Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

SFS nr
1997:835
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet A
Utfärdad
1997-11-13
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:8

Allmänna bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter om ersättning vid
arbetslöshet enligt lagen (1997:238) om
arbetslöshetsförsäkring.

2 § Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får meddela
föreskrifter om hur en sökande ska vara anmäld som
arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen för att
ha rätt till ersättning enligt lagen (1997:238) om
arbetslöshetsförsäkring. Förordning (2013:680).

2 a § Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får meddela
föreskrifter om att vissa arbeten utförda utomlands skall
jämställas med arbete i Sverige enligt 3 § andra stycket lagen
(1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Förordning (2006:511).

Dagpenningens storlek

3 § Dagpenning i form av grundbelopp lämnas till den som har
heltidsarbetat under hela ramtiden med 320 kronor per dag, om
inte något annat följer av lagen (1997:238) om
arbetslöshetsförsäkring. För den som inte har arbetat heltid
under hela ramtiden ska grundbeloppet minskas proportionellt.

Till den som omfattas av 23 c § lagen om
arbetslöshetsförsäkring lämnas dagpenning i form av
grundbelopp med 320 kronor per dag, under förutsättning att
sökanden arbetat heltid under hela den ramtid som föregick
den senaste perioden med arbetslöshetsersättning. För den som
inte har arbetat heltid under hela den tiden ska
grundbeloppet minskas proportionellt.

Till den som omfattas av 23 e § lagen om
arbetslöshetsförsäkring lämnas dagpenning i form av
grundbelopp med 320 kronor per dag, under förutsättning att
sökandens totala arbetsutbud under deltagande i garantin
motsvarat heltid. För den som inte haft ett arbetsutbud
motsvarande heltid under den tiden, ska grundbeloppet minskas
proportionellt. Förordning (2009:664).

4 § Dagpenning i form av inkomstrelaterad ersättning ska, om
inte något annat följer av lagen (1997:238) om
arbetslöshetsförsäkring, lämnas med högst 680 kronor per dag.
Till den som har arbetat heltid under hela ramtiden lämnas
inkomstrelaterad ersättning med lägst 320 kronor per dag. För
den som inte har arbetat heltid under hela ramtiden ska det
lägsta beloppet minskas proportionellt.

Till den som omfattas av 27 a § lagen om
arbetslöshetsförsäkring lämnas dagpenning med lägst 320
kronor per dag, under förutsättning att sökanden arbetat
heltid under hela den ramtid som föregick den senaste
perioden med arbetslöshetsersättning. För den som inte
arbetat heltid under hela den tiden ska det lägsta beloppet
minskas proportionellt.

Till den som omfattas av 30 § lagen om
arbetslöshetsförsäkring lämnas dagpenning med lägst 320
kronor per dag, under förutsättning att sökandens totala
arbetsutbud under deltagande i garantin motsvarat heltid. För
den som inte har haft ett arbetsutbud motsvarande heltid
under tiden i garantin, ska det lägsta beloppet minskas
proportionellt. Förordning (2009:664).

Omräkning av normalarbetstid och dagsförtjänst

4 a § Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får meddela
föreskrifter om omräkning av normalarbetstid enligt 23 g §
lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.
Förordning (2009:664).

4 b § Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får meddela
föreskrifter om omräkning av dagsförtjänst enligt 25 a §
tredje stycket lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.
Förordning (2009:664).

Samordning med tjänstepension

5 § I stället för bestämmelserna i 27 och 32 §§ lagen
(1997:238) om arbetslöshetsförsäkring ska bestämmelserna i
andra stycket i denna paragraf tillämpas, om den sökande

– på grund av förvärvsarbete får annan pension (tjänstepension)
än inkomstgrundad ålderspension enligt socialförsäkringsbalken,
och

– inte för samma tid får inkomstgrundad ålderspension enligt
socialförsäkringsbalken.

Dagpenningen ska minskas med tjänstepensionen. Om pensionen
anges i belopp per månad, ska dagpenningen minskas med 1/22 av
pensionsbeloppet. Om pensionen anges i belopp per år, ska
dagpenningen minskas med 1/260 av pensionsbeloppet.
Förordning (2010:1700).

