Förordning (1997:652) med instruktion för Vägverket

SFS nr
1997:652
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1997-07-03
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:960
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2007:310

Ansvar och uppgifter

1 § Vägverket är central förvaltningsmyndighet med ett samlat
ansvar, sektorsansvar, för hela vägtransportsystemet.

Vägverket skall verka för att de transportpolitiska målen
uppnås.

Vägverket skall inom ramen för sitt sektorsansvar vara
samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga
berörda parter. Förordning (1998:1825).

2 § Vägverket skall särskilt verka för att

1. vägtransportsystemets tillgänglighet, framkomlighet och
effektivitet samt bidrag till regional balans säkras,

2. vägtransportsystemet anpassas och utformas utifrån högt
ställda krav på miljö och trafiksäkerhet,

3. fordonens säkerhets- och miljöprestanda utvecklas,

4. väginformatik utvecklas och utnyttjas effektivt,

5. kollektivtrafikens konkurrenskraft stärks,

6. hänsyn tas till funktionshindrades behov inom hela
vägtransportsystemet,

7. färdtjänsten skall vara av god kvalitet i hela landet, samt
ansvara för redovisning, analys och utvärdering av utvecklingen
inom färdtjänsten,

8. yrkestrafiken blir trafiksäker, miljöanpassad och effektiv
samt bedrivs under lika villkor mellan företagen,

9. samhällsmotiverad tillämpad forsknings-, utvecklings- och
demonstrationsverksamhet inom vägtransportsystemet planeras,
initieras, genomförs, dokumenteras och utvärderas samt
resultaten sprids, och

10. nödvändig kunskap och information inom verkets
ansvarsområde sprids. Förordning (2007:234).

3 § Vägverket ansvarar för planering, byggande och drift av de
statliga vägarna.

3 a § Vägverket skall tillvarata Sveriges intressen i det
internationella arbetet som rör väg, fordon och trafik.

Vägverket skall särskilt ansvara för det svenska deltagandet i
Europeiska kommissionens arbete avseende avgaser från
motorfordon och arbetsmaskiner, buller från arbetsmaskiner samt
kvalitetskrav för bränslen. Förordning (2007:36).

4 § Vägverket ansvarar även för

1. frågor om trafik på väg och i terräng,

2. vägtrafikregistret,

3. frågor om körkort, förarutbildning och förarprov,

4. frågor om yrkestrafik,

5. frågor om fordons beskaffenhet och utrustning,

6. frågor om handikappanpassning av kollektivtrafik på väg,

7. frågor om väganordningars tekniska utförande,

8. frågor om avgränsning av väghållningsområden,

9. prövning av arbetsplaner för vägbyggnadsföretag,

10. fördelning och tillsyn av statliga bidrag till enskild
väghållning, trafikhuvudmän och kommuner,

11. ansökningar om ekonomiskt bidrag från Europeiska unionen
till svenska vägprojekt,

12. nationell och regional samordning av trafiksäkerhetsarbetet
på väg,

13. samordning och genomförande av djupstudier av samtliga
vägtrafikolyckor som har medfört att någon har avlidit, och

14. de uppgifter som ankommer på verket enligt förordningen
(2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa
trafikföreskrifter. Förordning (2007:234).

5 § Vägverket skall i mars månad varje år till regeringen lämna
en redovisning, analys och utvärdering av utvecklingen inom de
områden som berörs av verkets sektorsansvar.

6 § Vägverket skall inom sitt verksamhetsområde tillhandahålla
underlag för tillämpningen av 3-5 kap. miljöbalken och plan-
och bygglagen (1987:10). Förordning (1998:887).

7 § Vägverket får bedriva uppdrags-, uthyrnings- och
försäljningsverksamhet som är förenlig med verkets uppgifter i
övrigt.

Vägverket får dessutom inom mark- och anläggningsområdet utföra
uppdrag som rör vägar, järnvägar, flygplatser, hamnar, parker
samt vatten- och avloppsledningar och därmed jämförbara objekt.

8 § Vägverket får sälja uppgifter till myndigheter och
enskilda ur den del av vägtrafikregistret som avser
fordonsregistrering som verket för enligt förordningen
(2001:650) om vägtrafikregister.

Uppgifter får lämnas ut på terminal, på medium för automatisk
databehandling eller på annat sätt.

Grunderna för prissättningen bestäms av Vägverket.

Uppgifter som avser den registrerades personliga förhållanden
får inte säljas, om de kan antas utgöra ett hot mot dennes
personliga integritet. Om den registrerade har anmält till
Vägverket att han eller hon önskar att uppgifterna inte används
för direktreklam, får de inte säljas för sådant ändamål.
Förordning (2001:662).

9 § På begäran av länsstyrelsen är en tjänsteman hos Vägverkets
region skyldig att som föredragande eller på något annat sätt
delta i länsstyrelsens handläggning av ärenden som har samband
med regionens uppgifter.

Verksförordningens tillämpning

10 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Vägverket
med undantag av följande bestämmelser:

3 och 4 §§ om myndighetens ledning,

6 och 9 §§ om myndighetschefens ansvar och uppgifter,

12 § om styrelsens ansvar och uppgifter,

17 § om myndighetens organisation, samt

21 § om ärendenas handläggning.

