Förordning (1997:642) om försöksverksamhet med lokala styrelser inom gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen

SFS nr
1997:642
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1997-06-19
Ändring införd
t.o.m. SFS 2006:1081

1 § En kommun, eller ett landsting, får enligt bestämmelserna i
7 kap. 18 – 22 §§ kommunallagen (1991:900) om
självförvaltningsorgan och enligt bestämmelserna i denna
förordning, inrätta lokala styrelser inom gymnasieskolan och
inom den kommunala vuxenutbildningen.

Vad som i fortsättningen sägs om en kommun gäller även för ett
landsting.

2 § En lokal styrelse som avses i 1 § får, trots vad som
föreskrivs i 2 kap. 1 § andra stycket andra meningen skollagen
(1985:1100), under den nämnd som utgör styrelse för
utbildningen, ha hand om frågor som rör verksamheten i
gymnasieskolan och i den kommunala vuxenutbildningen. Uppgifter
som enligt gymnasieförordningen (1992:394), förordningen
(2002:1012) om kommunal vuxenutbildning och förordningen
(SKOLFS 1994:2) om läroplan för de frivilliga skolformerna
ankommer på styrelsen för utbildningen eller rektorn får endast
överlåtas till en lokal styrelse i den utsträckning som anges i
6-10 §§.

Nämnden får inte avhända sig det övergripande ansvaret för
verksamheten.

Trots vad som anges i 7 kap. 18 § kommunallagen (1991:900) får
den lokala styrelsen inte besluta på nämndens vägnar i ett
visst ärende eller en viss grupp av ärenden i större
utsträckning än vad som anges i 6 och 8 §§. Den lokala
styrelsen får inte heller besluta i frågor som avser
individuella fall. Förordning (2002:1015).

3 § En lokal styrelse kan omfatta en hel skola eller en del av
en skola.

4 § Om en lokal styrelse inrättas vid en gymnasieskola behöver
det inte finnas en skolkonferens där.

5 § I en lokal styrelse skall som ledamöter ingå företrädare
för eleverna och för de anställda vid skolan. Rektorn skall
alltid ingå som ledamot i styrelsen. Nämnden får besluta att
även andra skall ingå som ledamöter.

I den lokala styrelsen skall företrädarna för eleverna vara
fler än de övriga ledamöterna.

6 § Följande uppgifter som enligt gymnasieförordningen
(1992:394) vilar på styrelsen för utbildningen får överlåtas på
en lokal styrelse:

1. att fastställa kursplaner för lokala kurser enligt 1 kap.
6 § tredje stycket,

2. att besluta om fördelningen av undervisningstiden över
läsåren enligt 1 kap. 11 § första stycket,

3. att besluta om lokala inriktningar inom de nationella
programmen enligt 2 kap. 1 § andra stycket,

4. att besluta om ytterligare mål för utbildningen för en lokal
inriktning enligt 2 kap. 12 §,

5. att besluta om att inrätta lokala kurser enligt 2 kap. 14 §
första stycket,

6. att besluta om det antal gymnasiepoäng som en lokal kurs
omfattar enligt 2 kap. 15 §,

7. att besluta om hur många dagar som skall användas för idrott
och friluftsverksamhet enligt 3 kap. 3 §,

8. att besluta om lokalt valbara kurser enligt 5 kap. 1 §
fjärde stycket, och

9. att besluta om arbetsplatsförläggning av utbildning enligt 5
kap. 15 §. Förordning (1999:1035).

7 § Följande uppgifter som enligt gymnasieförordningen
(1992:394) vilar på rektorn får överlåtas på en lokal styrelse:

1. att besluta om arbetsplanen enligt 1 kap. 13 § och

2. att besluta om arbetsplatsförläggning av utbildning enligt 5
kap. 15 §. Förordning (1999:1035).

8 § Följande uppgifter som enligt förordningen (2002:1012) om
kommunal vuxenutbildning vilar på styrelsen för utbildningen
får överlåtas på en lokal styrelse:

1. att fastställa kursplaner för lokala kurser,

2. att besluta om vilka kurser eller delkurser som skall
anordnas,

3. att besluta om att inrätta lokala kurser,

4. att fastställa det antal gymnasiepoäng som en lokal kurs
omfattar, och

5. att besluta om hur många gymnasiepoäng som hänför sig till
varje delkurs. Förordning (2002:1015).

9 § Har upphävts genom SFS (2002:1015).

10 § Följande uppgifter som enligt avsnitt 2.6 i förordningen
(SKOLFS 1994:2) om läroplan för de frivilliga skolformerna
vilar på rektorn får överlåtas på en lokal styrelse:

1. ansvaret för den lokala arbetsplanen,

2. utformningen av skolans arbetsmiljö,

3. utformningen av introduktionen i studierna och i
ämnet/kursen,

4. den kompetensutveckling som krävs för att personalen
professionellt skall kunna utföra sina uppgifter,

5. samverkan med universiteten och högskolorna samt arbetslivet
utanför skolan,

6. organisationen av den studie- och yrkesorienterande
verksamheten, och

7. utvecklingen av skolans internationella kontakter.
Förordning (2006:1081).

11 § Elever i gymnasieskolan som deltar i styrelsearbete har
rätt till det extra stöd i skolarbetet som behövs på grund av
uppdraget.

12 § Trots vad som sägs i 7 kap. 21 § kommunallagen (1991:900)
om rätt till ekonomiska förmåner för ledamöter i
självförvaltningsorgan bestämmer kommunen om företrädare för
eleverna i en lokal styrelse i gymnasieskolan skall ha rätt
till ersättning för sitt uppdrag.

13 § I slutbetyget skall det anges om eleven har deltagit som
ledamot i en lokal styrelse. I förekommande fall kan även
anteckning göras i ett samlat betygsdokument.

14 § En kommun som har beslutat att delta i försöksverksamheten
skall anmäla detta till Myndigheten för skolutveckling. I
anmälan skall det finnas en beskrivning av verksamheten vid
den aktuella skolan. Vidare skall det av anmälan framgå
följande:

1. vilka motiv kommunen har för att delta i
försöksverksamheten,

2. hur den skall utforma försöksverksamheten,

3. vem som är ordförande i den lokala styrelsen,

4. hur många ledamöter som ingår i den lokala styrelsen samt
hur dessa utses och

5. hur kommunen avser att utvärdera verksamheten.

Kommunen skall till anmälan bifoga den arbetsordning som
nämnden har fastställt för den lokala styrelsen.
Förordning (2002:1166).

15 § Beslut som avses i 6 och 8 §§ får överklagas enligt
bestämmelserna i 10 kap. kommunallagen (1991:900) om
laglighetsprövning. En lokal styrelses beslut i andra frågor
enligt denna förordning får inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

1999:1035

Denna förordning träder i kraft den 2 januari 2000 och skall
tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2000.
Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om utbildning som
har påbörjats före den 1 juli 2000.