Lag (1997:614) om kommunal redovisning

SFS nr
1997:614
Departement/myndighet
Finansdepartementet K
Utfärdad
1997-06-26
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:568

1 kap. Inledande bestämmelser

Lagens tillämpningsområde

1 § Kommuner och landsting är bokföringsskyldiga enligt 2 kap.
denna lag. De är också skyldiga att upprätta en årsredovisning
för varje räkenskapsår enligt 3-8 kap. och att upprätta
delårsrapporter enligt 9 kap.

2 § Bestämmelserna i denna lag om kommuner och landsting gäller
även kommunalförbund.

God redovisningssed

3 § Bokföring och redovisning skall fullgöras på ett sätt som
överensstämmer med god redovisningssed.

Om avvikelse görs från vad som följer av allmänna råd eller
rekommendationer från normgivande organ på det kommunala
området, skall upplysning om detta och om skälen för avvikelsen
lämnas i en not.

Räkenskapsår

4 § Ett räkenskapsår enligt denna lag omfattar ett kalenderår.

Definitioner

5 § I denna lag betyder

1. bokföringspost: varje enskild notering i grundbokföringen
eller huvudbokföringen,

2. ekonomisk händelse: alla förändringar i storleken och
sammansättningen av en kommuns eller ett landstings förmögenhet
som beror på kommunens eller landstingets ekonomiska relationer
med omvärlden, såsom in- och utbetalningar, uppkomna fordringar
och skulder samt andra åtgärder eller transaktioner som
påverkar förmögenhetens storlek eller sammansättning,

3. verifikation: de uppgifter som dokumenterar en ekonomisk
händelse eller en vidtagen justering i bokföringen,

4. räkenskapsinformation:

a) sådana sammanställningar av uppgifter som avses i

– 2 kap. 3 § (grundbokföring och huvudbokföring),

– 2 kap. 4 § (verifikation och handling m.m. som en
verifikation

hänvisar till),

– 2 kap. 7§ (systemdokumentation och behandlingshistorik),

– 2 kap. 9 § (sidoordnad bokföring),

– 3 kap. 2 § (årsredovisning),

– 3 kap. 2 § andra stycket (noter till balansräkning och
resultaträkning),

– 3 kap. 5 § (specifikation av balansräkningspost),

b) avtal och andra handlingar av särskild betydelse för att
belysa verksamhetens ekonomiska förhållanden, samt

c) sådana uppgifter i övrigt som är av betydelse för att det
skall gå att följa och förstå de enskilda bokföringsposternas
behandling i bokföringen. Lag (2000:890).

2 kap. Bokföring

Allmänna bestämmelser om bokföring

1 § Bokföringsskyldigheten innefattar att

1. löpande bokföra alla ekonomiska händelser enligt
bestämmelserna i 3 §,

2. vid räkenskapsårets utgång avsluta bokföringen med en
årsredovisning,

3. se till att det finns verifikationer enligt 4 § för alla
bokföringsposter samt systemdokumentation och
behandlingshistorik enligt 7 §,

4. bevara all räkenskapsinformation och sådan utrustning och
sådana system som behövs för att presentera
räkenskapsinformationen i den form som anges i 10 § första
stycket 1 eller 2. Lag (2000:890).

2 § Bokföringen skall vara ordnad så att

1. det ekonomiska utfallet av verksamheten kan jämföras med
den budget som fullmäktige har fastställt,

2. en tillräcklig kontroll av verksamheten kan upprätthållas,

3. en tillfredsställande finansstatistisk information kan
lämnas.

Grundbokföring och huvudbokföring

3 § De ekonomiska händelserna skall bokföras så att de kan
presenteras i registreringsordning (grundbokföring) och i
systematisk ordning (huvudbokföring). Detta skall ske på ett
sådant sätt att det är möjligt att kontrollera fullständigheten
i bokföringsposterna och överblicka verksamhetens förlopp,
ställning och resultat.

