Förordning (1997:836) om arbetslöshetskassor

SFS nr
1997:836
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet A
Utfärdad
1997-11-13
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:937

Allmänna bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter om
arbetslöshetskassor enligt lagen (1997:239) om
arbetslöshetskassor.

2 § Det som i följande bestämmelser sägs om medlemmar ska i
fråga om den kompletterande kassan gälla de anslutna: 4 § om
skyldighet att lämna uppgift om antalet medlemmar m.m., 5 §
om skyldighet att lämna uppgifter om medlemmar som får
ersättning och 7 a § om skyldighet att lämna vissa uppgifter
om den som är eller har varit medlem till Statistiska
centralbyrån. Förordning (2013:937).

Skyldighet att lämna uppgifter

3 § En anmälan enligt 9 § lagen (1997:239) om
arbetslöshetskassor skall innehålla en försäkran att
styrelseledamöter, kassaföreståndare, suppleanter,
firmatecknare och revisorer inte är i konkurs eller har
förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. I fråga om en
revisor skall anmälan även innehålla en försäkran att revisorn
inte är underkastad näringsförbud.

4 § Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får meddela
föreskrifter om skyldighet för en arbetslöshetskassa att till
inspektionen lämna uppgift om antalet medlemmar i kassan och
att i övrigt hålla inspektionen underrättad om verksamheten.
Förordning (2006:1561).

5 § En arbetslöshetskassa ska i enlighet med vad Inspektionen
för arbetslöshetsförsäkringen närmare föreskriver lämna
uppgifter om en person som får ersättning. Uppgift ska lämnas
om

1. personnummer, postnummer, arbetslöshetskassans beteckning
och, i förekommande fall, beteckningen på den avdelning hos
kassan som personen tillhör,

2. år och veckonummer för början på den aktuella
ersättningsperioden,

3. uppgivna förvärvsinkomster och lönetyp,

4. beräknad normalarbetstid och arbetsutbudet i timmar per
vecka,

5. antalet dagar med ersättning och karens,

6. antalet återstående ersättningsdagar i ersättningsperioden
efter utbetalningstillfället, och

7. utbetalat bruttobelopp per vecka som utbetalningen avser.

En arbetslöshetskassa ska för en person som för första gången
kvalificerat sig för rätt till ersättning lämna uppgift om
huruvida detta skett med stöd av 12 § första stycket 1 eller 2
lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Uppgift ska också
lämnas

1. om personen utför eller deklarerar deltidsarbete,

2. om 35 eller 35 a § lagen om arbetslöshetsförsäkring
tillämpas,

3. om dagpenning lämnas i form av grundbelopp eller
inkomstrelaterad ersättning och uppgift om ersättningens
storlek,

4. om en person som har mindre än 70 ersättningsdagar kvar av
ersättningsperioden av kassan bedöms komma att uppfylla
villkoren för en ny ersättningsperiod,

5. om personen har beslut om bisyssla, det antal timmar per
vecka bisysslan omfattar och inkomsten per vecka av bisysslan,
och

6. om personen bedriver studier under den period som
arbetslöshetsersättning lämnas. Förordning (2011:542).

6 § Styrelsen för en arbetslöshetskassa skall till Inspektionen
för arbetslöshetsförsäkringen lämna in en styrkt kopia av
protokoll som förts vid alla sammanträden med styrelsen. Det
skall varje gång göras inom en månad efter det att ett
sammanträde har hållits. Förordning (2003:1109).

7 § En arbetslöshetskassa ska omedelbart lämna Inspektionen
för arbetslöshetsförsäkringen en kortfattad redogörelse för
kassans beslut i fall som avses i 43–43 b §§ lagen (1997:238)
om arbetslöshetsförsäkring. Detsamma gäller även i andra fall
där rätten till ersättning har ifrågasatts och därför prövats
särskilt och i övriga fall då utbetalad ersättning
återbetalats eller ska återbetalas till arbetslöshetskassan.
Inspektionen får dock befria en kassa från denna
skyldighet. Förordning (2013:681).

7 a § En arbetslöshetskassa ska, när Statistiska centralbyrån
begär det, till myndigheten lämna följande uppgifter om den
som är eller har varit medlem i kassan:

1. personnummer eller samordningsnummer,

2. tidpunkter för in- och utträden,

3. perioder med utbetald arbetslöshetsersättning och med
vilka belopp dagpenning lämnats under dessa perioder, samt

4. kassatillhörighet under de tidsperioder som avses i 2 och
3.

Uppgifterna ska lämnas ut på medium för automatiserad
behandling. Förordning (2009:1435).

Utbetalning av statsbidrag

8 § Arbetsförmedlingen betalar ut statsbidrag till
arbetslöshetskassan i omedelbar anslutning till kassans
utbetalning av ersättning enligt lagen (1997:238) om
arbetslöshetsförsäkring. Arbetsförmedlingen ska därvid hålla
inne en så stor del av statsbidraget som motsvarar det
skatteavdrag som ska göras på utbetalad ersättning.
Förordning (2007:888).

Återbetalning av statsbidrag

8 a § Om en arbetslöshetskassa är skyldig att betala tillbaka
statsbidrag enligt 94–94 c §§ lagen (1997:239) om
arbetslöshetskassor, ska statsbidraget betalas tillbaka till
Arbetsförmedlingen enligt följande.