Vad som sägs i 7 § verksförordningen om myndighetschefens
ansvar skall i stället gälla för styrelsen.
Förordning (2007:310).

Internrevision

10 a § Vägverket skall tillämpa internrevisionsförordningen
(2006:1228). Förordning (2006:1255).

Vägverkets ledning

11 § Vägverket leds av en styrelse. Den består av lägst fem och
högst nio personer, generaldirektören medräknad. En av
ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande.

Styrelsen ansvarar för myndighetens verksamhet.

Generaldirektören är under styrelsen chef för Vägverket.
Generaldirektören ansvarar för och leder den löpande
verksamheten enligt styrelsens direktiv och riktlinjer. Detta
gäller dock inte i sådana fall då chefen för
Vägtrafikinspektionen har ansvaret enligt 20 §.
Förordning (2002:804).

Styrelsens ansvar och uppgifter

12 § Utöver vad som anges i 7, 11 och 13 §§ verksförordningen
(1995:1322) skall Vägverkets styrelse upprätta en nationell
väghållningsplan. Förordning (1998:1825).

13 § Styrelsen skall se till att regeringen får det underlag
som den behöver för att ta ställning till omfattningen och
inriktningen av verksamheten.

14 § Styrelsen får överlåta till generaldirektören att besluta
föreskrifter. Detta gäller dock inte föreskrifter som har
principiell betydelse eller annars är av större vikt.

Personalföreträdare

15 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas
på Vägverket.

Organisation

16 § Inom Vägverket finns en Vägtrafikinspektion och för
Vägverkets regionala förvaltning finns det antal regioner som
verket bestämmer. För yrkestrafikfrågor finns en rådgivande
delegation. Vägverket bestämmer självt sin organisation i
övrigt. Förordning (2002:804).

Den rådgivande delegationen för yrkestrafikfrågor

17 § Den rådgivande delegationen för yrkestrafikfrågor har till
uppgift att bistå Vägverket i frågor om yrkestrafik.

18 § Den rådgivande delegationen för yrkestrafikfrågor består
av en företrädare för Vägverket, ordförande, samt företrädare
för Rikspolisstyrelsen, Skatteverket och länsstyrelserna.
Dessutom får företrädare för Svenska bussbranschens
riksförbund, Svenska lokaltrafikföreningen, Svenska
taxiförbundet, Svenska transportarbetareförbundet och Svenska
åkeriförbundet ingå i delegationen. Förordning (2003:987).

19 § I den rådgivande delegationen för yrkestrafikfrågor får
även företrädare för andra myndigheter och organisationer ingå
i särskilda fall, om delegationen bestämmer det.

Ansvar och uppgifter för chefen för Vägtrafikinspektionen m.m.

20 § Chefen för Vägtrafikinspektionen ansvarar för och beslutar
i frågor om att

1. med utgångspunkt i beslutade trafiksäkerhetsmål hos
myndigheter, kommuner och andra utifrån ett helhetsperspektiv
följa och analysera sådana förhållanden som väsentligt kan
påverka vägtransportsystemets utformning och funktion,

2. genom dialog med de aktörer som avses i 1 verka för att
dessa tillämpar ett systematiskt arbetssätt för att förhindra
vägtrafikolyckor som kan leda till att någon avlider eller blir
allvarligt skadad,

3. samverka med andra aktörer i syfte att öka trafiksäkerheten
på väg,

4. initiera forskning och utveckling inom
vägtrafiksäkerhetsområdet och följa sådan forskning som har
betydelse för inspektionens verksamhet, samt

5. fullgöra Vägverkets uppgifter enligt 6 § lagen (2007:58) om
elektroniska vägavgiftssystem. Förordning (2007:60).

21 § Chefen för Vägtrafikinspektionen anställs genom beslut av
regeringen. Anställningen som chef för inspektionen får
tidsbegränsas. Förordning (2002:804).

Ärendenas handläggning

22 § Generaldirektören skall avgöra ärenden som inte skall
avgöras av styrelsen, chefen för Vägtrafikinspektionen eller
personalansvarsnämnden.

Generaldirektören och chefen för Vägtrafikinspektionen får
delegera sin beslutanderätt till andra tjänstemän i verket
respektive inspektionen. Förordning (2002:804).

Vägverkets medverkan i totalförsvaret

23 § Föreskrifter om Vägverkets medverkan i totalförsvaret
finns i förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd
beredskap.

För att säkerställa att totalförsvarets krav beaktas i den
fredstida verksamheten skall Vägverket samråda med
Försvarsmakten, Krisberedskapsmyndigheten och övriga berörda
totalförsvarsmyndigheter. Förordning (2006:974).

Överklagande

24 § Vägverkets beslut i andra ärenden än anställningsärenden
får överklagas hos regeringen, om något annat inte följer av
andra föreskrifter än 22 a § förvaltningslagen (1986:223) eller
en bestämmelse som särskilt hänvisar till 22 a §
förvaltningslagen. Förordning (2007:310).

Övergångsbestämmelser

1997:652

Denna förordning träder i kraft den 1 september 1997, då
förordningen (1992:1467) med instruktion för Vägverket skall
upphöra att gälla.

Om Trafiksäkerhetsverket anges i en författning som har
beslutats av regeringen skall i stället avses Vägverket.

2007:310

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande för överklaganden av beslut i
anställningsärenden som har meddelats före ikraftträdandet.