Skattebetalningsförordning (1997:750)

SFS nr
1997:750
Departement/myndighet
Finansdepartementet S5
Utfärdad
1997-10-16
Författningen har upphävts genom
SFS 2011:1261
Upphävd
2012-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:388

Tillämpningsområde och definitioner

1 § Denna förordning gäller vid tillämpning av
skattebetalningslagen (1997:483).

2 § Termer och uttryck som används i denna förordning har samma
betydelse och tillämpningsområde som i skattebetalningslagen
(1997:483).

Vid tillämpningen av skattebetalningslagen ska med Europeiska
unionens mervärdesskatteområde avses detsamma som i 1 a §
mervärdesskatteförordningen (1994:223). Förordning (2011:388).

3 § Har upphävts genom förordning (2003:988).

Registrering

4 § En anmälan för registrering enligt 3 kap. 2 §
skattebetalningslagen (1997:483) skall göras på blankett enligt
fastställt formulär.

Anmälan får lämnas i form av ett elektroniskt dokument på det
sätt som Skatteverket bestämmer. Förordning (2003:988).

5 § Vid registrering enligt 3 kap. 1 § första stycket 2, 3, 4, 5,
5 a eller 5 b skattebetalningslagen (1997:483) ska den
registrerade tilldelas ett registreringsnummer för
mervärdesskatt. Skatteverket får meddela närmare föreskrifter
om registreringsnumrens utformning. Förordning (2009:1348).

6 § Har upphävts genom förordning (2010:1899).

7 § Skatteverket skall utfärda ett bevis om beslutad
registrering enligt fastställt formulär. Grundas registreringen
på en förenklad skattedeklaration, skall ett bevis utfärdas
endast om den registrerade begär det.

En registrering skall stå kvar till dess Skatteverket
beslutar att den skall upphöra. Förordning (2003:988).

Kontoutdrag

8 § När Skatteverket har gjort en sådan avstämning av ett
skattekonto som avses i 3 kap. 6 § skattebetalningslagen
(1997:483) skall, på det sätt och i den omfattning som verket
föreskriver, ett kontoutdrag skickas till den skattskyldige.
Förordning (2003:988).

F-skattsedel

9 § En ansökan om F-skattsedel enligt 4 kap. 7 §
skattebetalningslagen (1997:483) skall göras på blankett enligt
fastställt formulär.

Ansökan får lämnas i form av ett elektroniskt dokument på det
sätt som Skatteverket bestämmer. Förordning (2003:988).

10 § Av ett F-skattebevis skall framgå att innehavaren själv
svarar för den preliminära skatt och de socialavgifter som
belöper på ersättning för arbete som uppdras åt honom. Av F-
skattebeviset skall också framgå om F-skattsedeln har utfärdats
under sådant villkor som avses i 4 kap. 9 §
skattebetalningslagen (1997:483) och vad som då gäller vid
betalning av preliminär skatt och socialavgifter.

Om innehavaren av F-skattebeviset är registrerad för
mervärdesskatt skall detta framgå av beviset.

11 § Kronofogdemyndigheten skall underrätta Skatteverket när den
finner skäl att anta att en F-skattsedel skall återkallas.
Förordning (2003:988).

Beräkning av F-skatt och särskild A-skatt

12 § Innan en preliminär taxering fastställs till ett högre
belopp än som framgår av den skattskyldiges uppgifter eller
fastställs utan att sådana uppgifter finns skall
Skatteverket lämna den skattskyldige tillfälle att yttra
sig, om det inte är uppenbart onödigt. Förordning (2003:988).

13 § F-skatt eller särskild A-skatt får debiteras oberoende av
makes och hemmavarande barns inkomst. Detsamma gäller vid
ändrad beräkning av skatteavdrag.

Första stycket gäller även skattskyldig som avses i 2 kap. 20 §
inkomstskattelagen (1999:1229). Förordning (2007:1423).

14 § Om F-skatt eller särskild A-skatt har debiterats någon för
vilken preliminär skatt också skall betalas genom skatteavdrag,
skall en ändrad beräkning av den preliminära skatt som leder
till en lägre skatt i första hand avse den debiterade skatten.
En ändrad beräkning som leder till en höjd skatt skall, om det
inte finns särskilda skäl för något annat, i första hand avse
skatteavdraget från andra ersättningar än sådana från vilka
skatteavdrag enligt 8 kap. 8-10 §§ skattebetalningslagen
(1997:483) skall göras med 30 %.

