Lag (1997:620) om upphävande av lagen (1939:608) om enskilda vägar

SFS nr
1997:620
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1997-06-12
Ändring införd
t.o.m. SFS 2002:1126

1 § Lagen (1939:608) om enskilda vägar skall, med de begränsningar
som följer av denna lag, upphöra att gälla vid utgången av år 1997.

2 § Vägar och andra anläggningar som omfattas av en
samfällighets väghållning enligt lagen (1939:608) om enskilda
vägar eller motsvarande äldre bestämmelser skall anses utgöra
en gemensamhetsanläggning bildad vid förrättning enligt
anläggningslagen (1973:1149). Som deltagande fastigheter skall
anses de fastigheter som ingick i samfälligheten vid utgången
av år 1997.

I fråga om samfälligheter som avses i första stycket skall dock
bestämmelserna om beräkning av andelstal i lagen om enskilda
vägar gälla till dess nya grunder för fördelning av kostnaderna
för gemensamhetsanläggningen har fastställts enligt
anläggningslagen. Om andelstalen grundas på taxeringsvärden
skall nya andelstal fastställas enligt anläggningslagen med
verkan senast från och med den 1 januari 2005. Lag (2002:1126).

3 § Om ett ärende som avser bildande av vägförening har anhängiggjorts
hos länsstyrelsen före utgången av år 1997 men förrättningsman
då inte har förordnats, skall länsstyrelsen överlämna ärendet
till lantmäterimyndigheten för fortsatt handläggning enligt
anläggningslagen (1973:1149).

Om förrättningsman i ett ärende som anges i första stycket har
förordnats före utgången av år 1997 men en vägförening då inte
har bildats, skall den vidare handläggningen av ärendet ske med
tillämpning av bestämmelserna i lagen (1939:608) om enskilda
vägar.

4 § Om ett ärende som avser förnyad prövning enligt 85 § lagen
(1939:608) om enskilda vägar har anhängiggjorts hos länsstrelsen
före utgången av år 1997 men förrättningsman då inte har
förordnats, skall länsstyrelsen överlämna ärendet till
lantmäterimyndigheten för fortsatt handläggning enligt
anläggningslagen (1973:1149).

Om förrättningsman i ett ärende som anges i första stycket
har förordnats före utgången av år 1997 men ärendet då inte
har slutförts, skall den vidare handläggningen av ärendet ske
med tillämpning av bestämmelserna i lagen om enskilda vägar.

5 § Har en vägförening bildats före utgången av år 1997 men har
sådana frågor om ersättning som avses i 75 § lagen (1939:608)
om enskilda vägar då inte blivit slutligt avgjorda, skall
ersättningsfrågorna avgöras med tillämpning av bestämmelserna
i lagen om enskilda vägar. Detsamma gäller i fall då en
vägförening i enlighet med 3 § andra stycket bildats efter
utgången av år 1997.

6 § Om det i utlåtande enligt 80 § lagen (1939:608) om enskilda
vägar har bestämts att en väg skall anläggas eller övertas till
väghållning men detta inte har skett senast vid utgången av år 2002,
förfaller utlåtandet i den delen.

7 § Har en fastighet före utgången av år 1997 fått rätt att använda
väg enligt 77 § lagen (1939:608) om enskilda vägar, skall det
i fortsättningen anses föreligga en upplåtelse enligt 49 § första
stycket anläggningslagen (1973:1149).

8 § Förordnande som har meddelats enligt 100 § lagen (1939:608)
om enskilda vägar skall efter utgången av år 1997 anses som ett
förordnande med motsvarande innehåll enligt 56 § anläggningslagen
(1973:1149).

9 § En vägsamfällighet eller vägförening som har bildats enligt
lagen (1939:608) om enskilda vägar eller motsvarande äldre
bestämmelser och som kan förvärva rättigheter och ikläda sig
skyldigheter skall efter utgången av år 1997 anses som en
samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av
samfälligheter. Stadgar som har fastställts för samfälligheten
eller föreningen får fortfarande tillämpas i den mån de inte
strider mot lagen om förvaltning av samfälligheter. Samfälligheten
eller föreningen får behålla den firma den har vid utgången av
år 1997.

I fråga om vägsamfällighet som har bildats enligt äldre bestämmelser
och som inte kan förvärva rättigheter eller ikläda sig skyldigheter
gäller efter utgången av år 1997 bestämmelserna om delägarförvaltning
i lagen om förvaltning av samfälligheter.

10 § Styrelseledamot i vägförening som har utsetts av länsstyrelsen
enligt 88 § femte stycket lagen (1939:608) om enskilda vägar
kvarstår i styrelsen till dess första ordinarie föreningssammanträde
hålls efter utgången av år 1997.