Förordning (1997:693) om luftförorening genom ozon

SFS nr
1997:693
Departement/myndighet
Miljödepartementet
Utfärdad
1997-09-04
Författningen har upphävts genom
SFS 2004:662
Upphävd
2004-08-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1998:1289

Definitioner

1 § I denna förordning avses med

1. tröskelvärde för hälsoskydd: värde för ozonhalt som anges i
bilaga 1 punkt 1 och som inte får överskridas om människors
hälsa skall skyddas under en längre tid,

2. tröskelvärde för växtskydd: något av de värden för ozonhalt
som anges i bilaga 1 punkt 2, som om det överskrids kan påverka
växtlivet,

3. tröskelvärde för information till allmänheten: värde för
ozonhalt som anges i bilaga 1 punkt 3, som om det överskrids
medför övergående och begränsade verkningar på hälsan hos
särskilt känsliga grupper av befolkningen vid kortvarig
exponering,

4. tröskelvärde för varning till allmänheten: värde för
ozonhalt som anges i bilaga 1 punkt 4, som om det överskrids
innebär en risk för människors hälsa vid kortvarig exponering.

Mätning och registrering av mätresultat

2 § Naturvårdsverket skall se till att ozonhalterna i
omgivande luft mäts. Mätningarna skall fastställa

a) vilka risker enskilda människor löper för att exponeras för
halter som överskrider tröskelvärdena för hälsoskydd, och

b) växtlivets exponering för de halter som anges i bilaga 1.
Förordning (1998:1289).

3 § Värdena från ozonmätningarna skall registreras så att det
är möjligt att beräkna medelvärdena för en timme respektive
åtta timmar enligt bestämmelserna i bilagorna 1 och 2.

4 § Naturvårdsverket skall se till att halterna av
kväveoxider i omgivande luft mäts. Mätningarna skall utföras på
ett sådant sätt att de ger information om ozonbildning och om
gränsöverskridande av flyktiga organiska föreningar samt göra
det möjligt att identifiera samband mellan de olika förorenande
ämnena. Förordning (1998:1289).

Mätstationer

5 § Naturvårdsverket skall se till att det finns
mätstationer i enlighet med 6 §. Förordning (1998:1289).

6 § Mätstationer skall placeras där

1. risken är störst för att halterna närmar sig eller
överskrider de tröskelvärden som anges i bilaga 1,

2. en exponering sannolikt kan drabba människor eller växtliv,

3. de kan bidra till identifiering och beskrivning av bildning
och transport av ozon och av de ämnen som bidrar till
fotokemisk förorening, samt

4. de kan övervaka förändringar i ozonhalterna i områden med
bakgrundshalter.

Analysmetod

7 § Naturvårdsverket skall se till att UV-
absorptionsmetoden eller någon annan analysmetod som visats ge
mätresultat som är likvärdiga med dem som erhålls med UV-
absorptionsmetoden används.

Naturvårdsverket skall ansvara för att en utvärdering görs av
den metod som är likvärdig med UV-absorptionsmetoden. Verket
skall dessutom se till att jämförelser av laboratorier som
deltar i insamling och analys av data genomförs.
Förordning (1998:1289).

Användningen av mätmetoder och instrument

8 § Vid användning av mätmetoder och instrument i fält skall
följande beaktas:

1. Innan ett mätinstrument tas i bruk skall det kontrolleras i
laboratorium och i fält att dess prestanda överensstämmer med
tillverkarens uppgifter, särskilt i fråga om bakgrundsbrus,
responstid och linearitet.

2. Ett instrument skall regelbundet kalibreras fullständigt med
hjälp av en referens-UV-fotometer enligt ISO:s
rekommendationer.

3. I fält skall instrumenten kalibreras regelbundet. Dessutom
skall kalibreringen valideras genom att ett instrument som
kalibrerats enligt 1 regelbundet används parallellt. Om
instrumentets ingångsfilter byts före kalibreringen skall
kalibreringen utföras först sedan filtret under tillräcklig tid
exponerats för den omgivande ozonhalten.

4. Luftintaget skall placeras minst en meter från eventuella
vertikala ytor för att undvika så kallad väggeffekt och 3-5
meter ovan mark.

5. Filterhållarens öppning skall skyddas mot regn och insekter.
Inget förfilter får användas.

6. Provtagningen får inte påverkas av närbelägna apparater.

7. Provtagningsledningen skall vara av inert material som inte
påverkas av ozon. Den skall i förväg exponeras för lämpliga
ozonhalter.

8. Provtagningsledningen mellan luftintaget och mätinstrumentet
skall vara så kort som möjligt. I synnerhet skall den tid det
tar för luftprovet att passera genom ledningen vara så kort som
möjligt.

9. Kondensation i provtagningsledningen skall undvikas.

10. Provtagningsledningen skall med hänsyn till de lokala
förhållandena rengöras regelbundet.

11. Provtagningsledningen skall vara tät och flödeshastigheten
skall kontrolleras regelbundet.

12. Gasutsläpp från instrument eller kalibreringssystemet får
inte påverka provtagningen.

13. Alla nödvändiga försiktighetsåtgärder skall vidtas för att
förhindra att temperaturvariationer orsakar mätfel.

Information till allmänheten

9 § Om de värden som anges i bilaga 1 punkt 3 och 4 överskrids,
skall Naturvårdsverket vidta nödvändiga åtgärder för att
informera eller varna allmänheten genom press, radio, TV eller
på annat lämpligt sätt. Förordning (1998:1289).