I samband med att den löpande bokföringen avslutas skall de
tillgångs-, avsättnings- och skuldposter som är nödvändiga för
att bestämma räkenskapsårets intäkter och kostnader och den
finansiella ställningen på balansdagen bokföras.
Lag (2000:890).

Verifikationer

4 § För varje ekonomisk händelse skall det finnas en
verifikation. Har en kommun eller ett landsting tagit emot en
uppgift om den ekonomiska händelsen i den form som anges i 10 §
första stycket, skall denna uppgift, i förekommande fall
kompletterad med uppgifter enligt andra stycket, användas som
verifikation. Om det behövs med hänsyn till arten av den
mottagna verifikationen, får bokföringen i stället grundas på
en särskilt upprättad hänvisningsverifikation.

Verifikationen skall innefatta uppgift om när den har
sammanställts, när den ekonomiska händelsen har inträffat, vad
denna avser, vilket belopp den gäller och vilken motpart den
berör. I förekommande fall skall verifikationen även innefatta
upplysning om handlingar eller andra uppgifter som har legat
till grund för den ekonomiska händelsen samt var dessa finns
tillgängliga.

Flera likartade ekonomiska händelser får dokumenteras genom en
gemensam verifikation. Lag (2000:890).

5 § I verifikationen skall det ingå ett verifikationsnummer
eller annat identifieringstecken samt sådana övriga uppgifter
som är nödvändiga för att sambandet mellan verifikationen och
den bokförda ekonomiska händelsen utan svårighet skall kunna
fastställas.

Om verifikationen rättas, skall det anges när rättelsen har
skett och vem som har gjort den. Lag (2000:890).

Rättelse av bokföringspost

6 § När en bokförd post rättas, skall det anges när rättelsen
har skett och vem som har gjort den. Om rättelse sker genom en
särskild rättelsepost, skall det samtidigt säkerställas att det
vid en granskning av den rättade bokföringsposten utan
svårighet går att få kännedom om rättelsen. Lag (2000:890).

Systemdokumentation och behandlingshistorik

7 § Varje kommun och landsting skall upprätta sådana
beskrivningar över bokföringssystemets organisation och
uppbyggnad som behövs för att ge överblick över systemet
(systemdokumentation). En kommun eller ett landsting skall
också upprätta sådana beskrivningar över genomförda
bearbetningar inom systemet som gör det möjligt att utan
svårighet följa och förstå de enskilda bokföringsposternas
behandling (behandlingshistorik). Lag (2000:890).

Tidpunkten för bokföring

8 § Kontanta in- och utbetalningar skall bokföras senast
påföljande arbetsdag. Andra ekonomiska händelser skall bokföras
så snart det kan ske.

Ekonomiska händelser får bokföras senare än som anges i första
stycket, om det finns särskilda skäl och är förenligt med god
redovisningssed. Lag (2000:890).

Sidoordnad bokföring

9 § Vid bokföringen skall konton över tillgångar, avsättningar
och skulder specificeras i en sidoordnad bokföring i den
utsträckning det behövs för att ge en tillfredsställande
överblick och kontroll. Lag (2000:890).

Räkenskapsinformationens bevarande

10 § Räkenskapsinformation skall bevaras i

1. vanlig läsbar form (dokument),

2. mikroskrift som kan läsas med förstoringshjälpmedel, eller

3. annan form som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt
uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel (maskinläsbart medium)
och som genom omedelbar utskrift kan tas fram i sådan form som
avses i 1 eller 2.

Dokument, mikroskrift och maskinläsbart medium med
räkenskapsinformation som kommunen eller landstinget har tagit
emot från någon annan skall bevaras i det skick materialet hade
när det kom till kommunen eller landstinget. Dokument,
mikroskrift och maskinläsbart medium med räkenskapsinformation
som en kommun själv eller ett landsting självt har upprättat
skall bevaras i det skick materialet fick när
räkenskapsinformationen sammanställdes. Lag (2000:890).

Arkivering m.m.

