Förordning (1997:635) om statligt bidrag till vissa investeringar för att minska elanvändningen i bostäder och vissa lokaler

SFS nr
1997:635
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1997-06-19
Författningen har upphävts genom
SFS 2002:1157
Upphävd
2003-02-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2001:754

Allmänna bestämmelser

1 § Enligt denna förordning får bidrag lämnas, som ett
engångsbidrag, för konvertering från elvärme i bostäder som
används för permanent bruk och vissa lokaler.

Bidrag lämnas om det finns medel för detta.
Förordning (1999:1429).

2 § I denna förordning avses med

småhus: en- eller tvåbostadshus som är friliggande eller
sammanbyggda till rad- eller kedjehus,

flerbostadshus: andra bostadshus än småhus,

delkonvertering: konvertering som innebär att en del av husets
energibehov för värme och varmvatten även fortsättningsvis
tillgodoses med elenergi.

För att en delkonvertering i ett småhus skall räknas som
stödberättigande skall den kompletterande värmekällan vara
effektstyrd och ha en kontinuerlig värmetillförsel som täcker
hälften av bostadslägenhetens effektbehov för rumsuppvärmning.
Om värmetillförseln sker via förbränning skall denna vara
biobränslebaserad och ha en automatisk bränsletillförsel.

För att en delkonvertering i ett flerbostadshus eller en lokal
skall räknas som stödberättigande skall distributionssystemet
täcka effektbehovet för värme i husets alla delar och vara
försörjt från en värmepump. Förordning (2001:754).

3 § Bidrag får inte lämnas för åtgärder i byggnader som får
bidrag enligt förordning (1997:634) om statligt bidrag till
investering för ombyggnad och anslutning av eluppvärmda
byggnader till fjärrvärme.

Bidrag får inte heller lämnas för åtgärder i byggnader belägna
i områden där fjärrvärme distribueras eller avses bli
distribuerad. Undantag får medges om det finns särskilda skäl.

4 § Ett beslut om bidrag skall kombineras med de villkor som
behövs med hänsyn till bidragets ändamål.

Bidraget får göras beroende av att åtgärderna slutförs inom den
tid som länsstyrelsen bestämmer.

5 § har upphävts genom förordning (1999:1429).

6 § har upphävts genom förordning (1999:1429).

7 § Bidrag får lämnas för konvertering från elvärme till
individuell uppvärmning baserad på ett vattenburet eller
luftburet system om åtgärden genomförs i småhus eller
flerbostadshus. Bidrag får även lämnas om åtgärderna utförs i
en bostadsanknuten lokal som inte används för kommersiella
eller industriella ändamål. Om värmeförsörjningen avses ske med
en fastbränsleanläggning skall denna, för att berättiga till
bidrag, uppfylla de utsläppskrav som anges i Boverkets
byggregler för sådana anläggningar i tätort.

Bidrag får inte lämnas för en åtgärd som utan särskilt
medgivande redan påbörjats. Om åtgärden beställts efter den 30
juni 1997 och det finns synnerliga skäl får dock bidrag lämnas
utan att sådant medgivande inhämtats. Förordning (2001:754).

8 § För åtgärder som genomförs i småhus får bidrag lämnas per
bostadslägenhet med

20 000 kr om det är fråga om en fullständig konvertering från
direktverkande el,

8 000 kr om det är fråga om en delkonvertering från
direktverkande el.

Vid en fullständig konvertering får undantag medges för enstaka
otillgängligt installerade elradiatorer.

Stöd får även lämnas för installation av skorsten för
pannanläggning med 6 000 kr och för ackumulatortank med 6 000
kr. Om konvertering sker till uppvärmning med berg-, ytjord-
eller sjövärmepump lämnas även bidrag till installation och
anslutning av värmepumpen med 6 000 kr. Förordning (2001:215).

9 § För konvertering som genomförs i flerbostadshus får bidrag
lämnas med högst 30 procent av bidragsunderlaget, dock högst
20 000 kr per bostadslägenhet eller lokal. Bidrag lämnas endast om
bidragsbeloppet överstiger 1 000 kr.

Underlag för bidrag till konvertering är materialkostnaden för
ett vattenburet eller luftburet distributionssystem, utrustning
för värmeackumulering, varmvattenberedare och skorsten. Även
kostnader för arbete som utförts av ett fristående företag som
har F-skattebevis får ingå i bidragsunderlaget. I underlaget
ingår inte bränslelager, värmeproduktionsanläggning eller
värmepump. Förordning (2001:215).

Förfarandet i bidragsärenden

10 § En ansökan om bidrag lämnas in till länsstyrelsen i det
län där den fastighet som avses med ansökan finns.
Länsstyrelsen prövar ärenden om bidrag.

Ansökan skall vara skriftlig och innehålla de uppgifter och den
utredning som Boverket bestämmer. Förordning (2001:215).

11 § Bidraget betalas ut när åtgärden slutförts.

Bidraget betalas ut till den som vid tidpunkten för
utbetalningen i fastighetsregistrets inskrivningsdel är
antecknad som fastighetsägare eller tomträttshavare för den
fastighet där åtgärderna utförts. Om det hus där åtgärderna
utförts ägs av någon annan än fastighetsägaren eller
tomträttshavaren, betalas bidraget ut till ägaren av huset. Den
som har ansökt om bidrag skall anses som ägare om inte annat
visas.

Boverket får meddela närmare föreskrifter om tidpunkt och sätt
för utbetalning av bidrag. Förordning (2001:215).

12 § Om de bidragsberättigande åtgärderna inte slutförts inom
den tid som fastställts av länsstyrelsen får utbetalning inte
ske och beslutet om bidrag skall återkallas.

13 § Länsstyrelsen får besluta att ett utbetalt bidrag helt
eller delvis skall krävas åter om

1. bidraget beviljats på grund av oriktiga eller ofullständiga
uppgifter av den sökande,

2. bidragstagaren på ett allvarligt sätt bryter mot villkor som
gäller för bidraget, eller

3. om någon sådan omständighet inträffar som innebär att
bidragstagaren med hänsyn till syftet med bidraget inte bör få
ha detta kvar.

Tillsyn m.m.

14 § Boverket skall utöva tillsyn över bidragsverksamheten.

Boverket sköter utbetalning av bidragen.

15 § Boverket får meddela de ytterligare föreskrifter som
behövs för verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

16 § Länsstyrelsens beslut enligt denna förordning får
överklagas till Boverket. Boverkets beslut får inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

1999:1429

1. Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2000.

2. De upphävda bestämmelserna i 5 och 6 §§ samt 1 och 2 §§ i
dess äldre lydelse skall fortfarande tillämpas på ansökningar
som kommit in till länsstyrelsen senast den 20 april 1999.

2001:215

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2001. Den nya
bestämmelsen i 7 § andra stycket skall dock inte tillämpas på
åtgärder som beställts under perioden från den 20 april 1999
till och med den 31 augusti 2001, om ansökan kommit in senast
den 31 augusti 2001.

2001:754

Denna förordning träder i kraft den 15 november 2001. För
ansökningar som kommit in senast den 31 augusti 2001 och som
avser åtgärder som beställts under perioden från den 20 april
1999 till och med den 31 augusti 2001 gäller 7 § andra stycket
i sin äldre lydelse och övergångsbestämmelserna till densamma.

2002:1157

Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för
ansökningar som inkommit till länsstyrelsen senast den 31
januari 2003.