Förordning (1997:686) om ansökan och redovisning av ekonomiskt bidrag från Europeiska gemenskapen till de svenska delarna av de transeuropeiska transportnätverken

SFS nr
1997:686
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1997-09-11
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:138

1 § I denna förordning meddelas föreskrifter enligt rådets
förordning (EG) nr 2236/95 av den 18 september 1995 om allmänna
regler för gemenskapens finansiella stöd på området för
transeuropeiska nät2.

2 § Trafikverket upprättar och lämnar till Europeiska
kommissionen ansökningar om bidrag till den svenska delen av
de transeuropeiska transportnätverken. Ansökningarna ska i
första hand avse projekt som har nationell prioritet.
Förordning (2010:138).

3 § Utbetalning av bidrag från Europeiska kommissionen ska
ske till Trafikverket.

Utbetalningar från EU-budgeten i euro räknas av Riksbanken
om till kronor enligt gällande valutakurs. Beloppen överförs
i kronor av Riksbanken till Trafikverkets konto i statens
centralkonto i Riksbanken. Förordning (2010:138).

4 § Trafikverket ska redovisa erhållna bidrag på särskild
inkomsttitel i statsbudgeten. Förordning (2010:138).

5 § Medel för att utföra projekten ska redovisas på särskild
anslagspost. Detta ska gälla även när bidrag tillförs
privaträttsliga subjekt. Medlen ska särredovisas i
Trafikverkets årsredovisning.

Vid omräkning av utgiftsbelopp från kronor till euro ska den
valutakurs tillämpas som gällde för den månad då Europeiska
kommissionen mottog redovisningar för utgiftsbeloppen. Om
kursvinster eller kursförluster uppstår vid återflödet från
EU-budgeten ska dessa avräknas mot det ordinarie anslaget.
Förordning (2010:138).

6 § Trafikverket ska omgående informera
Ekonomistyrningsverket, Riksgäldskontoret och
Konjunkturinstitutet om storleken på och tidpunkten för
återflödet från EU-budgeten avseende bidrag till svenska
projekt. Förordning (2010:138).