Förordning (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna

SFS nr
1997:691
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1997-09-18
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:533

1 § En utlandsmyndighet ska ta ut ansökningsavgifter och
avgifter för kopior, översättning m.m. i de fall och med de
belopp som anges i bilagan till denna förordning.

Ansökningsavgift ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende
som en ansökan avser.

Avgiften i lokal valuta fastställs av utlandsmyndigheten
enligt de belopp i svenska kronor eller euro som anges i
bilagan till denna förordning.

Är tjänsteåtgärden utan avgift, ska det på handlingen skrivas
”utan avgift”.

Avgift ska på motsvarande sätt tas ut om en utlandsmyndighet
utför något i tjänsten för en annan stats räkning, om inte
annat följer av en överenskommelse med den staten.
Förordning (2013:980).

2 § Särskild avgift skall betalas i de fall som anges i bilagan
som tillägg till övriga avgifter om en åtgärd vidtagits i
tjänsten utom kontorstid eller utanför tjänstelokalen.

3 § Sökanden är skyldig att ersätta utlandsmyndigheten för
nödvändiga kostnader som har uppstått i samband med sådana
åtgärder som anges i bilagan, som för försändelse, annonsering,
myndighetens eller någon annans biträde, om inte
Utrikesdepartementet har bestämt något annat. Om det är
möjligt, skall utlandsmyndigheten i förväg lämna sökanden
uppgift om vilka kostnaderna kan bli.

Staten skall stå för kostnader för telex eller telefax i
viseringsärenden.

Om internationell hänsyn eller sedvänja kräver det, skall
utlandsmyndigheten besluta att staten skall stå för kostnader
som avses i första stycket.

3 a § Skyldigheten att betala särskild avgift enligt 2 § och
att ersätta kostnader enligt 3 § gäller även vid åtgärder av
en utlandsmyndighet för vilka avgifter tas ut enligt andra
föreskrifter som regeringen meddelat. Förordning (2013:980).

4 § Bestämmelser om avgift för prövning av ansökan om visering
enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
810/2009 av den 13 juli 2009 om införande av en
gemenskapskodex om viseringar (viseringskodex) finns i den
förordningen. Avgift ska inte tas ut för prövning av ansökan
om visering för en utlänning som avses i 3 a kap. 2 §
utlänningslagen (2005:716), 4 kap. 16 § eller 5 kap. 2 §
första stycket 4 utlänningsförordningen (2006:97).
Förordning (2011:707).

5 § Har upphävts genom förordning (2001:535).

6 § Domstolar och andra svenska myndigheter är fria från
avgifter.

Om internationell hänsyn eller sedvänja kräver det eller om det
annars finns särskilda skäl för det, skall utlandsmyndigheten
besluta att sökanden skall vara fri från avgift.

7 § Ansökningsavgift skall betalas när ansökan ges in. Om inte
detta sker, skall sökanden skriftligen föreläggas att betala
avgiften inom viss tid. Följs inte föreläggandet, skall ansökan
avvisas. Sökanden skall underrättas om detta i föreläggandet.

8 § Utförs inte den åtgärd som ansökan avser, skall särskilt
kvitto lämnas på avgiften.

En utlandsmyndighet får, om det finns särskilda skäl för det,
betala tillbaka hela eller en del av ansökningsavgiften.

9 § Avgiften betalas i regel i verksamhetslandets valuta.
Omräkning sker efter den kurs som Utrikesdepartementet har
fastställt. Har Utrikesdepartementet inte fastställt någon
sådan kurs eller har betydande kursförändringar ägt rum sedan
omräkningskursen fastställdes, sker omräkning efter den köpkurs
för svenska kronor eller euro som lokala banker tillämpar. Vid
omräkning av avgiften skall beloppet avrundas nedåt till ett
jämnt belopp. Förordning (2006:1413).

10 § Avgiften tillfaller staten. Den överordnade
utlandsmyndigheten kan besluta att en honorärkonsul får
behålla de avgifter som har betalats in till konsulatet.
Förordning (2009:656).

11 § En utlandsmyndighets beslut i fråga om avgift enligt denna
förordning får överklagas hos Regeringskansliet. Skrivelsen med
överklagandet skall ha kommit in till den myndighet som
meddelade beslutet inom två månader från den dag då avgiften
beslutades. Den handling eller en bestyrkt kopia av handlingen
som överklagandet avser skall bifogas överklagandet. Ett beslut
om återbetalning skall antecknas på handlingen.

Regeringskansliets beslut får inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

2014:533

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2015.

