Tillkännagivande (1997:595) av vissa uppgifter om överenskommelser som avses i 4 § lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

SFS nr
1997:595
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDR
Utfärdad
1997-06-12

De överenskommelser som avses i 4 § lagen (1976:661) om
immunitet och privilegier i vissa fall har trätt i kraft
respektive upphört att vara bindande i förhållande till Sverige
vid de tidpunkter som anges nedan.

____________________________________________________________________________
Tillämplig internationell Dag då över- Dag då över- År och nr 1.
överenskommelse enskommelsen enskommelsen Sveriges
trätt i kraft upphör att internationella
för Sveriges vara bindande överens-
del för Sverige kommelser (SÖ)
____________________________________________________________________________

1. Stadga den 26 juni 1946-11-19 – 1946:1
1945 för den inter-
nationella domstolen

2. Konventionen den 13 1947-01-01 – 1947:26
februari 1946 rörande
Förenta nationernas
privilegier och
immuniteter;

Avtal den 31 augusti och 1986-01-01 – 1985:89
den 30 september 1985
mellan Sverige och
Förenta nationeras Höge
Kommisarie för flyktingar
(UNHCR) om ett region-
kontor för UNHCR

3. Konventionen den 21 1951-09-12 – 1951:84
november 1947 om (ILO, FAO,
privilegier och UNESCO,
immunitet för ICAO, IMF
Förenta nationernas IBRD, WHO
fackorgan UPU, ITU)
1953:60
(WMO)
1960:30
(IMCO, IFC,
FAO, WHO)
1962:36
(IDA)
1968:45
(IMCO)
1979:5
(WIPO, IFAD)

Avtal den 9 februari 1983-05-01 – 1983:48
mellan Sverige och (IMO, WMU)
den internationella
sjöfartsorganisa-
tionen (IMO) om
världssjöfartsuni-
versitetet

4. Allmän överens- 1952-09-10 – 1950:106
kommelse den 2 (avser huvud-
september 1949 överenskommelsen)
rörande Europa-
rådets privilegier
och immunitet jämte
tilläggsprotokoll den
6 november 1952 1956-07-11 – 1953:23
(avser till-
läggsproto-
kollet)

5. Konvention den 15 1952-11-04 – 1952:32
december 1950 avseende
upprättande av ett råd
för samarbete på tull-
området med därtill
hörande annex angående
rådets rättskapacitet,
privilegier och
immunitet

6. Andra tilläggsproto- 1956-12-15 – 1956:74
kollet den 15 december
1956 till den allmänna
överenskommelsen
rörande Europarådets
privilegier och
immunitet

7. Protokoll den 20 1960-01-05 – 1960:72
december 1957 rörande
den domstol, som upp-
rättats genom konven-
tionen samma dag om
upprättande av säker-
hetskontroll på atom-
energiens område

8. Aval den 1 juli 1961-09-08 – 1961:28
1959 om privilegier och
immunitet för inter-
nationella atomenergi-
organet

9. Protkoll den 28 juli 1961-06-02 19995-01-01 1961:19
1960 angående Euro-
peiska frihandelssamman-
slutningens rätts-
kapacitet, privilegier
och immunitet

10. Konvention den 14 1961-09-30 – 1961:21
december 1960 angående
Organisationen för
ekonomiskt samarbete
och utveckling med
därtill anslutande
protokoll

11. Avtal den 9 april – – 1975:94
1975 om upprättande
av en finansiell
stödfond inom Orga-
nisationen för eko-
nomiskt samarbete
och utveckling

12. Fjärde tilläggs- 1962-09-18 – 1962:55
protokollet den 16
december 1961 till den
allmänna överenskom-
melsen rörande Europa-
rådets privilegier och
immunitet

13. Konvention den 8 1967-01-28 – 1966:51
mars 1965 om biläggande
av investeringstvister
mellan stat och med-
borgare i annan stat

14. Överenskommelse den 1966-09-29 – 1967:65
4 december 1965 om
upprättande av Asia-
tiska utvecklings-
banken

15. Internationell 1976-03-23 – 1971:42
konvention den 18
december 1966 om
medborgerliga och
politiska rättig-
heter

16. Europeisk över- 1972-01-21 – 1971:48
enskommelse den 6 maj
1969 om personer som
medverkar i förfarande
vid Europeiska kom-
missionen och dom-
stolen för de mänsk-
liga rättigheterna

17. Protokoll om 1980-10-09 – 1979:15
privilegier, friheter
och immuniteter för
Intelsat den 19 maj
1978

18. Konvention den 18 1978-10-16 – 1975:43
december 1971 om (avser kon-
upprättande av en ventionen)
internationell fond 1996-05-30 – 1995:19
för ersättning av (avser
skador orsakade av ändrings-
förorening genom olja protokollet)
samt det den 27
november 1992 avslutade
ändringsprotokollet till
konventionen

19. Överenskommelse den 1973-06-30 – 1973:69
29 november 1972 om
upprättande av Afrikanska
utvecklingsfonden

20. Avtal den 13 maj 1989-10-13 – 1989:60
1987 om den rättsliga
ställningen för Nordiska
ministerrådets sekre-
tariat och Nordiska
rådets presidie-
sekretariat

21. Protokoll fogat 1975-11-01 – 1975:48
till konventionen den
11 oktober 1973 om upp-
rättandet av ett europe-
iskt centrum för medel-
långa väderprognoser,
vilket protokoll avser
immunitet och privi-
legier för centret

22. Protokoll den 12 1975-07-25 – 1975:49
juli 1974 om privilegier
och immuniteter för den
europeiska organisa-
tionen för astronomisk
forskning rörande södra
stjärnhimlen

