Förordning (1997:75) om anläggningsstöd till plantering av fleråriga grödor för produktion av biomassa

SFS nr
1997:75
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1997-02-20
Författningen har upphävts genom
SFS 2010:190
Upphävd
2010-06-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2009:192

Stödformer

1 § Stöd enligt denna förordning kan i mån av tillgång på medel
lämnas som anläggningsstöd till jordbrukare för plantering av
vissa fleråriga grödor avsedda för produktion av biomassa.

Förutsättningar för stöd

2 § Anläggningsstöd får lämnas till den som brukar den mark som
planteras.

3 § Stöd får lämnas för plantering på jordbruksmark som
berättigar till samlat gårdsstöd enligt rådets förordning
(EG) nr 73/2009 av den 19 januari 2009 om upprättande av
gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för
jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om
upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, om ändring
av förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och
(EG) nr 378/2007 samt om upphävande av förordning (EG) nr
1782/20032.

Stöd enligt första stycket lämnas inte för plantering på
naturbetesmarker eller slåtterängar. Förordning (2009:192).

3 a § Har upphävts genom förordning (2008:665).

4 § Grödor som berättigar till stöd är skottskog med kort
omloppstid enligt kommissionens förordning (EG) nr 795/2004 av
den 21 april 2004 om tillämpningsföreskrifter för det system
med samlat gårdsstöd som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr
1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system
för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om
upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare.
Förordning (2008:665).

Särskilda villkor för stöd

5 § Stöd skall betalas ut först när den åtgärd för vilken stöd
lämnas har vidtagits och godkänts av länsstyrelsen.

6 § Vid prövning av frågor om stöd skall hänsyn tas till
naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen.

6 a § Har upphävts genom förordning (2008:665).

Stödets storlek

7 § Stöd ska lämnas som bidrag. Stödet får motsvara högst
10 procent av de stödberättigande utgifterna och högst
1 000 kr per hektar.

Efter särskild prövning kan ytterligare stöd motsvarande
högst 10 procent av de stödberättigande utgifterna och
högst 3 000 kr per hektar beviljas med avseende på
stödberättigande investeringar för stängsling. Sådant stöd
får dock inte lämnas om stöd för motsvarande åtgärd har
beviljats enligt förordningen (2007:481) om stöd för
landsbygdsutvecklingsåtgärder. Förordning (2009:192).

Förfarandet i stödärenden

8 § Frågor om stöd enligt denna förordning skall prövas av
länsstyrelsen. Stödet skall betalas ut av Jordbruksverket.

9 § En ansökan om stöd skall göras skriftligen.

10 § Beslutet om stöd skall innehålla uppgift om

1. mottagaren av stödet,

2. stödets ändamål,

3. stödets omfattning,

4. mottagarens skyldighet att lämna uppgifter som behövs för
kontroll av stödet, och

5. övriga villkor för stödet.

Tillsyn och kontroll

11 § Jordbruksverket utövar den centrala tillsynen över att
denna förordning och föreskrifter som meddelats med stöd av
denna förordning följs.

Länsstyrelsen utövar den närmare kontrollen inom länet.

12 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om hur
anläggningsstödet skall kontrolleras inom länet.

Upphävande av beslut

13 § Om beslutet om stöd har meddelats på grund av oriktig
eller ofullständig uppgift av stödmottagaren eller om denne
brutit mot villkor som gäller för stödet, får beslutet
omedelbart hävas och lämnat stöd krävas tillbaka inom tio år
från det att beloppet betalades ut.

Ränta

14 § Om stödmottagaren åläggs att återbetala ett stödbelopp,
skall ränta på beloppet betalas till staten enligt vad som
motsvarar den ränta som föreskrivs i 2 och 5 §§ räntelagen
(1975:635).

Länsstyrelsen får besluta att ränta inte skall betalas eller
att räntekravet skall sättas ned, om det är oskäligt att kräva
ränta enligt räntelagen.

Verkställighet av beslut

15 § Ett beslut enligt denna förordning eller enligt
föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen får
verkställas enligt utsökningsbalken.

Länsstyrelsen får bestämma att ett beslut enligt denna
förordning eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd
av denna förordning skall gälla omedelbart.

15 a § Har upphävts genom förordning (2008:665).

Överklagande m.m.

16 §Länsstyrelsens beslut om stöd får överklagas hos
Jordbruksverket.

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om
överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.
Förordning (1998:1130).

17 § Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om
stöd enligt denna förordning.

Övergångsbestämmelser

1998:1019

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1998. I fråga om
grödor som har planterats under år 1998 gäller dock 7 § i sin
äldre lydelse.

2005:355

Denna förordning träder i kraft den 15 juni 2005. Äldre
bestämmelser gäller dock för stödansökningar som kommit in före
den 1 januari 2005.

2009:192

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2009. De nya
bestämmelserna ska dock tillämpas för tid från och med den
1 januari 2009.

2010:190

Regeringen föreskriver att förordningen (1997:75) om
anläggningsstöd till plantering av fleråriga grödor för
produktion av biomassa ska upphöra att gälla vid utgången av
maj 2010. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande
för stöd som lämnats före utgången av maj 2010.