15 § Om ett beslut om ändrad beräkning av F-skatt eller
särskild A-skatt innebär att den skatt som skall betalas för
hela inkomståret sänks, skall den preliminära skatt som
förfallit till betalning innan beslutet fattas sättas ned
endast till den del skatten överstiger den F-skatt eller
särskilda A-skatt som den skattskyldige skall betala för hela
inkomståret.

16 § Om Skatteverket fattar ett beslut om ändrad beräkning av
F-skatt, skall verket utfärda en ny F-skattsedel med den
ändrade skatten. Förordning (2003:988).

Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter

17 § Skatteverket får meddela föreskrifter om undantag från
skyldigheten för den som betalar ut ersättning för arbete att
enligt 5 kap. 12 § skattebetalningslagen (1997:483) lämna
uppgift om skatteavdragets belopp i de fall där avdraget är
lika stort som vid det närmast föregående
utbetalningstillfället och det kan ske utan väsentlig olägenhet
för den skattskyldige. Förordning (2003:988).

18 § Skatteverket får meddela föreskrifter om undantag från
skyldigheten för den som skall ta emot ersättning för arbete
att enligt 5 kap. 16 § skattebetalningslagen (1997:483) visa
upp sin A-skattsedel i fråga om visst slag av ersättningar om
det kan ske utan väsentlig olägenhet för utbetalaren.
Förordning (2003:988).

19 § Sådana allmänna och särskilda skattetabeller som avses i 8
kap. 1 § skattebetalningslagen (1997:483) skall för varje år
fastställas av Skatteverket. Förordning (2003:988).

20 § Skatteverket skall meddela föreskrifter om enligt
vilka grunder skatteavdrag skall göras när sådan ersättning som
avses i 8 kap. 8 § första stycket 3 skattebetalningslagen
(1997:483) betalas ut tillsammans med ersättning som utgör
mottagarens huvudinkomst. Förordning (2003:988).

21 § Skatteverket skall meddela föreskrifter för

1. värdering av bilförmån vid beräkning av skatteavdrag och
arbetsgivaravgifter, och

2. beräkning av arbetstagares utgifter i viss verksamhet enligt
2 kap. 21 § tredje stycket socialavgiftslagen (2000:980).
Förordning (2003:988).

22 § Skatteverket skall lämna arbetstagaren tillfälle att
yttra sig över en ansökan om minskat skatteavdrag enligt 8 kap.
27 eller 28 § skattebetalningslagen (1997:483) innan beslut
fattas.

Om beslutet innebär att skatteavdraget skall minskas, skall
arbetstagaren och arbetsgivaren underrättas om beslutet.
Arbetsgivaren skall samtidigt påminnas om att han enligt 8 kap.
7 § andra stycket skattebetalningslagen inte får tillmötesgå en
begäran från arbetstagaren om ett förhöjt skatteavdrag.
Förordning (2003:988).

23 § Om skatteavdrag skall göras med högre belopp än vad som
tidigare beslutats eller om den preliminära skatten skall
betalas genom skatteavdrag i stället för F-skatt, skall
Skatteverket, om det behövs, sända ett meddelande om
beslutet till den skattskyldiges arbetsgivare.
Förordning (2003:988).

24 § En ändrad beräkning av skatteavdrag från ersättning till
en skattskyldig som inte debiterats någon preliminär skatt
skall, om det inte finns särskilda skäl för något annat, i
första hand avse skatteavdrag från sådan ersättning som utgör
den skattskyldiges huvudinkomst och därefter från andra
inkomster än ränta och utdelning.

25 § Om den skattskyldiges folkbokföring den 1 november året
före inkomståret ändras, skall den skattskyldige underrättas om
vad ändringen innebär för den preliminära skatten.
Förordning (2003:988).

Skyldighet att lämna deklaration

25 a § Skatteverket får meddela föreskrifter om sådana undantag
från uppgiftsskyldigheten i 10 kap. 17 a § andra stycket
skattebetalningslagen (1997:483) som avses i tredje stycket
samma paragraf. Förordning (2005:1114).