Företagares arbetslöshet

5 a § En företagare som har upphört att bedriva
näringsverksamhet enligt 35 eller 35 a § lagen (1997:238) om
arbetslöshetsförsäkring och som därefter på grund av en
skyldighet enligt lag eller annan författning vidtar en
åtgärd i den upphörda näringsverksamheten, ska anses som
arbetslös vid bedömningen av hans eller hennes rätt till
arbetslöshetsersättning. Förordning (2010:736).

5 b § En företagare som har upphört att att bedriva
näringsverksamhet enligt 35 eller 35 a § lagen (1997:238) om
arbetslöshetsförsäkring och som därefter vidtar en
avvecklingsåtgärd i den upphörda näringsverksamheten som inte
hade varit möjlig att vidta innan företagaren upphörde att
bedriva verksamheten, ska anses som arbetslös vid bedömningen
av hans eller hennes rätt till arbetslöshetsersättning.

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får meddela
föreskrifter om vad som ska anses vara en avvecklingsåtgärd
enligt första stycket. Förordning (2010:736).

5 c § En företagare som har upphört att bedriva
näringsverksamhet enligt 35 eller 35 a § lagen (1997:238) om
arbetslöshetsförsäkring och som därefter hyr ut lokal eller
arrenderar ut mark som nyttjats eller brukats i
näringsverksamheten, ska anses som arbetslös vid bedömningen av
hans eller hennes rätt till arbetslöshetsersättning.

Första stycket gäller under förutsättning att företagaren inte
tidigare hyrt ut lokalen eller arrenderat ut marken i
näringsverksamheten. Förordning (2010:1179).

Ersättning till personer som kombinerat anställning med
företagande

5 d § Dagsförtjänsten för en sökande som kombinerat
anställning med företagande enligt 37 b § lagen (1997:238) om
arbetslöshetsförsäkring bestäms enligt följande.

Underlaget för beräkning av dagsförtjänsten från företaget
bestäms enligt 37 § lagen om arbetslöshetsförsäkring.
Dagsförtjänsten beräknas sedan till en tvåhundrasextiondel av
underlaget och multipliceras med 22. Produkten multipliceras
med antalet månader inom ramtiden som den sökande bedrivit
näringsverksamhet.

Den framräknade inkomsten av näringsverksamheten adderas med
den sökandes sammanlagda inkomst från anställning under
ramtiden. Summan divideras med 51,96 veckor och beräknas
därefter enligt 25 a § nämnda lag. Förordning (2010:1179).

5 e § En sökande som före arbetslösheten kombinerat
anställning på deltid om minst 17 timmar per vecka med att
bedriva näringsverksamhet om högst tio timmar i genomsnitt per
vecka har rätt till arbetslöshetsersättning för det
inkomstbortfall som uppstår när anställningen upphör.

Första stycket gäller under förutsättning att
deltidsanställningen och näringsverksamheten bedrivits
parallellt under minst sex månader och att näringsverksamheten
inte utökas i samband med arbetslösheten. Den genomsnittliga
veckoinkomsten från näringsverksamheten får inte heller
överstiga tre gånger den högsta dagpenning som får betalas ut
inom arbetslöshetsförsäkringen. Förordning (2011:277).

Företagare som är yrkesfiskare

6 § En företagare som bedriver fiske för sin huvudsakliga
försörjning och som är medlem i en arbetslöshetskassa med
yrkesfiske som verksamhetsområde ska anses som arbetslös vid
bedömningen av hans eller hennes rätt till
arbetslöshetsersättning, om det är tillfälligt avbrott i
fiskeverksamheten och avbrottet beror på ishinder eller andra
väderleksförhållanden. Förordning (2011:9).

6 a § Ersättning vid tillfälligt avbrott i fiskeverksamheten
får inte lämnas för någon dag under de fyra första veckorna
efter det att en sökande har återupptagit en fiskeverksamhet
som tidigare upphört enligt 35 § första och andra styckena
eller 35 a § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.
Förordning (2010:2023).

6 b § Ersättning vid sådant tillfälligt avbrott i
fiskeverksamheten som beror på ishinder lämnas för högst sextio
dagar per år.