10 § Informationen skall snarast möjligt spridas så att berörda
befolkningsgrupper ges möjlighet att vidta lämpliga
förebyggande åtgärder och skyddsåtgärder. Informationen skall
innehålla

a) datum, tid och plats för de tillfällen då halter som
överskrider tröskelvärdena i bilaga 1 punkt 3 och 4 har
uppmätts,

b) uppgifter om vilket eller vilka slag av tröskelvärden som
har överskridits,

c) prognoser avseende förändring av halterna,

d) uppgifter om vilka geografiska områden som berörs,

e) uppgifter om överskridandets varaktighet,

f) uppgifter om vilka grupper av befolkningen som berörs, och

g) uppgifter om hur de berörda befolkningsgrupperna skall
skydda sig.

Rapportering till EG-kommissionen

11 § Naturvårdsverket skall lämna uppgifter till EG-
kommissionen om

a) vilken metod som används för att bestämma ozonhalten, samt
om denna metod inte är UV-absorptionsmetoden, belägg för att
den använda metoden är likvärdig med referensmetoden,

b) mätstationernas geografiska koordinater,

c) det område som täcks av mätstationerna, samt

d) de kriterier som tillämpats vid valet av mätplatser.
Förordning (1998:1289).

12 § Naturvårdsverket skall lämna följande uppgifter till
EG-kommissionen senast sex månader efter utgången av den årliga
referensperioden som börjar den 1 januari och slutar den 31
december varje år:

a) maximivärde, median och 98-percentil av de medelvärden för
en timme respektive åtta timmar som registrerats under året vid
varje mätstation, samt

b) antal, datum och varaktighet för perioder då de
tröskelvärden som anges i bilaga 1 punkt 1 och 2 har
överskridits.

Percentilerna enligt första stycket a skall beräknas enligt den
metod som anges i bilaga 2. Förordning (1998:1289).

13 § Om det tröskelvärde för information till allmänheten som
anges i bilaga 1 punkt 3 överskrids under en kalendermånad
eller om det tröskelvärde för varning till allmänheten som
anges i bilaga 1 punkt 4 överskrids under en vecka, räknad från
måndag till söndag, skall Naturvårdsverket senast före
utgången av påföljande månad underrätta EG-kommissionen om

a) datum för händelsen,

b) varaktigheten för varje enskild händelse, och

c) det högsta timmedelvärde som har uppmätts vid varje enskild
händelse.

I de fall då tröskelvärdet för varning överskrids skall även
förklaringar till varför händelsen inträffat lämnas.
Förordning (1998:1289).

Bilaga 1

//I det följande står u för den grekiska bokstaven my i
sammansättningen ug//

TRÖSKELVÄRDEN FÖR OZONHALTER I LUFTEN

Värdena är uttryckta i ug O3/m3. Volymen måste standardiseras
till följande temperatur- och tryckförhållanden: 293 K och
101,3 kPa. Ozonhalterna skall mätas kontinuerligt.

1. Tröskelvärde för hälsoskydd

110 ug/m3 som medelvärde under åtta timmar. Medelvärdet
beräknas fyra gånger om dygnet utifrån de åtta entimmarsvärdena
mellan kl. 0.00 och 8.00, 8.00 och 16.00, 12.00 och 20.00 samt
16.00 och 24.00.

Då det gäller de uppgifter som skall lämnas enligt 12 § 1 är
medelvärdet under åtta timmar ett enkelt, glidande medelvärde
som beräknas varje timme, h, utifrån de åtta timvärdena mellan
h och h-8.

2. Tröskelvärden för växtskydd

200 ug/m3 som medelvärde under en timme

65 ug/m3 som dygnsmedelvärde

3. Tröskelvärde för information till allmänheten

180 ug/m3 som medelvärde under en timme

4. Tröskelvärde för varning till allmänheten

360 ug/m3 som medelvärde under en timme

Bilaga 2

BERÄKNING AV MÄTRESULTATEN FÖR DEN ÅRLIGA REFERENSPERIODEN

1. Halterna skall mätas kontinuerligt.

2. För att percentilberäkningen skall kunna valideras måste 75 %
av de möjliga värdena vara tillgängliga och så långt möjligt
jämnt fördelade under hela den aktuella perioden för den
enskilda mätstationen. Medianvärdet skall beräknas som 50-
percentilen.

Beräkningen av 50 (98)-percentilen utifrån de registrerade
värdena under året måste utföras på följande sätt: 50 (98)-
percentilen beräknas utifrån faktiskt uppmätta värden.
Mätvärdena avrundas till närmaste hela ug/m3. Samtliga värden
förtecknas i stigande följd för varje mätstation:

X1²X2²X3². . .²Xk². . .²XN-1²XN

50 (98)-percentilen är värdet av element k, varvid k beräknas
med följande formel:

k = 0,50 (0,98) x N

N är lika med antalet faktiskt uppmätta värden. Värdet 0,50
(0,98) x N skall avrundas till närmaste heltal.