11 § Dokument, mikroskrift och maskinläsbara medier som används
för att bevara räkenskapsinformation skall vara varaktiga och
lätt åtkomliga. De skall minst bevaras fram till och med det
tionde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret
avslutades. I övrigt gäller bestämmelserna i arkivlagen
(1990:782) för dessa handlingar. De skall både före och efter
bokföringen förvaras ordnade och på ett betryggande och
överskådligt sätt.

Maskinutrustning och system som behövs för att presentera
räkenskapsinfomationen i den form som anges i 10 § första
stycket 1 eller 2 skall hållas tillgängliga under hela den tid
som anges i första stycket. Lag (2000:890).

12 § En kommun eller ett landsting får förstöra ett
maskinläsbart medium som används för att bevara
räkenskapsinformation, om räkenskapsinformationen på ett
betryggande sätt överförts till dokument, mikroskrift eller
annat maskinläsbart medium. Om räkenskapsinformationen består
av uppgifter som en kommun eller ett landsting har tagit emot
från någon annan, får det maskinläsbara mediet dock förstöras
först från och med det fjärde året efter utgången av det
kalenderår då räkenskapsåret avslutades. Lag (2000:890).

13 § Om det finns särskilda skäl, får Skatteverket för visst
fall tillåta att dokument, mikroskrift och maskinläsbara medier
som används för att bevara räkenskapsinformation förstörs före
utgången av den tid som anges i 11 §.

Även om ett tillstånd enligt första stycket har meddelats, får
dokument, mikroskrift och maskinläsbara medier som används för
att bevara information som omfattas av lagen (2005:590) om
insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. inte förstöras
förrän tidigast fem år efter utgången av det kalenderår då
räkenskapsåret avslutades. Förstöring får dock ske om
informationen bevaras på annat sätt. Lag (2005:592).

3 kap. Allmänna bestämmelser om årsredovisning

Årsredovisningens syfte

1 § Årsredovisningen skall redogöra för utfallet av
verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska
ställningen vid räkenskapsårets slut.

Årsredovisningens delar

2 § Årsredovisningen ska bestå av

1. en förvaltningsberättelse,

2. en resultaträkning,

3. en balansräkning,

4. en kassaflödesanalys, och

5. en sammanställd redovisning som omfattar även kommunal
verksamhet som bedrivs genom en annan juridisk person.

Resultaträkningen, balansräkningen och kassaflödesanalysen
får kompletteras med upplysningar i noter. I så fall ska
hänvisning göras vid de poster i resultaträkningen eller
balansräkningen som upplysningarna hänför sig till.
Lag (2014:560).

Årsredovisningens form

3 § Årsredovisningen skall avfattas i vanlig läsbar form.

Ansvaret för årsredovisningens upprättande

4 § I en kommun skall årsredovisningen upprättas av
kommunstyrelsen och i ett landsting skall den upprättas av
landstingsstyrelsen.

I ett kommunalförbund med fullmäktige skall årsredovisningen
upprättas av styrelsen och i ett kommunalförbund med
förbundsdirektion skall den upprättas av förbundsdirektionen.

Specifikation till årsredovisning

5 § För varje sammandragen post i den balansräkning som skall
ingå i årsredovisningen skall, om inte postens sammansättning
klart framgår av bokföringen i övrigt, de belopp som ingår i
postens sammansättning specificeras i en särskild förteckning.
Lag (2000:890).

4 kap. Förvaltningsberättelse

1 § Förvaltningsberättelsen skall innehålla en översikt över
utvecklingen av kommunens eller landstingets verksamhet.

Upplysningar skall även lämnas om

1. sådana förhållanden som inte skall redovisas i
balansräkningen eller resultaträkningen men som är viktiga för
bedömningen av kommunens eller landstingets resultat eller
ställning,

2. sådana händelser av väsentlig betydelse för kommunen eller
landstinget som har inträffat under räkenskapsåret eller efter
dess slut,

3. kommunens eller landstingets förväntade utveckling,

4. väsentliga personalförhållanden,

5. andra förhållanden som är av betydelse för styrningen och
uppföljningen av den kommunala verksamheten.