Till den som uteslutande bedriver bottengarnsfiske lämnas
ersättning vid tillfälligt avbrott som beror på ishinder eller
andra väderleksförhållanden för sammanlagt högst tjugo dagar
per år.

Vid sådant tillfälligt avbrott i fiskeverksamheten som beror på
andra väderleksförhållanden än ishinder och som inträffar
utomlands lämnas ersättning endast för de dagar när sökanden
tvingas ligga i en sådan nordisk nödhamn som Inspektionen för
arbetslöshetsförsäkringen har godkänt. Förordning (2010:2023).

6 c § Har upphävts genom förordning (2011:9).

Ersättning vid deltidsarbete

7 § För veckor som en person utför eller deklarerar
deltidsarbete lämnas arbetslöshetsersättning under sammanlagt
längst 75 ersättningsdagar inom en ersättningsperiod.
Resterande ersättningsdagar i perioden får endast användas för
veckor då personen inte utför eller deklarerar något arbete.

Med deltidsarbete avses arbete som understiger personens
arbetsutbud per vecka.

Första stycket gäller inte i de fall en företagare som omfattas
av 6 § ansöker om ersättning för tillfälligt avbrott i
fiskeverksamheten. Förordning (2010:2023).

8 § Arbetsförmedlingen ska under den tid ersättning vid
deltidsarbete lämnas, i samarbete med den sökande, arbetsgivare
och fackliga organisationer, aktivt verka för att den sökande
får en sammanlagd arbetstid som motsvarar hans eller hennes
arbetsutbud. Förordning (2008:58).

9 § För personer som är arbetslösa under del av vecka beräknas
ersättning enligt den omräkningstabell som framgår av bilagan.

10 § Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får meddela
föreskrifter om beräkning av ersättning vid deltidsarbete när
arbetstiden inte är bestämd till ett visst antal timmar per dag
eller vecka. Förordning (2003:1110).

11 § Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får meddela
föreskrifter om karenstid utöver vad som följer av lagen
(1997:238) om arbetslöshetsförsäkring i fråga om sökande som
utför deltidsarbete under veckor då de i övrigt är arbetslösa.
Förordning (2008:58).

12 § Har upphävts genom förordning (2014:1045).

Ersättning vid korttidsarbete

13 § Ersättning till en sökande som deltar i korttidsarbete
får lämnas för tid som inte avser arbetstidsminskning eller
partiell arbetsbefrielse enligt lagen (2013:948) om stöd vid
korttidsarbete. Förordning (2013:1178).

Ersättning under utbildning

14 § Ersättning får lämnas till en sökande som deltar i en
utbildning eller annan aktivitet på hel- eller deltid under
förutsättning att den syftar till att

1. ge en orientering om olika yrken och utbildningsvägar,
eller

2. underlätta omställning från ett arbete till ett annat.

Ersättning får lämnas för högst 15 ersättningsdagar inom
samma ersättningsperiod. Förordning (2014:1045).

15 § Ersättning får lämnas till en sökande som deltar i en
utbildning om högst 50 procent av heltid, oavsett om
utbildningen har påbörjats före eller efter arbetslöshetens
inträde, under förutsättning att

1. det tidigare arbetet inte har upphört på grund av
utbildningen,

2. utbildningen inte hindrar honom eller henne från att söka
och ta ett heltidsarbete, och

3. utbildningen inte finansieras eller har finansierats med
någon form av studiestöd.

Första stycket 3 hindrar inte att ersättning lämnas om
sökanden före arbetslöshetens inträde har deltagit i
utbildningen under minst 15 veckor vid sidan av ett arbete.

Ersättning får lämnas för högst 20 veckor inom samma
ersättningsperiod. Förordning (2014:1045).

16 § Ersättning får lämnas till en sökande som deltar i en
utbildning på heltid under förutsättning att

1. det tidigare arbetet inte har upphört på grund av
utbildningen,

2. utbildningen inte hindrar honom eller henne från att söka
och ta ett heltidsarbete,

3. utbildningen inte finansieras eller har finansierats med
någon form av studiestöd, och

4. utbildningen före arbetslöshetens inträde har bedrivits
under minst 15 veckor vid sidan av ett heltidsarbete.

Ersättning får lämnas för högst 20 veckor inom samma
ersättningsperiod. Förordning (2014:1045).

