Förordning (1997:638) om bidrag för åtgärder mot radon i dricksvatten

SFS nr
1997:638
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1997-06-26
Författningen har upphävts genom
SFS 2006:844
Upphävd
2006-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1998:798

Allmänna bestämmelser

1 § Bidrag får i mån av tillgång på medel lämnas enligt denna
förordning för åtgärder som syftar till att minska radonhalten
i dricksvatten i bostäder.

2 § Bidrag lämnas endast för åtgärder som påbörjas under tiden
den 1 oktober 1997-den 1 augusti 1999 och som avslutas senast
vid utgången av år 1999.

Boverket får meddela närmare föreskrifter om när åtgärderna
skall anses påbörjade respektive avslutade.
Förordning (1998:798).

3 § Bidrag lämnas till den som vidtar den åtgärd som berättigar
till bidrag.

4 § Med dricksvatten förstås i förordningen vatten som är
avsett att drickas eller användas för andra hushållsändamål
inomhus och som kommer från enskilda täkter eller från sådana
allmänna vattenanläggningar som avses i lagen (1970:244) om
allmänna vatten- och avloppsanläggningar.

Förutsättningar för bidrag

5 § Bidrag får, med de undantag som anges i 7 §, lämnas om
radonhalten i dricksvatten från

1. en allmän anläggning eller från en enskild täkt, där det
utförs egentillsyn efter beslut av en kommunal nämnd,
överstiger 100 becquerel per liter,

2. en annan enskild täkt än en sådan som avses under 1
överstiger 1 000 becquerel per liter.

6 § Bidrag lämnas för de åtgärder som den kommunala nämnd som
utövar tillsyn enligt livsmedelslagen (1971:511) finner
nödvändiga för att dricksvattnets radonhalt skall understiga de
gränsvärden som anges i 5 §.

7 § Om dricksvattnet från en enskild täkt till någon del
används i bostadshus som nyttjas för fritidsändamål, lämnas
inte något bidrag. Detsamma gäller om dricksvattnet från en
allmän anläggning, som inte drivs av en kommun eller av ett
bolag som helt ägs av en eller flera kommuner, till någon del
används i bostadshus som nyttjas för fritidsändamål.
Förordning (1998:798).

Bidragets storlek

8 § För åtgärder för att minska radonhalten i vatten från en
allmän anläggning, som drivs av en kommun eller av ett bolag
som helt ägs av en eller flera kommuner, lämnas bidrag med 100
procent av den skäliga kostnaden för åtgärden.

För åtgärder för att minska radonhalten i vatten från andra
allmänna anläggningar än sådana som avses i första stycket och
från enskilda täkter lämnas bidrag med 50 procent av den
skäliga kostnaden för åtgärden, dock med högst 5 000 kr.

Bidrag under 1 000 kr betalas inte ut. Förordning (1998:798).

Ansökan om bidrag

9 § Ansökan om bidrag görs hos länsstyrelsen i det län där
anläggningen eller täkten är belägen. Den sökande skall i
ärendet visa att den kommunala nämnd som avses i 6 § funnit
åtgärderna nödvändiga.

Ansökan skall göras på en blankett som fastställs av Boverket.
Till ansökan skall fogas de handlingar och den övriga utredning
som Boverket föreskriver.

10 § Ansökan om bidrag skall ha kommit in till länsstyrelsen
senast den 31 mars 2000. Förordning (1998:798).

Beslut om bidrag

11 § Länsstyrelsen beslutar om bidrag.

I bidragsbeslutet skall det anges för vilka åtgärder bidrag
beviljas och bidragsbeloppet.

12 § Före utbetalningen av bidraget får länsstyrelsen återkalla
beslutet, om de förutsättningar som låg till grund för beslutet
inte längre finns.

Utbetalning av bidrag

13 § Bidraget betalas ut till den som anges i 3 § och som har
haft kostnaden för den åtgärd som berättigar till bidrag.

Bidraget betalas ut efter ansökan hos länsstyrelsen sedan de
åtgärder som bidraget avser har avslutats. Ansökan om
utbetalning skall ha kommit in till länsstyrelsen senast den 30
juni 2000. Boverket sköter utbetalningen. Förordning (1998:798).

Återbetalning av bidrag

14 § Länsstyrelsen skall besluta om återbetalning helt eller
delvis, om mottagaren av bidraget genom oriktiga uppgifter
eller på något annat sätt har förorsakat att bidrag har lämnats
felaktigt eller med för högt belopp. Detsamma gäller om bidrag
i annat fall har lämnats felaktigt eller med för högt belopp
och mottagaren skäligen borde ha insett detta.

Länsstyrelsen får helt eller delvis efterge belopp som skall
återbetalas, om det finns särskilda skäl.

Överklagande

15 § Länsstyrelsens beslut enligt denna förordning får
överklagas hos Boverket.

Boverkets beslut får inte överklagas.