Förordning (1997:788) om producentansvar för bilar

SFS nr
1997:788
Departement/myndighet
Miljödepartementet
Utfärdad
1997-10-23
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:185
Upphävd
2007-06-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2004:735

1 § Beteckningen bil har i denna förordning samma betydelse som
i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner, dvs. personbil,
buss eller lastbil. Bil vars totalvikt överstiger 3 500
kilogram eller som är försedd med medar eller band omfattas
dock inte av denna förordning.

Med producent avses i denna förordning den som yrkesmässigt i
Sverige tillverkar eller till Sverige för in bilar.
Förordning (2001:680).

2 § En producent är skyldig att för skrotning ta emot uttjänta
bilar som producenten tillverkat i eller fört in i Sverige, om
bilarna är registrerade enligt förordningen (2001:650) om
vägtrafikregister.

En producent skall utan ersättning ta emot en uttjänt bil
enligt första stycket som för första gången registreras enligt
den upphävda bilregisterkungörelsen (1972:599) eller
förordningen om vägtrafikregister efter den 31 december 1997.
En producent får trots detta begära ersättning, om bilen

1. saknar ekonomiskt värdefulla delar som motor, växellåda
eller andra jämförbara delar, eller

2. i betydande omfattning har utrustats med delar från någon
annan än producenten och dessa svårligen kan återanvändas eller
återvinnas. Förordning (2001:680).

3 § En producent skall underlätta för dem som vill lämna bilar
till producenten enligt 2 § och anvisa lämpliga ställen för
mottagning av sådana bilar.

Producenten skall lämna uppgift om dessa mottagningsställen
till Naturvårdsverket. Förordning (1998:927).

4 § En producent som har tagit emot en bil enligt 2 § är
skyldig att se till att bilen blir omhändertagen för skrotning
enligt reglerna i bilskrotningslagen (1975:343) och
föreskrifter meddelade med stöd av lagen.

5 § För att underlätta återanvändning och återvinning skall en
producent redovisa vilka material, komponenter samt kemiska
produkter som finns i de bilar som producenten har tillverkat i
eller fört in till Sverige. Producenten skall se till att
bilskrotare enligt bilskrotningslagen (1975:343) på skäliga
villkor får tillgång till anvisningar om demontering och
dränering.

6 § När bilar skrotas enligt bilskrotningslagen (1975:343)
skall den producent som har tillverkat eller fört in bilarna i
Sverige se till att material och komponenter från bilarna
återanvänds, återvinns eller tas om hand på ett annat
miljömässigt godtagbart sätt.

Producenten skall se till att materialen och komponenterna i
första hand återanvänds om detta är miljömässigt motiverat. I
andra hand gäller att materialåtervinning har företräde framför
energiutvinning.

7 § En producent skall se till att minst 85 procent av bilens
vikt återanvänds eller återvinns och att från och med år 2015
minst 95 procent av bilens vikt återanvänds eller återvinns.

En producent skall se till att den återanvändning eller
återvinning som avses i första stycket utgörs av återanvändning
eller materialåtervinning från och med år 2006 med minst 80
procent av bilens vikt och från och med år 2015 med minst 85
procent av bilens vikt.

De andelar som avses i första och andra styckena skall beräknas
på tjänstevikten på bil exklusive förarvikten enligt lagen
(2001:559) om vägtrafikdefinitioner och utgöra ett genomsnitt
per producent och år.

Vad som sägs i första stycket gäller dock inte sådana bilar som
har särskilda karosseriarrangemang eller särskild utrustning
för att kunna användas för särskilda transportuppgifter, såsom
campingbilar, ambulanser, begravningsbilar eller andra bilar
avsedda för särskilda ändamål i enlighet med punkten 5 i bilaga
II till rådets direktiv 70/156/EEG om tillnärmning av
medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon
och släpvagnar till dessa fordon i dess lydelse enligt
kommissionens direktiv 2001/116/EG. Förordning (2004:735).

8 § En producent är, i fråga om bilar som lämnats till
producenten enligt 2 §, skyldig att till Naturvårdsverket
lämna uppgifter om omhändertagandet enligt 6 § samt om andra
förhållanden som Naturvårdsverket behöver för att kontrollera
att återvinnings- och återanvändningsnivåerna i 7 § uppnås.

Naturvårdsverket får meddela ytterligare föreskrifter om denna
uppgiftsskyldighet. Förordning (1998:927).

8 a § I samband med marknadsföring av nya bilar som en
producent tillverkat i eller fört in till Sverige skall
producenten lämna information om

1. bilarnas och komponenternas konstruktion med avseende på
möjligheter till återvinning och materialåtervinning,

2. hur uttjänta bilar är avsedda att tas om hand så att de
demonteras, töms på vätskor och i övrigt hanteras på ett från
miljösynpunkt godtagbart sätt,

3. vad producenten tillsammans med andra berörda aktörer gör i
fråga om att utarbeta bästa möjliga metoder för återanvändning,
materialåtervinning och annan återvinning av uttjänta bilar och
deras komponenter,

4. vilka framsteg som gjorts i fråga om att minska behovet av
att bortskaffa avfall som uppkommer av uttjänta bilar och
bilkomponenter till förmån för ökad materialåtervinning och
annan återvinning.

En producent skall fullgöra sin skyldighet enligt första
stycket genom att göra informationen tillgänglig för tänkbara
fordonsköpare. Informationen skall finnas i broschyr, i
informationsblad, på webbplats eller på annat sätt skriftligt i
det material som används i marknadsföringen av nya bilar.

Informationen skall vid tillämpningen av marknadsföringslagen
(1995:450) anses utgöra sådan information av särskild betydelse
från konsumentsynpunkt som avses i 4 § andra stycket den lagen.
Förordning (2004:735).

9 § Till böter döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet
bryter mot 2, 4 eller 8 §§ första stycket.

Den som överträtt ett vitesföreläggande eller vitesförbud
enligt miljöbalken döms inte till ansvar enligt denna
förordning för en gärning som omfattas av föreläggandet eller
förbudet. Förordning (1998:927).

10 § Ytterligare bestämmelser om straff och förverkande finns i
29 kap. miljöbalken. Förordning (1998:927).

11 § I förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken
finns bestämmelser om tillsyn. Förordning (1998:927).

12 § Naturvårdsverket får meddela de ytterligare
föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna
förordning. Förordning (1998:927).