17 § Har upphävts genom förordning (2014:1045).

Ersättning under uppehåll i utbildning

18 § Ersättning under uppehåll i utbildning får lämnas om det
är fråga om uppehåll i en arbetsmarknadsutbildning inom det
reguljära utbildningsväsendet.

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får meddela
föreskrifter angående villkoren för arbetslöshetsersättning
under uppehåll i en arbetsmarknadsutbildning.
Förordning (2006:1552).

Ersättning under permittering

19 § Ersättning får lämnas till nytillträdande personer på
arbetsmarknaden som permitterats utan lön i samband med
semesterstängning. Förordning (2014:1045).

Ersättning under tjänstledighet

19 a § Ersättning får lämnas till en person som beviljats
tjänstledighet utan lön och som av hälsoskäl inte kan återgå
vare sig till tidigare arbete eller till annat arbete hos sin
arbetsgivare, men av Försäkringskassan bedömts ha arbetsförmåga
i förhållande till arbetsmarknaden i övrigt.

Ersättning enligt första stycket får lämnas, även om
arbetsgivaren har en kvarvarande rehabiliteringsskyldighet, om
arbetsgivaren vidtagit de rehabiliteringsåtgärder som fram till
tidpunkten för ansökan om ersättning varit möjliga.
Förordning (2008:937).

19 b § Ersättning får lämnas till en person med
deltidsanställning som beviljats tjänstledighet utan lön för
att kunna utföra annat arbete med lika eller högre
tjänstgöringsgrad, under förutsättning att anställningarna inte
går att kombinera. Förordning (2008:937).

Giltig anledning att lämna arbete

19 c § En giltig anledning att lämna ett arbete enligt
43 b § 1 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring är att
en sökande av hälsoskäl inte kan återgå vare sig till
tidigare arbete eller till annat arbete hos arbetsgivaren.
Hälsoskälen ska vara styrkta genom ett läkarintyg som
utfärdats innan anställningen upphör. Förordning (2013:680).

19 d § Har upphävts genom förordning (2013:137).

19 e § Har upphävts genom förordning (2013:137).

19 f § Har upphävts genom förordning (2013:137).

19 g § Har upphävts genom förordning (2013:137).

19 h § Har upphävts genom förordning (2013:137).

Uppgiftsskyldighet

20 § Arbetsförmedlingen ska till en sökandes
arbetslöshetskassa lämna följande uppgifter om den sökande:

1. namn, personnummer och i förekommande fall
samordningsnummer,

2. från och med vilken dag han eller hon är anmäld eller inte
längre anmäld som arbetssökande hos den offentliga
arbetsförmedlingen,

3. vilket arbetsmarknadspolitiskt program han eller hon
anvisats till, omfattningen av anvisningen och under vilken
tidsperiod den gäller,

4. om en anvisning till ett arbetsmarknadspolitiskt program
har avbrutits, och

5. om den sökande har rätt till etableringsersättning enligt
lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända
invandrare. Förordning (2013:680).

21 § En sökandes arbetslöshetskassa ska till
Arbetsförmedlingen lämna följande uppgifter om den sökande:

1. namn, personnummer och i förekommande fall
samordningsnummer,

2. antalet förbrukade ersättningsdagar och antalet förbrukade
ersättningsdagar för veckor då han eller hon har utfört eller
deklarerat deltidsarbete,

3. om han eller hon uppfyller ett arbetsvillkor eller inte,
och i så fall från och med vilket datum,

4. om han eller hon har varnats eller stängts av från rätt
till ersättning enligt 43, 43 a eller 43 b § lagen (1997:238)
om arbetslöshetsförsäkring,

5. beslut som kassan fattat med anledning av en underrättelse
från Arbetsförmedlingen enligt 16 § förordningen (2000:628)
om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten,

6. beslut om godkänd bisyssla enligt 39 § lagen om
arbetslöshetsförsäkring,

7. beslut om att ersättning får lämnas samtidigt med studier
enligt 14, 15 eller 16 § denna förordning, och

8. om han eller hon får eller begär arbetslöshetsersättning.
Förordning (2015:8).

