta mot UF6 genom att de är gjorda av, eller
skyddade av något av följande material:

Rostfritt stål, aluminium, aluminiumlegeringar, nickel, och
legeringar som innehåller minst 60 % nickel.

N33000000-04 Programvara speciellt framtagen för styrning av
urananrikningsanläggningar och hjälpmedel.

N34000000-05 Anläggningar för produktion av tungt vatten,
deuterium eller deuteriumföreningar samt utrustning därtill.

Introduktionsnot:

Tungt vatten kan produceras med en mångfald processer. De två
processer som har visat sig vara kommersiellt användbara är
emellertid vatten-vätesulfid utbytesprocessen (GS processen) och
ammoniak- väteutbytesprocessen. GS processen baseras på utbyte av
väte och deuterium mellan vatten och vätesulfid inom en serie av
kolonner som drivs med toppsektionen kall och bottensektionen
varm. Vatten flyter ner genom kolonnen medan vätesulfidgas
cirkulerar från botten till toppen av kolonnen. En serie av
perforerade tråg används för att försäkra blandning mellan gas och
vatten. Deuterium flyttar till vattnet vid låg temperatur och till
vätesulfiden vid hög temperatur. Gas eller vatten, anrikat i
deuterium, tas bort från det första steget av kolonnen vid
anslutningspunkten mellan varma och kalla sektionen och processen
repeteras i följande kolonnsteg. Produkten i sista steget, vatten
anrikat med upp till 30 % deuterium sänds sedan till en
destillationsenhet för att ge tungt vatten av reaktorkvalitet,
t.ex. 99,75 % deuteriumoxid. Ammoniak-väte utbytesprocessen kan
extrahera deuterium från syntesgas genom kontakt med flytande
ammoniak i närvaro av en katalysator. Syntesgasen leds in i
utbyteskolonnen och sedan till en ammoniakomvandlare. Inne i
kolonnen flyter gasen från botten till toppen medan ammoniaken
flyter från toppen till botten. Deuteriumet strippas från vätet i
syntesgasen och koncentreras i ammoniaken. Ammoniaken flyter sedan
till en ammoniakkracker vid botten av kolonnen medan gasen flyter
till en ammoniakomvandlare i toppen. Ytterligare anrikning sker i
följande steg och reaktorkvaliteten av tungt vatten produceras
genom slutdestillation. Syntesgasflödet kan anskaffas genom en
ammoniakfabrik som i sin tur kan sättas upp i anslutning till en
tungt-vattenanläggning för ammoniak-väte-utbyte. Ammoniak-väte
utbytesprocessen kan också använda vanligt vatten som utgångskälla
för deuterium. Många av nyckelutrustningarna för produktion av
tungt vatten som använder GS eller ammoniak-väte utbytesprocessen
är gemensamma för flera områden inom den kemiska industrin eller
oljeindustrin. Detta är speciellt fallet för små anläggningar som
använder GS-processen. Få artiklar finns emellertid ”på hyllan”.
GS processen och ammoniak-väteprocessen erfordrar hantering av
stora kvantiteter av lättantändliga, korrosiva och giftiga gaser
vid förhöjt tryck. Således, när man etablerar konstruktions- och
driftstandard för anläggningar och utrustning för dessa processer,
krävs noggrann uppmärksamhet vid materialval och specifikationer
för att försäkra lång driftstid med hög säkerhet. Valet av skala
är primärt en ekonomisk fråga och behov. Av denna orsak
specificeras det mesta av utrustningen av kunden. Slutligen skall
noteras att i såväl GS som ammoniak-väte utbytesprocessen, gäller
att komponenter som var för sig icke är speciellt konstruerade
eller förberedda för produktion av tungt vatten kan sättas samman
till system som blir särskilt konstruerade eller förberedda för
att producera tungt vatten. Katalysatorproduktionssystemet som
används vid ammoniak-väteutbytesprocessen och
vattendestillationssystemet som används för den slutliga
koncentrationen av tungt vatten till reaktorkvalitet är exempel på
sådana system. De delar av utrustningen som är särskilt
konstruerade eller iordningställda för produktion av tungt vatten
som använder antingen vatten-vätesulfid utbytesprocessen eller
ammoniak-väte utbytesprocessen innefattar följande.

N34010000-05 Utbyteskolonner för vatten-vätesulfid.

Utbyteskolonner tillverkade av finkornstål (såsom ASTM A516) med
diameter mellan 6 m (20 ft) och 9 m (30 ft) som kan arbeta vid
tryck på 2 MPa (300 psi) eller mer och med en tillåten korrosion
på 6 mm eller mer särskilt konstruerade eller iordningställda för
produktion av tungt vatten med användning av vatten-vätesulfid
utbytesprocessen.

N34020000-05 Blåsare och kompressorer.

Enkelstegs, lågtrycks (t.ex. 0,2 MPa eller 30 psi)
centrifugalblåsare eller kompressorer för cirkulation av
vätesulfidgas (t.ex. gas som innehåller mer än 70 % H2S) särskilt
konstruerade eller iordningställda för produktion av tungt vatten
som utnyttjar vatten-vätesulfid utbytesprocessen. Dessa blåsare
eller kompressorer har en genomströmningskapacitet som är minst 56
m3/s (120 000 SCFM) när de arbetar vid insugningstryck på minst
1,8 MPa (260 psi) och som har tätningar konstruerade för våt H2S
drift.

N34030000-05 Utbyteskolonner för ammoniak-väte.

Utbyteskolonner för ammoniak-väte utbyte med en höjd på minst 35 m
(114,3 ft) med diameter mellan 1,5 m (4,9 ft) och 2,5 m (8,2 ft)
som kan arbeta vid tryck högre än 15 MPa (2 225 psi) särskilt
konstruerade eller iordningställda för produktion av tungt vatten
med användning av ammoniak-väte utbytesprocessen. Dessa kolonner
har åtminstone en flänsad axiell öppning med samma diameter som de
cylindriska delar genom vilka kolonnens inre kan tas ut och åter
sättas in.

N34040000-05 Kolonnens inre delar och stegpumpar.

Kolonnens inre delar och stegpumpar särskilt konstruerade eller
iordningställda för kolonner som producerar tungt vatten med hjälp
av ammoniak-vätesulfid utbytesprocessen. Kolonnens inre delar
innefattar speciella stegkontaktorer som underlättar mycket nära
kontakt mellan gas och vätska. Stegpumpar inkluderar speciellt
konstruerade dränkbara pumpar för cirkulation av flytande ammoniak
inom kontaktstegen inne i kolonnen.

N34050000-05 Ammoniakkrackers.

Ammoniakkrackers som kan arbeta vid tryck på minst 3 MPa (450 psi)
särskilt konstruerade eller iordningställda för produktion av
tungt vatten med användning av ammoniak-väte utbytesprocessen.

N34060000-05 Absorptionsanalysator.

Absorptionsanalysatorer i det infraröda området som on-line kan
analysera förhållandet mellan väte och deuterium när
deuteriumkoncentrationen är lika med eller större än 90 %.

N34070000-05 Katalytiska brännare.

Katalytiska brännare för omvandling av anrikad deuteriumgas till
tungt vatten särskilt konstruerade eller iordningställda för
produktion av tungt vatten med hjälp av ammoniak-väte
utbytesprocessen.

N34080000-05 Fyllkroppar.

Fyllkroppar, speciellt avsedda för användning vid separation av
tungt vatten från vanligt vatten och tillverkade av fosforbronsnät
eller koppar (i båda fallen kemiskt behandlade för att öka
vätningsförmågan) och konstruerade för användning i
vakuumdestillationstorn.

N34090000-05 Cirkulationspumpar.

Pumpar som cirkulerar lösning av utspädd eller koncentrerad
kaliumamidkatalysator i flytande ammoniak (KNH2/NH3 ) med alla
följande egenskaper:

a) Lufttät (t.ex hermetiskt tätad),

b) för koncenterad kaliumamidlösning (1 % eller mer) som kan
arbeta vid tryck 1,5-60 MPa, för utspädd kaliumamidlösning (mindre
än 1 %) som kan arbeta vid tryck 20-60 MPa, och

c) har en pumpkapacitet mer än 8,5 m3/tim.

N34100000-05 Ammoniak-syntesgas omvandlare.

Ammoniak-syntesgasenhet i vilken syntesgas (kväve och väte) tas
bort från en ammoniak/väte högtrycks utbyteskolonn och
syntetiserad ammoniak förs tillbaka till nämnda kolonn.

N34110000-05 Katalysator belagd med platina.

Katalysatorer belagda med platina särskilt konstruerade eller
iordningställda för att stödja väteisotoputbytesreaktionen mellan
väte och vatten för att återvinna tritium från tungt vatten eller
för produktion av tungt vatten.

N34120000-05 Kolonner för destillation av väte vid låga
temperaturer som uppfyller alla följande krav:

a) Konstruerade för att arbeta vid en inre temperatur -238 ºC
(35 K) eller lägre,

b) konstruerade för att arbeta vid ett inre tryck mellan 0,5
till 5 MPa (5 till 50 atm),

c) tillverkade av finkornigt rostfritt stål ur 300-serien med
lågt svavelinnehåll eller ekvivalent temperaturtåligt och H2-
kompatibelt material, och

d) med en innerdiameter på minst 1 m och en effektiv längd på
minst 5 m.

N35000000-05 Anläggningar och särskilt konstruerad utrustning
för separation av litium-6

enligt nedan:

a) Fyllda vätske-vätske utbyteskolonner för litiumamalgam,

b) kvicksilver och/eller litiumamalgampumpar, eller

c) elektrolysceller för litiumamalgam.

N36010000-05 Hjälpmedel eller anläggningar för produktion,
återvinning, avtappning, koncentration eller hantering av tritium
samt utrustning och material härför enligt följande:

Tritiumlagring, separation, rening och pumpsystem som använder
metallhydrider som lagrings-, pumpnings- eller reningsmedium.

