Förordning (1997:634) om statligt bidrag till investering för ombyggnad och anslutning av eluppvärmda byggnader till fjärrvärme

SFS nr
1997:634
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1997-06-19
Författningen har upphävts genom
SFS 2002:1158
Upphävd
2003-02-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2001:755

Allmänna bestämmelser

1 § Enligt denna förordning får bidrag lämnas för konvertering
och anslutning av bostadslägenheter och vissa bostadsanknutna
lokaler i eluppvärmda byggnader till fjärrvärme. Sådant bidrag
får inte omfatta åtgärder som utförs i lokaler som används för
kommersiella eller industriella ändamål.

Bidrag lämnas, i form av engångsbidrag, om det finns medel för
detta. Förordning (2001:214).

1 a § har upphävts förordning (2001:214).

2 § I denna förordning avses med

småhus: en- eller tvåbostadshus som är friliggande eller
sammanbyggda till rad- eller kedjehus,

flerbostadshus: andra bostadshus än småhus,

delkonvertering: konvertering som innebär att en del av husets
energibehov för värme och varmvatten även fortsättningsvis
tillgodoses med elenergi.

För att en delkonvertering skall räknas som stödberättigande
skall fjärrvärme svara för minst 70 procent av bostadens eller
lokalens värmebehov samt hela energibehovet för tappvarmvatten.
Förordning (2001:214).

2 a § Ett beslut om bidrag skall kombineras med de villkor som
behövs med hänsyn till bidragets ändamål. Förordning (2001:214).

Förutsättningar för bidrag

3 § Bidrag enligt denna förordning får inte lämnas om bidrag
lämnas enligt förordningen (1997:635) om statligt bidrag till
vissa investeringar för att minska elanvändningen i bostäder
och vissa lokaler.

4 § Bidrag får inte lämnas för en åtgärd som utan särskilt
medgivande redan påbörjats. Om åtgärden beställts efter den 30
juni 1997 och det finns synnerliga skäl får dock bidrag lämnas
utan att sådant medgivande inhämtats.

Åtgärderna skall slutföras inom den tid som Statens
energimyndighet bestämmer. Förordning (2001:755).

5 § För åtgärder som genomförs i småhus får bidrag lämnas per
bostadslägenhet med

20 000 kr om det är fråga om en fullständig konvertering från
direktverkande el,

8 000 kr om det är fråga om en delkonvertering från
direktverkande el,

8 000 kr om det är fråga om en konvertering från vattenburen
elvärme.

Vid en fullständig konvertering får undantag medges för enstaka
otillgängligt installerade elradiatorer. Förordning (2001:214).

6 § För konvertering som genomförs i flerbostadshus får bidrag
lämnas med högst 30 procent av bidragsunderlaget. Det högsta
bidrag som får lämnas per bostadslägenhet eller lokal är dock
20 000 kr för direktelvärmda byggnader och 8 000 kr för
byggnader med vattenburen elvärme. En förutsättning för bidrag
är att det sker en fullständig konvertering. Undantag får
medges för enstaka otillgängligt installerade elradiatorer.

Underlag för bidrag är materialkostnaderna för abonnentcentral,
värmeväxlare, distribution, radiatorer och fläktkonvektorer.
Även kostnader för arbete som utförts av ett fristående företag
som har F-skattebevis får ingå i bidragsunderlaget.
Förordning (2001:214).

Förfarandet i bidragsärenden

7 § En ansökan om bidrag lämnas in till länsstyrelsen i det
län där den fastighet som avses med ansökan är belägen.
Länsstyrelsen prövar ärenden om bidrag.

Ansökan skall vara skriftlig och innehålla de uppgifter och den
utredning som Statens energimyndighet bestämmer.
Förordning (2001:214).

8 § Bidraget betalas ut när konverteringen och anslutningen
till fjärrvärmenätet slutförts.

Bidraget betalas ut till den som vid tidpunkten för
utbetalningen i fastighetsregistrets inskrivningsdel är
antecknad som fastighetsägare eller tomträttshavare för den
fastighet där åtgärderna utförts. Om det hus där åtgärderna
utförts ägs av någon annan än fastighetsägaren eller
tomträttshavaren, betalas bidraget ut till ägaren av huset. Den
som har ansökt om bidrag skall anses som ägare om inte annat
visas.

Statens energimyndighet får meddela närmare föreskrifter om
tidpunkt och sätt för utbetalning av bidrag. Förordning (2001:214).

9 § Länsstyrelsen får besluta att ett utbetalt bidrag helt
eller delvis skall krävas åter om

1. bidraget beviljats på grund av oriktiga eller ofullständiga
uppgifter av den sökande,

2. bidragstagaren på ett allvarligt sätt bryter mot villkor som
gäller för bidraget, eller

3. om annat sådant förhållande inträffar som innebär att
bidragstagaren med hänsyn till syftet med bidraget inte bör få
ha detta kvar.

Om de bidragsberättigande åtgärderna inte slutförts inom den
tid som fastställts av länsstyrelsen får beslutet om bidrag
återkallas.

Tillsyn m.m.

10 § Statens energimyndighet skall utöva tillsyn över
bidragsverksamheten.

Statens energimyndighet sköter utbetalning av bidragen.
Förordning (1997:879).

11 § Statens energimyndighet får meddela de
ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av
denna förordning. Förordning (1997:879).

Överklagande

12 § Länsstyrelsens beslut om bidrag får överklagas till
Statens energimyndighet. Statens energimyndighets beslut får
inte överklagas. Förordning (1997:879).

Övergångsbestämmelser

1997:879

Denna förordning träder i kraft, i fråga om 11 § den 2 januari
1998, och i övrigt den 1 januari 1998.

1999:1430

1. Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2000.

2. Föreskrifterna 1 a § skall inte tillämpas på ansökningar som
har kommit in till länsstyrelsen senast den 20 april 1999.

2001:214

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2001. Den nya
bestämmelsen i 4 § första stycket skall dock inte tillämpas på
åtgärder som beställts under perioden från den 20 april 1999
till och med den 31 augusti 2001, om ansökan kommit in senast
den 31 augusti 2001.

2. Den upphävda bestämmelsen i 1 a § skall fortfarande
tillämpas på ansökningar, som kommit in före den 1 juni 2001
och som avser åtgärder som anges i bestämmelsen.

2001:755

Denna förordning träder i kraft den 15 november 2001. För
ansökningar som kommit in senast den 31 augusti 2001 och som
avser åtgärder som beställts under perioden från den 20 april
1999 till och med den 31 augusti 2001 gäller 4 § första stycket
i sin äldre lydelse och övergångsbestämmelserna till densamma.

2002:1158

Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för
ansökningar som inkommit till länsstyrelsen senast den 31
januari 2003.