Förordning (1997:716) om statsbidrag till anläggande av allmän skoterled m.m.

SFS nr
1997:716
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1997-10-02
Ändring införd
t.o.m. SFS 2000:947

Förutsättningar för bidrag

1 § Enligt denna förordning lämnas statsbidrag till anläggande
av allmänna skoterleder och andra anläggningar för skotertrafik
i anslutning till sådana leder samt för informationsinsatser om
lederna. Vad som avses med anläggande av allmän skoterled och
drift av sådan led framgår av 8 och 11 §§
terrängkörningsförordningen (1978:594).

Bidrag lämnas i den utsträckning det finns medel. Bidrag lämnas
endast till kommuner.

2 § Bidrag får även lämnas till material för utmärkning i
terrängen av allmänna skoterleder.

I särskilda fall får bidrag lämnas även till andra sökande
eller till andra åtgärder som främjar en säker och
miljöanpassad trafik på allmänna skoterleder.

3 § För bidrag krävs att den allmänna skoterleden kan antas

1. bidra till en förbättring av miljön,

2. på ett tillbörligt sätt beakta naturvårds-, friluftslivs-
och kulturmiljövårdsintressen samt de areella näringarnas och
rennäringens intressen och

3. medföra en säker färd i terrängen.

Åtgärderna skall vara genomförda senast den 31 augusti 2001.
Förordning (2000:947).

4 § Bidrag får inte lämnas till drift av allmän skoterled eller
till byggande som påbörjats före beslutet om bidrag.

I särskilda fall får bidrag lämnas trots vad som sägs i första
stycket.

5 § Bidrag får lämnas med högst femtio procent av de kostnader
som Naturvårdsverket godkänner. Förordning (1998:1290).

Ansökan och prövning

6 § Ansökan om bidrag skall ges in till länsstyrelsen i det län
där den allmänna skoterleden eller anläggningen avses bli
belägen eller är belägen.

När ansökan kommit in till länsstyrelsen skall länsstyrelsen
med eget yttrande lämna över ärendet till Naturvårdsverket.
Länsstyrelsen skall yttra sig över vad som
framgår av 7 § samt ange vilken prioritet bland inkomna
ansökningar länsstyrelsen ger ärendet.

Om den allmänna skoterleden eller anläggningen avses bli
belägen eller är belägen i flera län, skall den länsstyrelse i
det län huvuddelen av ledens sträckning avses ligga eller
ligger efter hörande av annan berörd länsstyrelse yttra sig
till Naturvårdsverket. Förordning (1998:1290).

7 § Till ansökan skall fogas

1. en beskrivning av hur kraven enligt 3 § tillgodoses,

2. en redogörelse för samrådsprocessen med markägare som berörs
av leden och berörda markägares tillstånd,

3. en tidsplan för genomförandet av den allmänna skoterleden
eller anläggningen och

4. en ekonomisk kalkyl.

8 § Naturvårdsverket beslutar om bidrag.

Bidrag bör i första hand ges till allmän skoterled eller
anläggning som

1. har angetts i den kommunala planeringen,

2. ingår i områden där terrängkörning regleras till allmän
skoterled eller

3. syftar till att lösa konflikter mellan olika intressen.
Förordning (1998:1290).

9 § Beslut om bidrag skall innehålla uppgift om

1. mottagaren av bidraget,

2. kostnaden enligt 5 § och bidragets storlek,

3. tidpunkten när den allmänna skoterleden eller anläggningen
skall vara färdigställd,

4. den kontroll i fråga om arbetets utförande som
Naturvårdsverket bestämmer,

5. de övriga villkor för bidraget som Naturvårdsverket
bestämmer och

6. mottagarens skyldighet att lämna uppgift om bidragets
användning och slutlig redovisning av vidtagen åtgärd.
Förordning (1998.1290).

10 § Högst hälften av bidragsbeloppet betalas ut när leden
eller anläggningen har påbörjats. Resterande del betalas ut när
leden eller anläggningen redovisas som färdigställd.

Tillsyn

11 § Naturvårdsverket eller den myndighet Naturvårdsverket bestämmer
skall utöva tillsyn över att bidrag utnyttjas för avsedda ändamål
och i överensstämmelse med föreskrivna villkor.
Förordning (1998:1290).

12 § Naturvårdsverket får besluta att bidraget helt eller
delvis skall återbetalas, om den allmänna skoterleden eller
anläggningen inte uppfyller de villkor som gäller för bidraget
eller inte färdigställts.

Beslut om återbetalning får meddelas endast om avvikelsen inte
är av mindre betydelse. Förordning (1998:1290).

Överklagande

13 § Beslut enligt 12 § får överklagas till regeringen.

Övriga beslut enligt denna förordning får inte överklagas.