N36020000-05 Hjälpmedel eller anläggningar för produktion,
återvinning, avtappning, koncentrering eller hantering av tritium,
samt utrustning och material därför, enligt följande:

Väte- eller heliumkylenheter som kan kyla till 23 K (-250 ºC)
eller lägre som kan ta bort värme med en kapacitet större än 150
W.

Se även N19xxxxxx-02.

ANLÄGGNINGAR OCH UTRUSTNING FÖR OMVANDLING AV URAN

Introduktionsnot:

Uranomvandlingsanläggningar och system kan utföra en eller flera
omvandlingar från en uranförening till en annan, inklusive:

Omvandling av uranmalmkoncentrat till UO3,

omvandling av UO3 till UO2,

omvandling av uranoxid till UF4 eller UF6,

omvandling av UF6 till UF4,

omvandling av UF4 till UF6,

omvandling av UF4 till uranmetall,

omvandling av uranfluorid till UO2, och

omvandling av uranoxid till UCl4 .

Många nyckelutrustningar för uranomvandlingsanläggningar är
vanliga inom åtskilliga områden av den kemiska processindustrin.
Exempel på sådan utrustning är ugnar, roterande ugnar,
flytbäddsreaktorer, flamtornsreaktorer, vätskecentrifuger,
destillationskolonner och vätske-vätske avtappningskolonner. Få av
dem är emellertid ”på hyllan”-varor utan beställs och förbereds
enligt kundens behov och standarder. I några fall behövs speciell
konstruktion och tillverkning för att klara de kemiska föreningar
som skall hanteras (HF, F2, ClF3 och uranfluorider). Slutligen
skall det noteras att i uranomvandlingsprocessen kan delar till
system som inte är speciellt konstruerade för uranomvandling
sättas samman till system som blir särskilt konstruerade eller
iordningställda för användning vid uranomvandlingen.

N37000000-06 Särskilt konstruerade eller iordningställda system
för omvandling av koncentrerad uranmalm till UO3.

Förklarande not:

Omvandling av koncentrerad uranmalm till UO3 kan ske genom att
först lösa malmen i salpetersyra och utvinna renat urannitrat
genom att använda ett lösningsmedel såsom tributylfosfat. Därefter
omvandlas urannitratet till UO3 antingen genom koncentration och
denitrering, eller genom neutralisering med gasformig ammoniak för
att producera ammoniumdiuranat med åtföljande filtrering, torkning
och rostning.

N38000000-06 Särskilt konstruerade eller iordningställda system
för omvandling av UO3 till UF6.

Förklarande not:

Omvandling av UO3 till UF6 kan ske direkt med fluorinering.
Processen kräver tillgång till fluorgas eller triklorfluorid.

N39000000-06 Särskilt konstruerade eller iordningställda system
för omvandling av UO3 till UO2.

Förklarande not:

Omvandling av UO3 till UO2 kan utföras genom reduktion av UO3 med
nedbruten ammoniakgas eller väte.

N40000000-06 Särskilt konstruerade eller iordningställda system
för omvandling av UO2 till UF4.

Förklarande not:

Omvandlingen av UO2 till UF4 kan ske genom att låta UO2 reagera
med vätefluoridgas (HF) vid 300-500 ºC.

N41000000-06 Särskilt konstruerade eller iordningställda system
för omvandling av UF4 till UF6.

Förklarande not:

Omvandling av UF4 till UF6 kan ske genom exotermisk reaktion med
fluor i en tornreaktor. UF6 kondenseras från den heta avloppsgasen
genom att passera genom en kylfälla nedkyld till -10 ºC (263 K).
Denna process kräver tillgång till fluorgas.

N42000000-06 Särskilt konstruerade eller iordningställda system
för omvandling av UF4 till uranmetall.

Förklarande not:

Omvandlingen av UF4 till uranmetall sker genom reduktion med
magnesium (stora satser) eller kalcium (små satser). Reaktionen
utförs vid temperaturer över urans smältpunkt (1 130 ºC).

N43000000-06 Särskilt konstruerade eller iordningställda system
för omvandling av UF6 till UO2.

Förklarande not:

Omvandling av UF6 till UO2 kan ske med en av tre processer. I den
första reduceras och hydrolyseras UF6 till UO2 genom att använda
väte och ånga. I den andra hydrolyseras UF6 genom upplösning i
vatten, ammoniak tillsätts för att fälla diammoniumuranat och
diammoniumuranatet reduceras till UO2 med väte vid 820 ºC. I den
tredje processen kombineras gasformig UF6, CO2 och NH3 i vatten
varvid ammoniumuranylkarbonat fälls. Ammoniumuranylkarbonatet
kombineras med ånga och väte vid 500-600 ºC för att producera UO2.
Omvandlingen av UF6 till UO2 utförs ofta som första steg i en
anläggning för bränsletillverkning.

N44000000-06 Särskilt konstruerade eller iordningställda system
för omvandling av UF6 till UF4.

Förklarande not:

Omvandling av UF6 till UF4 utförs genom reduktion med väte.

N45000000-06 Särskilt konstruerade eller iordningställda system
för omvandling av UO2 till UCl4.

Förklarande not:

Omvandling av UO2 till UCl4 kan utföras genom att låta UO2 reagera
med CCl4 vid hög temperatur.

N46000000-06 Elektrolytiska celler för produktion av fluor med
en produktionskapacitet större än 10 g fluor/tim och till detta
speciellt konstruerade delar och tillbehör.

N47000000-07 Kompletta kärnreaktorer.

Kärnreaktorer som kan arbeta så att de underhåller en
självupprätthållande kedjereaktion i kärnklyvning.

Förklarande not:

En kärnreaktor omfattar de enheter som finns i eller är direkt
anslutna till reaktorkärlet, utrustningen som styr nivån av effekt
i härden samt de komponenter som normalt innehåller eller kommer i
kontakt med eller styr det primära kylmedelsflödet i
reaktorkärnan.

N47010000-07 Reaktorkärl.

Metallkärl, som en komplett enhet eller som viktiga
fabrikstillverkade delar därför, som är speciellt konstruerade
eller förberedda för att innehålla reaktorhärden i en kärnreaktor
som definieras i N47000000-07 och som kan motstå arbetstrycket av
primärkylmedlet.

Förklarande not:

Topplattan för ett reaktorkärl täcks av nummer N47010000-07 som en
fabrikstillverkad del.

Det inre i reaktorn (t.ex. stödpelare och plattor för härden och
andra delar i reaktorkärlet, tuber med kontrollstavarna, termiska
skydd, bafflar,härdgallerplattor, diffusionsplattor etc.)
levereras normalt med av reaktorleverantören. I några fall är
speciella understödjande komponenter innefattade vid tillverkning
av ett reaktorkärl. Dessa enheter är tillräckligt nödvändiga för
säkerhet och driftsäkerhet av en reaktor (och därför

tillverkas med leverantörens garanti och trovärdighet) så att
deras leverans, utanför basleveranserna till reaktorn, inte kan
betraktas som normalt förfarande. Därför, fastän den separata
leveransen av dessa unika, speciellt konstruerade och preparerade,
kritiska stora och dyra enheter icke nödvändigtvis behöver falla
utanför det aktuella området, är ett sådant förfaringssätt ej
troligt.

N47020000-07 Maskiner för laddning och urladdning av
reaktorbränsle.

Utrustning särskilt konstruerad eller iordningställd för att föra
in och ut bränsle i en kärnreaktor som kan manövreras under
belastning eller är utrustad med tekniskt avancerade
positionerings- eller inställningsmöjligheter för att tillåta
komplexa avställningsoperationer av bränslet såsom sådana där
möjlighet att betrakta bränslet icke är möjligt.

N47030000-07 Reaktorstyrstavar.

Stavar särskilt konstruerade eller iordningställda för styrning av
reaktiviteten i en kärnreaktor.

Förklarande not:

Dessa artiklar innefattar, förutom neutronabsorberande delar, bär-
och upphängningsstrukturen för stavarna om de levereras separat.

N47040000-07 Styrmekanism för reaktivitet, anordningar och
system.

Förklarande not:

Styrmekanism för reaktivitet, anordningar och system kan vara
manuella, elektromekaniska, hydrauliska, pneumatiska och kemiska
där en kemikalie förs in eller tas bort.

N47050000-07 Reaktortryckrör.

Rör som är särskilt konstruerade eller iordningställda för att
innehålla bränsleelementen och primärkylmedlet i en reaktor vid
ett arbetstryck som är mer än 5,1 MPa (740 psi).

N47060000-07 Primärkylpumpar.

Pumpar särskilt konstruerade eller iordningställda för cirkulering
av primärkylmedlet i en kärnreaktor.

Förklarande not:

Särskilt konstruerade eller iordningställda pumpar kan innefatta
system med noggrant bearbetade tätningar eller multipeltätningar
för att förhindra läckage av primärkylmedlet, pumpar som är
kapslade tillsammans med motorn och pumpar som drivs med
tröghetskrafter. Denna definition omfattar pumpar enligt
certifikat NC-1 eller motsvarande standard.

N47070000-07 Styrutrustning för reaktornivån, särskilt
konstruerad eller iordningställd för att styra effektnivån i en
kärnreaktor, t.ex. styrutrustning för styrstavarnas drivmekanism
och strålningsmätning samt mätinstrument för att bestämma
neutronflödet.

N47080000-07 Kärnreaktorsimulatorer, elektroniska simulatorer
särskilt konstruerade eller iordningställda för all lämna full
attrappsimulering av driften och styrningen av en kärnreaktor.

N48000000-08 Anläggningar för tillverkning av bränsleelement.