2. För anmälan enligt punkt 2 i ikraftträdande- och
övergångsbestämmelserna till lagen (2014:481) om ändring i
lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap gäller bilagan i den
äldre lydelsen.

Bilaga

Avgiftslista

Ansökningsavgifter

Pass m.m.

Vanligt pass 1 400 kr

Provisoriskt pass 1 600 kr

Europeiska unionens provisoriska resehandling 500 kr

Främlingspass 750 kr

Provisoriskt främlingspass 500 kr

Provisoriskt främlingspass för utlänning som med
stöd av ett särskilt regeringsbeslut överförs
till Sverige utan avgift

Utlämnande av pass som utfärdats av annan myndighet 150 kr

Utlämnande av främlingspass för utlänning som med
stöd av ett särskilt regeringsbeslut överförs
till Sverige utan avgift

Nationellt identitetskort 1 400 kr

Visering

Visering enligt 3 kap. 4 § utlänningslagen (2005:716)

Visering för inresa och vistelse i Sverige 60 euro

Visering för utlänning som med stöd av ett särskilt
regeringsbeslut överförs till Sverige utan avgift

Visering för studerande vid
Världssjöfartsuniversitetet i Malmö utan avgift

Visering för studerande som av Sida, annan svensk
organisation eller mellanfolklig organisation fått
stipendier för studier i Sverige utan avgift

Visering för barn under sex år utan avgift

Visering för skolelever, högskolestuderande,
forskarstuderande och medföljande lärare som
företar resor för studier eller utbildning utan avgift

Visering för forskare som avser att bedriva
forskning inom den europeiska unionen utan avgift

UD-visering utan avgift

För medborgare i Albanien, Bosnien-Hercegovina, Makedonien,
Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien och Ukraina tas avgift
för ansökan om visering för inresa och vistelse i Sverige ut
med 35 euro i stället för 60 euro.

Uppehålls- och/eller arbetstillstånd

Uppehålls-/arbetstillstånd för personer som fyllt
18 år 1 000 kr

Uppehålls-/arbetstillstånd för personer som inte
fyllt 18 år 500 kr

Uppehålls-/arbetstillstånd för personer vid
arbetskraftsinvandring enligt 5 kap. 10 § eller
6 kap. 2 § första stycket eller enligt 6 a kap.
1 § utlänningslagen (2005:716),

– om ansökan inte avser förlängning av ett
tillstånd avseende samma arbetsgivare eller
anställning eller samma slag av arbete som ett
tidigare tillstånd avser 2 000 kr

– om ansökan avser förlängning av ett tillstånd
avseende samma arbetsgivare eller anställning
eller samma slag av arbete som ett tidigare
tillstånd avser 1 000 kr

Uppehållstillstånd enligt 5 kap. 10 § utlänningslagen
(2005:716)för att bedriva näringsverksamhet 2 000 kr

Uppehålls-/arbetstillstånd vid familjeanknytning
enligt 5 kap. 3 och 3 a §§ utlänningslagen (2005:716)
för personer som fyllt 18 år 1 500 kr

Uppehålls-/arbetstillstånd vid familjeanknytning
enligt 5 kap. 3 och 3 a §§ utlänningslagen (2005:716)
för personer som inte fyllt 18 år 750 kr

Uppehålls-/arbetstillstånd för personer som söker
detta med stöd av 5 kap. 3 § första stycket 1 eller
2 eller 3 a § första stycket 1 utlänningslagen
(2005:716) på grund av familjeanknytning till en
utlänning som beviljats uppehållstillstånd med stöd
av 4 kap. eller 5 kap. 6 § utlänningslagen eller
motsvarande äldre bestämmelser utan avgift

Uppehålls-/arbetstillstånd för personer som söker
detta med stöd av 5 kap. 3 § första stycket 1 eller
2 eller 3 a § första stycket 1 utlänningslagen
(2005:716) på grund av familjeanknytning till en
utlänning som beviljats uppehållstillstånd med stöd
av 2 kap. 5 b § första stycket 1, 3 eller 4
utlänningslagen (1989:529) i dess lydelse från och
med den 15 november 2005 utan avgift

Uppehålls-/arbetstillstånd för medborgare och
anhöriga till medborgare i en EES-stat utan avgift

Uppehålls-/arbetstillstånd för personer som omfattas
av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess
medlemsstater å ena sidan och Schweiz å andra sidan
om fri rörlighet för personer utan avgift

Uppehålls-/arbetstillstånd för studerande vid
Världssjöfartsuniversitetet i Malmö utan avgift

Uppehålls-/arbetstillstånd för studerande som av
Sida, annan svensk organisation eller mellanfolklig
organisation fått stipendier för studier i Sverige utan avgift

Uppehållstillstånd för personer som av allmän domstol
har utvisats på grund av brott och som kan beviljas
sådant tillstånd enligt 12 kap. 16 b § utlänningslagen
(2005:716) utan avgift

Vid en samtidig ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd tas
endast en avgift ut.

