Lag (1997:724) om avveckling av specialsjukhus och vårdhem

SFS nr
1997:724
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1997-10-16

1 § Specialsjukhus för vård av psykiskt utvecklingsstörda som
inrättats enligt lagen (1967:940) angående omsorger om vissa
psykiskt utvecklingsstörda skall vara avvecklade senast den 31
december 1997.

Vårdhem för vård av psykiskt utvecklingsstörda som inrättats
enligt den lagen skall vara avvecklade senast den 31 december
1999.

2 § Personer som vid avvecklingen är intagna för vård på
specialsjukhus på grund av en domstols dom enligt 31 kap. 3 §
brottsbalken i dess lydelse före den 1 januari 1992, skall
anses genom domen ha överlämnats till rättspsykiatrisk vård med
särskild utskrivningsprövning enligt lagen (1991:1129) om
rättspsykiatrisk vård. Anmälan för prövning enligt 16 § lagen
om rättspsykiatrisk vård skall första gången göras senast den
30 april 1998.

3 § Personer som vid avvecklingen är intagna på specialsjukhus
med stöd av 35 § lagen (1967:940) angående omsorger om vissa
psykiskt utvecklingsstörda och som var intagna på kriminal-
vårdsanstalt när de skrevs in i specialsjukhuset skall anses
intagna för rättspsykiatrisk vård enligt 4 § lagen (1991:1129)
om rättspsykiatrisk vård.

4 § Om patienter som avses i 2 eller 3 § vid avvecklingen är
utskrivna på försök eller om de har tillstånd att vistas på
egen hand utanför sjukhusområdet, skall de anses ha tillstånd
att vistas utanför sjukvårdsinrättningens område under
återstoden av vårdtiden respektive under del av vårdtiden
enligt 10 eller 11 § lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk
vård. Åläggande att iaktta särskilda föreskrifter eller
förordnanden som har meddelats med stöd av 39 § andra stycket
lagen (1967:940) angående omsorger om vissa psykiskt
utvecklingsstörda, skall därvid anses utgöra särskilda villkor
enligt 10 § lagen om rättspsykiatrisk vård.

5 § Om andra patienter än de som avses i 2 eller 3 § den 1
november 1997 är intagna för vård på specialsjukhus eller
vårdhem med stöd av 35 § lagen (1967:940) angående omsorger om
vissa psykiskt utvecklingsstörda, skall de innan sjukhuset
eller vårdhemmet avvecklas undersökas för vårdintyg enligt 4 §
lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård. Om vårdintyg
utfärdas, skall patienten överlämnas till en
sjukvårdsinrättning där frågan om intagning för tvångsvård
skall prövas enligt 6 § lagen om psykiatrisk tvångsvård.

6 § Om ett mål hos allmän förvaltningsdomstol enligt lagen
(1967:940) angående omsorger om vissa psykiskt
utvecklingsstörda inte är slutligt avgjort vid avvecklingen av
den institution där patienten vistas, skall domstolen avgöra
målet i enlighet med bestämmelserna i lagen (1991:1129) om
rättspsykiatrisk vård när det gäller patient som avses i 2
eller 3 § eller lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
beträffande patient som avses i 5 §.