1 a § Förvaltningsberättelsen skall, under avsnittet väsentliga
personalförhållanden, särskilt innehålla upplysningar om de
anställdas frånvaro på grund av sjukdom under räkenskapsåret.
Den totala sjukfrånvaron skall anges i procent av de anställdas
sammanlagda ordinarie arbetstid.

Uppgift skall också lämnas om

1. den andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en
sammanhängande tid av 60 dagar eller mer,

2. sjukfrånvaron för kvinnor respektive män samt

3. sjukfrånvaron för anställda i åldrarna 29 år eller yngre,
30-49 år och 50 år eller äldre.

Sjukfrånvaron för varje sådan grupp som avses i andra stycket 2
och 3 skall anges i procent av gruppens sammanlagda ordinarie
arbetstid. Sådan uppgift skall inte lämnas om antalet anställda
i gruppen är högst tio eller om uppgiften kan hänföras till en
enskild individ.

Bestämmelserna i första-tredje styckena gäller inte kommuner
och landsting i vilka antalet anställda under de senaste två
räkenskapsåren i medeltal uppgått till högst tio.
Lag (2002:1065).

2 § Förvaltningsberättelsen skall innehålla en samlad
redovisning av kommunens eller landstingets
investeringsverksamhet.

3 § Förvaltningsberättelsen skall innehålla en redovisning av
hur utfallet förhåller sig till den budget som fastställts för
den löpande verksamheten.

3 a § Förvaltningsberättelsen ska innehålla upplysningar om
dels årets resultat efter balanskravsjusteringar, dels detta
resultat med justering för förändring av
resultatutjämningsreserven (balanskravsresultat).

Balanskravsjusteringar görs genom att följande uppgifter inte
beaktas vid beräkningen av årets resultat:

1. realisationsvinster som inte står i överensstämmelse med
god ekonomisk hushållning,

2. realisationsförluster till följd av försäljning som står i
överensstämmelse med god ekonomisk hushållning,

3. orealiserade förluster i värdepapper, och

4. återföring av orealiserade förluster i värdepapper.
Lag (2012:799).

4 § Om balanskravsresultatet enligt 3 a § för ett visst
räkenskapsår är negativt, ska det i förvaltningsberättelsen
för det året anges när och på vilket sätt man avser att göra
den i 8 kap. 5 a § kommunallagen (1991:900) föreskrivna
regleringen av det negativa balanskravsresultatet.

Om fullmäktige har beslutat att en sådan reglering inte ska
ske, ska upplysning lämnas om detta. Därvid ska skälen till
beslutet anges.

Upplysning ska också lämnas om hur tidigare räkenskapsårs
negativa balanskravsresultat har reglerats och om det
balanskravsresultat som återstår att reglera.
Lag (2012:799).

5 § Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av
om målen och riktlinjerna enligt 8 kap. 5 § andra stycket
kommunallagen (1991:900) har uppnåtts och följts.

Förvaltningsberättelsen ska även innehålla en utvärdering av
kommunens eller landstingets ekonomiska ställning.
Lag (2012:799).

5 kap. Resultaträkning och balansräkning

Resultaträkningen

1 § Resultaträkningen skall redovisa samtliga intäkter och
kostnader och hur det egna kapitalet har förändrats under
räkenskapsåret.

Resultaträkningen skall ställas upp i följande form.

Verksamhetens intäkter

Verksamhetens kostnader

Avskrivningar

Verksamhetens nettokostnader

Skatteintäkter

Generella statsbidrag och utjämning

Finansiella intäkter

Finansiella kostnader

Resultat före extraordinära poster

Extraordinära intäkter

Extraordinära kostnader

Årets resultat

Balansräkningen

2 § Balansräkningen ska i sammandrag redovisa kommunens eller
landstingets samtliga tillgångar, avsättningar och skulder
samt eget kapital på dagen för räkenskapsårets utgång
(balansdagen). Ställda panter och ansvarsförbindelser ska tas
upp inom linjen.