Anläggning för tillverkning av bränsleelement inkluderar
utrustning:

a) Som normalt kommer i direkt kontakt med, eller direkt
behandlar, eller styr produktionsflödet av kärnämne,

b) som tätar kapslingen av kärnämnet,

c) som kontrollerar att höljet är oskadat, eller

d) som sörjer för att slutföra ytbehandlingen på det kapslade
bränslet.

N49000000-09 Anläggningar och utrustning för upparbetning av
bestrålade bränsleelement.

Introduktionsnot:

Upparbetning av bestrålat bränsle separerar plutonium och uran
från högaktiva klyvningsprodukter och andra transurana element.

Skilda tekniska processer kan utföra denna separation. Genom åren
har emellertid Purex blivit den mest använda och accepterade
processen. Purex innebär upplösning av det bestrålade kärnbränslet
i salpetersyra, följt av separation av uran, plutonium och
klyvbara produkter genom lösningsextraktion med användning av en
blandning av tributylfosfat i ett organisk lösningsmedel.

Purexanläggningar har processfunktioner som liknar varandra,
inklusive sönderhuggning av bränsleelementen, upplösning av
bränslet, lösningsextraktion och förvaring av processvätskan. Det
kan också finnas utrustning för termisk denitrering av urannitrat,
omvandling av plutoniumnitrat till oxid eller metall, och
bearbetning av klyvbara avloppsvätskor till en form som är lämplig
för långtidsförvaring eller avfallshantering. Den särskilda typen
och konfigurationen av utrustningen kan emellertid variera från
anläggning till anläggning eftersom funktionerna kan skilja mellan
olika Purexanläggningar av flera skäl, inklusive typ och kvantitet
av bestrålat kärnbränsle som skall processas och den avsedda
användningen av det återvunna materialet samt vilken säkerhets-
och underhållsnivå som skall finnas inbyggd i anläggningen.

En anläggning för upparbetning av bestrålade element innefattar
utrustning och komponenter som normalt kommer i direkt kontakt med
och direkt styr det bestrålade bränslet och de viktigaste
kärnmaterialen och klyvbara produkterna i procesströmmen.

Dessa processer inkluderar kompletta system för
plutoniumomvandling och produktion av plutoniummetall, och kan
identifieras bland de steg som tas för att undvika kriticitet
(t.ex. genom geometrien), strålningsexponering (t.ex genom
skärmning) och giftolyckor (t.ex genom inkapsling).

N49010000-09 Huggmaskiner för bestrålade bränsleelement.

Introduktionsnot:

Denna utrustning bryter upp höljet på bränslet för att exponera
det bestrålade kärnmaterialet för upplösning. Särskilt
konstruerade metallsaxar är de vanligast använda även om avancerad
utrustning såsom laserskärare kan förekomma.

Avståndsmanövrerad utrustning särskilt konstruerad eller
iordningställd för användning i upparbetningsanläggningar som de
identifierats ovan och avsedda att skära, hugga eller klippa
bestrålade kärnbränsleelement, buntar eller stavar.

N49020000-09 Upplösningskar.

Introduktionsnot:

Upplösningskaren tar normalt emot det upphuggna bränslet. I dessa
kritiskt säkra kärl, löses det bestrålade kärnmaterialet upp av
salpetersyra och det återstående höljet tas bort från
procesströmmen.

Kritiskt säkra tankar (t.ex. liten diameter, ringformiga eller
lamellformiga tankar) särskilt konstruerade eller iordningställda
för användning i upparbetningsanläggningar såsom de identifierats
ovan, avsedda för upplösning av bestrålat kärnbränsle och som kan
motstå het, ytterst korrosiv vätska och som kan bli laddad och
underhållen med fjärrmanövrering.

N49030000-09 Lösningsextraktorer och extraktorutrustning för
vätskor.

Introduktionsnot:

Lösningsextraktorer mottar både lösningen med det bestrålade
bränslet från upplösningskaren och den organiska lösningen som
separerar uran, plutonium och klyvbara produkter.
Lösningextraktionsutrustning är normalt konstruerad för att möta
snäva arbetsparametrar såsom lång drifttid utan underhåll eller
gjord för lätt utbyte, enkelhet i användning och styrning, och
flexibilitet för variationer i processvillkoren.

Särskilt konstruerade eller iordningställda lösningsextraktorer
såsom fyllkropps- eller pulskolonner, sedimentationsblandare eller
centrifugalkontaktorer för användning i en anläggning för
upparbetning av bestrålat kärnbränsle. Upplösningsextraktorn måste
vara resistent mot den korrosiva effekten hos salpetersyra.
Upplösningsextraktorer är normalt framställda med mycket hög
standard (inklusive speciell svetsning, inspektion,
kvalitetsförsäkran och kvalitetskontroll) av rostfritt stål med
lågt kolinnehåll, titan, zirkonium eller andra högkvalitativa
material.

N49040000-09 Kemiska behållare och lagringstankar.

Introduktionsnot:

Tre huvudströmmar av vätska är resultatet av extraktionssteget.
Behållare och lagringstankar används i den följande processen för
dessa tre vätskeströmmar:

Den rena urannitraten koncentreras genom avdunstning och passerar
en denitrationsprocess där den omvandlas till uranoxid. Denna oxid
återanvänds i kärnbränslecykeln.

Den högaktiva lösningen av klyvningsprodukter koncentreras normalt
genom avdunstning och förvaras som ett vätskekoncentrat. Detta
koncentrat kan ytterligare förångas och omvandlas till en form
lämplig för lagring eller avfallshantering.

Det rena plutoniumnitratet koncentreras och lagras i avvaktan på
dess överförande till vidare processteg. I synnerhet är behållare
och lagringstankar för plutoniumlösning konstruerade för att
undvika kritiska problem som härstammar från förändringar i
koncentrationen och utformningen av denna ström.

Särskilt konstruerade eller iordningställda behållare och
lagringskärl för användning vid upparbetning av bestrålat bränsle.
Behållarna och lagringskärlen måste vara resistenta mot den
korrosiva effekten hos salpetersyra. De är normalt tillverkade av
sådana material som rostfritt stål med lågt kolinnehåll, titan,
zirkonium eller andra högkvalitativa material. Behållare och
lagringstankar kan vara konstruerade för fjärrmanövrering av drift
och underhåll och kan ha följande egenskaper för kontroll av
kärnkriticiteten:

a) Väggar eller inre uppbyggnad med en borekvivalent som är
minst 2 %,

b) diametern är högst 175 mm (7 tum) för cylindriska kärl, eller

c) bredden är högst 75 mm (3 tum) för antingen platta eller
ringformiga kärl.

N49050000-09 System för omvandling av plutoniumnitrat till oxid.

Introduktionsnot:

I de flesta upparbetningsanläggningar innefattar denna slutliga
process omvandling av plutoniumnitratlösning till plutoniumdioxid.
Huvudfunktionerna inblandade i dessa processer är:

Processens lagringshastighet och justering, fällning, separation
av vätska/fast ämne, kalcinering, produkthantering, ventilation,
avfallshantering och processtyrning.

Kompletta system särskilt konstruerade eller iordningställda för
omvandling av plutoniumnitrat till plutoniumoxid är i synnerhet
anpassade för att undvika kriticitet och strålningseffekter och
för att göra risken för giftolyckor så liten som möjligt.

N49060000-09 System för omvandling av plutoniumoxid till metall.

Introduktionsnot:

Denna process som kan vara knuten till en upparbetningsanläggning
innefattar fluoridering av plutoniumdioxid, oftast med den mycket
korrosiva gasen fluorväte, för att producera plutoniumfluorid som
därefter reduceras med hjälp av högrent kalcium för att producera
metalliskt plutonium och slagg av kalciumfluorid.
Huvudfunktionerna som innefattas i denna process är fluoridering
(t.ex. hit hör utrustning tillverkad av eller fodrad med en
ädelmetall), metallreduktion (t.ex. med hjälp av keramiska
deglar), återvinning av slagg, produkthantering, ventilation,
avfallshantering och processtyrning.

Kompletta system särskilt konstruerade eller iordningställda för
produktion av plutoniummetall är speciellt anpassade för att
undvika kriticitet och strålningseffekter och för att göra risken
för giftolyckor så liten som möjligt.

N49070000-09 Högaktiva celler och tillhörande utrustning
särskilt konstruerade eller iordningställda för hantering och
bearbetning av bestrålat kärnmaterial.

Förklarande not:

Småskalig kemisk separering av plutonium, uran eller bådadera från
bestrålat kärnmaterial erfordrar strålningsskydd från de klyvbara
produkterna gammaaktivitet och från plutoniums giftighet. Denna
separation utförs normalt i särskilt konstruerade eller
iordningställda bly- eller betongskyddade celler försedda med
betraktningshål tillverkat av glas med hög täthet och
fjärrmanipulatorer. Skydd från plutoniumets giftighet uppnås med
en lufttät inre fodring av den högaktiva cellen normalt tillverkad
av rostfritt stål med låg kolhalt. Högaktiva celler är försedda
med ett luftutbytessystem som kan upprätthålla ett lätt undertryck
och utrustade med högeffektiva luftpartikelfilter som förhindrar
utsläpp av aerosoler från de högaktiva cellerna till omgivningen.

N49080000-09 Högaktiva celler och tillhörande utrustning
särskilt konstruerade eller iordningställda för hantering eller
bearbetning av radioisotoper och strålkällor i medicinska och
industriella tillämpningar enligt följande:

a) Fjärrmanövrerade manipulatorer som utför mekanisk överföring
av en mänsklig operatörs handlande med hjälp av elektriska,
hydrauliska eller mekaniska medel till en arbetande arm och
avslutande gripverktyg, som kan användas för att möjliggöra
fjärrmanövrering av aktiviteter i operationer för radioaktiva
kemikalier och högaktiva celler enligt följande:

i) Har kapacitet att arbeta genom en cellvägg som är minst 0,6 m
tjock (genom väggen hantering), eller

ii) har kapacitet att brygga över en cellvägg som är minst 0,6 m
tjock (över väggen hantering).