22 § Försäkringskassan ska till en sökandes
arbetslöshetskassa lämna följande uppgifter om den sökande:

1. namn, personnummer och i förekommande fall
samordningsnummer,

2. att en anmälan eller en ansökan om förmån, ersättning
eller annat stöd har lämnats in,

3. vilken förmån, ersättning eller annat stöd som har
beviljats,

4. under vilken tidsperiod och i vilken omfattning en
förmån, ersättning eller annat stöd utges eller har utgetts,

5. antalet dagar med förmån, ersättning eller annat stöd,

6. tidsperiod, antal dagar och med vilket eller vilka belopp
som aktivitetsstöd betalats ut,

7. vilket belopp som har betalats ut, och

8. om ett beslut ändrats. Förordning (2009:1185).

22 a § Pensionsmyndigheten ska till en sökandes
arbetslöshetskassa lämna följande uppgifter om den sökande:

1. namn, personnummer och i förekommande fall
samordningsnummer,

2. att en anmälan eller en ansökan om pension eller annan
förmån har lämnats in,

3. vilken pension eller förmån som har beviljats,

4. under vilken tidsperiod och i vilken omfattning pension
eller annan förmån utges eller har utgetts,

5. omfattningen av inkomstgrundad ålderspension,

6. vilket belopp som har betalats ut och

7. om ett beslut ändrats, och

8. om uttag av pension har återkallats.
Förordning (2009:1185).

23 § Centrala studiestödsnämnden skall till en sökandes
arbetslöshetskassa lämna följande uppgifter om den sökande:

1. namn, personnummer och i förekommande fall
samordningsnummer,

2. att en ansökan om studiestöd har lämnats in,

3. för vilken tidsperiod studiestöd har sökts och beviljats,

4. vilket studiestöd som har beviljats,

5. omfattningen av studiestödet,

6. vilket studiestöd som har betalats ut,

7. för vilken tidsperiod studiestöd har betalats ut, och

8. om nämnden ändrat eller återtagit ett beslut om studiestöd.
Förordning (2006:1482).

24 § En sökandes arbetslöshetskassa
ska till Försäkringskassan lämna följande uppgifter om den
sökande:

1. namn, personnummer och i förekommande fall
samordningsnummer,

2. om han eller hon inte uppfyller villkoren för
arbetslöshetsersättning,

3. vilken dag ersättningsperioden börjar,

4. om han eller hon uppgett sig ha haft semester eller varit
förhindrad att arbeta en viss dag,

5. om den sökande uppgett sig ha varit sjuk eller
föräldraledig en viss dag samt omfattningen av sjukfrånvaron
eller ledigheten,

6. om han eller hon för en viss dag lämnat in en ansökan om
ersättning,

7. senaste kalendervecka för vilken ersättning betalats ut,

8. hans eller hennes uppgivna normalarbetstid,

9. uppgivet arbetsutbud samt från och med vilken dag det
utbudet gäller,

10. beräknad dagpenning som lämnas eller skulle ha lämnats
samt om dagpenningen beräknats som inkomstrelaterad
ersättning eller inte,

11. tidsperiod, antal dagar och med vilket eller vilka belopp
som arbetslöshetsersättning lämnats,

12. antalet möjliga ersättningsdagar som återstår innan ett
program börjar,

13. med vilket belopp han eller hon fått
arbetslöshetsersättning när Försäkringskassan fattat beslut
om sjukersättning, aktivitetsersättning eller
arbetsskadeersättning retroaktivt,

14. om han eller hon fått sin arbetslöshetsersättning minskad
med tjänstepension, och

15. om han eller hon uppfyller ett arbetsvillkor eller inte,
och i så fall från och med vilket datum.
Förordning (2015:8).

24 a § En sökandes arbetslöshetskassa ska till
Pensionsmyndigheten lämna följande uppgifter om den sökande:

1. namn, personnummer och i förekommande fall
samordningsnummer, och

2. tidsperiod, antal dagar och med vilket eller vilka belopp
som arbetslöshetsersättning lämnats.
Förordning (2009:1185).

25 § En sökandes arbetslöshetskassa skall till Centrala
studiestödsnämnden lämna följande uppgifter om den sökande:

1. namn, personnummer och i förekommande fall
samordningsnummer,

2. beräknad dagpenning som lämnas eller skulle ha lämnats,

3. hans eller hennes normalarbetstid,

4. antal möjliga ersättningsdagar som återstår innan
studietiden börjar, och

5. om han eller hon inte har rätt till ersättning.
Förordning (2006:1552).