Balansräkningen ska ställas upp i följande form.

Tillgångar

A. Anläggningstillgångar

I. Immateriella anläggningstillgångar

II. Materiella anläggningstillgångar

1. Mark, byggnader och tekniska anläggningar

2. Maskiner och inventarier

3. Övriga materiella anläggningstillgångar

III. Finansiella anläggningstillgångar

B. Bidrag till infrastruktur

C. Omsättningstillgångar

I. Förråd m.m.

II. Fordringar

III. Kortfristiga placeringar

IV. Kassa och bank

Eget kapital, avsättningar och skulder

A. Eget kapital

I. Årets resultat

II. Resultatutjämningsreserv

III. Övrigt eget kapital

B. Avsättningar

I. Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

II. Andra avsättningar

C. Skulder

I. Långfristiga skulder

II. Kortfristiga skulder

Panter och ansvarsförbindelser

1. Panter och därmed jämförliga säkerheter

2. Ansvarsförbindelser

a) Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland
skulderna eller avsättningarna

b) Övriga ansvarsförbindelser
Lag (2014:568).

Postindelningen i resultat- och balansräkningarna

3 § Posterna i resultaträkningen och balansräkningen skall tas
upp var för sig i den ordningsföljd som anges för respektive
uppställningsform.

Andra poster än de som finns upptagna i uppställningsformerna
får tas upp, om de nya posternas innehåll inte täcks av
uppställningsformernas poster. Posterna får delas in i
delposter. Kompletterande poster skall ges beteckningar som
tydligt anger vad som ingår i posten.

Pensionsutbetalningar

4 § En förpliktelse att betala ut pensionsförmåner som
intjänats före år 1998 skall inte tas upp som skuld eller
avsättning. Utbetalningar av pensionsförmåner som intjänats
före år 1998 skall redovisas såsom kostnader i
resultaträkningen.

Extraordinära intäkter och kostnader

5 § Intäkter eller kostnader i annan verksamhet än kommunens
eller landstingets normala verksamhet skall redovisas som
extraordinära intäkter och kostnader.

Extraordinära intäkter och kostnader skall specificeras till
storlek och art i en not.

Jämförelsetal

6 § För varje post eller delpost i resultaträkningen och
balansräkningen skall beloppet av motsvarande post för det
närmast föregående räkenskapsåret anges.

Om principerna för värdering, klassificering eller indelning i
poster eller delposter har ändrats, skall posterna för det
närmast föregående räkenskapsåret räknas om eller ändras på det
sätt som behövs för att de skall kunna jämföras med
räkenskapsårets poster på ett meningsfullt sätt.

Om det finns särskilda skäl och är förenligt med god
redovisningssed, behöver omräkning eller ändring enligt andra
stycket inte göras. Skälen för detta skall anges i en not.

Bidrag till infrastruktur

7 § Efter kommunens eller landstingets beslut ska sådana
bidrag som avses i 2 kap. 1 § och sådana bidrag till
inrättande av forskningsinfrastruktur som avses i 2 § andra
stycket lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter tas
upp i balansräkningen under posten Bidrag till infrastruktur
eller redovisas som en kostnad i resultaträkningen.

Varje bidrag som redovisas i balansräkningen ska upplösas med
årliga enhetliga belopp under högst 25 år. Upplösningen ska
påbörjas det år bidraget beslutas. För bidrag som har
beslutats under år 2009 får dock upplösning påbörjas det år
första utbetalningen av bidraget görs.

I not till balansräkningen och resultaträkningen ska för
varje projekt anges det sammanlagda beloppet och vad bidraget
avser. Därutöver ska i not till balansräkningen anges den
valda tiden för bidragets upplösning, hur mycket av bidraget
som upplösts och i balansräkningen upptaget belopp.
Lag (2014:568).