Not: Fjärrmanövrering kan vara av typ master/slave eller hanterad
med en joystick eller tangentbord.

b) Strålningsskyddsfönster (blyglas eller annat) som är större
än 0,3 m på en sida och med en täthet större än 3 g/cm3 och en
tjocklek på minst 100 mm samt till dessa särskilt konstruerade
ramar.

c) Strålningståliga TV kameror särskilt konstruerade eller
specificerade som strålningståliga för att motstå mer än 5 x 104
gray (SI) (5 x 106 rad) utan att funktionen avtar samt speciella
linser som skall användas i dessa kameror.

d) Fat särskilt konstruerade för transport eller lagring av
reaktorbränsle eller bestrålade bränsleelement.

Programvara speciellt konstruerad för styrning av
urananrikningsanläggningar eller hjälpmedel.

N50010000-10 Utrustning för tillverkning av rotorer och
sammansättning av rotorrörsektioner, bafflar, ändplattor inklusive
precisionsdornar, byglar och krymppassningsmaskiner.

Programvara särskilt konstruerad för användning med angiven
utrustning.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angiven utrustning.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling eller användning av angiven programvara.

N50020000-10 Riktningsutrustning för rotorer för uppriktning av
rotorrörsektioner till en gemensam axel.

Not:

Normalt består en sådan utrustning av precisionsmätsonder som är
kopplade till en dator och som därefter styr funktionen av t.ex.
pneumatiska ramar som används för uppriktning av
rotorrörsektionerna.

Programvara särskilt konstruerad för användning av den angivna
utrustningen.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angiven utrustning
eller programvara.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling eller användning av angiven programvara.

N50030000-10 Bälgformande dornar och stansar för att producera
en enkel utbuktning, t.ex. bälgar tillverkade av höghållfasta
aluminiumlegeringar, maråldrat stål eller höghållfasta
fibermaterial. Bälgarna skall ha alla följande dimensioner:

a) Innerdiameter 75 mm till 400 mm (3 tum till 16 tum),

b) längden minst 12,7 mm (0,5 tum), och

c) djupet på den enkla utbukningen minst 2 mm (0,08 tum).

Programvara särskilt konstruerad för användning med den angivna
utrustningen.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angiven utrustning
eller programvara.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling eller användning av angiven programvara.

N51010000-10 Maskiner för centrifugalbalansering i flera plan,
stationära eller portabla, horisontella eller vertikala som
följer:

Maskiner för centrifugalbalansering av böjliga rotorer med en
längd av

400 mm eller mer och som uppfyller samtliga följande villkor:

a) En sväng eller axeltappsdiameter på minst 75 mm,

b) kan balansera vikter från 0,9 till 23 kg, och

c) kan balansera med en rotationshastighet av mer än 5 000 rpm.

Programvara särskilt konstruerad för användning med den angivna
utrustningen.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angiven utrustning
eller programvara.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling eller användning av angiven programvara.

N51020000-10 Centrifugalbalanseringsmaskiner konstruerade för
att balansera ihåliga cylindriska rotorkomponenter och som
uppfyller samtliga följande villkor:

a) En axeltappsdiameter på minst 75 mm,

b) balanserar vikter från 0,9 till 23 kg,

c) balanserar till en återstående obalans av 0,010 kg mm/kg per
plan eller bättre, och

d) använder remdrift.

Programvara särskilt konstruerad för användning med den angivna
utrustningen.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angiven utrustning
eller programvara.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling eller användning av angiven programvara.

N52000000-10 Lindningsmaskiner för fibrer hos vilka rörelserna
för position och lindning av fibrer är koordinerade och
programmerade i två eller fler axlar speciellt utformade för
tillverkning av kompositmaterial eller laminat utgående från
”fibrer eller fiberliknande material” och som kan linda
cylindriska rotorer med en diameter mellan 75 mm och 400 mm och
med en längd av 400 mm eller mer jämte styrutrustning för
koordinering och programmering samt precisionsmandreller härför
och därför speciellt framtagen programvara.

Programvara särskilt konstruerad eller iordningställd för
utveckling, produktion eller användning av den angivna
utrustningen.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angivet gods.

Se även M02040100-54.

N53000000-10 Rotations- och flödesformande maskiner samt
precisionsskapande rotordornar konstruerade för att tillverka
cylindriska rotorer med en innerdiameter mellan 75 mm och 400 mm
som:

1. Enligt tillverkarens tekniska specifikationer kan utrustas
med numeriska styrenheter eller datorstyrning, och

2. har två eller fler axlar som kan koordineras simultant för
att kunna konturstyra.

Not:

De enda rotationsformande maskinerna som omfattas av detta avsnitt
är sådana som kombinerar rotations- och flödesformning.

Programvara särskilt konstruerad för användning av den angivna
utrustningen.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angiven utrustning
eller programvara.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
användning av angiven programvara.

Se även M02020000-54.

N54010000-10 Avsyningsmaskiner som styrs av datorer eller har
numerisk styrning och som uppfyller båda de nedan angivna
egenskaperna:

a) Två eller fler axlar, och

b) som har en endimensionell längdmätosäkerhet som är lika med
eller mindre (bättre) än (6 ± L/1 000) µm (L är den uppmätta
längden i mm). (Referens: VDI/VDE 2617 Del 1 och 2).

Programvara särskilt konstruerad för användning av den angivna
utrustningen.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angiven utrustning
eller programvara.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling eller användning av angiven programvara.

N54020000-10 Mätmaskiner för mätning av linjär och
vinkelförskjutning enligt följande:

a) Linjära mätinstrument som har följande egenskaper:

i) system som mäter utan kontakt med en upplösning lika med
eller bättre än 0,2 µm inom ett mätområde upp till 0,2 mm,
eller

ii) linjära differentialtransformator (LVDT) system som har båda
följande egenskaper:

A) linjäriteten lika med eller bättre än 0,1 % inom ett
mätområde upp till 5 mm, och

B) driften är lika med eller bättre än 0,1 % per dag i normal
testrumsmiljö med en temperatur ±1 K, eller

iii) mätsystem som har båda de följande egenskaperna:

A) innehåller laser, och

B) bibehåller i åtminstone 12 tim inom ett temperaturområde ±1 K
runt standardtemperatur och vid standardtryck:

I) en upplösning över fullt skalutslag på 0,1 µm eller bättre,
och

II) en mätosäkerhet lika med eller bättre än (0,2 ± L/2 000)
µm (L är den mätta längden i mm), utom

interferometermätsystem, utan återkoppling i öppen eller sluten
slinga, som innehåller en laser för att mäta

slidens felrörelse av verktyget, dimensionsinspektionsmaskiner
eller liknande utrustning.

b) Vinkelmätinstrument som har en vinkelpositionsavvikelse lika
med eller bättre än 0,00025º.

Not:

Detta avsnitt omfattar ej optiska instrument såsom
autokolliminatorer, som använder parallellt ljus för att upptäcka
vinkelfel hos en spegel.

c) System för samtidig linjär- och vinkelmätning av halvsfärer
som har de båda nedan angivna egenskaperna:

i) mätosäkerhet längs med någon axel lika med eller bättre än
3,5 µm per 5 mm, och

ii) vinkelavvikelse lika med eller mindre än 0,02º.

Teknisk not 1:

Verktygsmaskiner som kan användas som mätmaskiner skall omfattas
om de uppfyller eller är bättre än de kriterier som specificerats
för verktygsmaskinfunktionen eller mätmaskinfunktionen.

Teknisk not 2:

En maskin beskriven i N540x0000-10 omfattas om den överskrider

kontrolltröskeln någonstans inom arbetsområdet.

Teknisk not 3:

Sonden som används för att bestämma mätosäkerheten skall vara
såsom beskrivs i VDI/VDE 2617 del 2,3 och 4.

Teknisk not 4:

Alla parametrar med mätvärden i detta avsnitt representerar
plus/minus, dvs. icke totala bandet.

”Mätosäkerhet”

De karaktäristiska parametrarna som specificerar i vilket område
runt utgångsvärdet som det korrekta värdet av den mätbara
variabeln ligger med en konfidensnivå på 95 %. Det innefattar de
okorrigerade systematiska avvikelserna, den okorrigerade dödgången
och de slumpvisa avvikelserna. (Referens VDI/VDE 2617).

”Upplösning”

Härmed avses det minsta tillägget i en mätenhet, i digitala
instrument avses den minst signifikanta biten . (referens: ANSI B-
89.1.12).

”Linjäritet” (Mäts vanligen i termer av icke-linjäritet) är den
maximala avvikelsen för den faktiska karaktäristiken (medelvärdet
av övre och undre avläsningar), positiva eller negativa, från en
rät linje som placerats så att den utjämnar och minimerar de
maximala avvikelserna.

”Vinkelavvikelse från en position”. Med vinkelavvikelse från en
position menas den maximala differensen mellan den aktuella
positionen och den ursprungliga positionen som ett arbetsstycke
har efter att det förflyttats från sin ursprungliga position och
sedan återförts. (Referens VDI/VDE 2617 Draft: ”Rotary table on
coordinate measuring machines”.)

Programvara särskilt konstruerad för användning av den
specificerade utrustningen.

Not:

Särskilt konstruerad programvara för system som beskrivs i
paragraf (c) i detta avsnitt omfattar även programvara för mätning
simultant av väggtjocklek och kontur.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angiven utrustning
eller programvara.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling eller användning av angiven programvara.

N55000000-10 Elektronstrålesvetsmaskiner med en kammare på minst
0,5 m3 .

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angiven utrustning
eller programvara.

N56000000-10 Plasmasprutsystem, atmosfärisk eller i vakuum.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angiven utrustning
eller programvara.

