Förordning (1997:762) om försöksverksamhet med lärlingsutbildning inom gymnasieskolan

SFS nr
1997:762
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1997-10-16
Författningen har upphävts genom
SFS 2000:691
Upphävd
2000-10-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1999:1033

Allmänna bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter om en
försöksverksamhet med lärlingsutbildning inom gymnasieskolan.
Förordningen gäller för lärlingsutbildning som påbörjas före
den 1 juli 2000.

Med lärlingsutbildning enligt denna förordning avses att en
elev på ett sådant nationellt program som enligt timplanen i
bilaga 2 till skollagen (1985:1100) innehåller yrkesämnen,
utöver den undervisningstid som följer av timplanen får
handledd praktik på en arbetsplats. Förordning (1999:67).

2 § Varje kommun och landsting som är huvudman för utbildning
på ett sådant program som avses i 1 § andra stycket kan delta i
försöksverksamheten. Detsamma gäller sådana fristående
gymnasieskolor som avses i 2 kap. förordningen (1996:1206) om
fristående skolor och som har en utbildning som motsvarar den
som anges i 1 § andra stycket.

Regeringen beslutar efter ansökan om vilka som får delta i
försöksverksamheten.

Utbildningen

3 § Lärlingsutbildningen syftar till att ge eleverna en ökad
arbetslivserfarenhet och en möjlighet att under en handledares
ledning, på en arbetsplats, få fördjupade färdigheter inom
yrkesområdet.

4 § Lärlingsutbildningen får inte påbörjas innan eleven har
genomfört hälften av sin gymnasieutbildning.

Styrelsen för utbildningen får besluta att lärlingsutbildningen
skall bedrivas under andra tider än vad som gäller enligt 3
kap. 1 och 2 §§ gymnasieförordningen (1992:394).

Styrelsen för utbildningen får besluta att undervisningen på
programmet fördelas över längre tid än tre år för en elev som
deltar i försöksverksamheten, även om det inte föreligger
sådana särskilda skäl som avses i 5 kap. 24 §
gymnasieförordningen. Förordning (1999:1033).

5 § Den handledda praktiken på en arbetsplats får pågå under
sammanlagt högst ett år.

6 § Styrelsen för utbildningen skall

1. ansvara för att lärlingsutbildningen uppfyller de krav som
finns på utbildningen,

2. besluta om de lokala mål som eleverna skall uppnå, och

3. ansvara för att lämpliga åtgärder vidtas för samverkan
mellan gymnasieskolan och företrädare för de berörda
arbetsplatserna.

7 § För varje utbildningsplats skall det upprättas ett
lärlingskontrakt mellan skolan, en ansvarig företrädare för
arbetsplatsen och eleven.

I lärlingskontraktet skall det anges vilken omfattning
lärlingsutbildningen skall ha och vilka mål eleven skall uppnå
under utbildningen. Lärlingskontraktet skall vidare innehålla
uppgifter om den eller de arbetsplatser som är berörda samt om
den eller de handledare som är ansvariga för utbildningen.

8 § Styrelsen för utbildningen skall fatta beslut om vilka
elever som skall genomgå lärlingsutbildning och om omfattningen
av deras utbildning.

Samrådsorgan

9 § För varje program där lärlingsutbildning erbjuds skall det,
för samråd mellan skolan och arbetsmarknadens parter, finnas
ett programråd.

10 § I programrådet skall det ingå företrädare för de berörda
lokala parterna på arbetsmarknaden samt företrädare för skolans
personal och elever. Rektorn eller den rektorn utser skall vara
ordförande i programrådet.

11 § Programrådet skall ha till uppgift att

1. med utgångspunkt från programmålen ge förslag till lokala
mål för lärlingsutbildningen,

2. medverka till anskaffning av lärlingsplatser,

3. föreslå riktlinjer för hur ett lärlingskontrakt enligt 7 §
skall utformas, och

4. i övrigt utgöra en resurs för att möjliggöra en
lärlingsutbildning med hög kvalitet.

Elever

12 § Uppgift om att en elev deltar i lärlingsutbildning skall
antecknas i elevens individuella studieplan enligt 1 kap. 12 §
gymnasieförordningen (1992:394). Förordning (1999:1033).

13 § En elev som genomgår en gymnasial lärlingsutbildning skall
omfattas av bestämmelserna i förordningen (SKOLFS 1991:47) om
ersättning vid personskada till elev i viss
gymnasieskolutbildning.

14 § I en elevs slutbetyg skall det anges om eleven har
deltagit i en gymnasial lärlingsutbildning.

Eleven skall få ett intyg från den arbetsplats han eller hon
varit på under lärlingsutbildningen. Intyget skall innehålla
uppgifter om

1. under vilken tid praktiken har genomförts,

2. vilka arbetsuppgifter eleven har deltagit i och i vilken
utsträckning han eller hon har utfört självständigt arbete, och

3. handledarens bedömning av hur eleven har uppnått målen för
lärlingsutbildningen.

Intyget skall bifogas slutbetyget.

Uppföljning och utvärdering

15 § Den som deltar i försöksverksamheten är skyldig att
medverka i uppföljning och utvärdering av försöksverksamheten.

Statsbidrag m.m.

16 § Till varje huvudman för skolor som deltar i
försöksverksamheten lämnas statsbidrag med 1 500 kronor för
varje elev som med lärlingskontrakt påbörjar en gymnasial
lärlingsutbildning. Statsbidraget är avsett för att underlätta
införandet av lärlingsutbildningen.

Statens skolverk beslutar om statsbidraget.

Statens skolverks beslut om statsbidrag får inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

1999:1033

Denna förordning träder i kraft den 2 januari 2000 och
tillämpas på undervisning som sker efter den 1 juli 2000.

2000:691

Förordningen skall dock fortsätta att gälla i fråga om
utbildning som har påbörjats före den 1 juli 2000.