6 kap. Värdering

Vad som är anläggningstillgångar och omsättningstillgångar

1 § Med anläggningstillgång förstås tillgång som är avsedd för
stadigvarande bruk eller innehav. Med omsättningstillgång
förstås annan tillgång.

2 § Utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och
liknande arbeten som är av väsentligt värde för verksamheten
under kommande år får tas upp som immateriell
anläggningstillgång.

Anskaffningsvärde för anläggningstillgångar

3 § Anläggningstillgångar skall tas upp till belopp motsvarande
utgifterna för tillgångens förvärv eller tillverkning
(anskaffningsvärdet), om inte annat följer av 4-6 eller 8 §.

I anskaffningsvärdet för en förvärvad tillgång skall räknas in,
utöver inköpspriset, utgifter som är direkt hänförliga till
förvärvet.

I anskaffningsvärdet för en tillverkad tillgång skall räknas
in, utöver sådana kostnader som direkt kan hänföras till
produktionen av tillgången, en skälig andel av indirekta
tillverkningskostnader.

Ränta på kapital som har lånats för att finansiera
tillverkningen av en tillgång får räknas in i
anskaffningsvärdet till den del räntan hänför sig till
tillverkningsperioden.

Utgifter för värdehöjande förbättringar av en tillgång får
räknas in i anskaffningsvärdet, om de har lagts ned under
räkenskapsåret eller balanserats från tidigare år.
Lag (2000:890).

Avskrivning av anläggningstillgångar

4 § Anläggningstillgångar med begränsad ekonomisk livslängd
skall skrivas av systematiskt över denna livslängd.

Den ekonomiska livslängden för en immateriell
anläggningstillgång som avses i 2 § skall anses uppgå till
högst fem år.

Nedskrivning av anläggningstillgångar

5 § Har en anläggningstillgång vid räkenskapsårets utgång ett
lägre värde än vad som följer av 3 och 4 §§, skall tillgången
skrivas ned till detta lägre värde, om värdenedgången kan antas
vara bestående.

En finansiell anläggningstillgång får skrivas ned till det
lägre värde som tillgången har på balansdagen även om det inte
kan antas att värdenedgången är bestående.

En nedskrivning enligt första eller andra stycket skall
återföras, om det inte längre finns skäl för den.

Nedskrivningar och återföringar som avses i första-tredje
styckena skall redovisas i resultaträkningen.

Uppskrivning av anläggningstillgångar

6 § Finansiella anläggningstillgångar som har ett
tillförlitligt och bestående värde, som väsentligt överstiger
bokfört värde enligt 3 § och 5 § andra stycket får skrivas upp
till högst detta värde om det står i överensstämmelse med god
redovisningssed. Beloppet får inte tas upp i resultaträkningen.

I samband med uppskrivningen skall det i en not lämnas
upplysning om storleken på det uppskrivna beloppet.

Nedskrivning av tillgång som har skrivits upp skall efter
uppskrivningen beräknas med utgångspunkt i det uppskrivna
värdet.

Värdering av omsättningstillgångar

7 § Omsättningstillgångar skall, om inte annat följer av 8 §,
tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga
värdet på balansdagen.

Med anskaffningsvärde förstås utgifterna för tillgångens
förvärv eller tillverkning. Vid bestämmandet av
anskaffningsvärdet tillämpas 3 § andra- fjärde styckena.

Med det verkliga värdet avses försäljningsvärdet efter avdrag
för beräknad försäljningskostnad. Om det finns särskilda skäl,
får det verkliga värdet bestämmas till återanskaffningsvärdet,
i förekommande fall med avdrag för inkurans, eller något annat
värde som är förenligt med god redovisningssed.

Med återanskaffningsvärde avses det belopp som motsvarar den
utgift för anskaffandet som kommunen eller landstinget skulle
ha haft om tillgången anskaffats på balansdagen.

Redovisning till bestämd mängd och fast värde

8 § Materiella anläggningstillgångar, råvaror och förnödenheter
som omsätts och vars sammantagna värde är av underordnad
betydelse för kommunen eller landstinget, får tas upp till en
bestämd mängd och ett fast värde, om deras kvantitet, värde och
sammansättning inte varierar väsentligt.