N57000000-10 Vakuumoxidationsugnar med alla de följande
egenskaperna:

a) Som har en ångkapacitet för att släppa in lätt överhettad
ånga i botten av ugnen med styrd matningshastighet,

b) som kan innehålla en retort med en arbetsdiameter på minst
600 mm och en arbetshöjd på minst 1 200 mm, och

c) som har en strålvärmare för att likformigt upphetta retorten
till en temperatur på 673 K (400 ºC) eller mer.

Teknisk not:

Oxidationsugnar används för att belägga ett kontrollerat oxidlager
på ytan till centrifugkomponenter gjorda av maråldrat stål.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angiven utrustning
eller programvara.

N58010000-10 Induktionsugnar, vakuumkontrollerade eller
miljökontrollerade (med ädelgas) som kan arbeta över 1 123 K (850
ºC) och som har induktionsspolar som är högst 600 mm i diameter
och kraftaggregat för matning av induktionsugnar som kan lämna
minst 5 kW.

Teknisk not:

Detta avsnitt omfattar ej ugnar avsedda för behandling av
halvledarwafers.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angiven utrustning
eller programvara.

N58020000-10 Metallurgiska ugnar för smältning och gjutning i
vakuum eller i kontrollerad atmosfär enligt följande, jämte
speciellt utformad datorstyrning och -övervakning:

a) Omsmältningsugnar (ljusbåge) och gjutugnar med elektrodåtgång
mellan 1 000 cm3 och 20 000 cm3 som kan arbeta med
smälttemperaturer över 1 973 K (1 700 ºC), och

b) ugnar med elektronstrålesmältning samt plasmaatomisation och
smältning med en effekt av 50 kW eller mer som kan arbeta med
smälttemperaturer över 1 473 K (1 200 ºC).

Programvara särskilt konstruerad för användning av den angivna
utrustningen.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angiven utrustning
eller programvara.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling eller användning av angiven programvara.

N59000000-10 Isostatiska pressar (varma eller kalla) som kan
uppnå ett maximalt arbetstryck av 69 MPa eller högre och som har
ett kammarutrymme med en inre diameter över 152 mm och särskilt
utformade matriser och formar, samt speciellt konstruerad
styrutrustning.

Teknisk not 1:

Isostatiska pressar är utrustning, som har förmågan att genom
olika medier (gasformigt, flytande eller fast) trycksätta ett
slutet hålrum för att skapa likformat tryck i alla riktningar mot
ett arbetsstycke eller material i hålrummet.

Teknisk not 2:

Med innerdiameter avses den del av arbetskammaren där
arbetstemperatur och -tryck kan hållas. I diametern skall inte
inräknas utrymme för lasthållare. Innerdiametern är den mindre av
tryckkammarens eller den isolerade ugnskammarens, beroende på
vilken av de två som är placerad i den andra.

Programvara särskilt konstruerad för användning av den angivna
utrustningen.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angiven utrustning
eller programvara.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling eller användning av angiven programvara.

Se även M02050310-54.

N60010100-10 Numeriska styrenheter för verktygsmaskiner enligt
följande:

1. Utrustningen har mer än fyra interpolerande axlar som kan
kopplas för kurvlinjestyrning.

2. Utrustningen har två, tre eller fyra interpolerande axlar som
kan kopplas för kurvlinjestyrning och när en eller flera av
nedanstående villkor uppfylls:

a) Utrustningen kan i realtid bearbeta data för att under
arbetets gång modifiera verktygets bana, genom automatisk
beräkning och modifiering av delar av programmet för bearbetning i
minst två axlar med hjälp av mätcykler och källdata,

b) utrustningen kan direkt (on-line) ta emot information från en
CAD-utrustning för intern beredning av maskinens styrprogram,
eller

c) utrustningen kan utan att modifieras, i enlighet med
tillverkarens specifikation, acceptera ytterligare kort som
medger en utökning av antalet styrda axlar vad gäller simultan
koordination av flera axlar för kurvlinjestyrning, även om
maskinen icke innehåller dessa ytterligare kort.

Programvara särskilt konstruerad eller iordningställd för
utveckling, produktion eller användning av den angivna
utrustningen.

Teknologi för utveckling och produktion av angiven utustning.

Teknologi för utveckling och produktion av angiven programvara.

N60010200-10 Mönsterkort för styrning av rörelsen i
verktygsmaskiner som har en eller flera av följande egenskaper:

1. Medger interpolation i mer än fyra axlar,

2. kan behandla realtidsarbetning som beskrivs i N60010100-
10.2.a, eller

3. kan ta emot och bearbeta CAD data som beskrivs i N60010100-

10.2.b.

Programvara särskilt konstruerad eller iordningställd för
utveckling, produktion eller användning av den angivna
utrustningen.

Teknologi för utveckling och produktion av angiven utrustning.

Teknologi för utveckling och produktion av angiven programvara.

N60010300-10 Verktygsmaskiner, enligt nedan, för avverkande
bearbetning av metaller, keramer eller kompositer som enligt
tillverkarens specifikationer kan utrustas med elektroniska
enheter för simultan konturstyrning av minst två axlar:

1. Verktygsmaskiner för svarvning, slipning, fräsning eller
någon kombination av dessa som:

a) har två eller flera axlar som kan styras simultant för
kurvlinjestyrning, och

b) har någon av följande egenskaper:

A) två eller flera kurvlinjeskapande roterande axlar,

B) en eller flera kurvlinjeskapande tippbara spindlar,

C) camming (axiellt kast) under ett varv på spindeln är mindre
(bättre) än 0,0008 mm totalt indikerad avläsning (TIR),

D) run-out (radiellt kast) under ett spindelvarv är mindre
(bättre) än 0,0006 mm TIR för slipmaskiner och fräsar, 0,0008 mm
TIR för svarvar,

E) positioneringsnoggrannheten med alla kompensationer
tillgängliga är mindre (bättre) än:

i) 0,001 för någon roterande axel,

ii) I) 0,004 mm längs någon axel (total positionering) för
slipmaskiner,

II) 0,006 mm längs någon axel (total positionering) för
fräsar, och

III) 0,010 mm längs någon axel (total positionering) för svarvar,

F) som kan svarva eller borra diameter på 2 m eller mer.

2. Elektriska gnistbearbetningsmaskiner (EDM):

a) av trådmatningstyp som har fem eller fler axlar som kan
koordineras simultant för konturstyrning,

b) icke-trådmatnings-EDM som har två eller flera roterande axlar
för konturskapning och som kan koordineras simultant för
konturstyrning.

3. Andra verktygsmaskiner för borttagning av metall, keramer
eller kompositer:

a) med hjälp av:

A) vatten eller annan vätskestråle, inklusive sådana som har
tillsats av slipmedel,

B) elektronstråle, eller

C) laserstråle, och

b) som har två eller fler roterande axlar som:

A) kan koordineras simultant för konturstyrning, och

B) har en positioneringsnoggrannhet som är mindre (bättre) än
0,003º.

Programvara särskilt konstruerad eller iordningställd för
utveckling, produktion eller användning av den angivna
utrustningen.

Teknologi för utveckling och produktion av angiven utrustning.

Teknologi för utveckling och produktion av angiven programvara.

N60010400-10 Specifik programvara enligt nedan:

a) Programvara som kan arbeta med adaptiv styrning och som har
båda nedan angivna egenskaper:

A) Avsedd för flexibla tillverkningsenheter (FMUs).

Not: En flexibel tillverkningsenhet (FMU) omnämnes ibland som
flexibla tillverkningssystem (FMS) eller flexibla tillverknings-
celler (FMC) som är ett begrepp som omfattar en kombination av
minst:

1. en digital dator inklusive dess egna huvudminne och
tillhörande utrustning, och

2. två eller mer av följande:

i) en maskin beskriven i N60010300-10,

ii) en mätmaskin beskriven i N54010000-10 och N54020000-10,

iii) en robot beskriven i N62010000-10 och N62020000-10,

iv) digitalt styrd utrustning beskriven i N51010000-10 och
N51020000-10.

B) Som kan generera eller modifiera med realtidsbearbetning,
delar av dataprogrammet genom att använda signaler som hämtas
simultant med hjälp av åtminstone två tekniker, såsom:

i) optisk igenkänning (machine vision),

ii) infraröd bildbehandling,

iii) akustisk bildbehandling,

iv) känselmätning,

v) positionering med hjälp av tröghetsmätning,

vi) mätning av krafter,

vii) mätning av vridmoment.

b) Programvara för elektroniska enheter andra än de som beskrivs
i N60010100-10 och N60010200-10 för numerisk styrning av
utrustning som beskrivs i N60010100-10 av denna lista.

Teknologi för utveckling och produktion av angiven programvara.

N60010500-10 Teknologi som följer:

a) För utveckling av interaktiv grafik som en integrerande del i
enheter för numerisk styrning för förberedelse eller ändring av
delprogram.

b) För utveckling av integrerad programvara för inkorporering av
expertsystem i enheter för numerisk styrning för att understöja
avancerade beslut i s.k. shop floor operations.

N60010600-10 Komponenter och delar för verktygsmaskiner som
omfattas av N60010300-

10 som följer:

1. Spindelenheter, som består av spindlar och lager som minsta
sammansättning och som har ett radiellt eller axiellt kast under
ett spindelvarv som är mindre eller bättre än 0,0006 mm TIR.

2. Linjära återkopplade positionssystem, t. ex. induktiva
enheter, graderade skalor, infraröda system eller lasermätsystem,
som har en avvikelse som är mindre (bättre) än {800 + (600 x L x
10-3)} nm, där L är den effektiva längden i mm av den linjära
mätningen, utom mätande interferometersystem, med sluten eller
öppen återkopplingsslinga som innehåller en laser för att mäta
slidens rörelsefel hos verktygsmaskiner, mätmaskiner eller
liknande utrustning.