23. Bilaga I till kon- 1980-10-30 – 1976:53
vention den 30 maj
1975 angående upp-
rättande av ett
europeiskt rymdorgan

24. Avtal mellan 1976-05-10 1995-01-01 1976:150
Sverige och Europeiska
atomenergigemenskapen
om samarbete inom om-
rådet för styrd termo-
nukleär fusion och
plasmafysik

25. Överenskommelse den 1976-06-01 – 1976:31
4 december 1975 om upp-
rättande av Nordiska
investeringsbanken

26. 1983 års inter- 1983-10-01 – 1983:41
nationella kaffeavtal

27. Protokoll angående 1978-05-01 – 1980:2
den europeiska patent-
organisationens privi-
legier och immunitet,
vilket utgör del av
den europeiska patent-
konventionen den
5 oktober 1973

28. Protokoll om privi- 1985-01-04 – 1984:60
legier och immunitet
för INMARSAT den 1
december 1981

29. Överenskommelse den 1982-12-30 – 1982:82
4 augusti 1963 om upp-
rättandet av Afrikanska
utvecklingsbanken

30. Stadga den 8 april 1985-06-21 – 1980:14
1979 för Förenta
nationernas organisa-
tion för industriell
utveckling

31. Konvention den 15 1985-09-01 – 1984:1
juli 1982 om upprättande (avser kon-
av den europeiska ventionen)
telesatellitorganisa- 1988-08-17 – 1988:45
tionen (EUTELSAT) samt (avser proto-
protokoll om privi- kollet)
legier och immunitet
för EUTELSAT den 13
februari 1987

32. Avtal den 8 april 1977-09-19 – 1977:16
1959 om upprättande av
Interamerikanska ut-
vecklingsbanken

33. Fördraget den 9 1985-05-01 – 1985:16
maj 1980 om inter-
nationell järnvägs-
trafik (COTIF)

34. Protokoll om privi- 1989-01-15 – 1987:12
legier och immunitet för
EUMETSAT den 1 december
1986

35. Konventionen den 11 1988-04-12 – 1988:13
oktober 1985 om upp-
rättande av det multi-
laterala investerings-
garantiorganet

36. Europeisk konven- 1989-02-01 – 1988:37
tion den 26 november
1987 till förhindrande
av tortyr och omänsklig
eller förnedrande be-
handling eller be-
straffning

37. Överenskommelse den 1990-01-02 1995-01-01 1990:8
19 oktober 1989 mellan
Konungariket Sveriges
regering och de euro-
peiska gemenskapernas
kommission om upp-
rättandet i Konunga-
riket Sverige av en
delegation för de
europeiska gemen-
skapernas kommission
och delegationens
privilegier och
immunitet

38. Överenskommelse den 1991-03-28 – 1991:6
29 maj 1990 om upp-
rättande av Europeiska
banken för åter-
uppbyggnad och
utveckling med av
Sverige anmäld
reservation

39. Tredje tilläggs- 1992-09-18 – 1992:42
protokollet den 6
mars 1959 till den
allmänna överens-
kommelsen rörande
Europarådets privi-
legier och immunitet
med av Sverige anmäld
reservation

40. Protokoll 6 till 1994-01-01 1995-01-01 1993:25
avtalet den 2 maj
1992 mellan EFTA-
staterna om upprättande
av en övervaknings-
myndighet och en
domstol (angående
övervaknings-
möjligheten)

41. Protokoll 7 till 1994-01-01 1995-01-01 1993:25
avtalet den 2 maj
1992 mellan EFTA-
staterna om upp-
rättande av en över-
vakningsmyndighet
och en domstol
(angående domstolen)

42. Avtal den 31 1991-04-26 – 1992:48
januari 1990 om (avser avtalet
upprättande av den 31 januari
NORSAD-fondens 1990)
exekutivsekretariat 1993-01-26 – 1995:83
med införda änd- (avser avtalet
ringar januari 1993. om ändringar)
Åtagandet i 14 § e i
NORSAD-fondens respektive
NORSAD-fondens exeku-
tivsekretariats stadga
skall fullgöras genom
att bestämmelserna
i konventionen den 21
november 1947 om privi-
legier och immunitet
för Förenta nationernas
fackorgan tillämpas

43. Konventionen den 15 1994-12-05 – 1993:61
december 1992 om
förlikning och skilje-
dom inom ESK

44. Förenta nationernas
konvention den 30
november 1992 om förbud
mot utveckling, produk-
tion, innehav och an-
vändning av kemiska
vapen samt om deras
förstöring

45. Stadga för Inter- 1993-05-25 –
nationella tribunalen
för f.d. Jugoslavien
fastställd genom FN:s
säkerhetsråds resolu-
tion 827 den 25 maj
1993

46. Den internationella 1995-12-01 – 1995:81
Eurocontrolkonventionen
om samarbete för luft-
fartens säkerhet med i
Bryssel 1981 vidtagna
ändringar

47. Överenskommelsen 1995-12-22 – 1995:67
mellan Sverige och
Internationella institutet
för demokrati och fria
val om immunitet och
privilegier för
institutet och dess
anställda

48. Stadga för Inter- 1994-11-08 –
nationella tribunalen
för Rwanda fastställd
genom FN:s säkerhets-
råds resolution 955
den 8 november 1994

49. Förenta nationernas 1996-07-25 –
havsrättskonvention av
den 10 december 1982,
artiklarna 176-185 och
bilaga IV artikel 13
(angående Interna-
tionella havsbotten-
myndigheten)

50. Förenta nationernas 1996-07-25 –
havsrättskonvention av
den 10 december 1982,
bilaga VI artikel 10
(angående Interna-
tionella havsrätts-
domstolen)