Vid en ansökan om uppehålls-/arbetstillstånd för sökande inom
det nordiska viseringssamarbetet ska avgiften alltid vara 1 000
kr för personer som fyllt 18 år och 500 kr för personer som
inte fyllt 18 år.

Medborgarskapsärenden

Ansökan om svenskt medborgarskap (naturalisation) 1 500 kr

Avgift ska inte tas ut av den som är statslös och
som fått flyktingförklaring eller resedokument av
svensk myndighet.

Sjöfart

Tillfällig nationalitetshandling 500 kr

Utlämnande av tillfällig nationalitetshandling
som utfärdats av annan myndighet 150 kr

Behövs samma intyg eller påskrift i flera exemplar
eller på flera handlingar, tas ingen särskild
avgift för detta.

Sjöförklaring, förrättningen inklusive
förrättningsprotokoll 1 500 kr

Intyg o.d.

Levnadsintyg utan avgift

Rekommendation i form av intyg 120 kr

Intyg om innehållet i svensk lag 175 kr

Intyg eller bevis (attest, legalisering), ej
särskilt nämnt 120 kr

Om överenskommelse har träffats med främmande stat
beträffande avgift för intyg eller bevis, gäller
vad som avtalats.

Körkort

Utlämnande av körkort 400 kr

om ärendet påbörjats och avgift betalats i Sverige 150 kr

Honorärkonsul som medverkat vid utlämnande av körkort
får behålla 150 kr av denna avgift.

Vigsel

Vigselförrättning, inklusive protokoll 600 kr

Avgift betalas inte om någon av dem som ingår äktenskap har
hemvist inom utlandsmyndighetens verksamhetsområde.

Avgifter för kopior, översättning m.m.

Ska avgift beräknas efter sidantalet, betalas avgift för varje
påbörjad sida. Fullskriven sida i maskintext bör i medeltal ha
minst 25 rader med minst 48 bokstäver.

Upptagande av förklaring m.m.

Upptagande av förklaring eller uppsättande av
handling i enskild angelägenhet, varje sida 50 kr

Kopior o.d.

För kopior av allmänna handlingar samt utskrifter av upptagning
för automatisk databehandling ska avgift tas ut om en
beställning omfattar tio sidor eller mer.

Tio sidor 50 kr

varje sida därutöver 2 kr

Avskrift av allmän handling, per påbörjad fjärdedels
arbetstimme 90 kr

Utskrift av ljudbandsupptagning, per påbörjad
fjärdedels arbetstimme 90 kr

Kopia av videobandsupptagning, per band 600 kr

Kopia av ljudbandsupptagning, per band 120 kr

Översättning

Översättning jämte bestyrkande, för varje grupp om
100 ord 200 kr

eller den högre avgift, som i allmänhet betalas i jämförligt
fall till kompetent översättare på platsen

Enbart bestyrkande, för varje påbörjad grupp om 100 ord 160
kr

Särskild avgift

Åtgärd utförd i tjänstelokalen utom kontorstid, för
varje påbörjad timme 200 kr

Åtgärd utom tjänstelokalen under kontorstid, för
varje påbörjad timme 100 kr

för en dag dock högst 500 kr

Åtgärd utförd utom tjänstelokalen utom kontorstid,
för varje påbörjad timme 500 kr

Med kontorstid avses den på orten vanliga kontorstiden. Vid
åtgärd utom tjänstelokalen skall sökanden även betala
ersättning för resekostnaden och vid åtgärd utom
stationeringsorten dessutom traktamente och ersättning för
hotellkostnader. Om det är en utsänd eller lokalanställd
tjänsteman vid en utlandsmyndighet som utför åtgärden, bestäms
ersättningen efter samma grunder som gäller vid tjänsteresa. En
honorärkonsul eller en person som är anställd vid ett
honorärkonsulat har rätt till skälig ersättning för utgifter
för kost och logi.

För förlängning av giltighetstiden för resedokument tas
expeditionsavgift ut med 150 kr.
Förordning (2014:533).