3. Roterande återkopplade positionssystem, t. ex. induktiva
enheter, graderade skalor, infraröda system eller lasermätsystem),
som har ett totalt fel som är mindre (bättre) än 0,00025 utom
mätande interferometersystem, med sluten eller öppen
återkopplingsslinga, som innehåller en laser för att mäta slidens
rörelsefel hos verktygsmaskiner, mätmaskiner eller liknande
utrustning.

4. Slidenheter som minst består av linjärstyrningar, stativ och
bord med alla nedan angivna egenskaper:

a) en gir, lutning eller roll som är mindre (bättre) än 2
bågsekunder (TIR) mätt enligt ISO/DIS 230-1 över hela
rörelseområdet,

b) en horisontell rakhet som är mindre (bättre) än 2 µm per 300
mm längd, och

c) en vertikal rakhet som är mindre (bättre) än 2 µm per 300 mm
längd.

5. Skärande verktyg med enstens diamantinsats som har alla nedan
angivna egenskaper:

a) Skäreggen skall vara felfri och utan flisor när den betraktas
genom ett mikroskop med 400 gångers förstoring i alla
riktningar,

b) rundhetsavvikelsen hos radien skall vara mindre (bättre) än
0,002 mm TIR,

c) skäreggens radie skall vara från och med 0,1 mm till och med
5 mm.

Teknologi för utveckling och produktion av angiven utrustning.

N60010700-10 Särskilt konstruerade komponenter eller
underenheter, enligt nedan, som kan uppgradera, enligt
tillverkarens specifikationer, numeriska styrenheter, mönsterkort
för rörelsekontroll, verktygsmaskiner eller återkopplingsenheter

till eller över den nivå som beskrivs i avsnitten N60010100-10,
N60010200-

10, N60010300-10, N60010600-10 paragraf 2 och N60010600-10
paragraf 3:

a) Mönsterkort med monterade komponenter,

b) tipp- och vridbara arbetsbord.

Programvara särskilt konstruerad eller iordningställd för
utveckling, produktion eller användning av utrustningen som
omfattas av N60010700-

10 paragraf a. Teknologi för utveckling av angiven utrustning
eller programvara.

Teknologi för produktion av angiven utrustning.

N60020000-10 Svarvar, fräsar och slipmaskiner som har någon av
följande egenskaper:

a) Vakuumchuckar för att hålla halvsfäriska delar,

b) maskiner installerade inom handskboxar eller motsvarande
utrymmen, och

c) explosionssäkrade egenskaper.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angiven utrustning
eller programvara.

N61010000-10 Vibrationstestsystem, som nyttjar återkoppling
eller styrsystem med sluten slinga och som innehåller ett digitalt
styrsystem och som kan vibrera ett system med 10 g RMS eller mer
inom frekvensområdet 20 Hz till 2 000 Hz och applicera krafter på
50 kN (11 250 lbs) eller större mätt med obelastat bord .

Förklarande not:

Termen obelastat bord avser ett slätt bord utan fixturer eller
fastspänningsanordningar.

Särskilt framtagen programvara för användning tillsammans med
system som omfattas av N61010000-10 eller för specificerade
elektroniska enheter.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angiven utrustning.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling eller användning av angiven programvara.

Se även M02080110-56.

N61020000-10 Digitala styrsystem, kombinerade med särskilt
framtagen programvara för vibrationstestning med en realtids
bandbredd som är större än 5 kHz och som är konstruerad för
användning tillsammans, med system som omfattas av N61010000-10.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angiven utrustning
eller programvara.

Se även M02080120-56.

N61030000-10 Skakutrustningar, med eller utan tillhörande
förstärkningsutrustningar, som kan åstadkomma en kraft 50 kN (11
250 lbs) eller större mätt vid obelastat bord och som är
användbara för system som omfattas av N61010000-10.

Förklarande not:

Termen obelastat bord avser ett slätt bord utan fixturer eller
fastspänningsanordningar.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angiven utrustning
eller programvara.

Se även M02080130-56.

M61040000-10 Stödkonstruktioner och elektroniska enheter
utformade för att kombinera flera skakutrustningar till ett
komplett skakbordsystem som kan åstadkomma en sammansatt effektiv
kraft av 50 kN eller större, mätt vid obelastat bord och
användbart i vibrationssystem som omfattas av avsnitt N61010000-
10.

Förklarande not:

Termen obelastat bord avser ett slätt bord utan fixturer eller
fastspänningsanordningar.

Särskilt framtagen programvara för användning tillsammans med
system som omfattas av N61040000-10 eller för specificerade
elektroniska enheter.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angiven utrustning
eller programvara.

Se även M02080140-56.

N62010000-10 Robotar och manipulatorer som är särskilt
konstruerade för att uppfylla nationella säkerhetsbestämmelser för
hantering av högexplosiva ämnen (t.ex. uppfyller elektriska
märkdata för högexplosiva ämnen) samt till dem speciellt
konstruerade styrsystem.

Programvara särskilt framtagen för användning av angiven
utrustning.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angiven utrustning
eller programvara.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling eller användning av angiven programvara.

Not 1:

Robot är en manipuleringsmekanism som kan vara av banstyrnings-
eller punktstyrningstypen, som eventuellt brukar sensorer och som
har alla följande egenskaper:

a) Den är multifunktionell.

b) Den är kapabel att placera eller orientera material, delar,
verktyg eller speciella komponenter med variabla rörelser i
tredimensionellt rum.

c) Den omfattar tre eller flera servoanordningar med öppen eller
sluten slinga som kan omfatta stegmotorer.

d) Den har även ”användartillgänglig programmerbarhet” med hjälp
av lär/utför-metoden eller med hjälp av en elektronisk dator som
kan vara en programmerbar logikcontroller, dvs. utan mekanisk
förmedling.

Ovanstående definition omfattar inte följande anordningar:

a) Manipulationsmekanismer som bara kan styras manuellt eller
med fjärrstyrning.

b) Mekanismer med fast-sekvens-manipulering som är
automatiserade rörelseanordningar som arbetar enligt mekaniskt
fasta programmerade rörelser. Programmet är mekaniskt begränsat av
fasta stoppanordningar exempelvis stift eller kammar. Rörelsernas
sekvensföljd och valet av banor eller vinklar är inte variabla
eller utbytbara på mekaniskt, elektroniskt eller elektriskt sätt.

c) Mekaniskt styrda manipuleringsmekanismer med variabel sekvens
som är automatiserade rörelseanordningar som arbetar enligt
mekaniskt fasta programmerade rörelser. Programmet är mekaniskt
begränsat av fasta men justerbara stoppanordningar exempelvis
stift eller kammar. Rörelsernas sekvensföljd och valet av banor
eller vinklar är variabla inom det fasta programmönstret.
Variationer eller modifikationer av programmönstret (exempelvis
ändringar av stift eller utbyte av kammar) längs en eller flera
rörelseaxlar kan endast göras genom mekaniska operationer.

d) Icke servostyrda manipuleringsmekanismer med variabel sekvens
som är automatiserade rörelseanordningar som arbetar enligt
mekaniskt fasta programmerade rörelser. Programmet är variabelt,
men sekvensen genomförs endast vid binära signaler från mekaniskt
fixerade elektriska binära anordningar eller justerbara
stoppanordningar.

e) Staplingskranar som är definierade som kartesiska
koordinatmani-puleringssystem som är tillverkade som en integrerad
del av ett lodrätt system av lagringsbehållare och konstruerade
för att komma åt innehållet i dessa behållare för lagring eller
hämtning.

f) Robotar särskilt konstruerade för icke-kärn-industriella
applikationer som sprutboxar för målning inom bilindustrin.

Not 2:

Manipulatorer innefattar griparmar, ”aktiva verktygsenheter” och
andra verktyg som fästs i fästdon i änden av en robots
manipulatorarm.

N62020000-10 Robotar och manipulatorer särskilt konstruerade
eller specificerade som strålningståliga mer än som erfordras för
att motstå normalt joniserad industriell omgivning, och särskilda
styrenheter.

Programvara särskilt framtagen för användning av angiven
utrustning.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angiven utrustning
eller programvara.

Not 1:

Robot är en manipuleringsmekanism som kan vara av banstyrnings-
eller punktstyrningstypen, som eventuellt brukar sensorer och som
har alla följande egenskaper:

a) Den är multifunktionell.

b) Den är kapabel att placera eller orientera material, delar,
verktyg eller speciella komponenter med variabla rörelser i
tredimensionellt rum.

c) Den omfattar tre eller flera servoanordningar med öppen eller
sluten slinga som kan omfatta stegmotorer.

d) Den har även” användartillgänglig programmerbarhet” med hjälp
av lär/utför-metoden eller med hjälp av en elektronisk dator som
kan vara en programmerbar logikcontroller, dvs. utan mekanisk
förmedling.

Ovanstående definition omfattar inte följande anordningar:

a) Manipulationsmekanismer som bara kan styras manuellt eller
med fjärrstyrning.

b) Mekanismer med fast-sekvens-manipulering som är
automatiserade rörelseanordningar som arbetar enligt mekaniskt
fasta programmerade rörelser. Programmet är mekaniskt begränsat av
fasta stoppanordningar exempelvis stift eller kammar. Rörelsernas
sekvensföljd och valet av banor eller vinklar är inte variabla
eller utbytbara på mekaniskt, elektroniskt eller elektriskt sätt.

c) Mekaniskt styrda manipuleringsmekanismer med variabel sekvens
som är automatiserade rörelseanordningar som arbetar enligt
mekaniskt fasta programmerade rörelser. Programmet är mekaniskt
begränsat av fasta men justerbara stoppanordningar exempelvis
stift eller kammar. Rörelsernas sekvensföljd och valet av banor
eller vinklar är variabla inom det fasta programmönstret.
Variationer eller modifikationer av programmönstret (exempelvis
ändringar av stift eller utbyte av kammar) längs en eller flera
rörelseaxlar kan endast göras genom mekaniska operationer.

d) Icke servostyrda manipuleringsmekanismer med variabel sekvens
som är automatiserade rörelseanordningar som arbetar enligt
mekaniskt fasta programmerade rörelser. Programmet är variabelt,
men sekvensen genomförs endast vid binära signaler från mekanisk
fixerade elektriska binära anordningar eller justerbara
stoppanordningar.

e) Staplingskranar som är definierade som kartesiska
koordinatmanipuleringssystem som är tillverkade som en integrerad
del av ett lodrätt system av lagringsbehållare och konstruerade
för att komma åt innehållet i dessa behållare för lagring eller
hämtning.

f) Robotar särskilt konstruerade för icke-kärn-industriella
applikationer som sprutboxar för målning inom bilindustrin.