När den som har fått arbetslöshetsersättning är skyldig att
betala tillbaka hela eller en del av ersättningen enligt
lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, ska
arbetslöshetskassan betala tillbaka motsvarande del av
statsbidraget senast i anslutning till den enskildes
återbetalning av ersättningen. När den som har fått felaktig
arbetslöshetsersättning inte är skyldig att betala tillbaka
ersättningen enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring, ska
arbetslöshetskassan betala tillbaka statsbidraget senast i
anslutning till att den prövat frågan om den enskildes
återbetalningsskyldighet. Om kassan inte har upptäckt
felaktigheten, ska statsbidraget betalas tillbaka senast i
anslutning till att Inspektionen för
arbetslöshetsförsäkringen har beslutat om
återbetalningsskyldighet för statsbidrag.

I andra fall då arbetslöshetskassan har fått statsbidrag utan
att vara berättigad till det eller med för högt belopp, ska
kassan betala tillbaka hela eller den felaktiga delen av
statsbidraget senast i anslutning till att den upptäckt
felaktigheten. Om kassan inte har upptäckt felaktigheten, ska
statsbidraget betalas tillbaka senast i anslutning till att
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen har beslutat om
återbetalningsskyldighet för statsbidrag.
Förordning (2013:202).

Finansieringsavgift

9 § Finansieringsavgift enligt 48 § lagen (1997:239) om
arbetslöshetskassor ska av en arbetslöshetskassa betalas för
varje kalendermånad senast vid utgången av den följande
månaden. Förordning (2009:915).

10 § Har upphävts genom förordning (2013:937).

11 § Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen ska lämna
uppgift till en arbetslöshetskassa om storleken av de
avgifter enligt 9 § som kassan ska betala vid varje
betalningstillfälle. Förordning (2013:937).

11 a § Har upphävts genom förordning (2013:937).

12 § Avgifter enligt 9 § ska betalas genom insättning på det
konto som Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
bestämmer. Förordning (2013:937).

13 § Har upphävts genom förordning (2006:1561).

14 § Har upphävts genom förordning (2006:1561).

15 § Har upphävts genom förordning (2006:1561).

16 § Har upphävts genom förordning (2006:1561).

17 § Har upphävts genom förordning (2006:1561).

18 § Har upphävts genom förordning (2006:1561).

19 § Har upphävts genom förordning (2006:1561).

Avgift till den kompletterande arbetslöshetskassan

19 a § Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får, efter
förslag från den kompletterande arbetslöshetskassan, meddela
föreskrifter om storleken på den avgift som kassan skall ta ut
enligt 87 a § lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor.
Förordning (2004:626).

Övriga bestämmelser

20 § Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen prövar ärenden
om undantag från kravet på bosättning i Sverige i fall som
avses i 17 § lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor.
Förordning (2003:1109).

21 § Arvode och annan ersättning till den av Inspektionen för
arbetslöshetsförsäkringen utsedda ledamoten eller suppleanten i
en arbetslöshetskassas styrelse fastställs av inspektionen.
Förordning (2003:1109).

22 § Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får meddela
närmare föreskrifter om arbetslöshetskassans löpande bokföring
och årsredovisning. Om det finns särskilda skäl, får
föreskrifterna avvika från vad som följer av bokföringslagen
(1999:1078) och årsredovisningslagen (1995:1554).
Förordning (2003:1109).

23 § Arbetsförmedlingen får meddela föreskrifter om
verkställigheten av 93 § lagen (1997:239) om
arbetslöshetskassor och av 8 och 8 a §§ denna förordning som
rör utbetalning och återbetalning av statsbidrag.
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får meddela de
ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen om
arbetslöshetskassor och av denna förordning som behövs.
Förordning (2013:202).

Övergångsbestämmelser

2006:1561

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

2. I stället för vad som sägs i 10 § första stycket får förhöjd
finansieringsavgift som avser januari eller februari 2007
betalas senast vid utgången av april samma år. Inspektionen för
arbetslöshetsförsäkringen får medge att avgiften betalas vid en
senare tidpunkt om omständigheterna är sådana som sägs i
11 a §.

3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om
finansieringsavgifter, utjämningsavgifter och utjämningsbidrag
som avser tid före ikraftträdandet.

2008:59

Denna förordning träder i kraft den 7 april 2008. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande för uppgifter avseende dem som
uppfyllt villkoren i upphävda 18 och 19 §§ lagen (1997:238) om
arbetslöshetsförsäkring.

2008:409

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande i fråga om finansieringsavgift
och förhöjd finansieringsavgift som avser tid före
ikraftträdandet.

2009:915

Denna förordning träder i kraft den 5 augusti 2009.
Bestämmelserna i sin nya lydelse tillämpas dock för tid från
och med den 1 juli 2009.

2013:202

1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 2013.

2. Bestämmelserna i 8 a § om tidpunkten för återbetalning av
statsbidrag ska tillämpas även på fall där
återbetalningsskyldighet har uppkommit före
ikraftträdandet.

3. Om tidpunkten för återbetalning av
statsbidrag har passerats vid lagens ikraftträdande, ska
återbetalning ske senast i anslutning till ikraftträdandet.

2013:681

1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 2013.

2. Den äldre lydelsen av 7 § gäller fortfarande för beslut
som har fattats enligt lagen (1997:238) om
arbetslöshetsförsäkring i lydelsen före den 1 september 2013.

2013:937

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande för avgifter som avser tid
före ikraftträdandet.