Förordning (1997:581) om interpraktikstipendier

SFS nr
1997:581
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1997-06-12
Författningen har upphävts genom
SFS 2004:1325
Upphävd
2005-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2000:633

Förordningens tillämpningsområde

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om stipendier till
arbetslösa ungdomar för praktik på arbetsplatser utanför
Sverige.

Villkor för stipendier

2 § Stipendier enligt denna förordning kan, efter
rekommendation av länsarbetsnämnden, beviljas ungdomar som är
eller riskerar att bli långtidsarbetslösa. Stipendier kan
beviljas från och med den dag ungdomarna fyller 20 år till och
med den dag de fyller 30 år. Ungdomar som saknar grundläggande
utbildning och som har svårt att etablera sig på
arbetsmarknaden skall särskilt beaktas.

Interpraktikstipendier kan även beviljas ungdomar som omfattas
av 3 § lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program.
Förordning (2000:633).

3 § Stipendier får inte lämnas för praktik i enskilt hem.

4 § Stipendier lämnas som ersättning för resekostnad, uppehälle
och försäkring.

Stipendier lämnas med skäligt belopp, dock högst 11 000 kronor
per person i genomsnitt per kalendermånad.

5 § Stipendier lämnas under högst sex månader.

Handläggningen av ärenden om stipendier

6 § Stipendier söks hos Internationella programkontoret
för utbildningsområdet (programkontoret).
Förordning (2000:139).

7 § Programkontoret

1. beslutar och betalar ut stipendier, och

2. prövar frågor om återbetalningsskyldighet enligt 9 §.
Förordning (1997:1289).

8 § Programkontoret skall se till att stipendier används på
föreskrivet sätt. Den som har fått ett stipendium skall ge
programkontoret de upplysningar som behövs för granskningen.
Förordning (1997:1289).

Återkrav m.m.

9 § Om någon har fått ersättning som avses i denna förordning
utan att vara berättigad till det, skall det som mottagaren har
fått för mycket betalas tillbaka. Programkontoret får i ett
sådant fall vid en senare utbetalning dra av ett skäligt
belopp. Om det finns särskilda skäl får programkontoret helt
eller delvis befria den som tagit emot ersättningen från
återbetalningsskyldighet. Förordning (2000:633).

10 § Länsarbetsnämndens eller programkontorets beslut får inte
överklagas. Förordning (1997:1289).

Verkställighetsföreskrifter

11 § Arbetsmarknadsstyrelsen får meddela de ytterligare
föreskrifter som behövs för länsarbetsnämndens tillämpning av
denna förordning.

Programkontoret får efter samråd med Arbetsmarknadsstyrelsen
meddela ytterligare föreskrifter som behövs vid tillämpningen
av 2 §. Förordning (2000:139).

Övergångsbestämmelser

2004:1325

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2005 i fråga om
7, 8, 14, 14 a och 26 §§ och i övrigt den 1 januari 2005. Genom
förordningen upphävs förordningen (1997:581) om
interpraktikstipendier. Den upphävda förordningen gäller dock
fortfarande för den som beviljats ett interpraktikstipendium
enligt den förordningen.