Lag (1997:736) om färdtjänst

SFS nr
1997:736
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1997-10-16
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1068

1 § Denna lag gäller särskilt anordnade transporter för
personer med funktionshinder (färdtjänst).

2 § Med dem som ansvarar för kollektivtrafiken i länet och
regional kollektivtrafikmyndighet avses i denna lag detsamma
som i lagen (2010:1065) om kollektivtrafik.
Lag (2010:1068).

3 § Varje kommun ansvarar, såvitt gäller kommuninvånarna, för
att färdtjänst av god kvalitet anordnas inom kommunen och, om
det finns särskilda skäl, mellan kommunen och en annan kommun.
En kommun får för sina kommuninvånare anordna färdtjänst också
i eller mellan andra kommuner. Lag (2006:1114).

4 § Kommunens uppgifter enligt denna lag fullgörs av den
eller de nämnder som kommunfullmäktige bestämmer.

Kommunen får, efter överenskommelse med landstinget, om det
hör till dem som ansvarar för kollektivtrafiken i länet,
överlåta sina uppgifter enligt denna lag till den regionala
kollektivtrafikmyndigheten i länet. Lag (2010:1068).

5 § Har en kommun överlåtit sina uppgifter till en regional
kollektivtrafikmyndighet ansvarar myndigheten, såvitt gäller
kommuninvånarna, för att färdtjänst anordnas inom kommunen
och, om det finns särskilda skäl, mellan kommunen och en
annan kommun. Vidare får den regionala
kollektivtrafikmyndigheten för invånare i kommunen anordna
färdtjänst också i eller mellan andra kommuner.
Lag (2010:1068).

Tillstånd till färdtjänst

6 § Färdtjänst får anlitas av den som efter ansökan har fått
tillstånd till det.

Frågor om tillstånd prövas av kommunen där den sökande är
folkbokförd, eller, om kommunens uppgifter enligt denna lag
överlåtits till den regionala kollektivtrafikmyndigheten i
länet, av denna myndighet (tillståndsgivaren).
Lag (2010:1068).

7 § Tillstånd till färdtjänst skall meddelas för dem som på
grund av funktionshinder, som inte endast är tillfälligt, har
väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att
resa med allmänna kommunikationsmedel.

Om sökanden är under 18 år skall prövningen göras i förhållande
till barn i motsvarande ålder utan funktionshinder.

Tillståndet omfattar inte transporter som av någon annan
anledning bekostas av det allmänna. Lag (2006:1114).

8 § Om den som söker tillstånd till färdtjänst behöver
ledsagare under resorna, skall tillståndet gälla även
ledsagaren.

9 § Tillstånd till färdtjänst meddelas för viss tid eller tills
vidare.

Tillstånd får i skälig omfattning förenas med föreskrifter om

1. vilket färdsätt som får användas,

2. inom vilket område resor får göras, och

3. hur många resor tillståndet omfattar.

Sådana resor som kan anses vara väsentliga för
tillståndshavaren får begränsas till antalet endast om det
finns synnerliga skäl.

Om det finns särskilda skäl, får tillståndet även i övrigt
förenas med villkor. Lag (2006:1114).

Avgift

10 § För resor med färdtjänst får tillståndsgivaren ta ut en
avgift enligt grunder som bestäms enligt 11 §.

11 § Är en kommun tillståndsgivare, bestäms grunderna för
avgifterna av kommunen.

Är en regional kollektivtrafikmyndighet tillståndsgivare,
bestäms grunderna för avgifterna av

1. kommunerna och landstinget i länet, om de ansvarar för
kollektivtrafiken i länet, eller

2. enbart kommunerna i länet, om de ansvarar för
kollektivtrafiken i länet och om överenskommelse om detta har
träffats med landstinget, om det hör till dem som ansvarar
för kollektivtrafiken i länet.

De kommuner som inte har överlåtit sina uppgifter enligt
denna lag till den regionala kollektivtrafikmyndigheten får
dock inte delta i beslutet. Kan enighet inte uppnås om
grunderna för avgifterna, ska dessa bestämmas av regeringen.

Avgifterna ska vara skäliga och får inte överstiga
tillståndsgivarens självkostnader. Lag (2010:1068).

Återkallelse av tillstånd m.m.

12 § En tillståndsgivare får återkalla ett tillstånd att anlita
färdtjänst, om förutsättningarna för tillståndet inte längre
finns. Ett tillstånd får också återkallas om tillståndshavaren
gjort sig skyldig till allvarliga eller upprepade överträdelser
av de föreskrifter och villkor som gäller för färdtjänsten.

Föreskrifter och villkor får ändras, om ändrade förhållanden
föranleder det.

Handläggning av ärenden m.m.

13 § Har upphävts genom lag (2010:1068).

14 § Trots sekretess får en tillståndsgivare lämna ut uppgifter
om enskildas personliga förhållanden till en
beställningscentral för transporter eller en trafikutövare, om
uppgifterna behövs för att anordna transport som avses i denna
lag.

15 § Personer som är eller har varit verksamma inom enskild
verksamhet som bedrivs yrkesmässigt och som omfattas av denna
lag får inte obehörigen röja vad de i verksamheten fått veta om
någons personliga förhållanden.

Överklagande

16 § Tillståndsgivarens beslut enligt 6–10 och 12 §§ får
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd
krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2010:1068).