Förordning (1997:61) om ett sekretariat för genusforskning

SFS nr
1997:61
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1997-02-13
Författningen har upphävts genom
SFS 2009:1574
Upphävd
2010-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2000:611

Inledande föreskrifter

1 § Vid Göteborgs universitet finns det ett sekretariat för
genusforskning. Sekretariatet är en sådan inrättning för
särskilda uppgifter som avses i 3 kap. 8 § högskoleförordningen
(1993:100). Förordning (1998:1013).

Uppgifter

2 § Sekretariatet skall med ett rikstäckande perspektiv
främja genusforskning i vid bemärkelse och verka för att
betydelsen av genusperspektiv uppmärksammas i all forskning.
Detta skall ske genom utredningsarbete, opinionsbildning och
informationsspridning samt på de andra sätt som sekretariatet
finner lämpliga. I sekretariatets uppgifter ingår bl.a. att

– överblicka genusforskningen i Sverige och aktivt främja
spridningen av dess resultat,

– analysera behovet av genusforskning inom alla
vetenskapsområden, och

– arbeta för ett ökat medvetande om genusforskningens och
genusperspektivens betydelse.

Organisation

3 § Sekretariatet leds av en styrelse som består av en
ordförande och sex andra ledamöter. Samtliga utses av
regeringen. En av ledamöterna utses efter förslag av
Göteborgs universitet.

4 § Under styrelsen leds sekretariatet av en föreståndare som
utses av styrelsen.

Styrelsens uppgifter

5 § Sekretariatets styrelse skall besluta i frågor som rör
planeringen av sekretariatets verksamhet. Styrelsen skall
också besluta om budgetering och användning av de medel som
anslås för sekretariatets verksamhet eller annars ställs till
sekretariatets förfogande.

Redovisning

6 § Sekretariatets verksamhet skall redovisas särskilt i den
redovisning som Göteborgs universitet lämnar till regeringen
enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och
budgetunderlag. Förordning (2000:611).