Förordning (1997:757) om tilldelning av spårkapacitet

SFS nr
1997:757
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1997-10-16
Författningen har upphävts genom
SFS 2004:526
Upphävd
2004-07-01

1 § Föreskrifterna i denna förordning meddelas för att
genomföra rådets direktiv 95/19/EG av den 19 juni 1995 om
tilldelning av järnvägsinfrastrukturkapacitet och uttag av
infrastrukturavgifter.

2 § Förordningen gäller trafik som bedrivs av företag eller
sammanslutningar som avses i 1 § lagen (1997:756) om
tilldelning av spårkapacitet. De beteckningar som används i
denna förordning har samma betydelse som i lagen.

3 § Ansökan om tilldelning av tågläge skall, om utgångspunkten
för den aktuella tågtrafiken är i Sverige, göras hos
Tågtrafikledningen som omedelbart skall informera motsvarande
organ i de länder som berörs av ansökan.

Om Tågtrafikledningen på motsvarande sätt har informerats om en
ansökan om tilldelning av tågläge, som har lämnats in i ett
annat land, skall den fatta beslut inom en månad efter det att
all relevant information lämnats in. Tågtrafikledningen skall
omedelbart informera det organ som tagit emot ansökan om sitt
beslut.

Om en ansökan lämnats in till Tågtrafikledningen skall den,
tillsammans med övriga länders organ, fatta beslut inom två
månader efter det att all relevant information lämnats in.

4 § För att täcka kostnaderna för tilldelning av tågläge skall
trafikutövaren betala en avgift för Tågtrafikledningens
verksamhet enligt lagen (1997:756) om tilldelning av
spårkapacitet.

Avgiften skall motsvara den årliga kostnaden för tilldelning av
tåglägen på andra spåranläggningar än statens spåranläggningar.
Avgiften fördelas på trafikutövarna i proportion till den
trafik som de utfört under året.

5 § Tågtrafikledningen får meddela närmare föreskrifter om
verkställigheten av lagen (1997:756) om tilldelning av
spårkapacitet samt föreskrifter om tillämpningen av denna
förordning.