Lag (1997:684) med särskilda bestämmelser om utbetalning av skattemedel år 1998

SFS nr
1997:684
Departement/myndighet
Finansdepartementet BA
Utfärdad
1997-09-04

Vid utbetalning av en församlings eller en kyrklig
samfällighets fordran enligt 4 a § fjärde stycket lagen
(1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns eller annan
menighets utdebitering av skatt, m.m., skall fordran vid
ingången av år 1998 minskas med 5,3 procent.