Tillkännagivande (1997:705) av staters tillträde till Luganokonventionen

SFS nr
1997:705
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1997-09-25
Författningen har upphävts genom
SFS 2001:880
Upphävd
2001-12-04

Den i Lugano den 16 september 1988 antagna konventionen om
domstols behörighet och om verkställighet av domar på
privaträttens område (Luganokonventionen) har för Sveriges del
trätt i kraft den 1 januari 1993. Konventionens svenska,
engelska och franska texter har publicerats i Sveriges
internationella överenskommelser (SÖ 1992:45). Samma texter
finns intagna som bilaga till lagen (1992:794) med anledning av
Sveriges tillträde till Luganokonventionen. Övriga texter finns
tillgängliga hos Utrikesdepartementet.

Konventionen har tillträtts av följande stater.

Stat Dag för konventionens Reservationer och
ikraftträdande i förhållande förklaringar
till staten

Belgien 1997-10-01 –

Danmark 1996-03-01 –

Finland 1993-07-01 –

Frankrike 1992-01-01 I enlighet med artikel Ib
i Protokoll nr 1 förbehåller
sig Frankrike rätten att
inte erkänna och verkställa
domar som har meddelats
i andra konventionsstater
om domstolens behörighet i
ursprungsstaten, i enlighet
med artikel 16 punkt 1b),
uteslutande har grundats
på svarandens hemvist i
ursprungsstaten och egendomen
är belägen i Frankrike.

Grekland 1997-09-01 I enlighet med artikel Ib
i Protokoll nr 1
förbehåller sig Grekland
rätten att inte erkänna
och verkställa domar som
har meddelats i andra
konventionsstater om
domstolens behörighet i
ursprungsstaten, i enlighet
med artikel 16 punkt
1b), uteslutande har
grundats på svarandens
hemvist i ursprungsstaten
och egendomen är belägen
i Grekland.

Irland 1993-12-01 –

Island 1995-12-01 –

Italien 1992-12-01 –

Luxemburg 1992-02-01 –

Nederländerna 1992-01-01 –

Norge 1993-05-01 –

Portugal 1992-07-01 –

Schweiz 1992-01-01 I enlighet med artikel Ia
i Protokoll nr 1 förbehåller
sig Schweiz rätten att
varken erkänna eller
verkställa i Schweiz en dom
som har meddelats i en annan
konventionsstat, om

a) domstolen i ursprungs-
staten har uteslutande
grundat sin behörighet på
artikel 5 punkt 1 i
konventionen, och

b) svaranden hade hemvist
i Schweiz vid tidpunkten för
talans väckande; vid
tillämpningen av denna
artikel skall ett bolag
eller en annan juridisk
person anses ha hemvist i
Schweiz om dess registrerade
säte är i Schweiz och dess
huvudsakliga verksamhet
drivs där, och

c) svaranden motsätter sig
att domen erkänns eller
verkställs i Schweiz
förutsatt att han inte har
avstått från förmånen av
förklaringen som avses i
denna artikel.

Schweiz förbehåller sig i
enlighet med artikel IV
andra stycket i Protokoll
nr 1 rätt att kräva andra
förfaranden vid översändande
mellan tjänstemän av
handlingar som sänds till
eller från Schweiz.

Spanien 1994-11-01 –

Storbritannien
och Nordirland 1992-05-01 –

Sverige 1993-01-01 Sverige har motsatt sig det
förfarande vid delgivning
som beskrivs i artikel IV
andra stycket i Protokoll
nr 1, varigenom handlingar
också kan sändas från
tjänsteman i den stat där
handlingen har upprättats
direkt till tjänsteman i
den stat där mottagaren
befinner sig.

Tyskland 1995-03-01 Tyskland har i enlighet med
artikel IV andra stycket i
Protokoll nr 1 förklarat att
handlingar som har
upprättats i en konventions-
stat och som skall delges
personer i Tyskland skall
översändas på det sätt som
föreskrivs i konventioner
och överenskommelser mellan
dessa båda konventionsstater
och får inte sändas av
tjänstemän i den stat
där handlingen har upprättats
direkt till tjänstemän i
Tyskland.

Österrike 1996-09-01 Österrike har gjort
reservation enligt
artikel IV andra stycket i
Protokoll nr 1.