Lag (1997:825) om EG:s förordning om skydd mot extraterritoriell lagstiftning som antas av ett tredje land

SFS nr
1997:825
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1997-11-13

1 § Denna lag kompletterar rådets förordning (EG) nr 2271/96 av
den 22 november 1996 om skydd mot följderna av tillämpning av
extraterritoriell lagstiftning som antas av ett tredje land, och
åtgärder som grundar sig på eller är en följd av denna lagstiftning.

2 § Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som

1. med uppsåt eller av grov oaktsamhet underlåter att lämna information
i överensstämmelse med artikel 2 första eller andra stycket rådets
förordning (EG) nr 2271/96, eller i information som ges enligt samma
bestämmelser lämnar oriktig uppgift, eller

2. med uppsåt bryter mot artikel 5 första stycket rådets förordning
(EG) nr 2271/96.

I ringa fall döms inte till ansvar.