Omräkning av fordringar och skulder i utländsk valuta

9 § Fordringar i utländsk valuta får omräknas enligt
balansdagens kurs, om det står i överensstämmelse med god
redovisningssed.

Skulder i utländsk valuta skall omräknas enligt balansdagens
kurs, om denna är högre än kursen vid skuldens uppkomst. Är
balansdagens kurs lägre än kursen vid skuldens uppkomst, får
omräkning enligt balansdagens kurs ske endast om orealiserad
kursvinst kan avräknas mot orealiserad kursförlust och sådan
avräkning står i överensstämmelse med god redovisningssed.

Periodisering av vissa belopp vid upptagande av lån

10 § Kapitalrabatter och direkta emissionsutgifter vid
upptagande av lån skall periodiseras, dock längst över tiden
till dess skulden förfaller till betalning. Sådan periodisering
behöver dock inte göras om den är utan väsentlig betydelse.

Avsättningar

11 § Avsättning skall, om inte annat följer av 5 kap. 4 §,
göras för samtliga förpliktelser som är hänförliga till
räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår och som på
balansdagen är säkra eller sannolika till sin förekomst men
ovissa till belopp eller till den tidpunkt då de skall infrias.

Värderings- och omräkningsprinciper

12 § Principerna för värdering av tillgångar, avsättningar och
skulder skall anges.

För poster i årsredovisningen som avser tillgångar,
avsättningar och skulder i utländsk valuta skall det anges
enligt vilka principer beloppen har räknats om till svenska
kronor.

Uppgifter enligt första och andra styckena får lämnas i not.

7 kap. Kassaflödesanalys

1 § I kassaflödesanalysen ska kommunens eller landstingets
in- och utbetalningar under räkenskapsåret redovisas.
Lag (2014:560).

8 kap. Sammanställd redovisning

Gemensam förvaltningsberättelse

1 § Sådana upplysningar som avses i 4 kap. 1 § skall omfatta
också sådan kommunal verksamhet som bedrivs genom andra
juridiska personer. Detta gäller dock inte sådana särskilda
upplysningar om sjukfrånvaro som avses i 4 kap. 1 a §.

Särskilda upplysningar om ekonomi och verksamhet skall lämnas
om sådana juridiska personer i vilka kommunen eller landstinget
har ett betydande inflytande. Lag (2002:1065).

Sammanställda resultat- och balansräkningar

2 § Den sammanställda redovisningen skall innehålla en
resultaträkning som utgör en sammanställning av kommunens eller
landstingets resultaträkning och resultaträkningarna för de
övriga juridiska personer i vilka kommunen eller landstinget
har ett betydande inflytande.

Redovisningen skall vidare innehålla en balansräkning som
utgör en sammanställning av kommunens eller landstingets
balansräkning och balansräkningarna för de övriga juridiska
personer i vilka kommunen eller landstinget har ett betydande
inflytande.

9 kap. Delårsrapporter

1 § Kommuner och landsting skall minst en gång under
räkenskapsåret upprätta en särskild redovisning (delårsrapport)
för verksamheten från räkenskapsårets början. Minst en rapport
skall omfatta en period av minst hälften och högst två
tredjedelar av räkenskapsåret.

2 § Delårsrapporten skall innehålla en översiktlig redogörelse
för utvecklingen av kommunens eller landstingets verksamhet och
resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång. Upplysningar
skall då lämnas om

1. sådana förhållanden som är viktiga för bedömningen av
kommunens resultat eller ställning, och

2. sådana händelser av väsentlig betydelse för kommunen eller
landstinget som har inträffat under rapportperioden eller efter
dennas slut.

3 § Om det inte finns särskilda hinder, skall det i anslutning
till uppgifter enligt 2 § även lämnas motsvarande uppgifter för
samma rapportperiod under det närmast föregående
räkenskapsåret.