Not 2:

Manipulatorer innefattar griparmar, ”aktiva verktygsenheter” och
andra verktyg som fästs i fästdon i änden av en robots
manipulatorarm.

N63010000-11 Hastighetsinterferometrar för mätning av
hastigheter över 1 km/s under tidsintervall kortare än 10 µs
(VISAR, ”doppler laser interferometrar”, (DLI)).

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angiven utrustning
eller programvara.

N63020000-11 Manganingivare för tryck överstigande 100 kbar.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angiven utrustning
eller programvara.

N63030000-11 Trycktransduktorer av kvartstyp för tryck
överstigande 100 kbar.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angiven utrustning
eller programvara.

N63040000-11 ”Pindomes”

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angiven utrustning
eller programvara.

N63050000-11 Schliering systems

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angiven utrustning
eller programvara.

N64010000-11 Röntgenblixtaggregat eller pulsade
elektronacceleratorer med en toppenergi av 500 keV eller mer
enligt följande, utom acceleratorer som ingår som delar i
apparater utformade för annat än användning av elektronstråle
eller röntgenstrålning (t.ex. elektronspektroskopi) och sådana som
utformats för medicinska ändamål:

Har en toppenergi för de accelererade elektronerna om 500 keV
eller mer men mindre än 25 MeV och ett godhetstal (K) lika med
0,25 eller mer, där K definieras som:

K = 1,7 x 103V2,65Q,

där V är elektronernas toppenergi i millioner elektronvolt och Q
är den totala accelererade laddningen i Coulomb om pulslängden i
acceleratorstrålen är mindre än eller lika med 1 µs och om
strålens pulslängd är större än 1 µs är Q den maximala
accelererade laddningen på 1 µs.

[Q är lika med integralen av i med avseende på t, över den mindre
av 1 µs eller tidslängden av pulsen (Q = ( idt) där i är
strålströmmen i ampere (A) och t tiden i sekunder].

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angiven utrustning.

N64020000-11 Röntgenblixtaggregat eller pulsade
elektronacceleratorer med en toppenergi av 500 keV eller mer
enligt följande, utom acceleratorer som ingår som delar i
apparater utformade för annat än användning av elektronstråle
eller röntgenstrålning (t.ex. elektronspektroskopi) och sådana som
utformats för medicinska ändamål:

Som har en toppenergi för de accelererade elektronerna om 25 MeV
eller mer och en toppeffekt större än 50 MW. [Toppeffekt =
(toppspänning i volt)

x (toppström i ampere)].

Teknisk not:

Pulsens utsträckning i tiden: I maskiner baserade på
accelerations-kaviteter för mikrovågor är pulsens tidsutsträckning
det mindre av 1 µs och längden av det klungade vågpaketets
varaktighet.

Strålens toppström: I maskiner baserade på accelerationskaviteter
för mikrovågor är strålens toppström lika med medelströmmen under
det klungade vågpaketets varaktighet.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angiven utrustning.

N65000000-11 Gaskanoner

Flerstegs lättgaskanoner eller andra höghastighetskanonsystem
(spole, elektromagnetiska, elektrotermiska eller andra avancerade
system) som kan accelerera projektiler till 2 km/s eller mer.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angivna system,
undersystem och komponenter.

N66000000-11 Mekaniska kameror med roterande speglar.

Mekaniska trumkameror med en bildhastighet som är större än 225
000 bilder/s, spaltkameror med en skrivhastighet större än 0,5
mm/µs, samt delar och tillbehör inklusive elektronik för
synkronisering speciellt konstruerad för detta ändamål samt
speciellt konstruerade rotorenheter (bestående av turbiner,
speglar och lager).

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angivna utrustning
eller programvara.

N67010000-11 Elektroniska svep- (spalt-) och trumkameror samt
bildrör som följer:

Elektroniska svepkameror med vilka en tidsupplösning av 50 ns
eller kortare kan uppnås, samt bildrör (streak tubes) till sådana.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angivna utrustning
eller programvara.

N67020000-11 Elektroniska bildkameror (eller kameror med
elektronisk slutare) med vilka kan uppnås exponeringstider om 50
ns eller kortare, inklusive enbildskameror.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angivna utrustning
eller programvara.

N67030100-11 Bildrör till bildkameror och bildomvandlingssystem
av halvledartyp för användning med de kameror som anges i avsnitt
N67020000-11, nämligen zonfokuserande bildförstärkarrör
(”proximity focused”) med en fotokatod utfälld på en transparent
ledande hinna för att minska resistansen för fotokatodskiktet.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angivna utrustning
eller programvara.

N67030200-11 Bildrör till bildkameror och bildomvandlingssystem
av halvledartyp för användning med de kameror som anges i avsnitt
N67020000-11 enligt följande: SIT vidikonrör där ett snabbt system
tillåter ”gatening” av fotoelektronerna från fotokatoden innan de
kolliderar med SIT-plattan.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angivna utrustning
eller programvara.

N67030300-11 Bildrör till bildkameror och solid state imaging-
anordningar för användning med de kameror som anges i avsnitt
N67020000-11 enligt följande: elektro-optiska slutare av typ
Kerrcell eller pockelcell.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angivna utrustning
eller programvara.

N67030400-11 Andra bildrör och solid-state imaging-anordningar
som har en snabb-bilds gating-tid på mindre än 50 ns speciellt
konstruerade för kameror som anges i avsnitt N67020000-11.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angivna utrustning
eller programvara.

N68000000-11 Maskinkod för explosionsförloppet i kärnladdningar.

Hydrodynamiska koder, neutroniska koder och/eller tillståndslikhet
och relaterade kärndatafiler, användbara för att beräkna implosion
eller vapentyp.

Not: Dessa artiklar inkluderar programvara, ekvationer eller data
i alla former för att beräkna implosioner och vapentyper.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
användning av angiven programvara.

N69010000-11 Sprängkapslar (tändare) och tändsystem för
flerpunktständning.

Elektriskt initierade sprängkapslar enligt följande:

a) Exploderande brygga (EB),

b) exploderande tråd (EBW),

c) ”slapper”, och

d) exploderande folie (EFI).

N69020000-11 Sprängkapslar (tändare) och tändsystem för
flerpunktständning.

Anordningar som, utlösta av en enda puls, använder en eller flera
sprängkapslar i syfte att nästan samtidigt initiera detonation i
en sprängämnesyta (över en area större än 5 000 mm2) (med en
spridning i tändtid över hela ytan som är mindre än 2,5 µs).

Teknisk not:

De sprängkapslar som avses, utnyttjar alla en liten elektrisk
ledare (brygga, tråd, film/folie) som förångas explosivt när en
kortvarig elektrisk puls med hög strömstyrka passerar genom denna.
I sprängkapslar som inte är av typ ”slapper” startar den
exploderande ledaren en kemisk detonation i ett anslutande
högexplosivt sprängämne, exempelvis PETN, pentyl
(pentaerytritoltetranitrat). I en ”slapper”-tändare får den
explosivt förångade ledaren driva en tunn skiva eller folie över
ett luftgap mot ett sprängämne som vid foliens anslag initierar en
kemisk detonation. ”Slapper”-tändaren kan i vissa konstruktioner
även drivas av en magnetisk kraft. Termen exploderande
foliedetonator refererar antingen till en EB eller en detonator av
slapper-typ. Ordet tändare används ibland i stället för
detonator.Detonatorer som endast använder primära explosiver såsom
blyazid är inte föremål för kontroll.

N70000000-11 Explosiva linser som konstruerats för att
likformigt initiera detonation på ytan av en högexplosiv laddning.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angiven utrustning
(explosiva linser).

N71010000-11 Tändaggregat avsedda att initiera
flerpunktständning av sprängkapslar specificerade i avsnitt
N69xxxxxx-xx.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angiven utrustning.

N71020000-11 Moduluppbyggda elektriska pulsgeneratorer (inkl.
drivaggregat till xenonblixtar) som är portabla, mobila eller
avsedda för svåra förhållanden och som uppfyller samtliga följande
villkor:

a) Kapabla att leverera sin energi på mindre än 15 µs,

b) kapabla att leverera en strömstyrka överstigande 100 A,

c) har en stigtid som är kortare än 10 µs vid lägre belastning
än 40 ohms (stigtiden definieras som tidsintervallet mellan 10 %
och 90 % av strömamplituden när generatorn driver en resistiv
last),

d) innesluten i en dammtät behållare,

e) ingen dimension är större än 254 mm,

f) väger mindre än 25 kg (55 lb), och

g) specificerad för användning i ett brett temperaturområde (-50
ºC till 100 ºC) eller specificerad som lämplig för rymdanvändning.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angiven utrustning.

N72010000-11 Brytarenheter enligt följande:

Kallkatodrör (inklusive tyratroner och sprytroner), oavsett om de
är gasfyllda eller ej, vilka fungerar på liknande sätt som
gnistgap, och som har tre eller flera elektroder, och
uppfyller samtliga följande krav:

a) Anodens märkspänning är minst 2 500 V,

b) anodens märkström är minst 100 A, och

c) anodens fördröjning är högst 10 µs.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angiven utrustning.