25 a § Under förutsättning att det har betydelse för
handläggningen av ett ärende om arbetslöshetsersättning ska
en arbetslöshetskassa till en annan arbetslöshetskassa lämna
följande uppgifter om en enskild:

1. namn, personnummer och i förekommande fall
samordningsnummer,

2. vilken dag han eller hon senast inträtt i
arbetslöshetskassan och från vilket datum han eller hon har
ett obrutet medlemskap i arbetslöshetskassan,

3. vilken dag han eller hon utträtt ur arbetslöshetskassan
och orsaken till utträdet,

4. vilken period senast fastställt arbetsvillkor avser,

5. beviljad ersättning i form av grundersättning respektive
inkomstrelaterad ersättning samt senast fastställd
dagsförtjänst, dagpenning och normalarbetstid,

6. påbörjat karensvillkor, antalet fullgjorda karensdagar och
uppgift om den första och den senaste karensveckan,

7. antalet förbrukade dagar i senast påbörjade
ersättningsperiod och senast ersatt vecka,

8. antalet förbrukade ersättningsdagar enligt
begränsningsregeln i 7 §,

9. beslut om godkänd bisyssla enligt 39 § lagen (1997:238) om
arbetslöshetsförsäkring samt uppgift om bisysslan avser
anställning eller näringsverksamhet,

10. beslut om rätt till ersättning på grund av företagares
arbetslöshet enligt denna förordning eller enligt 35 eller
35 a § lagen om arbetslöshetsförsäkring,

11. beslut om att ersättning får lämnas samtidigt med studier
enligt 14, 15 eller 16 § denna förordning och uppgift om
antalet dagar eller veckor som förbrukats samtidigt med
studier i senast påbörjade ersättningsperiod,

12. beslut om varning och avstängning från rätt till
ersättning enligt 43–43 b §§ lagen om arbetslöshetsförsäkring
och beslut om frånkännande av rätt till ersättning enligt 46 §
samma lag,

13. senast fattat beslut med anledning av pension eller
pensionsbelopp per månad, och

14. beslut om deltagande i arbetsmarknadspolitiskt program
och tidpunkt då deltagandet påbörjades. Förordning (2015:8).

25 b § Kronofogdemyndigheten har rätt att få del av följande
uppgifter som en arbetslöshetskassa har om en sökande:

1. namn, personnummer och i förekommande fall
samordningsnummer,

2. att en ansökan om utbetalning av arbetslöshetsersättning har
lämnats in,

3. med vilket belopp arbetslöshetsersättning ska betalas ut,

4. datum för utbetalning av arbetslöshetsersättning,

5. beräknad dagpenning som lämnas samt skatteavdrag på denna,
och

6. antal möjliga ersättningsdagar som återstår av
ersättningsperioden.

Om det finns skäl för det, ska en arbetslöshetskassa på eget
initiativ lämna uppgifter som avses i första stycket till
Kronofogdemyndigheten. Förordning (2008:937).

Lämpligt arbete

26 § Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får meddela
föreskrifter om lämpligt arbete enligt 44 § andra stycket
lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.
Förordning (2013:680).

Avgångsvederlag eller ekonomiskt skadestånd motsvarande lön

27 § Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får meddela
närmare föreskrifter om beräkningen av tid med avgångsvederlag
eller ekonomiskt skadestånd som motsvarar lön enligt 13 § andra
stycket lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.
Förordning (2006:511).

Övriga bestämmelser

28 § Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får inte
förlänga perioden att med bibehållen ersättning söka arbete i
något annat EU- eller EES-land eller i Schweiz så att
perioden sammantaget överstiger tre månader.
Förordning (2013:151).

29 § Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får, om det
finns särskilda skäl, meddela föreskrifter om att rätten till
ersättning kan begränsas för sådana arbetstagare som
huvudsakligen är sysselsatta i ett yrke inom vilket
arbetslöshet årligen regelbundet förekommer.
Förordning (2003:1110).

