Lag (1997:576) om särskild skatteväxling med anledning av ändrade möjligheter för ett landsting att begära ersättning från gymnasieelevernas hemkommuner

SFS nr
1997:576
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1997-06-05

1 § Ett landsting skall, när det fastställer sin skattesats,
sänka skattesatsen med det belopp som motsvarar det minskade
utdebiteringsbehov som uppkommit med anledning av att
landstingen från och med den 1 juli 1996 har fått möjlighet att
begära full ersättning från gymnasieelevernas hemkommuner.

Skatteväxlingen skall ske senast inför år 1999.

2 § En kommun som ingår i ett landsting får, när den
fastställer sin skattesats, höja den med det belopp som
motsvarar högst landstingets sänkning av skattesatsen enligt 1 §.

3 § Varje landsting och de kommuner som ligger inom respektive
landsting skall före utgången av år 1998 träffa en
överenskommelse med vilket belopp landstingen skall sänka sin
skattesats.