N72020000-11 Brytarenheter enligt följande:

Triggade gnistgap som har en anodfördröjning om 15 µs eller mindre
och en märkström om minst 500 A.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angiven utrustning.

N72030000-11 Brytarenheter enligt följande:

Moduler eller delsystem med en snabb switch-funktion som uppfyller
samtliga följande krav:

a) Anodens märkspänning är större än 2 000 V,

b) anodens märkström är minst 500 A, och

c) tillslagstiden är 1 µs eller mindre.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angiven utrustning.

N73010000-11 Kondensatorer med nedanstående kombination av
egenskaper:

Märkspänning större än 1,4 kV, energiinnehåll större än 10 J,
kapacitans större än 0,5 µF och serieinduktans mindre än 50 nH.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angiven utrustning.

N73020000-11 Kondensatorer med nedanstående kombination av
egenskaper:

Märkspänning större än 750 V, kapacitans större än 0,25 µF och
serieinduktans mindre än 10 nH.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angiven utrustning.

N74010000-11 Cyklotetrametylentetranitroamin (HMX) av alla typer
inklusive skal och hålsfärer.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angivet gods.

Se även M02020416-52.

N74020000-11 Cyklotrimetylentrinitroamin (RDX) av alla typer
inklusive skal och hålsfärer.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angivet gods.

Se även M02020416-52.

N74030000-11 Triaminotrinitrobensen (TATB) ) av alla typer,
inklusive skal och hålsfärer.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angivet gods.

N74040000-11 Pentaerytritoltetranitrat (PETN) av alla typer
(utom när de ingår i farmaceutiska preparat), inklusive skal och
hålsfärer.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angivet gods.

N74050000-11 Hexanitrostilben (HNS) av alla typer (utom när de
ingår i farmaceutiska preparat), inklusive skal och hålsfärer.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angivet gods.

N74060000-11 Sprängämnen av alla slag med en kristalltäthet
större än 1,8 g/cm3 och som har en detonationshastighet större än
8 000 m/s i alla former, inklusive skal och hålsfärer.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angivet gods.

N75010000-12 Smältdeglar tillverkade av något av följande
material:

a) Kalciumfluorid (CaF2),

b) Kalciumzirkonat (metazirkonat) (Ca2ZrO3),

c) Ceriumsulfid (Ce2S3),

d) Erbiumoxid (erbia) (Er2O3),

e) Hafniumoxid (hafnia) (HfO2),

f) Magnesiumoxid (MgO),

g) Nitrerade niob-titan-volframlegeringar (ca 50 % Nb, 30 % Ti,
20 % W),

h) Yttriumoxid (yttria) (Y2O3), eller

i) Zirkoniumoxid (ZrO2).

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angiven utrustning.

N75020000-12 Smältdeglar som är tillverkade av eller fodrade med
tantal som har en renhet av 99,9 % eller högre.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angiven utrustning.

N75030000-12 Smältdeglar som är tillverkade av eller fodrade med
tantal (med en renhet av 98 % eller högre) belagda med
tantalkarbid, -nitrid eller -borid (eller någon kombination
därav).

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angiven utrustning.

N76000000-12 Alfa källor.

Alfastrålande radionuklider, som följer, och utrustning som
innehåller alfastrålande radionuklider:

a) Radionuklider, inklusive blandningar och föreningar,

i) som har en halveringstid på 10 dagar eller mer men mindre än
200 år, och

ii) som har en total alfaaktivitet på 37 GBq/kg (1 Curie/kg)
eller mer,

utom: enheter som innehåller mindre än 100 milliCurie (3,7 GBq)
alfaaktivitet per enhet.

b) Radium-226 i alla former,

utom: när det finns i medicinska applikationer.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angiven utrustning
eller angivet material.

N77010000-12 Neutrongeneratorsystem, även rör, som är utformade
för drift utan yttre vakuumsystem och som använder elektrostatisk
acceleration för att inducera en reaktion mellan tritium och
deutrium.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angiven utrustning.

N77020000-12 Neutrongeneratorsystem som utnyttjar plasmafokus
med hög densitet för deuterium-deuterium eller tritium-
deuteriumreaktioner.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angiven utrustning.

N78000000-12 Elektroniska digitala datorer som har den
teoretiska prestationsförmågan (CTP) av 12,5 miljoner
teoretiska operationer per sekund (MTOPS) eller mer, utom: Datorer
nödvändiga för medicinska tillämpningar och inbyggda i utrustning
eller system konstruerade eller modifierade för identifierbara och
specialgjorda medicinska tillämpningar.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angiven utrustning.

N79010000-12 Elektronisk utrustning för att skapa
tidsfördröjningar eller mätning av tidsintervall, enligt nedan:

Digitala tidsfördröjningsgeneratorer med en upplösning på 50 ns
eller mindre över tidsintervallet 1 µs eller mer.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angiven utrustning.

N79020000-12 Elektronisk utrustning för att skapa
tidsfördröjningar eller mätning av tidsintervall, enligt nedan:

Flerkanalig (3 eller fler) eller moduluppbyggd tidsintervallmätare
och kronometerutrustning med en tidsupplösning mindre än 50 ns
över ett tidsområde större än 1 µs.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angiven utrustning.

N80010000-12 Icke modulära analoga oscilloskop som har en
bandbredd på 1 GHz eller mer och till dessa speciellt konstruerade
komponenter.

Not 1:

Speciellt konstruerade komponenter för analoga oscilloskop är:

a) Plug-in enheter,

b) yttre förstärkare,

c) förförstärkare,

d) samplingsenheter, och

e) katodstrålerör.

Not 2:

Bandbredden definieras som det band av frekvenser över vilka
avlänkningen på katodstråleröret inte faller under 70,7 % av den
maximumpunkt som uppmäts med en konstant spänning på
oscilloskopets förstärkare.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angiven utrustning.

N80020000-12 Modulära analoga oscilloskopsystem som uppfyller
någon av följande egenskaper och till dessa speciellt konstruerade
komponenter:

a) En centralenhet med en bandbredd om 1 GHz eller mer, eller

b) plug-in moduler med en individuell bandbredd om 4 GHz eller
mer.

Not 1:

Speciellt konstruerade komponenter för analoga oscilloskop är:

a) Plug-in enheter,

b) yttre förstärkare,

c) förförstärkare,

d) samplingsenheter, och

e) katodstrålerör.

Not 2:

Bandbredden definieras som det band av frekvenser över vilka
avlänkningen på katodstråleröret inte faller under 70,7 % av den
maximumpunkt som uppmäts med en konstant spänning på
oscilloskopets förstärkare.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angiven utrustning.

N80030000-12 Analoga samplings-oscilloskop för analys av
repetitiva händelser med en effektiv bandbredd större än 4 GHz och
till dessa speciellt konstruerade komponenter.

Not 1:

Speciellt konstruerade komponenter för analoga oscilloskop är:

a) Plug-in enheter,

b) yttre förstärkare,

c) förförstärkare,

d) samplingsenheter, och

e) katodstrålerör.

Not 2:

Bandbredden definieras som det band av frekvenser över vilka
avlänkningen på katodstråleröret inte faller under 70,7 % av den
maximumpunkt som uppmäts med en konstant spänning på
oscilloskopets förstärkare.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angiven utrustning.

N80040000-12 Digitala oscilloskop och registreringsutrustning
för insvängningsförlopp och korta pulser (transient recorders) som
använder analog-till-digital-omvandlingsteknik och som kan lagra
transienter genom att fortlöpande insamla engångssvep vid på
varandra följande intervall kortare än 1 ns (mer än 1 Giga-
sample/s), digitalisera till 8 bitars eller högre upplösning och
lagra 256 eller fler svep och till dessa speciellt konstruerade
komponenter.

Not 1:

Speciellt konstruerade komponenter för analoga oscilloskop är:

a) Plug-in enheter,

b) yttre förstärkare,

c) förförstärkare,

d) samplingsenheter, och

e) katodstrålerör.

Not 2:

Bandbredden definieras som det band av frekvenser över vilka
avlänkningen på katodstråleröret inte faller under 70,7 % av den
maximumpunkt som uppmäts med en konstant spänning på
oscilloskopets förstärkare.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angiven utrustning.

N81000000-12 Snabba pulsgeneratorer.

Snabba pulsgeneratorer med en utgående spänning högre än 6 V vid
en resistiv belastning av mindre än 55 ohm och med en stigtid för
pulsen som är kortare än 500 ps (definieras som tidsintervallet
mellan 10 % och 90 % av spänningsamplituden).

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angiven utrustning.

N82000000-12 Pulsförstärkare.

Pulsförstärkare med förstärkningen större än 6 dB och som har en
bandbredd för grundbandet större än 500 MHz (som har den undre
gränsfrekvensen (halvvärde för effekten) lägre än 1 MHz och
motsvarande övre gränsfrekvens högre än 500 MHz) och en utspänning
som är mer än 2 V i 55 ohm eller mindre (detta motsvarar en utgång
på större än 16 dBm i ett 50 ohmssystem).

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angiven utrustning.

N83000000-12 Fotomultiplikatorrör.

Fotomultiplikatorrör med en fotokatodyta som är större än 20 cm2
och med en anodpulsstigtid på mindre än 1 ns.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angiven utrustning.

N84000000-12 Frekvensomvandlare.

Frekvensomvandlare (även kända som konverters eller inverters)
andra än de som omfattas av N23040000-03, som uppfyller samtliga
följande villkor:

a) Med flerfasig utgång och som kan producera en effekt av 40 W
eller mer,

b) som kan arbeta inom frekvensområdet 600 till 2 000 Hz,

c) total harmonisk distorsion lägre än 10 %, och

d) frekvensstyrning bättre än 0,1 %.

Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för
utveckling, produktion eller användning av angiven utrustning.