Förordning (1997:698) om Europeiska unionens provisoriska resehandling

SFS nr
1997:698
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1997-09-25

1 § Svensk passmyndighet utom riket får efter ansökan utfärda
en provisorisk resehandling till en medborgare i en av
Europeiska unionens medlemsstater om

1. den stat där den sökande är medborgare inte har någon
tillgänglig diplomatisk eller konsulär representation som kan
utfärda resedokument i det land där sökanden befinner sig,

2. sökandens pass kommit bort, blivit stulet eller förstört
eller av någon annan orsak inte är tillgängligt och

3. tillstånd har inhämtats från en myndighet som utsetts i
detta syfte i den stat där sökanden är medborgare.

2 § En provisorisk resehandling skall utfärdas för en resa
antingen till den stat där sökanden är medborgare eller till
det land där sökanden är fast bosatt. I undantagsfall kan en
provisorisk resehandling i stället utfärdas för en resa till en
annan bestämd ort.

En provisorisk resehandling skall ha den giltighetstid som
behövs för att genomföra den resa som den utfärdats för.

3 § Ansökan om provisorisk resehandling skall göras enligt ett
särskilt formulär. Vid ansökan skall ett välliknande fotografi
av sökanden ges in. Sökanden skall vidare visa upp handlingar
som styrker sökandens identitet och nationalitet. En kopia av
de uppvisade handlingarna skall bifogas ansökan.

4 § För utfärdandet av en provisorisk resehandling får avgift
tas ut enligt förordningen (1997:691) om expeditionsavgifter
vid utlandsmyndigheterna.

5 § En diplomatisk eller konsulär representation för en
medlemsstat i Europeiska unionen kan under de förutsättningar
som anges i 1 – 2 §§ utfärda en provisorisk resehandling till
en svensk medborgare. Tillstånd till att utfärda en sådan
resehandling meddelas av en svensk passmyndighet utom riket.

6 § Föreskrifter för verkställighet av denna förordning
meddelas av Regeringskansliet.