Förordning (1997:702) om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m.

SFS nr
1997:702
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1997-09-25
Författningen har upphävts genom
SFS 2011:507
Upphävd
2011-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2008:945

1 § Varje kommun, varje skola som ingår i det offentliga
skolväsendet, varje kommunalt bedriven förskola och varje
kommunalt bedrivet fritidshem skall årligen upprätta en
skriftlig kvalitetsredovisning som ett led i den kontinuerliga
uppföljningen och utvärderingen av verksamheten. Kommunens
kvalitetsredovisning skall omfatta såväl kommunalt bedriven
skolverksamhet som kommunalt bedriven förskoleverksamhet och
skolbarnsomsorg.

Kommuners kvalitetsredovisningar för föregående kalenderår
skall vara upprättade senast den 1 maj. Förordning (2005:609).

2 § Arbetet med kvalitetsredovisning skall främja kommunernas,
skolornas, förskolornas och fritidshemmens kvalitetsarbete och
därigenom bidra till att förverkliga utbildningarnas nationella
mål. Kvalitetsredovisningarna syftar även till att ge
information om verksamheten och dess måluppfyllelse.

Varje kommun skall sträva efter att göra kvalitetsredovisningar
som upprättats för verksamhet i kommunen kända och enkelt
åtkomliga för var och en. Förordning (2005:609).

3 § Kvalitetsredovisningarna skall innehålla en bedömning av i
vilken utsträckning de nationella målen för utbildningen har
förverkligats och en redogörelse för vilka åtgärder kommunen
respektive skolan, förskolan eller fritidshemmet avser att
vidta för ökad måluppfyllelse.

I kvalitetsredovisningarna skall verksamhetens förutsättningar,
arbetet i verksamheten och utbildningens måluppfyllelse
redovisas. Förordning (2005:609).

3 a § I kvalitetsredovisningen ska uppföljning och utvärdering
av likabehandlingsplaner enligt 3 kap. 16 §
diskrimineringslagen (2008:567) och planer mot kränkande
behandling enligt 14 a kap. 8 § skollagen (1985:1100)
redovisas. Förordning (2008:945).

4 § Skolans, förskolans och fritidshemmets kvalitetsredovisning
skall utarbetas under medverkan av lärare, övrig personal och
elever. Barn i förskolan, deras vårdnadshavare och elevernas
vårdnadshavare skall ges möjlighet att delta i arbetet med
kvalitetsredovisning. Förordning (2005:609).

5 § Det som sägs om skolor i 1-4 §§ gäller även för sådana
fristående skolor som avses i 9 kap. 1, 8 och 8 b §§ skollagen
(1985:1100) och riksinternatskolorna.

Det som sägs i 1-3 a §§ om skyldighet för en kommun gäller
också i tilllämpliga delar för andra huvudmän inom det
offentliga skolväsendet. Förordning (2008:405).

Övergångsbestämmelser

2006:279

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2006 och skall
tillämpas första gången för kvalitetsredovisningar som avser år
2007. För kvalitetsredovisningar som gäller läsår skall
förordningen dock tillämpas första gången för
kvalitetsredovisningar som avser läsåret 2006/2007.

2008:405

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för sådana
resurscenter som anordnar utbildning för elever som före den 1
juli 2008 har tagits emot för att fullgöra utbildning enligt 10
kap. 3 a § skollagen (1985:1100).

2008:945

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009 och
tillämpas första gången för kvalitetsredovisningar som avser
2009.