30 § En ansökan om ersättning hos en arbetslöshetskassa ska
göras på den blankett som Inspektionen för
arbetslöshetsförsäkringen bestämmer eller på något annat sätt
som inspektionen bestämmer. Ansökan får överföras
elektroniskt.

På den blankett som Inspektionen för
arbetslöshetsförsäkringen bestämmer ska arbetsgivaren på
begäran utfärda ett intyg om den arbetssökandes
arbetsförhållanden och de uppgifter i övrigt som behövs för
att bedöma sökandens rätt till ersättning.
Förordning (2013:680).

30 a § En arbetslöshetskassa som i enlighet med 68 d § lagen
(1997:238) om arbetslöshetsförsäkring efterger ett krav på
återbetalning eller ränta ska i beslutet ange vilka de
särskilda skälen för eftergift är. Kassan ska också
dokumentera den information som ligger till grund för
beslutet. Förordning (2010:391).

31 § Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får meddela
föreskrifter för verkställigheten av lagen (1997:238) om
arbetslöshetsförsäkring och denna förordning.
Förordning (2003:1110).

Övergångsbestämmelser

2000:977

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001. För
personer som deltar i verksamhet för arbetslivsutveckling
enligt förordningen (1997:1277) om arbetslivsutveckling gäller
13 § i sin äldre lydelse.

2001:435

1. Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2001.

2. För den som före ikraftträdandet påbörjat en
ersättningsperiod skall ersättning med förhöjt belopp lämnas
under den tid som återstår av de första 100 dagarna i
ersättningsperioden. Den begränsning om längst 20
kalenderveckor som anges i 4 § gäller även i detta avseende.

2002:896

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för särskilt
utbildningsbidrag som avser tid före ikraftträdandet.

2005:526

Denna förordning träder i kraft den 19 juli 2005. Bestämmelsen
i 24 § 9 skall dock bara tillämpas på uppgifter som lämnats
efter ikraftträdandet.

2006:1482

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för rekryteringsbidrag
som lämnats enligt den upphävda lagen (2002:624) om
rekryteringsbidrag till vuxenstuderande.

2006:1552

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

2. Den äldre lydelsen av 3 § gäller fortfarande för den som
enligt övergångsbestämmelserna till lagen (1997:238) om
arbetslöshetsförsäkring har rätt till ersättning enligt
studerandevillkoret.

3. Den äldre lydelsen av 22 och 24-25 a §§ gäller fortfarande
för den som har fått ersättning med förhöjt belopp.

2008:58

Denna förordning träder i kraft den 7 april 2008. Veckor med
utfört eller deklarerat deltidsarbete före den 7 april 2008 ska
inte beaktas vid tillämpningen av 7 § i dess nya lydelse.

2010:284

1. Denna förordning träder i kraft den 31 maj 2010.

2. För ersättningsperioder för vilka karenstiden enligt 21 §
lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring har börjat löpa
före ikraftträdandet gäller 16 och 17 §§ i sin äldre lydelse
till den tidpunkt då arbetslösheten upphör första gången
efter ikraftträdandet.

2010:1700

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om dagpenning
som avser tid före ikraftträdandet.

3. Om sökandens rätt till sjukersättning eller sjukpenning har
upphört före ikraftträdandet ska bestämmelserna i 19 g och
19 h §§ avse fastställd antagandeinkomst respektive fastställd
sjukpenninggrundande inkomst enligt lagen (1962:381) om allmän
försäkring.

2010:2023

1. Denna förordning träder i kraft den 31 januari 2011.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för
ersättningsperioder för vilka karenstiden enligt 21 § lagen
(1997:238) om arbetslöshetsförsäkring har börjat löpa före
ikraftträdandet. Dock ska äldre föreskrifter inte gälla längre
än till den tidpunkt då tillfälligt avbrott i fiskeverksamheten
upphör första gången efter ikraftträdandet.

2013:137

1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2013.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för
ersättningsperioder som har börjat löpa före
ikraftträdandet.

2013:680

1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 2013.

2. Den äldre lydelsen av 21 § 4 och 25 a § 12 gäller
fortfarande för den som har fått sin ersättning nedsatt eller
stängts av från eller frånkänts rätt till ersättning enligt
lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring i lydelsen före
den 1 september 2013.