26 § Förordningen (1957:515) om fullgörande av
deklarationsskyldighet för staten, landsting, kommun, m.m.
gäller för skatt enligt skattebetalningslagen (1997:483).

26 a § Skatteverket skall meddela föreskrifter om när
preliminär självdeklaration och skattedeklaration får lämnas i
form av ett elektroniskt dokument.

Om det finns särskilda skäl får Skatteverket i enskilda
fall medge att preliminär självdeklaration och
skattedeklaration lämnas i form av ett elektroniskt dokument.
Förordning (2003:988).

Särskilda bestämmelser om mervärdesskatt för elektroniska
tjänster

26 b § En ansökan enligt 10 a kap. 2 § 1 skattebetalningslagen
(1997:483) ska göras enligt fastställt formulär. Ansökan ska
innehålla följande uppgifter avseende den sökande

1. namn,

2. postadress,

3. elektroniska adresser (inbegripet webbplatser), samt

4. nationellt skattenummer (om sådant finns).

Ansökan ska också innehålla

1. en försäkran om att sökanden inte är registrerad för
mervärdesskatt i ett EU-land, och

2. uppgift om när verksamheten är planerad att inledas.
Förordning (2011:388).

26 c § Skatteverket får meddela närmare föreskrifter om
utformningen av sådana identifieringsnummer som anges i 10 a
kap. 5 § skattebetalningslagen (1997:483).
Förordning (2003:988).

26 d § Skatteverket skall på elektronisk väg underrätta
den skattskyldige om identifieringsbeslut enligt 10 a kap. 2 §
skattebetalningslagen (1997:483) och om tilldelat
identifieringsnummer enligt 10 a kap. 5 § nämnda lag.
Förordning (2003:988).

26 e § Den som för det särskilda konto för skatteinbetalningar
som avses i 10 a kap. 14 § andra stycket skattebetalningslagen
(1997:483) skall redovisa inbetald skatt till
Skatteverket. Förordning (2003:988).

26 f § Bestämmelser om förfarandet för utbyte av information
och överföring av pengar mellan EU-ländernas behöriga
myndigheter när det gäller sådan mervärdesskatt som omfattas av
bestämmelserna i 10 a kap. skattebetalningslagen (1997:483)
eller motsvarande bestämmelser i ett annat EU-land finns i
rådets förordning (EG) nr 1798/2003 av den 7 oktober 2003 om
administrativt samarbete i fråga om mervärdesskatt och om
upphävande av förordning (EEG) nr 218/92.
Förordning (2011:388).

Beskattningsbeslut

27 § Beslut enligt skattebetalningslagen (1997:483) får sättas
upp i form av ett elektroniskt dokument.

28 § Beslut enligt skattebetalningslagen (1997:483) får fattas
genom automatisk databehandling om skatten enligt 11 kap. 19 §
samma lag bestäms till det högsta av de belopp som har bestämts
för den skatten vid någon av de tre närmast föregående
redovisningsperioderna eller, när det gäller mervärdesskatt
eller punktskatt, skall vara noll kronor på grund av att endast
överskjutande ingående mervärdesskatt eller överskjutande
punktskatt till den skattskyldiges fördel har bestämts för de
tre perioderna. Övriga beslut enligt skattebetalningslagen får
fattas genom automatisk databehandling om skälen för beslutet
enligt 20 § första stycket 1 förvaltningslagen (1986:223) får
utelämnas.

Första stycket gäller inte beslut om särskild beräkningsgrund
för skatteavdrag eller ändrad beräkning av F-skatt, särskild A-
skatt eller skatteavdrag. Beslut om särskild beräkningsgrund
för skatteavdrag får dock fattas genom automatisk
databehandling om beslutet grundas på förtryckta uppgifter i en
blankett för ansökan om särskild beräkningsgrund som sänts till
den skattskyldige och om den skattskyldige inte har begärt
ändring av de förtryckta uppgifterna. Förordning (2005:239).

29 § Försäkringskassan skall lämna Skatteverket de uppgifter som
behövs för debitering av egenavgifter. Förordning (2004:941).

Underrättelser om beskattningsbeslut

30 § Av ett besked om slutlig skatt enligt 11 kap. 15 §
skattebetalningslagen (1997:483) ska framgå

1. taxerad och beskattningsbar förvärvsinkomst,

2. inkomst av kapital,

3. summan av gjorda skattereduktioner,

4. debiterad skatt enligt skattebetalningslagen, uppdelad på de
olika skatteslagen samt, i fråga om fysiska personer och
dödsbon, skattesatserna för kommunal inkomstskatt,

5. avgiftssatserna för avgift till registrerat trossamfund och
begravningsavgift, samt

6. pensionsgrundande inkomst.

Ytterligare bestämmelser om vad som i vissa fall ska framgå av
besked om slutlig skatt enligt 11 kap. 15 §
skattebetalningslagen finns i 7 § taxeringsförordningen
(1990:1236). Förordning (2007:997).

31 § Har upphävts genom förordning (2003:988).

32 § En underrättelse om beslut om debitering av skatt skall i
andra fall än som avses i 31 § sändas till den skattskyldige så
snart som möjligt.

33 § Skatteverket ska före taxeringsårets utgång lämna
Försäkringskassan uppgift om summan av de
sjukförsäkringsavgifter som har debiterats.

Skatteverket ska också lämna Försäkringskassan uppgift om
ålderspensionsavgift som vid tillämpning av 16 kap. 12 §
andra stycket skattebetalningslagen (1997:483) inte anses
betald. Vidare ska uppgift lämnas om sådan avgift som har
betalats enligt tredje stycket samma paragraf.

Skatteverket ska lämna Pensionsmyndigheten uppgift om allmän
pensionsavgift som vid tillämpning av 16 kap. 12 § andra
stycket skattebetalningslagen inte anses betald. Vidare ska
uppgift lämnas om sådan avgift som har betalats enligt
tredje stycket samma paragraf. Förordning (2009:1184).

34 § Redovisningsräkning över sådana medel som tillkommer
kommuner, landsting, registrerade trossamfund eller huvudmän
för begravningsverksamheten och som enligt 1 kap. 1 §
skattebetalningslagen (1997:483) faller inom lagens
tillämpningsområde skall upprättas för kalenderår.

Redovisningsräkning enligt första stycket skall för ett visst
år lämnas av Skatteverket till vederbörande kommun eller
landsting i två exemplar senast den 8 mars följande år. I fråga
om medel till registrerade trossamfund och till huvudmän för
begravningsverksamheten skall verket lämna räkningen på
motsvarande sätt. Ett exemplar av redovisningsräkningen,
försett med intyg om räkningens mottagande, skall återställas
till verket. Förordning (2003:988).

Ansvar för skatt

35 § Ett beslut med anledning av att en arbetsgivare har
underlåtit att göra skatteavdrag skall innehålla uppgift om den
skatt som skall betalas och om löne-, ränte- eller
utdelningsbeloppet. Uppgifterna skall, om det är möjligt,
redovisas särskilt för varje skattskyldig med angivande av
namn, personnummer och redovisningsperiod.

Innan ett beslut enligt första stycket fattas skall även
arbetstagaren få tillfälle att yttra sig om det som angår
honom, om hans adress är känd eller kan hämtas in utan att det
är alltför tidskrävande. Förordning (2003:988).

Befrielse från betalningsskyldighet

36 § Beslut om sådan befrielse från skyldigheten att göra
skatteavdrag eller att betala skatt som avses i 13 kap. 1 §
skattebetalningslagen (1997:483) skall meddelas av
Skatteverket. Förordning (2003:988).

Utredning i skatteärenden

37 § Skatteverket ska snarast efter det att verket enligt 12 §
konkursförordningen (1987:916) har underrättats om att en
skattskyldig har försatts i konkurs kontrollera den
skattskyldiges skatteredovisning. Förordning (2007:797).

38 § Om det kan antas att en skattskyldig som avses i 3 kap. 1 §
skattebetalningslagen (1997:483) är på obestånd eller om den
skattskyldige har försummat att betala skatt, skall
Skatteverket så snart som möjligt kontrollera den
skattskyldiges skatteredovisning. Förordning (2003:988).

39 § Uppgifter som en myndighet har lämnat ut till Skatteverket
enligt 14 kap. 8 § första stycket skattebetalningslagen (1997:
483) får granskas endast av den tjänsteman som verket har
utsett. Verket skall se till att tjänstemannen är lämplig för
uppdraget och upplysa honom om vikten av att föreskriven
tystnadsplikt iakttas. Förordning (2003:988).

40 § Deklarationer och övriga uppgifter som avses i 14 kap. 8 §
första stycket skattebetalningslagen (1997:483) skall förvaras
på ett sådant sätt att obehöriga inte kan komma åt dem.

41 § Bestämmelserna i 4 – 6 a §§ taxeringsförordningen
(1990:1236) om taxeringsrevision skall tillämpas även vid
skatterevision. Förordning (2001:339).

42 § Uppgifter som en myndighet förfogar över och som behövs
för kontroll av att bestämmelserna i skattebetalningslagen
(1997:483) har följts får lämnas ut till myndigheter i
främmande stater med vilka Sverige har träffat överenskommelse
om handräckning i ärenden om skatt.

43 § Om Skatteverket avser att utfärda föreläggande enligt 14
kap. 3 § skattebetalningslagen (1997:483) eller enligt 2 §
tredje stycket lagen (1998:514) om särskild skattekontroll av
torg- och marknadshandel m.m., skall en enhet inom Skatteverket
som medverkar vid brottsutredningar på begäran ange om det i
enhetens verksamhet finns uppgifter som innebär att ett
föreläggande inte får förenas med vite. Förordning (2006:588).

Inbetalning av skatt

44 § Om inbetalning av skatt görs med en annan blankett än som
avses i 64 § första stycket skall på inbetalningshandlingen
anges

1. den skattskyldiges namn och postadress, och

2. den skattskyldiges person- eller organisationsnummer.

45 § Den som för det särskilda konto för skatteinbetalningar
som avses i 16 kap. 2 § skattebetalningslagen (1997:483) skall
redovisa inbetald skatt till Skatteverket. Förordning (2003:988).

Anstånd med inbetalning av skatt

46 § Om säkerhet för anstånd krävs enligt 17 kap. 3 eller 6 b §
skattebetalningslagen (1997:483), skall Skatteverket
underrätta den skattskyldige om den tid inom vilken säkerheten
skall lämnas för att anstånd skall kunna medges.

Skatteverket skall bevaka ställd säkerhet.

Att Skatteverket skyndsamt skall underrätta
Kronofogdemyndigheten om den skattskyldige har medgetts anstånd
med betalningen framgår av 8 § indrivningsförordningen
(1993:1229). Förordning (2006:779).

Återbetalning av skatt

47 § Sådant överskjutande belopp som skall återbetalas enligt
18 kap. 1 § skattebetalningslagen (1997:483) skall återbetalas
senast den dag som besked om den slutliga skatten skall
översändas till den skattskyldige.

48 § Återbetalning av skatt enligt 18 kap. 2 eller 3 §
skattebetalningslagen (1997:483) skall göras skyndsamt.

49 § Ett belopp som avser överskjutande ingående mervärdesskatt
eller överskjutande punktskatt som bestämts enligt 11 kap. 16
eller 18 § skattebetalningslagen (1997:483) skall återbetalas
senast vid utgången av kalendermånaden efter den kalendermånad
då den skattskyldige enligt 10 kap. 18 och 19 §§ skattebetal-
ningslagen senast skall lämna skattedeklaration för den
redovisningsperiod som skatten avser. Om skattedeklarationen
lämnas senare, skall återbetalningen göras senast vid utgången
av kalendermånaden efter den då deklarationen lämnades.

En återbetalning som görs före utgången av den tid som anges i
första stycket får avse del av skatten. Förordning (2002:815).

50 § Återbetalning av belopp som avser överskjutande ingående
mervärdesskatt eller överskjutande punktskatt enligt 49 § skall
inte göras, om Skatteverket före utgången av den tid som
anges i 49 § första stycket beslutar att återbetalningen av
hela eller del av skatten skall skjutas upp.

Ett beslut enligt första stycket skall meddelas om det behövs
för kontroll av den ingivna skattedeklarationen. Beslutet får
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol av den skattskyldige.
Beslutet förfaller om Skatteverket inte inom en månad från
dagen för beslutet påbörjat sådana kontrollåtgärder som anges i
14 kap. 3-7 §§ skattebetalningslagen (1997:483).
Förordning (2003:988).

51 §Återbetalning av skatt enligt bestämmelserna i
skattebetalningslagen (1997:483) skall ske genom insättning på
den skattskyldiges bank- eller kreditmarknadsföretagskonto.
Uppgift om sådant konto inhämtas från den skattskyldige eller,
med den skattskyldiges tillstånd, från bank eller
kreditmarknadsföretag. Skatteverket får besluta om
återbetalning på annat sätt om särskilda förhållanden
föranleder det.

Beslut om sättet för återbetalning av skatt får inte
överklagas. Förordning (2004:340).

52 § Skatteverket skall lämna Kronofogdemyndigheten
uppgift om sådant överskjutande belopp som avses i 18 kap. 1 §
skattebetalningslagen (1997:483) för en skattskyldig med en
skuld som skall drivas in av Kronofogdemyndigheten.

Kronofogdemyndigheten skall underrätta Skatteverket om
vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av uppgifterna.
Underrättelsen skall lämnas vid en tidpunkt som
Skatteverket bestämmer. Förordning (2006:779).

53 § Om återbetalning skall ske i andra fall än som avses i 52 §,
skall Skatteverket undersöka om den
återbetalningsberättigade har en skuld som skall drivas in av
Kronofogdemyndigheten. Förordning (2006:779).

54 § Skatteverket får meddela beslut som avses i 18 kap. 5 §
andra stycket skattebetalningslagen (1997:483) om överföring
av skatt till främmande stat. Förordning (2003:988).

55 § Om en skattskyldig visar att han av misstag betalat in för
mycket skatt, skall Skatteverket skyndsamt återbetala vad
som inbetalts för mycket.

Återbetalning enligt första stycket får ske endast till den del
återbetalningen kan göras från ett överskott på den
skattskyldiges skattekonto. Förordning (2003:988).

Ränta

56 § Basränta enligt 19 kap. 3 § skattebetalningslagen
(1997:483) skall fastställas av Skatteverket. Basräntan
skall räknas fram genom att säljräntan på sexmånaders
statsskuldväxlar avläses varje bankdag. Räntenoteringarna från
och med den 16 i en månad till och med den 15 i månaden därpå
sammanvägs till en genomsnittsränta som gäller som basränta
från och med närmast kommande kalendermånad.

Om det uppkommer decimaler vid beräkningen av genomsnittsräntan
skall räntan avrundas till närmast hela procenttal. Om
genomsnittsräntan ligger mitt emellan två hela procenttal skall
den avrundas nedåt. Förordning (2003:988).

Indrivning

57 § Skatteverket skall meddela föreskrifter om när en
sådan fordran som avses i 20 kap. 1 § andra stycket
skattebetalningslagen (1997:483) skall lämnas för indrivning.
Förordning (2003:988).

58 § Skatteverket skall underrätta Kronofogdemyndigheten om
verket eller en allmän förvaltningsdomstol meddelar ett beslut
som rör en fordran på obetald skatt och fordringen har lämnats
till Kronofogdemyndigheten för indrivning.
Förordning (2006:779).

59 § Bestämmelser om betalningsuppmaning och begäran om
indrivning m.m. finns i 3 och 5-9 §§ indrivningsförordningen
(1993:1229).

60 § Ytterligare föreskrifter om indrivning och redovisning av
skatt som överlämnats för indrivning finns i
utsökningsförordningen (1981:981) och indrivningsförordningen
(1993:1229).

Domstols skyldighet att lämna uppgifter

61 § En allmän förvaltningsdomstol skall i den omfattning
Skatteverket föreskriver underrätta verket om beslut i mål
enligt skattebetalningslagen (1997:483). Förordning (2003:988).

Övriga bestämmelser

62 § Avgift tas ut när Skatteverket på begäran

1. lämnar bevis om särskild förhandsuträkning av skatt eller
annat dokument med motsvarande uppgifter om skatt,

2. lämnar intyg om att skatt har betalats, eller

3. lämnar intyg om att en viss person inte har någon
skatteskuld.

För avgiftens storlek m.m. gäller bestämmelserna i 20-24 §§
avgiftsförordningen (1992:191), varvid avgiftsklass A
tillämpas. Förordning (2003:988).

63 § En underrättelse till den skattskyldige skall sändas i
vanligt brev. Om det är av betydelse att få bevis för att en
handling kommer den skattskyldige eller annan till handa skall
dock delgivning ske.

Om vite har förelagts skall den som avses med föreläggandet
delges detta.

Beslut enligt skattebetalningslagen (1997:483) som meddelas
efter den 30 juni sjätte året efter utgången av det kalenderår
under vilket beskattningsåret har gått ut och som innebär
antingen att den skattskyldige inte får fullt bifall till sin
begäran om omprövning eller att Skatteverket på eget
initiativ omprövat beslut till den skattskyldiges nackdel skall
delges denne. Förordning (2003:988).

64 § Skatteverket fastställer formulär som behövs för
tillämpningen av skattebetalningslagen (1997:483).

Blanketter, till vilka Skatteverket har fastställt formulär,
skall kostnadsfritt tillhandahållas hos verket.

Skatteverket får ordna så att blanketter också tillhandahålls
hos andra statliga eller kommunala organ eller på annat
lämpligt sätt. Förordning (2003:988).

65 § Föreskrifter om sådan uppgiftsskyldighet som avses i 10
kap. 33 § skattebetalningslagen (1997:483) och om sådan
anteckningsskyldighet som avses i 14 kap. 1 a § samma lag får
meddelas av Skatteverket.

Skatteverket ska meddela föreskrifter om hur en periodisk
sammanställning får lämnas med hjälp av elektronisk
filöverföring.

Skatteverket får meddela föreskrifter om hur en periodisk
sammanställning får lämnas med hjälp av annan automatisk
databehandling. Förordning (2009:1348).

65 a § Överenskommelse enligt 12 kap. 7 c §
skattebetalningslagen (1997:483) träffas av Skatteverket.
Förordning (2007:797).

66 § Skatteverket får meddela de ytterligare föreskrifter
som behövs för verkställigheten av skattebetalningslagen
(1997:483). Förordning (2003:988).

Övergångsbestämmelser

1997:750

1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 1997 och
tillämpas i fråga om skatt som skall betalas enligt
skattebetalningslagen (1997:483).

2. Bestämmelserna i 37-43 §§ gäller från ikraftträdandet i
tillämpliga delar även i fråga om skatt, ränta eller avgift som
tas ut enligt

a) uppbördslagen (1953:272),

b) lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från
arbetsgivare,

c) lagen (1968:430) om mervärdeskatt, eller

d) mervärdesskattelagen (1994:200).

3. Vid utgången av oktober 1997 upphör uppbördsförordningen
(1967:626) och förordningen (1970:44) om kontroll över
betalning av tillläggspensionsavgift att gälla. Dessa
förordningar skall dock fortfarande tilllämpas i fråga om
skatt, ränta eller avgift enligt uppbördslagen eller lagen om
uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare.

2000:829

1. Denna förordning träder i kraft den 1 december 2000.

2. De nya bestämmelserna i 13 § tillämpas första gången på
skatt som avser inkomståret 2001.

2001:1249

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002. De nya
bestämmelserna i 30 och 31 §§ tillämpas första gången på
slutlig skatt enligt 2003 års taxering.

2003:988

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

2. Granskning av uppgifter som en myndighet har lämnat ut
enligt 14 kap. 8 § första stycket skattebetalningslagen
(1997:483) får även efter ikraftträdandet ske av tjänsteman som
har utsetts enligt äldre föreskrifter i 39 §.

3. 50 § första stycket i sin äldre lydelse gäller fortfarande
för beslut som har meddelats av skattemyndighet.

4. Skatteverket skall efter ikraftträdandet underrätta
kronofogdemyndigheten enligt 58 § om beslut av skattemyndighet
som denna inte underrättat kronofogdemyndigheten om.

2010:1899

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållanden
som hänför sig till tiden före den 1 januari 2011.