Lag (1997:756) om tilldelning av spårkapacitet

SFS nr
1997:756
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1997-10-16
Författningen har upphävts genom
SFS 2004:519
Upphävd
2004-07-01
Ändring införd
t.o.m. 2001:549

Lagens tillämpningsområde

1 § Denna lag tillämpas vid tilldelning av tåglägen på andra
spåranläggningar än statens spåranläggningar och vid uttag av
avgifter för utnyttjande av sådana spåranläggningar.

Lagen gäller transittrafik som utförs av internationella
sammanslutningar av järnvägsföretag med säte i EES-stater, om
trafiken sker mellan de EES-stater där företagen har sitt säte.
Om ett företag har säte i Sverige, gäller lagen även för trafik
till eller från en annan EES-stat där ett företag i
sammanslutningen har sitt säte. Lagen gäller vidare
internationella kombinerade godstransporter som utförs av
järnvägsföretag med säte i en EES-stat.

Lagen gäller endast trafik som utförs på spåranläggningar som
är avsedda för allmän trafik. Lagen gäller inte trafik som
utförs av järnvägsföretag vilkas verksamhet är begränsad till
utförande av stadstrafik, förortstrafik eller regional trafik.

Definitioner

2 § I denna lag avses med

statens spåranläggningar: de spåranläggningar som tillhör
staten och som drivs av och förvaltas av Banverket,

spårinnehavare: företag som är ansvarigt för att anlägga och
underhålla spåranläggningen, liksom för att sköta kontroll- och
säkerhetssystemen,

trafikutövare: varje privat eller offentligt företag vars
huvudsakliga verksamhet är gods- eller passagerarbefordran på
spåranläggningar och som disponerar dragfordon för denna
trafik,

Tågtrafikledningen: en enhet inom Banverket med ansvar för
bl.a. banfördelning och tilldelning av tåglägen,

tågläge: ett tågs planerade läge i tidtabellen.
Lag (2001:549).

Tilldelning av tåglägen

3 § Spårinnehavaren är skyldig att upplåta tågläge för sådan
trafik som avses i 1 §.

För att erhålla tilldelning av tågläge skall trafikutövaren
ansöka om detta hos Tågtrafikledningen, som beslutar efter att
ha hört berörd spårinnehavare.

Principer för tilldelning av tåglägen

4 § Vid tilldelning av tåglägen skall det eftersträvas att
annan trafik som bedrivs på spåranläggningarna störs så litet
som möjligt. Tilldelningen skall ske på ett konkurrensneutralt
och icke-diskriminerande sätt. Tilldelning av tåglägen skall
avse en bestämd tidsperiod som normalt inte överstiger 18
månader.

Företräde till tåglägen får ges till

1. trafik som helt eller delvis utförs på spåranläggningar som
byggts eller utvecklats för specialiserade höghastighets- eller
fraktlinjer,

2. trafik som utnyttjar ett tågläge som tilldelats och
utnyttjats under föregående tidsperiod.

Avgifter för utnyttjande av spåranläggningen

5 § Spårinnehavaren får ta ut avgifter för utnyttjande av
spåranläggningen. Avgifterna får bestämmas så att de
tillsammans med de statsbidrag som kan utges täcker
spårinnehavarens utgifter för spåranläggningen på grund av
investeringar, underhåll och drift samt så att de förräntar
kapital som investerats i spåranläggningen. Avgifterna får i
övrigt bestämmas med hänsyn till det slags trafik som avgiften
avser, marknadssituationen samt arten och graden av slitage på
spåranläggningen. Vid uttag av avgifter för likvärdiga tjänster
får ingen diskriminering ske.

6 § Spårinnehavaren är skyldig att till Tågtrafikledningen
lämna de uppgifter som behövs för kontroll av att avgifterna
tas ut på icke-diskriminerande grunder.

Avgift för myndighetsverksamheten

7 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
föreskriva om skyldighet för den som ansöker om tilldelning av
tågläge att betala en avgift för Tågtrafikledningens verksamhet
enligt denna lag.

Allmänna bestämmelser

8 § Spårinnehavaren skall i god tid informera dem som bedriver
trafik på spåranläggningen om större förändringar i möjligheten
att utnyttja anläggningen.

9 § För att få utnyttja ett tilldelat tågläge skall
trafikutövaren och spårinnehavaren ingå de avtal av
administrativ, teknisk och finansiell natur som behövs.
Avtalsvillkoren skall vara konkurrensneutrala och icke-
diskriminerande.

Kommer parterna inte överens om villkoren, får
Tågtrafikledningen på begäran av någon part fastställa de
administrativa, tekniska och finansiella villkor som skall
gälla för den aktuella trafiken i den utsträckning det är
nödvändigt för att avtalsvillkoren skall vara i enlighet med
denna lag.

En trafikutövare skall innan trafiken påbörjas dessutom ha fått
de tillstånd som följer av järnvägssäkerhetslagen (1990:1157).

10 § Tågtrafikledningen får meddela de förelägganden som behövs
i enskilda fall för att denna lag eller föreskrifter som har
meddelats med stöd av lagen skall följas. Sådana förelägganden
får förenas med vite.

Överklagande

11 § Tågtrafikledningens beslut enligt 3 och 9 §§ eller
förelägganden enligt 10 § får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol.

Rätten skall pröva det överklagade beslutet senast inom två
månader från det att skrivelsen med överklagandet kom in till
rätten.

Tågtrafikledningens beslut gäller omedelbart om inte annat
beslutas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.