Begrepp och termer skall så långt det är möjligt stämma överens
med dem som har använts i den senast framlagda
årsredovisningen.

Övergångsbestämmelser

1997:614

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998. Lagen skall,
trots vad som föreskrivs i övergångsbestämmelserna till lagen
(1997:550) om ändring i kommunallagen (1991:900), tillämpas
även i fråga om kommunalförbund som bildats före den 1 januari
1998.

2. Bestämmelserna skall tillämpas, med de undantag som anges
under 3, första gången på bokföring, årsredovisning och
delårsrapporter avseende räkenskapsåret 1998.

3. Bestämmelsen i 4 kap. 4 § tillämpas första gången avseende
räkenskapsåret 2000.
*
4. Vad som föreskrivs i

– 5 kap. 1 § såvitt avser pensionsförpliktelser som
upptagits bland posten Verksamhetens kostnader och posten
Finansiella kostnader,

– 5 kap. 2 § såvitt avser pensionsförpliktelser som
upptagits i posten Avsättningar, posten Skulder eller bland
ansvarsförbindelser under rubriken, Pensionsförpliktelser som
inte tagits upp bland skulderna eller avsättningarna och Övriga
ansvarsförpliktelser, samt

– 5 kap. 4 § första meningen får börja tillämpas
senare än den 1 januari 1998, dock senast avseende
räkenskapsåret 2000.

2000:890

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001 och tillämpas
första gången avseende räkenskapsåret 2001.

2002:1065

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003 och tillämpas
första gången för räkenskapsåret 2003.

2. För räkenskapsåret 2003 skall uppgift om sjukfrånvaron avse
tiden efter den 30 juni 2003.

2004:776

Denna lag träder i kraft den 1 december 2004 och tillämpas
första gången avseende räkenskapsåret 2005.

2009:1319

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010 och tillämpas i
fråga om bidrag till statlig infrastruktur som har beslutats
efter den 28 februari 2009.

2014:560

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2014.

2. Äldre föreskrifter får tillämpas för det räkenskapsår som
har inletts närmast före ikraftträdandet.

Innehållsförteckning

1 kap. Inledande bestämmelser

1-2 §§ Lagens tillämpningsområde

3 § God redovisningssed

4 § Räkenskapsår

2 kap. Bokföring

1-3 §§ Allmänna bestämmelser om bokföring

4-6 §§ Verifikationer

7 § Formen för bokföring

8 § Beskrivning över det tillämpade redovisningssystemet

9 § Grundbokföring

10 § Huvudbokföring

11 § Räkenskapsmaterialets form

12 § Årsbokslut

3 kap. Allmänna bestämmelser om årsredovisning

1 § Årsredovisningens syfte

2 § Årsredovisningens delar

3 § Årsredovisningens form

4 § Ansvaret för årsredovisningens upprättande

4 kap. Förvaltningsberättelse

5 kap. Resultaträkning och balansräkning

1 § Resultaträkningen

2 § Balansräkningen

3 § Postindelningen i resultat- och balansräkningarna

4 § Pensionsutbetalningar

5 § Extraordinära intäkter och kostnader

6 § Jämförelsetal

6 kap. Värdering

1-2 §§ Vad som är anläggningstillgångar och
omsättningstillgångar

3 § Anskaffningsvärde för anläggningstillgångar

4 § Avskrivning av anläggningstillgångar

5 § Nedskrivning av anläggningstillgångar

6 § Uppskrivning av anläggningstillgångar

7 § Värdering av omsättningstillgångar

8 § Redovisning till bestämd mängd och fast värde

9 § Omräkning av fordringar och skulder i utländsk
valuta

10 § Periodisering av vissa belopp vid upptagande av lån

11 § Avsättningar

12 § Värderings- och omräkningsprinciper

7 kap. Finansieringsanalys

8 kap. Sammanställd redovisning

1 § Gemensam förvaltningsberättelse

2 § Sammanställda resultat- och balansräkningar

9 kap. Delårsrapporter

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser